V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Praktické informácie

Prihlásenie do cirkevného zboru

Som dospelý/á a chcem vstúpiť do Evanjelickej cirkvi - čo k tomu treba?

Pokiaľ nie ste pokrstený/á, požiadajte o krst na evanjelickom (ev.) farskom úrade v mieste Vášho bydliska, resp. najbližšom k obci, v ktorej žijete. Krst nie je formalita (považovať ho za ňu je urážanie Boha, vysmievanie sa Jeho sľubom a láske), ani nezáväzná vec. Má dôsledky. Žiadateľ o krst sa zrieka hriechu, nevery (tá nie je neškodná ale životu nebezpečná záležitosť: Evanjelium Jána J 3,18b; List Židom 11,6a); sľubom sa zaväzuje k vernosti trojjedinému Bohu i ev. cirkvi. Je preto potrebné mať základné poznanie ako o Bohu, tak aj o ev. cirkvi, jej učení, dejinách, poslaní. Na to slúži príprava pred krstom, ktorej cieľom však nie je iba získanie/prehĺbenie vedomostí, ale najmä upevnenie viery. Prehĺbiť by sa mala predovšetkým Vaša dôvera, láska a poslušnosť k Ježišovi - k Božiemu Slovu. Požiadavka dôkladnej prípravy tu nie je preto, aby ľudí od krstu/od cirkvi odradila. Naopak, aby im pomohla vo viere napredovať. Kto prípravu absolvuje, mal by byť schopný rozumieť základným biblickým pravdám a vysvetliť aj ďalším, Komu a čomu verí. Obsah prípravy je stanovený cirkvou. Ako dlho príprava potrvá, závisí od toho, ako intenzívne bude prebiehať. To konkretizujete s duchovným. Ku krstu potrebujete aj 2 svedkov. Majú nimi byť ev. a. v. kresťania, ktorí sú pokrstení aj konfirmovaní a budú Vám vo viere pomocou. Pokiaľ nikoho takého nepoznáte, navrhne Vám svedkov duchovný. Je však možné, že ich počas doby prípravy nájdete aj sám - v miestnom cirkevnom zbore, na službách Božích (či ďalších podujatiach), ktoré v ňom začnete navštevovať. Rozhodne začnite. Pokrstení totiž nie sme do vzduchoprázdna, krst nie je len individuálne stretnutie s Pánom, ale aj prijatím do cirkvi. Nie v zmysle zápisu do "pobožného" spolku, ale v zmysle včlenenia do Božej rodiny, ktorá chce žiť a slúžiť ako nás to učil Ježiš. Krst nechápte izolovane - ako súkromnú vec Vás či Vašich najbližších. Ako ruka je rukou iba v súvise s celým telom, aj krst nás uvádza do celku - cirkvi - Kristovho tela (1. List Korintským 12,27a). Byť pokrsteným a nežiť v cirkvi je tak nezmysluplné, ako ruka odseknutá od tela, ležiaca kdesi na zemi. Pokrstení sme preto, aby sme žili v cirkvi a prispievali k jej rastu. Kto tvrdí: Boh, viera - áno, ale cirkev - nie, ten pomýlene pestuje svoje vlastné náboženstvo, no nie biblické kresťanstvo. Vieru treba živiť - práve v spoločenstve cirkvi - Slovom Božím, Večerou Pánovou, modlitbami, a účasťou na službe cirkvi. K Vášmu rozhodnutiu dať sa pokrstiť Vám blahoželáme. Keďže krst je aj zápis do Božej školy, prajeme Vám, aby ste s pribúdajúcim časom postupovali krok po kroku o trošičku vyššie a duchovne nezostali prváčikom. Tiež, aby ste sa nenechali znechutiť ťažkosťami, rátali s tým, že o vieru treba zápasiť (List Júdov, verš 3b) a našli v ev. cirkvi ľudí, ktorí sa Vám stanú duchovnou rodinou.

Pokiaľ ste pokrstený/á, aj pre Vás platí požiadavka prípravy pred vstupom do cirkvi. Obdobná tej, o ktorej sa píše vo vyššie uvedenom texte. Po jej absolvovaní nebudete opätovne pokrstený/á, ale prijatý/á medzi dospelých členov evanjelickej cirkvi - do toho z jej cirkevných zborov, kde ste absolvovali prípravu. Tešíme sa z Vášho rozhodnutia.

Tlačivo prihláška za člena cirkevného zboru nájdete tu . Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete tu .

Niekoľko dobrých dôvodov, prečo byť členom cirkvi
 
Čo je užitočné vedieť o právach a povinnostiach člena Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?
 
Pomoc proti skleróze
 
Prečo považujem nedeľu za najpotrebnejšie parkovisko v zhone a rýchlej jazde celého týždňa
 
Hodnota služieb Božích
 
Ani ťažné kone, ani lacné pracovné sily
 
Chodia do kostola hlavne askéti, smotánka a pokrytci?
 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.