V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Konfirmacia

Viac o konfirmácii

Čo je to konfirmácia?

1) Potvrdenie sľubov a
2) priznanie sa k viere, ktorú za mňa rodičia a krstní rodičia vyznávali pri krste.

Čo robíme pri konfirmácii?
Pri konfirmácii:
1) osobne vyznávame vieru v Pána Boha
2) sľubujeme vernosť Bohu i spoločenstvu Evanjelickej cirkvi.

Čo znamená žiť verne Pánu Bohu?
1) Chcem sa v živote riadiť Božím slovom a
2) nechcem Pána Boha zarmucovať (myšlienkami, slovami ani skutkami), ale chcem milovať a poslúchať Ho.

Čo znamená zostať verným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania? Žiť aktívne svoju vieru – tým, že sa budem starať o jej rast: modlitbami, čítaním Biblie a ev. tlače a duchovnej literatúry, svojou pravidelnou účasťou na službách Božích, cirkevných aktivitách, brigádach, finančných zbierkach, službou blížnym, pekným - usporiadaným životom v rodine, čestnosťou v povolaní i osobnom živote. K vernosti Ev. cirkvi patrí aj: uzavretie manželstva v ev. kostole; vychovávanie svojich detí v duchu evanjelia - aby v našej cirkvi mohli spoznať Pána Boha; usilovanie sa o to, aby Ev. cirkev bola cirkvou živou.

K čomu nás konfirmácia oprávňuje? Konfirmáciou sa stávame dospelými členmi cirkvi. Môžeme sa pravidelne zúčastňovať na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, alebo po dovŕšení 18. roku života svedkom pri sobáši. Od 18 roku života mám v cirkvi volebné právo. Volený do funkcií môžem byť po dovŕšení 21. roku života.

Aký má byť život kresťana po konfirmácii? Konfirmáciou preberám zodpovednosť za svoju vieru. Aby nevychladla, potrebuje spoločenstvo. K nemu som pozvaný na stretnutiach dorastu, mládeže, na službách Božích v kostole. Mám sa snažiť žiť tak, aby celý môj život bol pre iných pozvaním ich ku Kristovi.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.