V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

Uznesenia schválené mimoriadnym zborovým konventom

Uznesenia schválené mimoriadnym zborovým konventom nášho cirkevného zboru, ktorý sa konal 2.12. 2007 v Novom kostole na Legionárskej ulici.

Uznesenie č. 1:
a) Cirkevný zbor (CZ) zriaďuje Univerzitné pastoračné centrum – Mosty Bratislava (UPC) ako účelové zariadenie CZ k 1.1. 2008.
b) CZ súhlasí s prevzatím majetku a záväzkov UPC – Mosty Bratislava.
c) CZ si vyhradzuje právo, aby o obsadzovaní pracovných miest pracovníkov UPC rozhodovali orgány CZ.
d) Konvent poveruje predsedníctvo CZ prípravou štatútu UPC a presbyterstvo CZ jeho schválením v zmysle cirkevno-právnych predpisov.

Uznesenie č. 2:
Konvent schvaľuje rekonštrukciu a výstavbu služobných sociálnych bytov prednostne pre pracovníkov domova dôchodcov.

Uznesenie č. 3:
Konvent schvaľuje prenájom podkrovia v budove na Panenskej 27 pre Ústredie Evanjelickej diakonie za symbolické nájomné s tým, že rekonštrukciu zabezpečí Ústredie Evanjelickej diakonie.

Uznesenie č. 4:
Ozvučenie v Novom kostole je v zlom technickom stave. Vek aparatúry je cca 30 rokov. Na základe požiadavky presbyterstva pastorálneho obvodu Nový kostol a vzhľadom k dobrým hospodárskym výsledkom cirkevného zboru konvent schvaľuje inštaláciu nového ozvučenia do Nového kostola.

Uznesenie č.5:
Konvent zbavuje verejného prísľubu tých presbyterov, ktorí ho dali na konvente 19.11.2006 a zároveň zaväzuje všetkých presbyterov, aby v rámci svojich síl a možností pomohli splniť náročné úlohy, ktoré cirkevný zbor prijal na konventoch 19.11.2006, 29.4.2007 a 2.12.2007. Týmto – v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku – potvrdzuje ich mandát do 19.11.2012.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.