V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Prihlásenie do cirkevného zboru

Čo je užitočné vedieť o právach a povinnostiach člena Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?

Člen evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva:

- zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru
- zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti
- žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívať služby cirkevnej charity
- voliť a byť volený do cirkevných orgánov
- predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom
- zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich
- domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi
- právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti
- právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov

Člen evanjelickej cirkvi má najmä tieto povinnosti:

- zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí
- žiť príkladným kresťanským životom v rodine i spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu
- rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave
- zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti
- dodržiavať ustanovenia ústavy, cirkevné zákony a nariadenia , plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov
- konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je spravidla dvojročná (výnimku povoľuje senior)

Evanjelická cirkev požaduje od svojich členov:

- aby žili príkladným kresťanským a občianskym životom
- dodržiavali zásady kresťanskej mravnosti a občianskej spolupatričnosti i zákony demokratického štátu (cieľavedomou náboženskou a etickou výchovou bojuje proti nemravnosti a iným protispoločenským javom)
- za vedomé porušovanie pravidiel mravného života a cirkevných zákonov vyvodzuje voči svojim členom disciplinárne dôsledky

(Prevzaté z Ústavy ECAV na Slovensku čl. 7, 9, 10.)

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.