V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.

Praktické informácie

Pohreb - Úpravy k evanjelickému pohrebu

  • Subjektom evanjelického pohrebu je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje za to, čo Boh vykonal cez odchádzajúceho.
  • Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou(agentúrou).
  • Pozostalí požiadajú o vykonanie pohrebu, podľa možnosti, v čase čo najskoršom po úmrtí ich blízkej/blízkej; minimálne však 36 hodín pred hodinou konania pohrebnej rozlúčky.
  • Liturgická podoba každého pohrebu (taktiež aj uloženia urny) sa riadi pohrebnou agendou.
  • Cirkevný zbor nevykoná pohreb tomu, kto vystúpil z evanjelickej cirkvi, alebo bol z nej vylúčený na základe platných cirkevných zákonov a nariadení.
  • Pri pohrebe samovrahov, resp. ťažkých prípadov ľudí, ktorí žili pohoršlivo, treba konať pohreb normálnym spôsobom; je však nutný diferencovaný výber liturgických textov (žalmu, modlitieb), primeraný obsah kázne a odobierky.
  • Ak zosnulý/á člen/ka zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové potreby (nehradil/a cirkevný príspevok), upozorní duchovný pastier v pastorálnom rozhovore pozostalých na potrebu splniť tieto povinnosti.
  • Ak sa chce v rámci evanjelického pohrebu niekto pohrebnému zhromaždeniu prihovoriť (zamestnávateľ zosnulého, mestský úrad, rozličné spolky, občianske výbory a pod.), môže tak urobiť len po predchádzajúcom dohovore s pochovávajúcim farárom. Právom pochovávajúceho farára je upraviť odobierku (odobierka má mať evanjelicko - kresťanský charakter).
  • Pri prevoze mŕtveho tela do iného cirkevného zboru na pochovanie, koná sa len jeden pohreb. Na druhom mieste má byť len krátka pobožnosť (pieseň, krátky príhovor, modlitba, liturgia nad hrobom). Ak ide o pohreb po prevezení, má sa konať krátka pobožnosť (bez liturgie nad hrobom) na mieste, odkiaľ bol mŕtvy prevezený.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.