V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Konfirmacia

Konfirmačná príprava (aj pre dospelých)

Ak v krste nebeský Otec už k tým najmenším, ktorí ešte nedokážu nič povedať, hovorí svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím dieťaťom, potom pri konfirmácii ide o to, aby dieťa, ktoré vyrástlo, dokázalo nie iba ústami, ale predovšetkým srdcom povedať: Áno, Pane Bože, ja chcem byť Tvojím poslušným dieťaťom. V našej cirkvi konfirmujeme po dvojročnej príprave, ktorá je rozvrhnutá do 80-100 vyučovacích hodín. Prípravu má absolvovať každý pokrstený člen cirkvi vo veku nad 12 rokov. Jej súčasťou je práca s Bibliou, Evanjelickým spevníkom (ES) – t. j naučenie sa spamäti prvého verša z aspoň niekoľkých piesní, viacerých biblických výpovedí, žalmov, základné poznanie dejín cirkvi a jej poslania. Konfirmovaný by sa mal vedieť orientovať v Biblii, dokázať vysvetliť Komu verí, dosvedčiť i obhájiť svoju vieru, samostatne sa modliť. – Konfirmáciu chápeme ako vstupnú bránu ku kresťanskej dospelosti, každopádne nie ako slávnostný záver vzdelávania sa v otázkach viery. Pri príprave používame učebnicu, v ktorej sú zrozumiteľným spôsobom vysvetlené jednotlivé články kresťanskej viery. Popri získavaní vedomostí je súčasťou prípravy i pravidelná účasť na nedeľných službách Božích. – Nie ako povinnosť, ktorú si „odfajknem“, ale ako stretnutie s bratmi a sestrami pri základnej úlohe, ktorú evanjelický cirkevný zbor má: prijímať Božie slovo a oslavovať Pána Boha slovom, modlitbou i činom.

Niekedy sa kvalita životu zboru hodnotí aj podľa počtu konfirmovaných. Nechceme byť ľahostajní k číslam, no záležať nám má nie iba na počte, ale predovšetkým "kvalite" konfirmovaných. Veď konfirmačná príprava by mala byť takou šancou našej cirkvi pre budúcnosť. Neraz sa ťažko zbaviť dojmu, že je to skôr akési konzervovanie minulých zvykov. Preto hľadáme cesty ako konfirmandov osloviť, aby prípravu nevnímali len ako „školu“, ale aby na nej zažili aj spoločenstvo. Bez toho, aby konfirmandi nevideli príklad živej viery aj u svojich rodičov, bez toho, aby ich aj doma nepripravovali na to, že o vieru treba zápasiť (List Júdov v. 3b), že viera nie je iba záležitosť pre starenky a malé deti, budú z mnohých našich konfirmandov navonok ľudia cirkevne dospelí, no v skutočnosti ľudia svetskí, od Božích vecí odcudzení. Preto buďme ochotní urobiť aspoň to, čo môžeme. Jedným z opatrení, ktoré naša ev. cirkev prijala je niekoľko rokov zavedená zmena v platných poriadkoch Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, že rodičia, či krstní rodičia, pokiaľ sú evanjelikmi, majú byť konfirmovaní. Mýli sa ten, kto sa domnieva, že sa týmto zavádzajú v ev. cirkvi byrokraticko – administratívne postupy. Nie sú a neboli nám vlastné. Ide skôr o to, aby sme nedávali priestor ľahostajnosti a lacnému zaobchádzaniu s Božou milosťou. Veď za to, aby sa nám jej dostalo, zaplatil nevinný Boží Syn Ježiš Kristus predraho – vlastným životom. Požiadavka konfirmácie tu nie je preto, aby od našej cirkvi odradila ľudí. Naopak, aby im pomohla vo viere pevnieť a napredovať. V cirkvi voláme po časoch „zašlej slávy“, no mnohí sami nechcú duchovne rásť. Ako môžeme očakávať od rodičov, že budú viesť svoje deti vo viere, keď mnohí nevedia ani povedať Komu a čomu veria? Nezriedka sa, žiaľ, nedokážu ani pomodliť, ani vysvetliť svojim deťom základné biblické pravdy, nieto byť človeku, ktorý hľadá Pána Boha, duchovnou oporou. Nechcime nad nikým vyslovovať súd, skôr podať pomocnú ruku. Ňou chce byť i konfirmačná príprava pre dospelých, ponúkaná i v našom cirkevnom zbore. Chce byť príležitosťou, aby nik nemusel žalostiť: minulá doba bola taká a onaká, nemal som vtedy možnosť. Možnosť máme teraz. Nejde pritom prvotne o počty konfirmovaných, hoci tešíme sa z každého, kto sa pre konfirmáciu v našom cirkevnom zbore rozhodol a boli by sme radi, keby v zbore nebolo nekonfirmovaných dospelých ľudí. Keby išlo pri konfirmácii len o čosi formálne, nemalo by to veľkú cenu. Cieľom rozhodne nie je množiť formalizmus, ale pomôcť ľuďom, „aby poznali Tvoju (t. j. Božiu) cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi“ (Žalm 67,3).

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.