V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Služby Božie (nielen) pre deti (v rámci detského tábora), s krstom; Ján 8, 12

Ján 8, 12: (Pán Ježiš hovorí:) „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“

Milé deti, vážení rodičia a príbuzní; bratia a sestry, milá Ema!

Prišli sme sa sem:
- poďakovať za to, že máme prázdniny,
- za náš tábor – za všetko, čo na ňom môžeme zažívať a učiť sa o Pánu Bohu
- a stretli sme sa tu aj preto, aby sme pokrstili malú Emu. Ema má byť pokrstená v Božie meno – ako je pokrstená väčšina z nás.

Deti, viete, prečo sme pokrstení? – Prečo nás dali rodičia pokrstiť? – Preto, lebo nás má Pán Ježiš veľmi rád. On nariadil krstiť a v krste nám hovorí, že chce byť s nami po celý čas nášho života (por. Mt 28, 19 – 20): Keď nám bude dobre – ako to vy hovoríte: super, aj keď nám bude ťažko. Pán Boh nám dáva svoju lásku. Daruje nám ju skôr, ako by sme si ju mohli čímkoľvek zaslúžiť. Zahŕňa svojou láskou už maličké deti. Také ako Ema.

Deti, možno vás to aj prekvapí, ale krst súvisí so školou. Viete ako? – Do školy chodíme, aby sme sa všeličo potrebné naučili. Každý, kto je pokrstený – je zapísaný do Božej školy. V Božej škole sa máme naučiť zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš prikázal (por. Mt 28, 20). Aby sme si lepšie zapamätali, čo máme konať, poviem vám príbeh:

Jeden kráľ mal 2 synov. Kráľ bol už starý a cítil, že čoskoro zomrie. Keďže to bol múdry a spravodlivý kráľ, chcel, aby sa ľuďom v jeho krajine žilo dobre aj po jeho smrti. Preto si zavolal svojich 2 synov, aby určil, ktorý z nich bude po ňom vládnuť. Každému zo synov dal 5 strieborných mincí a povedal. Za tieto peniaze máte zajtra naplniť sálu nášho letného zámku. Čím ju naplníte, to ponechám na vás. Kto túto úlohu lepšie zvládne, ten bude kráľom po mne.

Na druhý deň – veľmi skoro ráno, sa starší syn vydal k zámku. Jeho cesta viedla popri obrovskej stodole, v ktorej mnoho roľníkov mlátilo obilie. Keď kráľovič uvidel toľko vymlátených snopov, pomyslel si. Táto slama je akurát dobrá, aby som ňou rýchlo naplnil sálu otcovho zámku. Za 5 strieborných najal roľníkov, aby na vozoch pozvážali slamu do zámku. Čoskoro popoludní bola sála celkom zaplnená, takže sa sotva dali otvoriť dvere. Starší syn šiel za otcom a oznámil mu, že splnil požadovanú úlohu. Vraví: Urob ma svojím nástupcom. Na môjho brata už nemusíš čakať, lebo sála je taká plná, že sa do nej už nič nezmestí. Kráľ odvetil: Deň ešte neskončil. Až keď sa tak stane, rozhodnem.

Mladší syn za 5 strieborných tiež najal roľníkov a prikázal im, aby všetku slamu zo zámku vyviezli. Keď prácu dokončili, bola už skoro tma. Mladší syn šiel do stredu sály, postavil tam sviecu a zapálil ju. Svetlo sviece zaplavilo celú sálu. Mladší kráľovič zavolal otca. Kráľ prišiel i so svojimi radcami, postavili sa okolo svetla a hľadeli doň. V ich očiach sa odrážal teplý plameň sviece. Kráľ objal mladšieho syna a povedal: Ty budeš mojím nástupcom. Tvoj brat naplnil sálu prázdnou slamou, ale ty si ju naplnil svetlom a teplom. – Tým, čo ľudia potrebujú. Tebe patrí kráľovstvo.

Milé deti, milí bratia a sestry!
Pán Ježiš o sebe povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (J 8, 12). Pán Ježiš to povedal, lebo vie, že my všetci potrebujeme pre život svetlo. Deň bez svetla by bol strašný. A aj noc bez svetla mesiaca, hviezd či aspoň sveta pouličných lámp, by bola desivá. Svetlo vyháňa temnotu.
Je dobre, že existuje svetlo, keď máme vo tme strach.
Je dobre, že existuje slnko, ktoré nás po studenej noci hreje svojím teplom.
Je dobre, že existuje svetlo, lebo inak by sme nevedeli, kam vedie naša cesta – kam máme v živote kráčať.
Pán Ježiš Kristu nám prináša svetlo. – Svetlo Božej lásky, z ktorej žijeme. Úlohou nás pokrstených – nás, ktorí sme boli krstom zapísaní do Božej školy je, toto Božie svetlo šíriť ďalej.
Deti ho šíria, keď poslúchajú rodičov a učiteľov, keď sa nezabúdajú pozdraviť, poďakovať, pomodliť.
My, dospelí, ho šírime, keď našim deťom i ďalším ľuďom dávame dobrý príklad viery v Pána Ježiša Krista a lásky k blížnym.

Milí rodičia, svojej dcérke ste vybrali meno Ema („veľká, silná“). Vychovávajte ju tak, aby ako pokrstená bola Božím človekom – bola silnou vo viere, veľkou v láske a nádeji. Je dobré, keď my rodičia myslíme na to, že aj z našich detí raz budú otcovia/mamy. Preto i Vy Eme – už od jej útleho veku ukazujte, čo sú pekné vzťahy medzi ľuďmi, čo je láska k blížnym, Bohu aj cirkvi, dávajte jej príklad vernosti, starostlivosti, dobroty, zodpovednosti.

Je pravdou, že sme a zostaneme iba ľudskými nedokonalými ukazovateľmi správnej cesty pre naše deti. Preto je dobre, že od Pána Ježia – vierou v Neho, poslušnosťou Jeho Slovu smieme prijímať Božie svetlo, a tak ho šíriť ďalej. Kto je pokrstený, môže si byť istý, že s ním je Pán Boh – tá najväčšia láska a najmocnejšia sila v tomto svete. Môže si byť istý, že Boh z nás zmýva naše hriechy – ako to znázorňuje aj voda krstu – a umožňuje nám nový začiatok. Len s Ním spojení – vierou v Neho – máme – my malí i dospelí, silu šíriť svetlo a teplo Božej lásky v našom svete. Práve to, aby sme sa stali šíriteľmi svetla Božej lásky je cieľom krstu. Pán Boh pomáhaj nám – veľkým i malým – napĺňať tento cieľ. Amen.

Pramene:
časopis: Evangelische Kinderkirche, 71. Jahrgang, Nr. 3/1999 (Verlag Junge Gemeinde Leinfelden – Echterdingen 1999); Kurt Rommel (Hg.): Familienfeste im Kirchenjahr, Band III (Quell Verlag Stuttgart 1987).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.