V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Pojď a přesvědč se – Co může evangelická církev nabídnout těm, kteří ji znají i neznají (vyd. ČCE, Praha 2007)

Takto pozývajúco je nazvaná knižočka Jiřího Grubera, zborového farára Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) v Brne. Podtitulom šarmantne brnká na čitateľskú zvedavosť. Gruber je evanjelickej verejnosti známy ako autor podnetného diela Otázky a odpovědi (Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce; vyd. Kalich, Praha 2004). Titul „Pojď a přesvědč se“ napísal J. Gruber na výzvu synody ČCE z r. 2001 ako pokus zrozumiteľne vystihnúť vierouku ČCE. Autor v závere 68 stranovej brožúry formátu A5 vychádzajúcej ako 2. zväzok Knižnice študijných textov ČCE (Praha 2007) uvádza, že pracovný názov diela bol „O viere pre neveriacich“. Z toho je zrejmé, že sa snažil predstaviť kresťanskú vierouku a evanjelickú cirkev takým jazykom, ktorému by mohol rozumieť aj človek cirkvi odcudzený a v náboženských veciach nefundovaný. Do knihy čitateľa vovádza citát z J 1,45-46, v ktorom Filip vraví Natanaelovi na jeho pochybnosti o Ježišovi: „Poď a presvedč sa!“ (Podľa slovenského evanjelického prekladu Biblie: „Poď a pozri!“) Brožúra pokračuje predhovorom zástupcu synodného seniora Miloša Rejchrta, v ktorom sa dozvedáme, že Gruberovo dielo bolo pripomienkované komisiou menovanou synodou – takže ide síce od dielo „silne autorské, a pritom nezanedbateľne kolektívne.“ Tým knižočka „nie je dielom sólistu. Je dielom, v ktorom zaznieva, čomu a ako veria tí, ktorí sa hlásia k ČCE.“
V úvode nadpísanom „Pozvanie na cestu“ Gruber výstižne píše: „Viera je práve preto vierou, že si pripúšťa aj pochybnosť a neistotu. Viera sa z pochybností a otázok rodí. Kresťanská viera nie je trvalý stav mysle, keď človek o ničom nepochybuje a ide neochvejne za svojím cieľom. Svojím spôsobom musíme každý deň uveriť znovu.“... Poznať, že Ježiš má pravdu, môžem až vtedy, keď s Ním skúsim žiť.“ ... „Človek Pánu Bohu verí nie preto, aby z toho niečo mal, ale pretože si ho Boh získal.“ ... Koho sa raz dotkol živý Boh, nemôže na to zabudnúť.“ Publikácia je rozčlenená do 20 kapitol, z ktorých väčšina nepresahuje 2 – 2,5 strany formátu A5. Niektoré sú „navýšené“ o citáty z Písma svätého. Kapitolka: Ako žije evanjelický zbor?, je doplnená adresami internetových stránok ČCE i jej schematizmu, vydavateľstva Kalich, ev. cirkevných časopisov, pražskej Ev. teologickej fakulty i Diakonie ČCE. Všetky kapitoly korešpondujú s pozývajúcom názvom knihy už tým, že sú písane vo forme otázky. Popri klasických katechizmových témach: Kto je Ježiš? Kde sa vzala Biblia?, sú viaceré názvy kapitol formulované otázkami, blízkymi mysleniu súčasných ľudí: Prečo dodržiavať Desatoro?, Prečo je na svete zlo?, Čo bude po smrti?, Prečo nie je iba jedna cirkev?, V čom sú kresťania iní? Nechýba ani kapitola o presahu viery do života spoločnosti: Ako viera ovplyvňuje svet?
Gruberovi sa podarilo napísať knihu nie ako suchú dogmatiku, ale ako živé svedectvo evanjelického kresťana o osobnej viere v Ježiša Krista. K Nemu – Ježišovi – smeruje čitateľov: „Pre kresťanstvo je smerodajné, že všetku nádej, radosť a odvahu spája s Ježišom z Nazareta“ (s. 7). „V jeho (Ježišovom) živote, slovách, smrti i vzkriesení Boh odkryl svoju tvár a zjavil nám svoje zámery a vôľu ako nikdy predtým“ (s. 10). „S postavou a životom Ježiša Krista kresťanstvo stojí a padá“ (s. 17). V čase, keď mnohí razia názor: Boh áno, cirkev nie, Jiří Gruber podčiarkuje význam spoločenstva cirkvi, „ktoré nás vo viere povzbudzuje, orientuje a nastavuje nám i kritické zrkadlo. V cirkvi sa človek učí vieru žiť“ (s. 38). Za dobrý dôvod pre život v cirkvi považuje aj skutočnosť, že „keď Biblia hovorí o živote večnom a o Božom kráľovstve, vždycky nám ho predstavuje ako veľké stretnutie a spoločenstvo. Budúcnosť, ktorú nám Boh pripravil, nie je nejaká „súkromná planétka“ , kde si bude každý užívať šťastie sám pre seba, ale veľká hostina, kde sa ľudia stretávajú a vzájomne zdieľajú svoju radosť z Božej lásky“ (s. 38). Na otázku: V čom sú kresťania iní?, autor brožúry odpovedá, že vedú „život, ktorý vychádza z vďačnosti“ (s. 61). Zároveň vieme, „komu budeme skladať účty“ (s. 61); „naša budúcnosť stojí na Kristovi“ (s. 62). V závere publikácie jej pisateľ hovorí: „Kresťanská viera nie je recept na šťastný a jednoduchý život. Je to pozvanie, ktoré človeku hocikedy nedá spať a núti ho premýšľať nad vecami, s ktorými si iní nerobia starosti. Avšak sú chvíle, keď práve toto pozvanie dáva človeku nadhľad a pokoj, ktorý si sám darovať nemôže. ... Keď sa modlím k Ježišovi Kristovi, viem, že to nie je márne“ (s. 64).
Medzi ČCE a ECAV na Slovensku jestvujú teologické odlišnosti. Typ knihy akou je „Pojď a přesvědč se“ – hutne a jadrne približujúcej ľuďom „zo sveta“ čo je evanjelické kresťanstvo, však v našej cirkvi chýba. Bolo by dobré, keby sa Gruberovo dielo stalo podnetom vydaniu podobnej brožúry i na pôde našej ECAV. Po formálnej stránke spĺňa oranžová obálka publikácie„Pojď a přesvědč se“ svojou jednoduchosťou to, čo by človek čakal od študijného textu. Nenáročná až strohá obálka zaiste prispieva i k prijateľnej cene (60,-Sk). Predsa, ak je brožúra zamýšľaná ako materiál, ktorý môžeme dať do ruky človeku duchovne hľadajúcemu – ako misijnú publikáciu, bolo by vítané osloviť sekulárneho čitateľa aj väčšou nápaditosťou obálky knihy.
Niektoré knihy sú charakteristické veľkosťou rozsahu a zase druhé hodnotou obsahu. Gruberova rozhodne patrí k tým druhým. – Čítaj a presvedč sa!

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.