V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
imgJán Grešo: TVORIVÁ SILA NÁDEJE (zbierka kázní)

Vydal Witty di Vine (www.wdv.sk) v roku 2009; 80 strán; cena 2,-€.
Ilustroval Martin Gallo.

V živote bývajú dni pekné, ale aj ťažšie a bolestivé. Tých druhých je viac, ak trpíme chorobou, alebo patríme k starším a prichádzať do spoločenstva v chráme Božom nám už všeličo bráni. Vtedy je dobré siahnuť po Biblii a Evanjelickom spevníku, alebo inej náboženskej literatúre, ktorá posilní našu vieru a dodá silu prijímať i ťažšie okamihy života.
Takémuto povzbudeniu slúžili aj náboženské stretnutia v diakonickom geriatrickom centre Betánia v našom hlavnom meste. Prichádzal na ne brat farár ThDr. Ján Grešo, docent Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý svojím hodnotným výkladom Božieho slova potešoval a posilňoval starších a nemocných a prinášal im často aj zmierenie s údelom nás všetkých – so smrťou. Výberom z kázní, ktoré pritom odzneli, je táto knižočka. Veríme, že duchovne povzbudí mnohých na lôžku či v akomkoľvek inom položení.
Brat farár ThDr. Ján Grešo je aj v súčasnosti pre mnohých z nás najväčšou teologickou a duchovnou autoritou. My, ktorí máme možnosť sedieť pod jeho kazateľňou, sa vždy tešíme na „dobré slovo“, ktoré mu nebeský Otec pre nás dáva. Autoritu, ktorú brat farár požíva aj ako docent EBF UK, si skutočne zasluhuje – okrem iného vďaka mladíckemu elánu, s akým neúnavne odhaľuje vždy „nové a nové poklady“ ukryté v Písme svätom. Za ochotu deliť sa o tieto poklady s nami, jeho poslucháčmi, mu patrí naša úprimná úcta a vďaka.

Mgr. Libor Bednár, PhD., zborový farár a Ing. Zuzana Hybenová, vedúca diakonie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Poprade

Mgr. Michal Zajden, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Bratislave

OBSAH
(Kapitoly)
1 Nekonečná túžba po Bohu, (Ž 42 a 43)
2 Prekonanie pochybností a pokoj v Bohu, (Ž 73)
3 Cez hraničné situácie k viere v Ježiša Krista, (J 4, 46 – 54)
4 Poznanie a vyznanie Ježiša ako Mesiáša (Mt 16,13 – 17)
5 Čo urobím s Ježišom? (Mt 27, 22)
6 (Veľký piatok) Ježišovo totálne víťazstvo na kríži, (J 14, 30 – 31)
7 Vzkriesený Pán daruje pokoj a robí z nás nositeľov pokoja, (J 20, 19 – 20)
8 Vzkriesený Pán daruje odpustenie utrápenej duši, (J 21, 15 – 19)
9 Nádej dáva človeku silu pracovať na vlastnej bytosti, (1 J 3, 1 – 3)
10 Pohľad do neba pomáha človeku víťaziť na zemi, (Zjav 5, 11 – 14)
11 Ježiš Kristus ten istý uprostred všetkých zmien a pominuteľnosti, (Žid 13, 8)
12 Z Betánie do neba, (L 24, 50 – 53)

Knihu kázní brata farára ThDr. Jána Greša si môžete zakúpiť na našich farských úradoch i v našich kostoloch po službách Božích. Dávame Vám ju do Vašej láskavej pozornosti.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.