V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

imgOtvorený list

CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. NA SLOVENSKU BRATISLAVA
KONVENTNÁ 11, 811 03 BRATISLAVA

Korešpondenčná adresa: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Ev. dom starostlivosti, blok B, 1. posch.

V Bratislave, dňa 9. 6. 2012. Otvorený list


Vážení bratia, vážené sestry v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku,

do cirkevných zborov našej cirkvi prišiel menom redakcie Protestantská Bratislava (ďalej PB) list datovaný 4. 6. 2012, ktorého autormi sú Borislav Petrík a Kristína Holčíková. Spochybňujú v ňom kandidáta na post generálneho biskupa Mgr. Borisa Mišinu, ktorý je naším dlhoročným zborovým farárom a súčasne aj seniorom Bratislavského seniorátu.
Keďže v liste uvádzajú viaceré nepravdivé informácie, ako predsedníctvo bratislavského cirkevného zboru považujeme za potrebné vyjadriť sa k nim a veci uviesť na pravú mieru.

1) Zborovým časopisom CZ ECAV Bratislava je Evanjelická Bratislava – dostupná aj v elektronickej podobe na: http://www.ecavba.sk/ev_ba.php.
Protestantská Bratislava (PB) nie je časopis nášho cirkevného zboru. Jeho vznik inicioval v r. 2008 pán Drahoslav Machala, ktorý sa nedávno zviditeľnil útokom na spisovateľa Tomáša Janovica a jeho manželku: http://www.sme.sk/c/6380689/policia-o-napadnuti-janovica-na-poste-utocil-machala.html. V liste z 28. 11. 2008, ktorým oslovil bratislavských ev. farárov/ky k spolupráci na časopise PB D. Machala uviedol: „Radi prijmeme aktuálne a slobodomyseľné články, úvahy a názory od veriacich celého mesta. Zmyslom vydávania nového časopisu je, aby sme žili vyšším cieľom, aby sme sa usilovali o zblíženie evanjelikov v celej Bratislave, o novú spolupatričnosť“.
O tom, ako bolo pozvanie mienené svedčí fakt, že neuviedol spätnú adresu a skôr, ako by bol naň priestor zareagovať, vyšlo prvé číslo PB (1/2008) útočiace na nášho zborového dozorcu Ing. Karola Pavlů. S výnimkou jednej zborovej farárky sa proti časopisu vo Vyhlásení ohradili všetci farári nášho cirkevného zboru:
http://www.ecavba.sk/cms/uploaded/1731_attach_EB_5_2008_TEXT.pdf str. 7.

K odsúdeniu toho, že časopis PB opakovane dlhodobo uverejňuje polopravdy a nepravdy o našom zbore a útočí na jeho predstaviteľov vydalo v apríli r. 2012 Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Stanovisko:
http://www.ecavba.sk/aktuality_detail.php?id=2477&r=1, v ktorom upozornilo, že PB nie je časopisom nášho zboru, a jeho autori, z ktorých niektorí ani nie sú členmi bratislavského cirkevného zboru (napr. Borislav Petrík), konajú svojvoľne, so zámerom poškodiť jednotlivcov i celý zbor.
Takéto sú teda vyššie ciele a úsilie o zbližovanie a novú spolupatričnosť evanjelikov...

Časopis Protestantská Bratislava síce nenájdete v zozname evanjelických časopisov publikovanom každoročne v Tranovskom kalendári. Je však bežne dostupný v bratislavskom kníhkupectve na ul. Palisády susediacom s Generálnym biskupským úradom. K dispozícii je aj v pred zasadačkou na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. To, že Borislav Petrík, ktorý PB rediguje, je blízkym priateľom brata gen. biskupa Klátika, je známe.

2) B. Petrík a K. Holčíková vo vyššie spomínanom liste píšu, že B. Mišina urobil dozorcom neznámeho evanjelika Ing. Karola Pavlů a že tento bol nadriadeným orgánom odvolaný z funkcie. Pravda je iná: Ing. Karola Pavlů si za dozorcu svojho zboru legitímne zvolili členovia bratislavského cirkevného zboru, a to ako v r. 2004, tak aj po druhý raz v r. 2010. Druhá voľba bola napadnutá na Dištriktuálnom súde ZD. Ten potvrdil jej platnosť, voči čomu sa odporcovia v decembri 2010 odvolali na Generálny súd ECAV. Nie je pravdou, že Ing. Karol Pavlů bol nadriadeným orgánom odvolaný z funkcie! Pravdou je to, že platnosť jeho voľby „riešia“ cirkevné súdy už vyše dva roky (!), čím dochádza k porušeniu cirkevnými predpismi daných termínov.
Pravdou je tiež to, že Borislav Petrík bol odvolaný v r. 2011 z postu presbytera Bratislavského seniorátu (BAS) nadriadeným orgánom – konventom BAS.

3) V prílohe „Evanjelická nemocnica – odkaz predkov zachováme“, ktorú spracovala Prof. Janka Krivošová sa dočítate, akú úlohu zohral pri chátraní budovy nemocnice príbuzný pani Kristíny Holčíkovej Ing. Ján Holčík, zastávajúci v tej dobe funkciu gen. dozorcu ECAV. Na Synode ECAV Ing. Holčík navrhol previesť majetok Generálnemu biskupskému úradu. Práve na základe zásahu vtedajšieho predsedajúceho farára CZ Bratislava Borisa Mišinu synoda tento návrh odmietla. Pravda je taká, že nebyť br. Mišinu, budova ev. nemocnice (EN) by dnes už nepatrila bratislavskému cirkevnému zboru. A kým príbuzný p. Holčíkovej, gen. dozorca Ing. Holčík, roky márne hľadal pre EN investorov, Ing. Pavlů významne prispel k revitalizácii EN. O súčasnom stave tejto budovy sa môžete dočítať našom zborovom časopise Evanjelická Bratislava č. 1-2/2012:
http://www.ecavba.sk/cms/uploaded/2514_attach_EB_1_2_2012.pdf na str. 23 – 25.

Pýtame sa teda, kto poškodzuje cirkev? Tí, ktorí pomohli pre zbor zachrániť a obnoviť majetok, slúžiaci dnes nielen bratislavskému zboru, ale aj cirkvi (v časti bývalej EN je už roky internát pre vysokoškolákov využívaný mladými evanjelikmi z rôznych CZ ECAV)? Alebo tí, ktorí zavádzajú, šíria nepravdy, resp. ako cirkevní predstavitelia držia chrbát ľuďom rozširujúcim klamstvá?

4) Autori listu zo 4. 6. 2012. označujú Borisa Mišinu za nepoučeného, lebo „kandidoval na funkciu dištriktuálneho biskupa, pričom jednoznačne neuspel. Dokonca aj v svojom senioráte prehral.“ Zamlčali detail, že výsledky volieb do predsedníctva ZD z bratislavského CZ neboli započítané, pretože predsedajúca farárka urobila matematickú chybu pri sčítaní v zápisnici. Podobne výsledky z niekoľkých ďalších zborov v Bratislavskom senioráte neboli započítané. Náhoda?

Môžeme osvedčiť, že brat Boris Mišina vo svojom ľudskom, duchovnom aj profesionálnom konaní presvedčil nielen väčšinu členov bratislavského zboru, ktorí si ho v r. 1998 a opätovne aj v r. 2008 zvolili za svojho zborového farára a členov cirkevných zborov Bratislavského seniorátu, ktorí ho v r. 2008 zvolili za seniora, ale aj členov kandidačnej porady, ktorá ho nominovala do volieb na post gen. biskupa vyšším počtom hlasov, ako jeho spolukandidáta. Určite sa tak stalo aj preto, že je zrelou osobnosťou, človekom požívajúcim dôveru, hľadajúcim slávu Božiu, nie ľudskú. Vie si stáť za názorom a nestratil rozvahu ani v zložitých situáciách. Má rád našu evanjelickú cirkev a ak má byť generálny biskup prvý medzi rovnými, brat Mišina je človekom, ktorému ide o budovanie cirkvi ako spoločenstva ordinovaných aj neordinovaných. Preto má našu plnú podporu.
Za tých, ktorí vedome šíria dezinformácie, alebo takýchto ľudí podporujú, sa modlíme. Veríme, že Pán Boh má moc meniť ľudské zmýšľanie i srdcia (1. Mojžišova 50, 20).

S bratským pozdravom

Ing. Stanislav P á ť a l, zborový dozorca
Mgr. Martin Š e f r a n k o, predsedajúci zborový farár

Prílohy:
List Borislava Petríka a Kristíny Holčíkovej zo 4. 6. 2012
List Drahoslava Machalu z 28. 11. 2008
Príspevok Prof. Ing. arch. Janky Krivošovej o ev. nemocnici: Odkaz predkov zachováme!

Zoznam priložených súborov:
[ list_petrik_holcikova.jpg ]
[ list_d_machala.jpg ]
[ Ev_nemocna_ odkaz predkov zachovame.doc ]

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Bratislava
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.