V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

5. nedeľa po Zjavení Krista Pána, 2. Mojžišova 20, 4; 1. Korintským 7, 2; 1. Tesalnickým 4, 3 – 5

„Nescudzoložíš“ (2. Mojžišova 20, 4)

„Aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža.“ (1. Korintským 7, 2)

„Zdržiavajte sa smilstva,   4 a nech si každý z vás vie získať manželku  s posvätnosťou a úctivosťou, 5 nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.“ (1. Tesalnickým 4, 3 – 5)


Milí bratia a milé sestry,

zajtra sa začína Národný týždeň manželstva. Iniciatíva, ktorá chce pripomenúť vzácnosť Božieho daru manželstva.

V súčasnom liberalizujúcom sa svete sa manželstvo stáva ohrozeným druhom. Aj my, kresťanská cirkev, máme na tom podiel viny. V minulosti cirkev manželstvo a s ním súvisiaci intímny život neraz tabuizovala, tvárila sa, že duchovne vyššou úrovňou je žiť v celibáte. K čomu to viedlo? – K „hroznému bahnu a usadenine všetkých necností a chlipnosti”.

O tom, že „u nás je hrozné bahno a usadenina všetkých necností a chlipností”, nepíše niektorý súčasný moralista, ale takto hodnotil dobu v r. 1529 Martin Luther vo Veľkom katechizme. Pánu Bohu patrí vďaka za dielo reformátorov, ktorí kritizovali, že cirkev povýšila celibát nad manželstvo a k pohlavnému životu sa stavala tak, akoby sám o sebe bol hriechom. Reformátori vyzdvihli úlohu manželstva a neváhali v cirkvi vyučovať aj o manželstve a biblickom pohľade na intímny život. Veď mnohí ľudia padli do hriechov proti 6. Božiemu prikázaniu aj preto, že zväčša počúvali iba moralizovanie a zákazy, no potrebné poučenie o otázkach pohlavného života museli čerpať inde ako v cirkvi. Práve cirkev –Kristom vykúpený Boží ľud, je miestom, kde treba hovoriť aj o týchto záležitostiach, otvorene a citlivo. Inak bude mládež získavať informácie z oblasti sexuality jednostranne – iba od tých, ktorí sa neboja zarmucovať Boha a pohŕdajú Jeho slovom.

Ak sa chceme riadiť Božím slovom aj v oblasti manželstva a s ním spätého pohlavného života, tak nie preto, že si azda zapchávame uši pred názormi, ktoré dnes o manželstve a sexe propagujú médiá, ale preto, že z Písma svätého vieme: Manželstvo aj intímny život je Božím vynálezom. Boh mu rozumie a keďže Hospodin je „konštruktérom“ manželstva, nie nič múdrejšie, ako sa aj v tejto oblasti riadiť slovom Boha, ktorý sa nám prihovára cez Písmo sväté.

Téma manželskej lásky, sexuality pre Bibliu nie je tabu. Už na prvých stránkach Písma Hospodin mužovi a žene hovorí: „Ploďte sa a množte sa“ (1M 1, 28). Teda, majte sa aj fyzicky radi. Biblia však prízvukuje, že sex je vzácnym darom pre manželstvo a iba v ňom má patričné miesto. Manželstvo ako najdôvernejší vzťah muža a ženy umožňuje deliť sa o radosť z daru života a podporuje vzájomnú pomoc v ťažkostiach. Tým vytvára mužovi a žene zázemie, priestor, kde je aj ich intimita lepšie chránená pred ľudskou nestálosťou a vonkajšími vplyvmi. Písmo o tom hovorí veľmi realisticky: „Aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža“ (1K 7, 2 ). Pritom nejde o akési: „no čo už, keď nevieme telesnosť premôcť...“. Veď okrem intímneho objatia zaiste jestvujú aj iné spôsoby, ako si muž a žena môžu vyjadriť dôveru a nežnosť, ako môžu manželia prehĺbiť a obohatiť ich vzťah. Pre Bibliu je manželstvo viac ako priestor na dobré zvládnutie sexuálnej túžby. Vzťah muža k žene má sprevádzať úcta, nie pudovosť: „Nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha“ (1Tes 4, 4n).

Muž a žena boli Bohom daní jeden druhému, aby si pomáhali a stali sa jedným telom. Náš ľudský život je klbkom vzťahov. Uskutočňuje sa vo vzťahu k Pánu Bohu a vo vzťahu k iným ľuďom. Tieto vzťahy sú upravené v Božom zákone. Sú to teda jasné vzťahy. My, ľudia sme však majstri v tom, ako tieto jasné vzťahy zakaliť, ako v nich spôsobiť rozklad. Deje sa to zakaždým, keď pochybujeme o tom, že Božia vôľa s nami – aj tá, ktorá je vyjadrená v prikázaní Nescudzoložíš, je vždy dobrá. Pán Boh nám chce dobre, chce, aby sme zostali mravne čistými, stávali sa duchovne zrelými. My tomu neraz neveríme, a potom pošpiníme život svoj aj život druhých. Ľahkovážne odbáčame z cesty, ktorá je vyznačená Božími prikázaniami, na cestu vlastných sebeckých názorov a svojvôle.

Spomína sa, ako sa dospievajúce dieťa istého zbožného muža chystalo do pochybnej spoločnosti a uisťovalo otca, že mu to mravne neuškodí. Otec mu podal kus čierneho uhlia so slovami: Zober si ho, neboj sa, nespáli ťa. Adolescent oponoval: Ale zašpiní ma... Otec odvetil: No práve..., a spýtal sa: Spoločnosť, do ktorej sa chystáš, ťa nezašpiní? Otec onoho mladého človeka bol zodpovedný. Božie prikázanie Nescudzoložíš je volaním k zodpovednému životu.

Biblia neodsudzuje prirodzenú túžbu muža po žene a ženy po mužovi, ale odsudzuje nezodpovednú žiadostivosť (1Tes 4, 3 – 8), ktorá rozbíja vlastnú alebo cudziu rodinu, ktorá špiní mňa aj blížneho. Celý ľudský život, vo všetkých jeho oblastiach, aj v oblasti sexuality, žijeme pred Pánom Bohom. Nie sme sami svoji. (1K 6, 19). Niet nijakej oblasti života, za ktorú by sme sa nezodpovedali Bohu.

Čisté a verné manželstvo je výrazným znakom kresťanského života, podobne ako čistý život neženatých, nevydatých. Toto svedectvo je v dnešnom svete nesmierne dôležité. Náš svet ho obzvlášť silne potrebuje. Opakuje sa totiž situácia, v ktorej sa nachádzal starozmluvný Boží ľud izraelský. Žil v prostredí, kde bol pohlavný život zbožstvený, kde sa pohlavná svojvoľnosť stala bežnou vecou pri náboženských obradoch národov, žijúcich v okolí Izraela. Dnes sa bôžikovi sexu klania temer každý film, mnohé z časopisov a novín, obrovský počet internetových stránok. Božia vôľa ohľadom manželstva a 6. Božieho prikázania vôbec, sa prediera džungľou porušených intímnych vzťahov.

Ak sa nám vidí Biblia v tomto ohľade prísna, tak je to preto, že zdôrazňuje lásku k Pánu Bohu, ktorého nemôže nahradiť nič iné – ani eros, ani sex. V súčasnosti preferovaná pohlavná morálka vedie k žalostným koncom (napr. AIDS). Mnoho manželstiev je v rozklade, či živorí. Pritom ak sú tí, ktorí hlásajú neobmedzenú slobodu v oblasti pohlavného života, sami podvedení, bolí ich to. Aj z toho je zjavné, že za tzv. slobodou sa ukrýva pokrytectvo, nedisciplinovanosť, zbabelosť voči pravde, nezodpovednosť, nečistota – skrátka hriech. Veď manželstvo je oveľa viac, ako podnik na výmenu sexuálnych služieb, ktorý, keď je v kríze, môžeme kedykoľvek rozpustiť.

Božie: „Nescudzoložíš“ znamená, že východ z manželstva nie je otvorený a rozvod, čo ako dnes bežný, podľa Biblie nie je normálny. Šiestym Božím prikázaním nás Pán Boh volá k čistote srdca, reči aj skutkov (Mt 5,27 – 32), povzbudzuje nás, aby naša láska mala dlhý dych, aby sme si aj v manželstve vedeli odpúšťať. Veď ani Pán Boh neurobí nad nami ihneď škrt, keď sa voči Nemu prehrešíme. Preto si máme stáť za slovom, daným pri sobáši, ako si náš Pán stojí za svojím.

Kritické situácie existujú v každom manželstve. Aj krízy však môžu byť podnetom pre kvalitatívny rast manželstva. Keď ich prekonáme a obstojíme v nich, budeme si lepšie vedomí, ako mnoho harmonické manželstvo znamená, čo nás s druhým spája. Na to, aby sme prešli ťažkosťami, ktoré život v manželstve prináša, treba mať odvahu aj zodpovednosť.

Nie každému je dopriate žiť v manželstve. Čím vyšší je však v krajine počet pekných manželstiev, tým viac požehnania to bude prinášať celej spoločnosti. To je dôvod, aby sme nezoslali ľahostajní k ničomu, čo harmóniu a stabilitu manželstiev podporuje a posilňuje.

Ísť životom podľa Božích prikázaní, aj po ceste šiesteho prikázania, znamená putovať do dobrého cieľa. Nech na ceste Božích prikázaní sprevádza Hospodin hojnosťou svojej pomoci a požehnania manželov, snúbencov, ale aj všetkých, ktorí sa usilujú o mravne čistý – Bohu milý život. Amen.

S použitím viacerých prameňov

Modlitba: (podľa Bengta Pleijela)


Pane Ježiši Kriste,

Ty si bol na svadbe v Káne, kde sa dvaja stali jedno.

Ty si svojou prítomnosťou obnovil

Zacheovu domácnosť.

Ty si vzpriamil tých, ktorí prišli k Tebe so svojimi

neúspechmi.

Prosíme Ťa: zjav aj dnes svoju nádheru a moc

v domácnostiach a manželstvách.

Ďakujeme Ti, že s Tebou smieme hovoriť

o všetkých našich neúspechoch a porážkach

a že Ťa smieme prosiť

o odpustenie všetkých hriechov.

Predovšetkým Ťa prosíme, aby si odpustil, že...

(konkrétne vyznajte Ježišovi svoje viny)

zabúdame, že manželstvo je Božím vynálezom

a nie je nič múdrejšie, ako sa aj v tejto oblasti riadiť Božím slovom;

že naše manželstvá neraz nesvedčia o tom, že Ty

v nich chceš prebývať;

že naša láska nemá dlhý dych, a tak ťažko nám je

navzájom si odpúšťať a varovať sa starých chýb.

Očisť nás od nášho hriechu

a naplň nás svojou láskou.

Pomôž tým, ktorí sú manželia, a tým,

ktorí sú na ceste do manželstva, aby mohli žiť

spolu pred Tebou v Tvojej láske a Tvojej radosti. Amen.

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.