V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.

Praktické informácie

Krst - Poriadok Krstu svätého detí

Krátka modlitba.

Krstný príhovor.

Krstné otázky:
Pán Ježiš hovorí: "Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten
prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť" (J 15,5).
Prv než by sme toto dieťa krstom zaštepili do vínneho kmeňa nášho Pána Ježiša Krista,
odpovedajte mi, milí krstní rodičia a rodičia, na tieto otázky. Pýtam sa vás:

a) Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého; žiadate si?
Odpoveď: Žiadame.

b) Odmietate v mene tohto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutky; odmietate?
Odpoveď: Odmietame.

c) Keď ste odmietli neveru, hriech a diabolské skutky, vyznajte spolu so mnou a s ostatnými prítomnými Vieru všeobecnú kresťanskú (prítomní stoja):
Verím v Boha Otca všemohúceho, / Stvoriteľa neba i zeme. /
Verím v Ježiša Krista, / Syna Jeho jediného, / Pána nášho, / ktorý sa počal z Ducha Svätého, /
narodil sa z Márie panny, / trpel pod Pontským Pilátom, / ukrižovaný umrel a pochovaný bol; /zostúpil do pekiel, / v tretí deň vstal z mŕtvych, / vstúpil na nebesá, / sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; / odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, / svätú cirkev všeobecnú, / spoločenstvo svätých, / hriechov odpustenie, / tela z mŕtvych vzkriesenie / a život večný. Amen.

d) Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere; sľubujete?
Odpoveď: Sľubujeme.

Pri krstiteľnici:

Modlitba Pánova: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.

Slová ustanovenia Krstu svätého:
Pán náš Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého +
a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Kto uverí a bude pokrstený, bude
spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený."

Pokrstenie:
Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím Ťa, N, v meno trojjediného Boha: Otca, + Syna + a Ducha Svätého +.

Požehnanie (položením ruky na hlavu dieťaťa):
Boh Otec, ktorý ťa stvoril, Boh Syn, ktorý ťa vykúpil, Boh Duch Svätý, ktorý ťa posvätil,
zdržuj a posilňuj Ťa milosťou, aby si v pravej a živej kresťanskej viere dosiahlo večný život a
spasenie! + Amen.

Modlitby po krste (rodičov - krstných rodičov; cirkevného zboru)

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.

Záverečné požehnanie

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.