V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

1. pôstna nedeľa, Jakub 4, 7 – 8

„Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia.“ (Jakub 4, 7 – 8)

Milí bratia a milé sestry!

Pri Mŕtvom mori sa nachádza izolovaný skalný útes – Masada. Na jeho náhornej plošine s rozlohou asi 8 hektárov bola vybudovaná obranná pevnosť s kráľovským palácom a podmienkami pre bohaté zásoby potravín. Vodné nádrže mali kapacitu 40 miliónov litrov. Niet divu, že počas židovskej vojny sa v pevnosti mohlo dlhodobo brániť približne 1 000 ľudí proti presile 15 000 rímskych legionárov. Tí veľa mesiacov navážali rampu, aby po nej dostali do blízkosti terás bojovú techniku. Keď sa im po dlhom čase podarilo baranidlom prelomiť vonkajšie opevnenie a vtrhnúť do Masady, bol údel židovských bojovníkov za slobodu spečatený. To, aby dobyli pevnosť späť, bolo prakticky vylúčené. Preto 960 povstalcov radšej spáchalo samovraždu. – Vedeli, že sú stratení.   

V našom živote je to obdobné. Keď nevzdorujeme zlému, keď sa mu nevzpierame, ale necháme ho preniknúť do „pevnosti našej duše“, on prakticky okamžite dosiahne úspech a máme problém zbaviť sa ho, dobyť „pevnosť duše“ späť.


Treba sa nám vedome chrániť pred tým, aby sme diablovi poskytli priestor. Nedávajte miesto
diablovi, radí nám autor listu Efezským (4, 27). Ušetríme si tým mnoho trápenia. Jakub vraví: „Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás. Pozor, od vás, nie pred vami. (Por. L 4, 13: „Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od Neho“ /Ježiša/ Na čas znamená, že po čase sa vrátil).

Jakub nabáda: „Vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.“ Nie je tu reč o zvíťazení, ale o odpore, o vzdorovaní zlému. Odpor voči nemu má za následok, že zlý uniká a kto uniká, začína prehrávať. Už odpor zlému je teda v istom zmysle víťazstvom.

Zlo má mnohorakú podobu. Najťažšie je stretnúť ho, keď sa oblečie do kladných či dokonca zbožných úmyslov.

Odpor voči zlému začína tým, že kriticky posudzujeme svoje správanie. Napríklad mnohí ľudia vyzerajú byť neustále zamestnaní, ustavične nemajú čas. Vedeli by dopredu napísať zoznam toho, čo budú robiť počas viacerých nadchádzajúcich dní či až týždňov. Pritom strávia hodiny pred obrazovkou televízora či počítača, často pri bulvárnych témach a programoch, ale žiadnu z týchto chvíľ nepovažujú za premrhaný – stratený čas...

Odpor voči zlu môže dnes znamenať napr. nový vzťah k masmédiám. V pamäti mám dieťa, ktoré samo hovorilo rodičovi, že by mal dať na počítač prístupové heslo, ktoré by dieťa nepoznalo, lebo počítač dieťa láka, stal sa mu pokušením, čo sa prejavilo aj na zhoršených výsledkoch v škole.

List Jakuba nehovorí o diablovi akosi tajomne, mytologicky, ale veľmi civilne. Diabol je pre Jakuba v kontexte jeho listu (por. záver 3 a zač. 4. kap.) iným slovom rozhádanosť, neznášanlivosť v cirkvi, pre ohováranie, uprednostňovanie osôb. Diabol je pre Jakuba iným vyjadrením potláčania pravdy, pretvárky, neprajnosti, seba vyvyšovania, stavania seba do centra, nespravodlivosti, využívanie iných. Jakub nás povzbudzuje: „Vzoprite sa diablovi.“ Vie však, že iba odpor voči zlému nestačí. Preto je tu vyzýva: „Poddajte sa Bohu“, niektoré preklady uvádzajú: „Skloňte sa pred Bohom“. To znamená: očakávajme na to, čo nám chce Boh povedať. Žime s vedomím, že On je neviditeľným účastníkom každého nášho stretnutia a tichým poslucháčom každého z našich rozhovorov. Nerobme otázniky nad Božími zasľúbeniami (por. „Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ 1M 3, 1 v súvise s: „Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť“ 1M 2, 16).

Kto to podcení tieto navonok obyčajné veci, kto robí otáznik nad Božími sľubmi, rýchlo stratí pevnú pôdu pod nohami a má problém, aby sa jeho duša vrátila na svoj odpočinok (Ž 116, 7). Preto je stále aktuálne biblické: „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia.“

Ruky – srdce – duša. V súvise s tým mi prichodí na myseľ krátka detská, ale hlboká modlitba: (ruky zložiť na srdce) Čisté srdce,

(dlaňami k sebe) pokoj v duši,
(tieniť čelo) vľúdny pohľad,
(špičky prstov na uši) čujné uši,
(dlane ako miska) Bože daruj,
(dlane od seba) zla nás varuj.

Očistite si ruky, posväťte si srdcia, nebuďte „dipsychoi“ – dvojakej duše, dvojakého života. Predstavme si, že žijeme v  Božej prítomnosti, že máme skutočne predstúpiť pre živého Boha. – To značí, neodkladne dať do poriadku svoje záležitosti. Svoje spory. Pretože, ako výstižne povedal Charlie Chaplin: „Všetky tvoje filmy sa raz premietnu.“ Priblížme sa k Bohu a Pán Boh sa k nám priblíži.

V 1. Jána 5, 18 čítame: „Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne.“ Je náležité rozlíšenie hriechu (úteku od Boha) a hriechov (následkov, ktorý útek sprevádzajú).

Kto zamieri k tesnej bráne, bez strachu, že to čosi stojí, kto nasleduje Krista (lebo Kristus nám za škody stojí), ten sa z Boha narodil a Boží Syn ho chráni pred útokmi Zlého, ktorých bude na každom kroku až až!

„Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia“  (Jk 4, 7 – 8). Biblia neradí, utekajte jedno kam, ale odporúča útek do slobody. K Ježišovi Kristovi. K Nemu smieme prísť. On k nám prichádza aj dnes vo Večeri Pánovej. Očisťuje nás z našich previnení. U Neho smieme čerpať silu na to, aby sme bránil „pevnosť svojej duše“, aby sa nám nestratila istota Kristovej prítomnosti.

Kristus nás sprevádza, aby sme sa vedeli zorientovať, keď sa máme rozhodnúť a aby sme sa vedeli vrátiť, keď zablúdime. Horšie to je s človekom, ktorý si vybral cestu moci, majetku a lži, nechal preniknúť zlo do „pevnosti svojej duše“, a Zlý už uhral u neho prvé body...

Izraelská armáda má heslo: „MASADA NESMIE NIKDY PADNÚŤ.“ Ak myslíme na pevnosť našej duše, je to reálne len ak je Kristus naším Veliteľom.

K Nemu sa modlime: Pane, chráň nás pred takými situáciami, na ktoré sme nedorástli, pred tými ľuďmi, ktorí využívajú naše slabosti, pred lákadlami, ktorým nedokážeme odolať, pred nepredvídanou smrťou, vojnou, pohromou, ale aj pred našou ľahostajnosťou, pomstychtivosťou, egocentrizmom, sužujúcej nás starostlivosti o seba a zábudlivosti, keď ide o iných. Amen.

S použitím viacerých prameňov

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.