V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Zjavenie Krista Pána mudrcom, Matúš 2, 1 – 12

Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľmi veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. (Matúš 2, 1 – 12)

Dnešný sviatok sa volá „Zjavenie Krista Pána mudrcom“. Mudrci od východu si zvláštny astronomický úkaz vysvetlili ako upozornenie na narodenie osobitného židovského kráľa, od ktorého zrejme čakali príchod nových vecí vo svete. Vydali sa na cestu a po rozličných peripetiách sa stretli s Ježišom a jeho rodičmi. Ich stretnutie s narodeným Kráľom sa nazýva Zjavenie Krista Pána mudrcom.

Čo je vlastne zjavenie? Zjavenie znamená, že v zornom poli človeka sa naraz objaví niekto, koho dovtedy buď nepoznal alebo dlho sa s ním nestretol. Človek, ktorému ja také zjavenie darované, získava tak nové informácie, ktoré dovtedy nepoznal. Ale získanie informácií je len druhým krokom udalosti zjavenia, ktoré daruje Pán Boh. Prvým bodom udalosti zjavenia Krista Pána je, že človek je týmto zjavením vo svojej bytosti hlboko, a to pozitívne, tvorivo, zasiahnutý. Toto zasiahnutie sa týka celej jeho bytosti, všetkých jej stránok. Zjavenie vnáša dôležité nové veci do života človeka. Až následne človek o tom uvažuje a usiluje sa slovami vyjadriť, čo zažil.

Mudrci sú obdarovaní práve takýmto zjavením. Zjavenie sa hviezdy chápu ako upozornenie nebies. Ich túžba ja svätou túžbou po niečom novom, čo daruje Pán Boh. Prinesenými darmi vyjadrujú istotu, že prišiel na svet niekto, od koho môžeme mnoho čakať. Keď prišli do Betlehema, „zaradovali sa veľmi veľkou radosťou“. Keď dostali upozornenie vo sne, aby nešli k Herodesovi, mohli spoznať, že nad Dieťaťom drží ochrannú ruku vyššia moc. Toto zjavenie zasiahlo do ich života vysoko pozitívnym spôsobom. Nielen mudrcom, ale mnohým ďalším ľuďom, ktorí sa spomínajú v Biblii, bolo darované zjavenie Krista Pána.

Vraciame sa k otázke, čo znamená zjavenie Krista Pána pre určitého človeka. Je to stretnutie človeka s Ježišom Kristom, ale také stretnutie, pri ktorom sa človeka hlboko dotkne Ježišova zvesť, jeho láska, sila jeho osobnosti. Je to stretnutie, pri ktorom človek cíti: teraz vstupuje niekto veľký, teraz vstupuje niečo nové do môjho života.

Nie každé stretnutie človeka s Ježišom je pre príslušného človeka zjavením Krista Pána v plnom zmysle. Mnohí sa stretli s Ježišom v jeho dňoch a nezažili zjavenie Krista Pána, buď preto, že im bol ľahostajný, alebo preto, že sa voči nemu stavali s odporom. Mnohí sa dnes stretávajú s ním ako s historickou postavou, a neprežívajú zjavenie Krista Pána, lebo mu nedovolia vstúpiť do svojho života. O zjavení Krista Pána pre určitého človeka môžeme hovoriť len vtedy, keď sa Ježiš Kristus stane pre neho rozhodujúcou postavou, vedúcou osobnosťou.

Takýchto plnoobsažných stretnutí s Ježišom Kristom bolo a je mnoho. Preto v dnešný sviatok myslíme nie iba na tú jednu udalosť, stretnutie mudrcov s Ježišom, ale na všetky stretnutia, ktoré sa stali zjaveniami. Plnoobsažné stretnutie človeka s Ježišom Kristom patrí medzi vrcholné udalosti ľudského života. Už v Novej zmluve sa okrem zjavenia Krista Pána mudrcom spomína mnoho zaujímavých stretnutí, zaujímavých prístupových ciest Pána Ježiša k človeku.

Zjavenie Krista Pána zakúsili rybári na Genezaretskom jazere, ako aj taký publikán Matúš. Ježiš ich pozval, aby ho nasledovali a stali jeho učeníkmi, a oni boli tak uchvátení tým, čo dovtedy od neho vedeli a o ňom počuli, boli tak priťahovaní jeho osobnosťou, že zanechali všetko a prijali toto pozvanie. – Zacheus v Jerichu zakúsil Duchom Svätým spôsobený vnútorný nepokoj a nespokojnosť so svojím dovtedajším životom. Zdanlivo bol poháňaný iba zvedavosťou, aby vyliezol na strom, ale Pán Ježiš poznal nepokoj v jeho srdci, využil túto situáciu ako východiskový bod, stal sa na prekvapenie všetkých Zacheovým hosťom a pripravil mu to, čo sa pre Zachea stalo zjavením Krista Pána. – Mnohí prišli za Ježišom v krajnej biede, v ťažkej chorobe, alebo ho prišli prosiť za blízkych, ktorí boli ťažko chorí, alebo hľadali u neho pomoc pri stretnutí so smrťou. Od Pána Ježiša sa im dostalo nielen pomoci, ale cez pomáhajúce divy, ktoré boli upozorňujúcimi znameniami, sa dostali k trvalej viere v neho, a tak zažili zjavenie Krista Pána pre svoj život. – So ženou Samaritánkou sa pustil Pán Ježiš do pastorálneho rozhovoru o jej manželskom a rodinnom živote, a potom dokonca do teologického rozhovoru na najvyššej úrovni, a z jej misijnej reakcie vidno, že toto všetko bolo pre ňu zjavením Krista Pána. – Hriešnej žene povedal Ježiš slová odpustenia a ukázal jej, že je možné začať krajší život. Prijala vďačne zvesť o odpustení a chopila sa novej možnosti krajšieho života. Toto bolo pre ňu zjavením Krista Pána. – Žalárnik vo Filipách, predesený udalosťou nočného zemetrasenia, pýta sa v situácii strachu: Čo mám robiť, aby som bol spasený? Dostal odpoveď: Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Strach a existenciálna otázka bola pre neho východiskom k zážitku zjavenia Krista Pána. – Zvláštne zjavenie zažil Pavel. Oslávený Kristus stretol sa s ním ako s nepriateľom, práve uprostred nepriateľskej akcie. Toto zjavenie Krista Pána poznačilo Pavla na celý život, zapôsobilo na neho najmocnejším mysliteľným spôsobom. – Lotor zažil svoje zjavenie Krista Pána na kríži v posledných hodinách svojho života, keď mu Pán Ježiš povedal: Dnes budeš so mnou v raji. Zjavenie Krista Pána s krajším obsahom si ťažko možno predstaviť. -- Pre niektorých je zjavenie Krista Pána bleskovou udalosťou s dlhodobými pozitívnymi dôsledkami. Pre iných postupným vrastaním do spoločenstva s Ním. Tak je to napríklad u detí, ktoré zbožní rodičia a starí rodičia postupne zoznamujú s Ježišom a uvádzajú ich do spoločenstva cirkevného zboru. Pán Boh používa mnoho ďalších rozličných spôsobov, cez ktoré daruje ľuďom zjavenie Krista Pána. Mohli by sme pokračovať v myslení týmto začatým smerom. Uvažovať, ako sme sa my dostali do blízkosti Ježišovej a zažili zjavenie Krista Pána, uvažovať o ľuďoch, ktorí sú nám známi a blízki, ako oni zažili zjavenie Krista Pána.

V tom, že Pán Boh má k dispozícii neobmedzené množstvo možností a stále tvorí nové, je nádej pre dnešnú generáciu. Duchovná situácia nových generácií oproti tým starším je zásadne zmenená. Pán Boh je však dosť pružný na to, aby pre zmenenú situáciu vytvoril a pripravil nové metódy. V tomto ohľade môžeme od neho čakať mnoho prekvapení. Každý z nás má hádam blízkych a známych ľudí, na ktorých mu záleží, a ktorí sú ďaleko od Krista, ktorí ešte nezažili svoje zjavenie Krista Pána, alebo aj zažili a odišli od neho. Aj na nich sa vzťahuje naša nádej, že Pán Boh i pre nich nájde vhodnú príležitosť, ako im dať zažiť zjavenie Krista Pána. Mali by sme sa za nich vytrvalo modliť, aby Pán Boh zaradil túto veľkú udalosť do ich života.

Dnešný sviatok prízvukuje, že evanjelium nie je obmedzené na jeden národ, jednu rasu, jednu spoločenskú vrstvu, ale že sa vzťahuje na všetkých a že je ponúknuté všetkým. Mudrci od východu sú práve reprezentanti tých iných, ktorí neboli príslušníkmi izraelského národa. Táto myšlienka bola potom v kresťanskom myslení a kresťanskej praxi do dôsledkov rozvedená a uplatnená. Apoštolovia neobmedzili svoju činnosť na izraelské oblasti, ale sa rozišli všetkými smermi. Veľké dielo kresťanskej misie od prvého storočia cez všetky nasledujúce nám treba vidieť v tejto súvislosti. I dnes musíme prízvukovať, že evanjelium je tu pre všetkých, aj pre tých, o ktorých sa nám teraz zdá, že sú veľmi ďaleko od Boha, aj pre tých, čo sú teraz jeho výslovnými nepriateľmi. Evanjelium je dnes svetlom pre mnohých, a ono čaká na svoju veľkú príležitosť, keď bude záchranou sveta, toho sveta, ktorý sa dostáva na nebezpečné cesty. Vtedy – tak veríme – mnohí jednotlivci a spoločnosť zažije zjavenie Krista Pána.

Zjavenia Krista Pána, o ktorých sa hovorí v Novej zmluve, majú jednu spoločnú črtu: ľudia pri nich pociťujú veľkú radosť. O mudrcoch sme už povedali, že keď prišli do Betlehema, zaradovali sa veľmi veľkou radosťou. Zacheovi sa ponúkol Ježiš za hosťa. O Zacheovej reakcii čítame v evanjeliu, že zostúpil rýchlo zo stromu a prijal ho s radosťou. O žalárnikovi vo Filipách, ktorý sa dal pokrstiť a prijal zjavenie Krista Pána, je napísané doslova toto: „Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu.“ Keď Pán Ježiš vstúpi do života nejakého človeka a človek pocíti požehnané účinky jeho prítomnosti, pociťuje veľkú radosť.

Ako si túto radosť vysvetliť? Je to radosť z toho nového, čo človeku daruje Pán Ježiš pri svojom Zjavení. Do utrápeného svedomia vnáša Ježiš istotu odpustenia. Človeku, ktorý pociťoval hrôzu pred smrťou, daruje Ježiš istotu večnosti. Tomu, kto bol otrokom mamony, daruje schopnosť milovať ľudí. Tomu, kto bol otrokom vášní, daruje slobodu. Kto chodil ako dieťa bez domova, získava pri ňom istotu večného domova. Kto sa triasol a chvel pred budúcnosťou, získava dôveru v láskavého Boha. Tieto zmeny a tieto nové hodnoty sa týkajú celej bytosti človeka. Preto pri nich pociťuje človek takú veľkú, takú silnú radosť. Spontánna radosť je priamo dokladom toho, že sa v živote príslušného človeka odohrala významná duchovná udalosť.

Zjavenie Krista Pána možno zažiť nielen raz, ale môže nám byť darované mnohokrát. Deje sa tak vždy vtedy, keď pocítime niečo nové z Ježišovej lásky, z jeho bytosti, z jeho evanjelia, z jeho poznania. Opakované zjavenia Krista Pána vždy s novým a novým obsahom by mali charakterizovať fungujúci duchovný život jeho nasledovníka. Tie majú byť jednotlivými krokmi na ceste smerujúcej k duchovnej dospelosti. Pravidelným kontaktom s Písmom sa zvyšuje možnosť takých zjavení. Modlime sa o také zjavenia pre seba aj iných. Radosť s nimi spojená bude svetlom nášho života. – Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.