V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Ekumenický večer modlitieb za našu krajinu pred parlamentnými voľbami, Nový ev. kostol

1. Mojžišova 18, 22 – 33:
„Abrahám však stál ešte pred Hospodinom. 23I pristúpil Abrahám a povedal: Či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? 24Možno bude v meste päťdesiat spravodlivých; či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre päťdesiat spravodlivých, ktorí sú v ňom? 25Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho! Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? 26I riekol Hospodin: Ak v Sodome, v obvode mesta nájdem päťdesiat spravodlivých, odpustím kvôli nim celému tomu miestu. 27Abrahám odpovedal: Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol. 28Možno bude spravodlivých o päť menej ako päťdesiat; či pre tých piatich zahubíš celé mesto? I riekol: Nezahubím, ak tam nájdem štyridsaťpäť. 29On mu však hovoril ďalej: Možno sa ich tam nájde štyridsať. I riekol: Kvôli štyridsiatim to neurobím. 30A povedal: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte hovoriť: Možno sa ich tam nájde tridsať. On však na to riekol: Neurobím to, ak tam nájdem tridsiatich. 31Potom povedal: Hľa odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom. Možno sa ich tam nájde dvadsať. I riekol: Ani kvôli dvadsiatim nezahubím. 32A hovoril ďalej: Nech môj Pán nevzbĺkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť: Možno sa ich tam nájde desať. A On riekol: Ani kvôli desiatim nezahubím. 33Keď s Abrahámom dohovoril, Hospodin odišiel a Abrahám sa vrátil na miesto svojho pobytu.“


Milí bratia a milé sestry!

Blížia sa voľby do parlamentu. Vzhľadom k nim, ale aj k rôznym udalostiam v spoločnosti u nás doma i vo svete, máme neraz pocit úplnej malosti a bezvýznamnosti. Opanúva nás skleslosť a mrzutosť, dojem, že v politike nemáme možnosť čosi zmeniť, pomôcť, aby sa vývoj uberal lepšie ako dosiaľ. Veci nie sú čierno – biele ako v socializme, keď sa kresťanom dalo jednoduchšie zorientovať v tom, čo je správne, a čo nie. Dnes je rozlišovanie správneho, napr. určenie koho je správne voliť, akosi ťažšie a azda máme skúsenosť, že niekto, komu sme aj verili, považovali jeho názory za správne, nás potom nesmierne sklamal.

Bezvýznamnosť, nemožnosť niečo zmeniť, skleslosť – takou sa javí situácia bežného človeka. Biblia to však takto nevidí. Síce nepopiera, že
- jednotlivec nemá moc porovnateľnú s politickou mocou tých, ktorí vládnu a mocní tohto sveta ho často odstrkujú do kúta, je na okraji ich záujmu;
- hodí sa im, aby im pri voľbách odovzdal svoj hlas a ďalej ich už jeho názor nezaujíma.
- jednotlivec sa mocným hodí ako pracovná sila, platiteľ daní či ako bojovník.

Biblický príbeh o tom, ako sa Abrahám (priam ako na orientálnom trhu) dojednáva s Bohom o záchranu Sodomy ukazuje, že najväčšia moc a najväčšie možnosti ležia inde, než ako sa nazdávajú vládcovia. Je tu sila modlitby, vnútorná moc, ktorú nemožno zrušiť zmenou parlamentného zákona ani vládnym nariadením. Bolo by podceňovaním Pána Boha, keby sme s touto mocou nepočítali. Práve v spojení s Bohom máme obrovské možnosti. Môžeme zachrániť mesto – prinajmenšom niekoľko ľudí z neho, ľudských životov – ako Abrahám. Môžeme odovzdať horiacu pochodeň – štafetu viery svojim deťom, krstným deťom a vnúčatám. V spojení s Bohom, v pevnej a poslušnej dôvere v Neho, môžeme vskutku mnoho. Pocit malosti a bezvýznamnosti nie je namieste. Skôr je potrebné vedomie zodpovednosti za ľudí a život vo svojom okolí, za smerovanie v našej krajine.

V evanjeliu (Mt 4, 1nn) uplynulej 1. pôstnej nedele sme počuli o ponukách, ktoré dal diabol Ježišovi: Ak padneš, a budeš sa mi klaňať. Dám Ti všetky kráľovstvá sveta a ich slávu! Nám sotva – kto ponúkne čosi podobné. Ani kandidatúru na úrad prezidenta či poslanca parlamentu zrejme nemôžeme očakávať. No kedykoľvek môže prísť diabolská ponuka: Zavri si oči pred týmto (tým, čo nie je dobré), a niečo ti z toho kvapne. Alebo súhlas s nezmyslom a budeš mať z toho profit, č nestratíš výhody. Alebo: Nehovor pravdu a povedie sa to lepšie. – Aká bude vtedy naša odpoveď?

Biblia nás nenabáda k revolúcii. Pán Ježiš chce, aby sa cirkev, život nás, ktorí ju tvoríme, stal miestom, z ktorého sa budú šíriť do spoločnosti nové myšlienky, nový prístup k životu. Cirkev – počínanie nás, kresťanov, má byť vzorom pre naše okolie. „Tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.“ Ale z cirkvi sa má šíriť čosi celkom iné. „... ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých“ (Mk 10, 42 – 44). Postavenie politikov a vládcov má byť postavením služobníka (slovo minister znamená služobník). Politici tu nie sú preto, aby svojvoľne uplatňovali moc. Uplatňovať ju majú tak, aby boli ich rozhodnutia prospešné ľuďom. Úlohou politikov nie je skvele zarábať, hrať golf, ukazovať sa na recepciách a dávať sa ovplyvňovať lobistami, ale slúžiť ľuďom svojej krajiny.

Znie to ako rozprávka, no Ježiš na sebe ukázal, že to je možné. On, hoci bol Bohom v ľudskom tele, odmietol pozemské kraľovanie a slávu, no neodmietol smrť, aby pomohol ľuďom. Jeho príklad zostáva trvalou inšpiráciou. Inšpiráciou ako slúžiť, ako vravieť NIE pokušeniam, ako odhaľovať to diabolské, čo nás chce ovládnuť.

Nie sme bezmocní. Naša najväčšia moc a najväčšie možnosti sú v spojení s Bohom. Prosme za voľby, ktoré nás čakajú, za to, aby z nich vzišli múdri a zodpovední predstavitelia našej krajiny, ktorí budú hľadať nie svoj zisk, ale dobro zverených ľudí. Amen.
Prameň: Michal Vogl /in: NKD 2011 (september), vyd. Kalich, Praha 2010/)Modlitba: Svätý Bože, je toho veľa, v čom sa vo svete brodíme, ba čo horšie, na čom sa aj podieľame. Daj nám rozpoznávať, čoho sa varovať, kde , kedy a ako zasiahnuť – aj v záležitostiach nášho verejného života, našej krajiny. Často si nevieme rady, do Teba, Tvojej múdrosti vkladáme nádej. Uč nás zodpovedne konať a tých, ktorých povolávaš aj zodpovednosť prijímať. Veď nás k tomu, aby sme dokázali byť druhým oporou a pomocou. Zmiluj sa nad nami aj našou vlasťou. Amen.
(Jan Kašper /in: NKD 2011 (23. 9.) Kalich, Praha 2010/)


Výzva:

1. K modlitbám za nový parlament a vládu podľa slov Biblie:

„Hľadajte blahobyt krajiny... a modlite sa za ňu k Pánovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt... Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Pánov – zmením váš údel...“ Jeremiáš 29, 7. 12 – 14

„Chcem, aby sa „konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, ... za všetkých vysokopostavených, aby sme tichým a pokojným životom mohli žiť v pobožnosti a statočnosti.“ 1. Tim 2, 1 – 4

„A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.“ Matúš 21, 22


2. K plnej účasti na voľbách, aby ich neignorovali, nerezignovali, nenechali iných rozhodovať o svojej budúcnosti. Aby vo vlastnom záujme pristupovali k voľbám zodpovedne, volili múdro a správne, podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Je to naša krajina, náš domov a náš život.


3. Dodržať aspoň týchto 5 Božích prikázaní: Nezabiješ! Nepokradneš! Nezosmilníš! Neoklameš! Nepožiadaš o nič, čo je tvojho blížneho!


4. Nezničme si našu vlasť sociálnymi, národnostnými, politickými vzburami a nepokojmi.

(Evanjelická aliancia v SR)

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.