V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Vystúpenie spevokolov, Rímskym 8, 14 – 16

Všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. (Rímskym 8, 14 – 16)

Vzkriesený a oslávený Ježiš Kristus pôsobí na nás aj dnes svojím Svätým Duchom. Duch Boží nás presviedča, že sme Božie deti a že Pána Boha môžeme oslovovať dôverne: Abba, Otče. Tak ho oslovujeme v modlitbe, ktorú nás naučil náš Pán. Do tejto modlitby zaradil sedem prosieb. Zrejme ich pokladal za najdôležitejšie. Modlitba Otče náš je krásna modlitba a zároveň je to škola modlitby. Dnes večer sa ju modlíme s našimi spevokolmi. Aj tento príhovor má formu modlitby.
Otče náš, ktorý si v nebesiach.
Si nekonečne vznešený a naša myseľ nevládze pochopiť celú tvoju veľkosť. A predsa dovolíš, aby sme k tebe prichádzali s dôverným oslovením Abba, Otče. Tvoj Duch nás presviedča, že sme tvoje deti, synovia a dcéry. Keby sme v tomto šírom svete boli ponechaní sami na seba, bolo by nám smutno na neznesenie. Sme nesmierne vďační, že vždy môžeme prísť k tebe. Prichádzame s vďakou, keď máme radosť a keď sme šťastní. Prichádzame, keď je naše srdce plné bolesti, zármutku, strachu a úzkosti. Môžeme ti otvorene povedať všetko, čo máme na srdci. Pri tebe, vo svojom pravom domove, prijímame pokoj, získavame silu, radosť, získavame optimizmus, ktorý sa zakladá na dôvere v teba.
Posväť sa meno tvoje.
I keď si náš Otec a my tvoje deti, vždy pristupujeme k tebe s bázňou a úctou. Keď vyslovíme tvoje sväté meno, Hospodin, cítime a vieme, že všetko, čo je, má svoj počiatok v tebe. Ty si pôvod všetkého bytia vo viditeľnom a neviditeľnom svete. Keby si ty nebol, nič by nebolo. Keby si ty nechcel, nič by nebolo. Keď pozeráme na vesmír a múdro usporiadaný svet na našej planéte, zalietajú naše mysle k tebe, vznešenému, nekonečnému. Zachovaj nám pocit obdivu a úcty pri každom vyslovení tvojho mena. Ty si jediný Boh, niet Boha mimo teba. Prosíme, nedovoľ, aby sme si robili bohov zo stvorených vecí. Nedovoľ, aby sme sa v hriešnej túžbe Adama a Evy chceli sami stať bohmi pre svoje okolie. Naša myseľ sa najradšej krúti okolo nás samých. Pomôž, aby sa v nás uskutočnila veľká premena, aby si sa ty stal stredobodom nášho myslenia, chcenia, túžob.
Príď kráľovstvo tvoje.
Nechceme žiť v izolovanosti a hroznej samote. Tvoje kráľovstvo je naším domovom. Ďakujeme za Pána Ježiša, ktorý medzi nami položil základy tohto kráľovstva. Ďakujeme za všetky jeho zachraňujúce činy. On nimi daroval hodnoty kráľovstva ľuďom, s ktorými sa stretal. Aj my sme už zakúsili mnoho požehnania z tohto jeho diela, a sme za to vďační. Ty aj nás pozývaš, aby sme činmi lásky a milosrdenstva tvorili ostrovčeky tvojho kráľovstva uprostred mora hriechu, zloby, nespravodlivosti. Daj nám k tomu silu. Daj nám čistú radosť z toho, že stojíme v službe veľkého diela tvojho kráľovstva, ktoré raz uskutočníš v plnosti.
Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Žijeme v neprehľadnom labyrinte našich ľudských vôlí, snáh a túžob, skrytých i jasne vyslovených. Tie narážajú na seba a vyvolávajú konflikty od drobných zrážok až po genocídy a ničivé vojny. Len tvoja vôľa pravdy, lásky, spravodlivosti môže vniesť poriadok a pokoj do tohto chaosu. Tvoju vôľu nemôžeme nanútiť druhým ľuďom, ale my sa môžeme a chceme stať jej činiteľmi – vo svojom osobnom, rodinnom, cirkevnom, spoločenskom živote a všade. Osvieť nám rozum, aby sme z tvojho zákona a evanjelia poznávali, čo je tvoja vôľa, a dávaj nám silu, aby sme podľa nej žili a konali. Pomáhaj nám pritom prekonávať naše sebecké myšlienky a túžby.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ty nám ho dávaš aj bez nášho prosenia. Slnko a dážď dávaš na dobrých i na zlých, na spravodlivých i nespravodlivých. Do prírody si vložil úžasné bohatstvo, z ktorého žijeme. To všetko nie sú samozrejmé veci, ale tvoje dary. Ďakujeme za ne. Ďakujeme aj za tých, ktorí neďakujú. Pri každom kúsku chleba, pri každej novej úrode si uvedomujeme, že sme od teba totálne závislí. Prosíme, dávaj nám i naďalej náš každodenný chlieb. Prosíme za milióny hladujúcich vo svete, medzi nimi za hladujúce, plačúce deti, za zúfalé matky, ktoré im nemajú dať čo do úst. Ty si dal dosť pre všetkých, ale my vo veľkom sebectve nechceme tvoje dary spravodlivo deliť. Prosíme, rob s tým niečo.
A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.
Ty chceš mať z nás deti podľa svojho srdca. Aby sme sa v rámci svojho ľudského bytia blížili k obrazu tvojej dokonalosti a tvojho milosrdenstva. Ale my tak ďaleko zaostávame za týmto obrazom. Nemilujeme ťa celým svojím srdcom, svojich blížnych nemilujeme tak ako seba. Tým ti spôsobujeme veľký žiaľ. Prosíme, otvor nám oči, aby sme pri svojej spovedi neostávali pri všeobecných slovách, ale aby sme vedeli svoje hriechy pomenovať čo najkonkrétnejšie. Prebuď naše svedomie, urob ho citlivým, aby sme pre svoje hriechy pocítili hanbu a ľútosť. A odpusť nám. Odpusť nám nie kvôli tomu, aby sme mohli naďalej bez zábran páchať hriechy, ale prebuď v nás túžbu po tvojom obraze, na ktorý si nás stvoril. Pomáhaj nám mocou Ducha Svätého odpútať sa od našej hriešnej minulosti, a kráčať dopredu, stávať sa každým krokom podobnejšími nášmu Spasiteľovi, Pánu Ježišovi. Keďže my žijeme z tvojho odpustenia, daj nám silu prekonať hnev a zášť voči druhým ľuďom a odpustiť im zo srdca.
A neuvoď nás do pokušenia.
Stále sme ohrození pochybnosťami a pokušeniami. Mnohé z nich sa vkrádajú do nášho srdca celkom nebadane a sú lákavé, príťažlivé. Prosíme, nauč nás žiť v strehu, aby sme rýchlo spozorovali každý útok na našu celistvosť. Prebuď v nás to najlepšie poznanie a najlepšie sily, aby sme ich mohli postaviť proti pochybnostiam a pokušeniam, aby sme proti týmto útokom vždy zvíťazili. Nedovoľ nám pritom spoliehať sa pyšne len na vlastné sily. Vždy chceme hľadať pomoc pri tebe. Stoj, prosíme, vždy verne pri nás a zachráň nás pred stroskotaním v našich pokušeniach.
Ale zbav nás zlého.
Diabol na nás neprestajne striehne. Chce nás odviesť od teba a získať pre seba. Sľubuje pritom rozličné výhody, radosti, rozkoše. Neraz sme pritom ako nerozumné deti a naletíme. Už sme si neraz touto nerozumnosťou veľmi uškodili. Prosíme, nenechaj nás napospas diablovi ako bezbranné deti. Pane Ježiši, ty si sa modlil za Petra, aby jeho viera nezanikla, keď sa diabol chystal na veľký útok proti učeníkom. Aj napriek pádu si mu pomohol k novému začiatku. Z Petrovej smutnej skúsenosti vieme, že veľmi potrebujeme tvoju pomoc proti diabolským útokom. Smrťou na kríži a vzkriesením si zvíťazil nad diablom. Daj, aby sme mali aj my úžitok z tvojho víťazstva, keď diabol útočí. Daj, aby sa aj pri nás splnil tvoj sľub, že nikto, ani diabol, nás nebude môcť vytrhnúť z tvojich víťazných rúk. Naopak, prosíme, ty nás vytrhni z pazúrov diabla.
Lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
Nebeský Otče, odvažujeme sa predložiť ti všetky tieto prosby, lebo len ty môžeš a, veríme, aj chceš nám pomáhať v najzávažnejších veciach nášho žitia. Tvoje je naveky kráľovstvo, kráľovstvo lásky, pravdy, spravodlivosti a ani ľudská ani diabolská sila sa mu nemôže účinne postaviť do cesty. Tvoja je naveky moc, ktorá prevyšuje všetky zemské zdroje a prejavy moci. Tvoja je naveky sláva, popri ktorej všetka zemská sláva bledne do bezvýznamnosti. K tebe, vznešenému, nekonečne mocnému, múdremu sa modlíme.
Pane Ježiši, ďakujeme za túto modlitbu. Je to skvostný dar, ktorý nás sprevádza v celom živote. Daruj nám, prosíme, silu modliť sa túto modlitbu vždy s novou sviežosťou a v plnom sústredení. Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.