V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Pamiatka posvätenia Nového ev. kostola, 78. výročie; Efezským 2, 22

Efezským 2, 22: „Aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.“

Milí bratia a milé sestry!

Kríza je v súčasnosti často skloňovaným slovom. Známym aj z dejín: v 30-tych rokoch minulého storočia zasiahla svet veľká hospodárska kríza. Paradoxne, práve počas nej bol vybudovaný náš Nový kostol, ktorého 78. výročie posvätenia si s vďačnosťou pripomíname.

Vo februári 1933 bol každý tretí robotník vo vtedajšom Československu nezamestnaný – a naši predkovia stavali kostol! Je to dôvod, aby sme boli za nich Pánu Bohu vďační, ale aj aby sme napodobňujme ich vieru a horlivosť. Veď pre nich slová: „naša drahá evanjelická cirkev“, nezostali iba vzletnou frázou. Cirkev a Božie veci im boli vskutku drahé. Malý kostol na Panenskej ul., ktorý slúžil tak slovenským, ako aj maďarským veriacim, po vzniku 1. Čsl. republiky už Slovákom kapacitne nepostačoval. Nemeckí evanjelici, ktorí, v Bratislave tvorili z uvedených 3 jazykových skupín najväčšiu komunitu, sa schádzali vo Veľkom kostole. Aby sa teda počtom rastúce slovenské spoločenstvo mohlo stretávať pri Božom slove a sviatostiach, boli ľudia, ktorí ho tvorili, ochotní prinášať značné obete. Veď len uvážme: v období svetovej hospodárskej krízy a nezamestnanosti postavili kostol! Podnes nám dobre slúži. Tešíme sa, že máme kostol, priestor, kde sa smieme učiť poznávať Pána Boha z Jeho slova, oslavovať Ho, modliť sa jedni za druhých, povzbudzovať a posilňovať sa vo viere. S úctou myslíme na tých, ktorí Nový kostol postavili, s láskou sa oň starali a starajú.

Z listu Efezským (2, 22) sme počuli text, ktorý výstižne hovorí o zmysle existencie kostolov, liturgie a cirkvi vôbec. Svätý Duch chce nás, náš život, naše vzťahy, náš charakter budovať do zmysluplnej podoby, ktorej stredom je Boh. Biblia ju obrazne nazýva „Boží príbytok“. Náš kostol teda nebol vybudovaný samoúčelne, ani s cieľom, aby sa stal architektonickou pamiatkou. Dnes ňou síce je, patrí k významným bratislavským stavbám postaveným vo funkcionalistickom slohu. No stále má služobnú funkciu. Slúži, aby cez podujatia ktoré sa v ňom konajú, nás Svätý Duch budoval jednotlivo aj ako spoločenstvo veriacich v príbytok Boží.

Niekedy sa na sakrálne stavby používa označenie Boží chrám, príbytok Boží. Neplatí to automaticky. Podľa Biblie sme Božím chrámom my (1K 3, 16n), Svätý Duch chce nás budovať v Boží príbytok (Ef 2, 22). Keď s úctou a vďakou myslíme na horlivosť a obetavosť tých, ktorí postavili tento kostol, zároveň si pripomíname, že kostol je iba sluha, že nie jeho budova ako taká je Božím chrámom, ale tým sme – tým sa máme stávať my. Nás chce Duch Svätý budovať v príbytok Boží.

Služby Božie začíname predspevom. V ňom prosíme –modlíme sa, aby nám Najsvätejší – všemohúci Boh zoslal pre milosť svojho Syna Pána Ježiša Krista láskavého, Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil a pri všetkej našej rozličnosti nás zjednotil vo viere. Povedané inak – aby nás zbudoval v Boží príbytok.

Niekedy sme zdeptaní z toho, že sa nám všeličo nedarí – aj v cirkvi. Vtedy je dobré nanovo prijať Božie zasľúbenie, že Duch Svätý si nás buduje v Boží príbytok. Buduje ho z našich nedokonalých životov. Tak veľmi sme Bohu vzácni, že v nás a cez nás chce konať svoje dielo v tomto svete.

Iste ste už počuli, že poslaním nás, kresťanov, je konať misiu. Pre nejedného človeka, ktorý je vystavený stresu, mnohým úlohám a povinnostiam zamestnaní aj rodine, to môže znieť ako ďalšie bremeno. Pravdou je, že my sme súčasťou Božej misie. Misia nie je tvrdé a chladné prikázanie, ale výsada, radostná skutočnosť, že Svätý Duch nás buduje v Boží príbytok. Tým, ako žijeme a čo konáme v zamestnaní, doma, v cirkvi i spoločnosti sme súčasťou Božej misie. Duch Svätý nás buduje v Boží príbytok. Chce meniť náš život a charakter tak, aby keď sa s nami ľudia stretnú – či už na pracovisku, v domácnosti, v svetskej oblasti alebo v cirkvi – k nim prišlo Božie oslovenie, stretli sa cez nás s Bohom, s láskou Pána Ježiša Krista. Dovoľme Duchu Svätému, aby nás budoval v Boží príbytok. Deje sa to, keď si pred Božím slovom, modlitbami, piesňami, výzvami k službe blížnym – teda pred tým, čo nám zaznieva aj v tu, v Novom kostole, nezatvárame srdce. Keď chápeme, že náš čas, čas nášho pozemského žitia nie je časom, o ktorom svojvoľne sami rozhodujeme, ako s ním naložíme, ale že je to Bohom darovaný čas, v ktorom máme Duch Svätému dať svoj život, našu vôľu, srdce, um a talenty, aby z toho zbudoval Boží príbytok (por. ES č. 648). Aby sme na živote nás ako jednotlivcov aj spoločenstva, ľudia spoznávali, že Pán Boh je živý, že viera v Krista nie je záležitosťou vhodnou len do múzea, ale najlepšou cestou pre rozličné okolnosti života cesta, aj spoľahlivým mostom, ktorý nás prevedie z časnosti do večnosti.

Plánujeme veľkú obnovu nášho kostola. Menom presbyterstva Dcérocirkvi Legionárska Vás pozývam k účasti na diele obnovy Nového kostola, aby aj jeho vzhľad odrážal, že nám Božie veci nie sú ľahostajné, aby aj po vonkajšej stránke bol miestom dôstojným, príjemným, kde je radosť prísť. Kostol nesie meno Nový. Je vekovo najmladším – najnovším spomedzi troch evanjelických a. v. kostolov v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Názov Nový je aj výzvou, aby novým – v pokání obnovovaným, bol život nás, ktorí do Nového kostola chodíme a tu sa v Božom slove, sviatostiach, modlitbách a duchovných piesňach stretávame so živým Kristom. Pomenovanie Nového kostola nás podnecuje pamätať na slová „aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života“ (R 6, 4).

Nový kostol leží na Legionárskej ulici. Légia je označenie pre dobrovoľnícky vojenský zbor. V duchovnom zmysle sme legionármi v Božej armáde povolaní bojovať, aby sa šírilo Božie dielo – živá viera v Krista v našom prostredí. A tak: „Pre Krista v boj, ľud Boží, tak vážny zneje hlas, rad verných nech sa množí, dnes, keď je spásy čas! Tým, čo zvíťazia, svitá večného mieru kraj, v ňom Kristus ich privíta, v ňom pripravil im raj“ (ES 638, 3). Amen.

S použitím myšlienok Ivana Eľku a prof. Dr. Richarda E. Cartera

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.