V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate, Kolosenským 3, 15 – 17

A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. (Kolosenským 3, 15 – 17)

Prečítali sme tri verše z Listu Kolosenským. V každom z nich sa spomína Pán Ježiš Kristus. Prízvukuje sa, že Ježiš Kristus a jeho pokoj má mať v našom živote vždy a vo všetkom rozhodujúce slovo. Ale v skutočnosti má v našich životoch a životoch dnešných ľudí rozhodujúce slovo množstvo iných vecí. Zoznam toho, čo dnešní ľudia pokladajú pre svoj život za najdôležitejšie, by bol dlhý a pestrý. Dnes je toho viac ako v čase, keď boli napísané tieto slová. No napriek tomu sa nám tieto slová o centrálnom postavení Ježiša Krista v živote človeka i dnes ponúkajú.
Dôležité je vedieť toto: Je naozaj možné žiť životom, v ktorom má rozhodujúce slovo Kristov pokoj, to znamená pokoj, aký nosil v sebe Ježiš Kristus, pokoj, ktorý nám on ponúka. Jeho ponuku pokoja by sme si mali často opakovať: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje.“ Je mnoho vecí, ktoré vzbudzujú v nás nepokoj. Proti všetkému nám Pán Ježiš ponúka svoj pokoj.
Sme nepokojní, keď ustarostene, utrápene myslíme na budúcnosť blízku a vzdialenú. Ježiš nám daruje svoj pokoj, keď nás uisťuje, že sme neprestajne v jeho rukách, z ktorých nás ani zlý údel, ktorý by mohol prísť, nemôže vytrhnúť. Rovnakú istotu a pokoj nám daruje vyznanie žalmu: „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou.“
Nepokoj sa nás zmocňuje, keď závidíme rozličné úspechy druhých. Pán Ježiš nám pomáha, keď ukazuje aj tienisté stránky toho, čo závidíme a okrem toho nás učí objavovať, čo všetko ako pozitívne hodnoty bolo nám darované. Duchovné, najcennejšie hodnoty sú prístupné každému a každý môže z nich získať, koľko vládze prijať. Každý má toľko slnka, koľko si sám vezme. Kto toto pochopí a bude sa sústreďovať na tie skutočné hodnoty, ten získa pokoj od závisti.
Nepokoj vstupuje do nášho srdca, keď sa nás zmocní hnev a túžba po pomste. Diabol nám navráva, že takú odplatu budeme pociťovať ako veľmi sladkú. Kristus nám aj vtedy ponúka pokoj, a varuje nás, že tá zdanlivá sladkosť pomsty nám veľmi rýchlo zhorkne na blen. Prezrádza nám tajomstvo, že práve cez odpustenie získame utíšenie a pokoj.
Vo všetkých situáciách, ktoré v nás vzbudzujú nepokoj, si nám treba predstaviť Ježiša Krista, z ktorého za všetkých okolností vyžaroval dokonalý pokoj. Ak zotrváme pri tejto predstave a poprosíme ho o dar takého istého pokoja, dostane sa nám. Veď on sám, náš Pán, nám ho ponúka.
Ak naozaj túžime po Kristovom pokoji, nestačí, aby sme oň prosili vo chvíli, keď sa nás zmocní nepokoj. On nám môže síce pomôcť aj vtedy, ale omnoho lepšie je, ak žijeme stále v atmosfére Kristovej blízkosti. Na to nás napomínajú slová nášho textu: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato.“ Čím viac a častejšie si budeme čítať Kristovo slovo, tým viac a tým hlbšie vnikne ono do našich bytostí. Ak jednotlivé Kristove slová budeme v mysli spájať s jednotlivými situáciami, v ktorých by nám ony mohli pomôcť, získame cennú vec: že totiž už samy tie udalosti a problémy – keď prídu – prebudia v nás jednotlivé Pánove slová, ktoré nám potom prinesú svetlo a pomoc. A keďže každý z nás žije nie na izolovanom ostrove, ale žijeme v spoločenstve, treba, aby sme sa aj navzájom, jedni druhých, upevňovali, povzbudzovali Pánovým slovom.
V dnešnú nedeľu Cantate si pripomíname, že duchovná pieseň je vynikajúca cesta, po ktorej môže do našich sŕdc vstupovať Pánovo slovo. Pripomínajú nám to slová nášho textu: „napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ Toto tajomstvo poznali veľmi dobre predošlé generácie, a to aj tie dávnejšie. I keď šlo o jednoduché, aj chudobné rodiny, mali doma Bibliu a Tranoscius, či Zpěvník. Spievali si doma, keď sa rodina zišla, spievali si pri práci, spievali si v radosti ako aj v trápení. Staré, opotrebované kancionály sú dokladom toho. Cez piesne vnikalo Pánovo slovo do ich sŕdc, a v nejednom prípade, keď im bolo veľmi ťažko, držalo ich toto slovo duševne nad hladinou.
Duchovná pieseň je vynikajúci spôsob, ktorým môžeme oslavovať Pána Boha za celé jeho veľké dielo v obrovskom stvorenom svete ako aj vo svete ľudí tu na našej zemi. Pri každej oslavnej piesni upevňuje sa v nás radostná istota, že On, Hospodin, je suverénne nadradeným Pánom tohto sveta a že v jeho otcovskej láske sme stále chránení, a to aj v živote, aj pri zomieraní. Za veľkú lásku, jedinečnú lásku oslavujeme dnes Trojjediného Pána Boha. Amen.
Modlitba
Nebeský Otče, ďakujeme za dar spevu a hudby. Ďakujeme za tých, ktorí skladali a skladajú duchovné piesne, nápevy a hudobné sprievody k nim. Ďakujeme za staré i za nové piesne. S poďakovaním myslíme na veľké hudobné osobnosti. Sme vďační, že máme kantorov-organistov, že máme spevokoly a ich dirigentov, dirigentky. Prosíme, vzbudzuj i naďalej ľudí, ktorí by pracovali na tomto dôležitom poli. A tým, čo spievajú, čo počúvajú spevy a hudbu, daruj z toho čím viac radosti a požehnania. Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.