V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Dokumenty

Predbežná správa audítora pre CZ ECAV

V januári 2005 sme boli požiadaní o overenie hospodárenia a vedenia účtovníctva za roky 2001, 2002, 2003 a 2004.
Z tohoto overovania bola vydaná „Predbežná správa“, pri overovaní boli zistené nedostatky ktoré nám neumožňovali dať kladný výrok. Na požiadanie CZ sme prerušili výkon za účelom odstránenia nedostatkov.

Záverom tohto overovania boli nasledovné zistenia:

Účtovníctvo je v zásade vedené v súlade s platnou legislatívou okrem nasledovných nedostatkov.

1. V účtovaní odpisov z dlhodobého majetku sme zistili metodické pochybenie. Majetok bol vedený v súčte a nie každý predmet samostatne. Táto skutočnosť nie je riešená od roku 2000. Nie je teda možné identifikovať zostatkovú cenu jednotlivých investícií.
2. Evidencia niektorých pozemkov je len m² a nie sú v peňažnom vyjadrení. Bolo by nutné urobiť ocenenie.
3. Predchádzajúce zlé hospodárenie (napr. nemocnica), nesprávne stanovené odpisy a vysoké náklady na opravy mali za následok záporný výsledok hospodárenia - stratu. Nedostatok finančných prostriedkov prinútil CZ sa zadĺžiť.
4. Prijaté milodary sú evidované podľa účelu poskytnutia nasledovne:
a. milodary cielene poskytnuté pre iný subjekt Červenica, Ľubietová sú okamžikom prijatia zúčtované ako záväzok voči uvedeným subjektom a v určitých intervaloch finančne poukázané.
b. milodary účelovo vyzbierané „povodeň, Malavi....“, sú účtované ako záväzok voči akcii, a po ukončení akcie poukázané na jej účet,
c. milodary vyzbierané na všeobecný účel (ofera) sú v momente prijatia zúčtované ako výnos,
d. milodary prijaté na určitý cieľ (NK, EN, sociálne ciele.....) sú účtované ako tvorba fondov a na konci roka sú zúčtované do výnosov.
Všetky finančné prostriedky boli vedené na jednom spoločnom účte v banke.

V druhej etape overovanie roka 2005

Bolo konštatované, že menované skutočnosti pretrvávajú a zároveň vystúpil prípad CMPS s.r.o.
CMPS s.r.o. ako správcovská spoločnosť mala povinnosť predkladať vyúčtovanie svojej činnosti mesačne. Toto sa nerobilo. Chýbajú doklady ako aj celé vyúčtovanie roku 2005.

Účtovníctvo z uvedeného dôvodu nebolo kompletné a náš výrok by opäť nemohol byť kladný.

Tretia etapa overovania sa týkala roku 2006

V tomto období už došlo k niekoľkým nápravám a to:
1. Predsedníctvo cirkevného zboru poverilo spoločnosť TIP KONZULTAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. Žilina, ako znaleckú organizáciu identifikáciou pozemkov a nehnuteľnosti. Boli zistené diametrálne rozdiely (viď správa Ing. Skálu, znalca TIPu). Záver zapadá až do roku 2007, kde to bude účtovne vyrovnané.
2. V priebehu rokov 2005 a 2006 boli opravené a postupne sprevádzkované objekty Evanjelickej nemocnice a ŠUV, čo malo za následok zlepšenie hospodárenia a finančnej situácie. CZ sa prvý krát dostáva do zisku. Správu nad uvedenými nehnuteľnosťami má PPA Správa budov, s.r.o. evidencia a vykazovanie sú úplné a v poriadku.
3. Vymáhaním prostriedkov od CMPS s.r.o. bola poverená firma BORA GROUP s.r.o.

Nedostatky, ktoré pretrvávajú:

1. Nie sú k dispozícii doklady od CMPS s.r.o. o výške a vybratých úhradách nájomného.
2. Akcia ĽUBKA – nedošlo k realizácii a prostriedky sú dlhodobo nevyúčtované. Doporučujeme osloviť darcov, či súhlasia so zmenou účelu, alebo požadujú prostriedky vrátiť.

Konštatovanie súčasného stavu:

1. Výsledok hospodárenia predchádzajúcich rokov predstavuje stratu 18,343 mil. Sk.
V roku 2006 bol už dosiahnutý zisk po zdanení 1,297 mil. Sk
2. Úvery a pôžičky, ktoré k 31.12.2007 vykazovali 20,9 mil Sk sú k dňu vystavenia tejto správy splatené.
3. V účtovníctve sú vykázané všetky skutočnosti, ktoré sa mohli na základe predložených dokladov zaúčtovať.
4. Ku dňu vydania predbežnej správy bol podaný návrh na zrušenie záložného práva na objekt Evanjelickej nemocnice v prospech DRUŽSTVA PODPORA.

Návrh opatrení:

1. Na základe zistení spoločnosť TIP KONZULTAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. Žilina, nehnuteľnosti zaevidovať do účtovníctva.
2. Zabezpečiť generálnu inventarizáciu nehnuteľností a dlhodobého majetku.
3. V rámci inventarizácie by sme doporučili aj porovnanie s historickou evidenciou majetku a preverenie následných pohybov.
4. Zabezpečiť riešenie problému CMPS s.r.o., ktorá dlhodobo neplní zmluvné podmienky, a to:
i. vyžiadať a zdokumentovať všetky nájomné zmluvy,
ii. urobiť súpis nájomného vyplývajúceho zo zmlúv, porovnať prijaté platby a vyčísliť rozdiel
iii. nevyúčtované čiastky vymáhať.
5. V banke vytvoriť samostatný účet na sledovanie účelovo prijatých peňazí. V rámci tohto, viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu pre každú akciu. Pravidelne vyhodnocovať tok peňazí. Na konci roka vykázať, v rámci inventarizácie, pohyb a zostatok prostriedkov.
Upozorňujeme, že dary je možné využívať len na účely na ktoré boli určené, v žiadnom prípade nemôžu byť použité na financovanie bežnej prevádzky.
6. Správcovské spoločnosti:
- mesačne kontrolovať prijaté platby a v dodatku k zmluvám zakotviť primerané postihy.
- Mesačne predkladať čerpanie fondu opráv
7. Urobiť právnu analýzu starých – nevýhodných zmlúv (napr. bývalá nemecká fara) a hľadať primerané ekonomické riešenie.

Audítorské overovanie sme nemohli ukončiť, nakoľko nám neboli do dnešného dňa predložené kompletné doklady.

Bratislava, 27.04.2007

RENTABIL BRATISLAVA s.r.o.
Licencia SKA č. 81
Zodpovedný audítor
Ing. Martin Rebro
Dekrét SKA č. 776

Správu vo formáte word nájdete tu.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.