V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Zvestovanie narodenia Krista Pána panne Márii; Ev. podľa Lukáša 1, 26 - 38

„26Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala Mária. 28Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! [Blahoslavená medzi ženami!] 29Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. 31Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. 32Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. 33Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. 34A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! 35Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží. 36Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. 37Lebo Bohu nič nebude nemožné. 38Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel od nej.“Milí bratia a milé sestry!

Na tohoročnú 5. pôstnu nedeľu pripadá aj sviatok Zvestovania narodenia Krista Pána panne Márii. V súčasnosti je to u nás, evanjelikov, sviatok dosť zabudnutý, no napr. Bratrské vyznání (XVII, 4) o Márii uvádza, že bola Panna čistá pred pôrodom, pri pôrode i po pôrode, bola pokropená a posvätená krvou svojho najmilšieho Syna, ktorý bol a je Syn Boha živého a bola mocou Ducha Svätého naplnená všetkou svätosťou a milosťou. Preto aj slávime jej pamiatku k chvále slávy milosti Božej, pesničky pobožné o nej skladáme a spievame, radujúc sa z tých veľkých vecí, ktoré Boh pri nej ráčil učiniť pre naše spasenie.

Ako evanjelici si Máriu vážime. Aj pre nás je „prvou dámou“. Ctíme si ju, no neuctievame ju – nemodlíme sa k nej. A to preto, lebo 1. Božie prikázanie „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“ nestratilo svoju platnosť. Vzhľadom na to sa modlíme iba k Pánu Bohu a odmietame modlitby k niekomu inému okrem Neho, teda aj k Márii a svätým.
Dnešného sviatku Zvestovania narodenia Krista Pána panne Márii sa dotýka aj prečítaný text z 1. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. „Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou!“ – Takýmto pozdravom, ktorý v Izraeli patril kniežatám, mocným a popredným z ľudu, oslovil ústami anjela Máriu Boh. Prihovoril sa obyčajnej, mladej, dovtedy neznámej dievčine, ktorá pre svoju mladosť ani nemala čas niečo slávne vykonať. Teraz sa k nej sústreďuje všetka Božia sláva.

Neprepočujme však: Nie je tu reč o Máriinej mimoriadnej sláve, ani o jej výnimočnej zbožnosti. Až keď ju osloví Boží posol – anjel, až to Máriu napĺňa milosťou. Sám pozdrav však nevypovedá o mimoriadnej kvalite Márie, ale o mimoriadnom čine Božieho milosrdenstva. Pozdrav nie je odmenou za Máriinu výnimočnú zbožnosť, ale dar; nie slovom pochvaly, ale potešenia, že Boh bude s ňou!

Do Vianoc zostáva ešte 9 mesiacov. Keby sme si však mali už teraz priať jedinú vec, nemožno si želať niečo lepšie, než aby bol Boh s nami – aby bol za nás, nie proti nám. Toto: Pán s Tebou! ústami anjela sľubuje Najvyšší Márii. A pokračuje sľubom, že z Márie sa narodí Spasiteľ, Mesiáš – Bohom poslaný Záchranca sveta.
Mária v bázni a údive odpovedá, že nemá muža, ako by sa to teda mohlo stať? No Boží posol jej vraví: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.“

Nad otázkou: Ako sa môže narodiť dieťa dievčaťu, ktoré nežije s mužom, si lámala hlavu nielen Mária, ale mnohé generácie. Odpovede sa rôznia: Od tradičnej – ako v spomínanom Bratrském vyznání, že Mária bola Panna čistá pred pôrodom, pri pôrode i po pôrode až k racionalistickým pokusom, že Mária nemusela byť pannou v biologickom slova zmysle, lebo v hebrejčine je v proroctve: „Panna počne a porodí Syna“ použitý výraz označujúci mladú ženu. Evanjelista Lukáš však z tohto proroctva necituje, píše grécky a bez pochybovania mieni pannu v biologickom zmysle. Slovami: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ Písmo naznačuje, že Ježišov príchod bude zastretý tajomstvom. A to, na čo sa nám treba sústrediť nie je otázka Ako?, ale Prečo sa Ježiš narodil?

Keď Boh stvoril svet svojím slovom z ničoho, keď si On môže aj z kamenia vzbudiť dietky Abrahámove, pre Neho nie je nemožný ani tajomný spôsob Ježišovho počatia a príchodu na náš svet (v. 37). Ježiš – Spasiteľ, ktorý nás prišiel vyslobodiť z hriechu, nevznikol silou ľudského génia, ani z rozhodnutia človeka. Nerodí sa ako ovocie ľudskej spravodlivosti, zbožnosti, ani najušľachtilejšieho humánneho úsilia. V Jeho príchode je pri čine sám Boh, ktorý koná zo svojej lásky. Nie človek sa dopracoval k božstvu, ale Boh sa z lásky k nám stal človekom.

Mária porodila Ježiša ľudsky, tak – ako zrodila svoje dieťa ktorákoľvek iná žena. Rozdiel je v tom, že Máriinho Syna povolá do života sám Boh svojím Duchom. V dnešný sviatok preto slávime jej pamiatku k chvále slávy milosti Božej pesničky pobožné o nej spievame, radujúc sa z tých veľkých vecí, ktoré Boh pri nej ráčil učiniť pre naše spasenie.

Význam dnešného sviatku je, že Pán Boh si vyvoľuje nijako nie výnimočnú, ale obyčajnú dievčinu, obdarúva milosťou celkom bežného človeka, aby sa Jeho záchrana netýkala iba ľudí výnimočných, ale celkom obyčajných – ako sme my.

Koľkože len ľudí túžilo v dejinách a túži i dnes po tom, aby niekto zmenil ich údel, ich živorenie, biedu, sklamania, premrhané šance, ich opustenosť na život, ktorý má zmysel? Koľkí túžia, aby ich niekto vytrhol z moci zla, z otroctva závislostí, aby ich vzal za ruku a viedol životom?! Preto si Boh vyvolil obyčajnú devu, lebo Jeho záchrana sa týkala všetkých ľudí, aj tých najobyčajnejších. Preto sa Boh vtelil do obyčajnej ženy, preto sa narodil ako obyčajné dieťa a žil ako bežný človek, podobný nám vo všetkom okrem hriechu. Máriinu pamiatku slávime, k chvále slávy milosti Božej, pesničky pobožné o nej spievame; neslávime ju ako kráľovnú nebies, ani pre jej panenskú čistotu, ale preto, že ako prvá v pokore prijala Božieho Syna ako Pána. Preto, že spoznala, že v dieťatku, ktoré sa v nej počalo, sa Boh skláňa k človeku a prijala Božiu milosť ako dar – a aj nás učí ju takto prijímať. Bez pridávania k nej niečoho nášho.

Preto: „Čo Mária Panna z moci nášho Pána, vo viere si istá, že počala Krista, spievala s radosťou; to i v našich srdciach zaznej s úprimnosťou. Tak i my, kresťania, chváľme vďačne Pána, lebo nám z milosti cestu do večnosti zjavil – ľudu svojmu – ako bol zasľúbil dedičstvu Kristovmu“ (ES č. 7, 1 a 6). Amen.Pramene:
Jan J. Široký: K člověku hříšnému sa obrátil (vyd. Zdeněk Susa, Středokluky 2009);
Heinz Schütte: Ekumenický katechismus I – Víra všech křesťanů (vyd. Vyšehrad, Praha 1999).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.