V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.

Praktické informácie

Krst - Čo je dobré vedieť o krste?

 1. Aký veľký poklad mám ako kresťan? (Mám vieru, že Pán Boh je Ten, kto drží a nesie môj život. Preto si nemusím zúfať, keď prídu ťažké chvíle. Keď prídu radostné dni, ďakujem za ne Pánu Bohu. On ma má rád a veľmi Mu na mne záleží.)
 2. Prečo sa nazývam kresťanom? (I. Lebo ma Pán Boh v krste prijal za svoje dieťa. II. Lebo žijem v cirkvi, ktorá je rodinou Božích detí. III. Lebo sa nezaobídem bez Pána Ježiša Krista.)
 3. Čo znamená, keď ako kresťan hovorím, že verím v Boha? (I. Som presvedčený, že Pán Boh existuje. II. Dôverujem, že Pán Boh má pravdu a vždy mi chce dobre.)
 4. S čím by sa viera nemala zamieňať? (Iba s naučením sa odpovedí na katechizmové otázky, alebo iba s vonkajšou príslušnosťou k cirkvi a účasťou na cirkevných podujatiach. Hoci aj toto všetko k viere patrí a nehodno to zanedbávať.)
 5. Čo teda viera predovšetkým je? (Viera je predovšetkým vzťah lásky, dôvery, a poslušnosti k Pánu Bohu.)
 6. V akého Boha verí kresťan? (V Boha Otca - teda v Boha, ktorý nám nie je cudzí a stále na nás myslí, hoci my na Neho často zabúdame.)
 7. V ktorej modlitbe to vyjadruje? (V modlitbe Otčenáš - modlitbe Pánovej.)
 8. Ako človek uverí? (Tak, že sa odváži skúsiť to s Ježišom, že bude o Ňom čítať, počúvať a odváži sa konať, čo nám Pán Ježiš káže.)
 9. Kde sa o Ježišovi dočítam, kde sa dozviem čo nám Pán Ježiš káže konať? (V Biblii.)
 10. Ako správne chápať krst? (Krst nie je iba úkon vykonaný v priebehu niekoľkých minút, ale program na celý život. Je to veľký dar, ktorý môžeme premrhať, alebo ho používať.)
 11. Aké je zasľúbenie krstu? ("Kto verí a je pokrstený, bude spasený, ale ten kto neverí, bude odsúdený".)
 12. Aký je význam krstu? (Spasenie, ktoré Ježiš získal celému svetu na Golgote, sa dostalo i mne osobne, keď som bol pokrstený v meno trojjediného Pána Boha.)
 13. Môže sa krst opakovať? (Nie. Biblia hovorí: "Jeden Pán, jedna viera jeden krst" - Efezským 4,5.)
 14. Prečo krstíme už nemluvniatka? (Lebo nikto nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve. Krst je prvým krokom na ceste do neho. Aj maličkým patrí Ježišovo spasenie. Vieru za dietky vyznávajú rodičia a krstní rodičia.)
 15. Čo to znamená, keď rodičia a krstní rodičia pri krste sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere? (Znamená to, že sa zaväzujú učiť svoje dieťa modliť a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom.)
 16. K čomu možno pripodobniť situáciu, keď rodičia dajú pokrstiť svoje dieťa, ale ďalej ho vo viere nevedú? (K rozostavanému domu, ktorého základy boli síce postavené, ale ďalej sa už na nich nebuduje a dom chátra.)
 17. Budú všetci pokrstení spasení? (Nie, len tí z nich, ktorí zotrvali vo viere v Pán Ježiša až do konca. Tí pokrstení, ktorí odpadli od viery sa majú v úprimnom pokání vrátiť k Pánu Bohu.)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.