V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Praktické informácie

Krst - Záväzné úpravy ku krstu svätému

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčatám), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým za týchto podmienok:

Krst detí (dojčiat)
O krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne. Duchovný pastier je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, či sú rodičia pokrstení, konfirmovaní a cirkevne sobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pre krstom dieťaťa boli oni sami najprv pokrstení a ich manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov nebude pokrstený a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych prípadoch udelí výnimku príslušný senior.
V prípade, že o krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Krstní rodičia majú byť zásadne evanjelici a. v. . V prípade závažných dôvodov jeden z krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v. musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov - krstných rodičov aj cirkevne sobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným rodičom nemôže byť ten, čo nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného rodiča ev. a. v . nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej stránke za krstných rodičov z ev. a. v. možno prijať člena po konfirmácii. Ak rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú horeuvedené podmienky navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.

Pri krste detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a konfirmácia.
Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia i krstní rodičia dieťaťa, s ich neprítomnosťou možno súhlasiť len vo veľmi vážnych prípadoch.

Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako zastupujúcich.

Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii, prípadne cirkevnom sobáši. Cirkevný zbor modlitebne s konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast pokrsteného.

Krst detí do konfirmačného veku
Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste dojčiat. Analogicky platia podmienky aj pre krstných rodičov. V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví dieťa ku krstu primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti v krste. Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.

Krst mládeže a dospelých
Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky). Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

Krstiť treba zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo závažných dôvodov aj v zborovej miestnosti, či inom primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa aj v nemocnici alebo v domácnosti.

Pri takomto krste treba usilovať aspoň o prítomnosť krstných rodičov. Ak to nie je možné (dieťa je v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál nikoho okrem farára nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť niekoho z veriacich členov zdravotníckeho personálu.

Zásadne nemožno krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a dospelých). V prípade, že je farár o takúto službu požiadaný, je povinný pred krstom vyžiadať si ku krstu súhlas od farára zboru, do ktorého dieťa podľa trvalého alebo prechodného pobytu rodičov patrí.

Po vykonaní krstu je farár povinný odovzdať rodičom svedectvo o krste dieťaťa, ako aj o každom vykonanom krste (mládež, dospelí).

Krst dieťaťa inoveriacich rodičov je možný po predchádzajúcom súhlase (dišpenz) distriktuálneho biskupa.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.