V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

OTVORENÝ LIST PREDSEDNÍCTVU ECAV NA SLOVENSKU – aktualizované znenie

Predsedníctvo ECAV na Slovensku
Generálny biskupský úrad
Palisády 46
P. O. Box 289, 810 00 Bratislava

Bratislava, 9. novembra 2012

OTVORENÝ LIST PREDSEDNÍCTVU ECAV NA SLOVENSKU

Vážený pán generálny biskup a vážený pán generálny dozorca,

náš cirkevný zbor s nevôľou prijal informáciu o Vašom otvorenom liste, ktorý bol bez akejkoľvek konzultácie s nami a bez overenia faktov zverejnený na internetovej stránke www.ecav.sk a následne výber z tohto listu zverejnila tlačová agentúra SITA.

Ak má Predsedníctvo cirkvi alebo akýkoľvek vyšší cirkevný orgán pochybnosti o správnosti procesov prebiehajúcich v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Bratislava, má kedykoľvek možnosť všetko konzultovať priamo s predsedníctvom, alebo presbyterstvom cirkevného zboru. V rámci riadiacich a kontrolných mechanizmov v zmysle cirkevno-právnych predpisov má veľa možností ako si objektívne zistiť skutočnosti o prebiehajúcich zmenách alebo nakladaním s majetkom. K forme otvoreného listu siahame v situácii, keď všetko zlyháva, alebo adresát je nedostihnuteľný. Sídlo kancelárie predsedníctva nášho cirkevného zboru je na tej istej ulici ako sídlo Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku len o 200 metrov ďalej. Preto si nevieme vysvetliť tento postup Predsedníctva ECAV a nerozumieme prečo siaha po tejto forme komunikácie. Zástupca predsedníctva nášho cirkevného zboru oslovil tlačovú tajomníčku a riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV so žiadosťou o stiahnutie Otvoreného listu a následné rokovanie o dôvodoch znepokojenia. Keďže tejto našej žiadosti Predsedníctvo ECAV na Slovensku nevyhovelo, preto siahame aj my hoci veľmi neradi k tej istej forme komunikácie, nakoľko inej forme sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyhýba.

K tvrdeniam Predsedníctva ECAV si dovoľujeme uviesť nasledovné:

Inventarizácia majetku

Požiadavka na vykonanie inventarizácie v cirkevnom zbore vyplýva zo zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V CZ ECAV na Slovensku Bratislava bola vymenovaná inventarizačná komisia. Členov komisie tvorili  zástupcovia za matkocirkev a po 3 zástupcovia každej z dcérocirkví. Jej členovia fyzicky prešli všetky budovy, pozemky a kotolne. Boli aj v archíve, prešli si všetky listy vlastníctva a skontrolovali súhrnné výstupy v evidencii majetku, vykonali účtovnú a fyzickú kontrolu hodnoty majetku.

Inventarizácia bola urobená k 31. 12. 2011.

Inventarizácia sa vykonala v stanovenom termíne do 31. mája 2012. Do tohto času inventarizačná komisia prešla a skontrolovala všetky doklady, skontrolovala všetky budovy a porovnala účtovný stav s fyzickým.

Zborové presbyterstvo dňa 13. 6. 2012 prijalo uznesenie: ZP berie na vedomie závery inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok a vlastného imania cirkevného zboru vykonanej ku dňu 31. 12. 2011 a schvaľuje zoznam hmotného majetku cirkevného zboru k 31. 12. 2011, ktorý tvorí súčasť inventarizačného protokolu.

Záver inventarizácie zobral na vedomie aj zborový konvent CZ ECAV na Slovensku Bratislava 16. 9. 2012.

Toho času prebieha konventom schválená mimoriadna inventarizácia majetku (stav k 30. 9. 2012), ktorá zaznamená zmeny súvisiace najmä s druhou vlnou delimitácie majetku cirkevného zboru a koncom roka sa uskutoční aj riadna koncoročná inventarizácia k 31. 12. 2012.

Na záver si Vás dovoľujeme požiadať o umožnenie zabezpečiť pokoj v našom cirkevnom zbore, ktorý sme čiastočne dosiahli jeho interným rozdelením a veríme že definitívne dosiahneme jeho rozdelením na tri samostatné cirkevné zbory. Verte nám, že cesta, ktorú sme nastúpili je náročná, ale podľa slobodného rozhodnutia Bratislavského cirkevného zboru jediná správna. Očakávame skôr pomoc a pochopenie od vyšších orgánov cirkvi než spochybňovanie na verejnosti.


Mgr. Martin Šefranko, v. r.
predsedajúci zborový farár

Ing. Stanislav Gajdoš, v. r.
zborový dozorca

Ing. Martin Kováč, v. r.
riaditeľ Hospodárskej správy cirkevného zboru

Zoznam priložených súborov:
[ odpoved_na_otvoreny_list_GBaGD_aktualizovana.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.