V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Kázne

Ján 10, 27 – 28

Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. (Ján 10, 27 – 28)

Tieto slová hovorí Dobrý pastier Ježiš Kristus. Len On je kompetentný povedať ich, lebo jedine On môže splniť, čo tu hovorí a sľubuje.
On vie, že existujú aj zlí pastieri. V kapitole, z ktorej pochádzajú citované slová – Ján 10 – ich nazýva nájomníkmi. To sú ľudia, ktorí pri pasení oviec majú na zreteli len vlastný prospech a v záujme oviec nechcú nič riskovať. Nemajú nijaký osobný vzťah k ovciam, ktoré pasú. Pán Ježiš varuje pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzaj v ovčom rúchu, ale v skutočnosti sú to iba zamaskovaní draví vlci. To sú pastieri, ktorí sľubujú ovciam blaho, ale sledujú iba svoje blaho. Blaho oviec im je v skutočnosti ľahostajné. V záujme vlastného blaha obetujú ovce, a to bez vnútorných zábran a výčitiek svedomia.
Takých pastierov, ktorí sľubovali národom raj, ale priniesli peklo, poznáme z dejín i z prítomnosti. Takíto zlí pastieri existujú v rozličných spoločenstvách a v rozličných kalibroch: od zlých vodcov celonárodných rozmerov až po drobné spoločenstvá. Kto chce, si ľahko zostaví ich galériu. Ich špinavé metódy poznáme len čiastočne, lebo všetko nízke skrývajú a taja, a na obdiv stavajú iba ovčie rúcho. Ale aj to, čo z ich praktík prenikne na povrch, vzbudzuje odpor a hnus.
Pán Ježiš predpokladá, že Jeho ovce nie sú ranené totálnou hlúposťou a slepotou. V našej kapitole hovorí o zlodejoch a lotroch, a zdôrazňuje, že ovce ich neposlúchajú. Takže jeho ovce nemajú byť hlúpučké a naivné, my nemáme byť hlúpučkí a naivní, ale máme sa Jemu, Dobrému pastierovi, dať vyškoliť v kritickom myslení.
Dnes však nechceme hovoriť o tých zlých pastieroch. Stručne sme načrtli ich obraz len kvôli tomu, aby sme si uvedomili, aký obrovský rozdiel je medzi zlými pastiermi, ktorých je mnoho, a medzi Dobrým pastierom Ježišom Kristom. Len On je kompetentný povedať tie veľké slová: „Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ Zaujíma nás predovšetkým obraz tohto Dobrého pastiera a obsah Jeho slov, ktoré sú naším kázňovým textom.
Dobrý pastier Ježiš Kristus je absolútne zvrchovaný v poznaní, múdrosti, moci, láske. On pozná svoje ovce. Naše poznanie je napriek veľkému a stále rastúcemu rozsahu obmedzené. Mnohé tajomné súvislosti existencie vôbec a nášho života osobitne sú nám neznáme. My sami, ľudia, sme si v rozličných ohľadoch tajomstvom. Dobrý pastier vie o nás nielen to, čo my o sebe vieme, ale aj to, čo nevieme.
Keď si uvedomíme, ako mnoho je toho, čo o sebe nevieme, zmocňuje sa nás pocit neistoty. Veľkou pomocou v tejto situácii je vedomie, že On, Dobrý pastier, vie o nás všetko. Pre Šimona Petra práve vo chvíli, keď sa Pán Ježiš dotýkal jeho bolestnej rany, bolo veľkou útechou, že mohol povedať: „Pane, Ty vieš všetko“.
On nás pozná, a svoje poznanie nezneužíva, ako sa to často deje u ľudí. Nielenže svoje poznanie nezneužíva, ale naopak, už samotným biblickým pojmom „poznať“ je naznačené, že je to láskavé, prijímajúce, akceptujúce poznanie. S láskou v najvlastnejšom zmysle slova je spojené toto jeho poznanie.
Slová Dobrého pastiera: „Poznám svoje ovce“ má každý vztiahnuť na seba: Môj Dobrý pastier mňa takto pozná, mňa miluje, mne odpúšťa, mňa akceptuje. Nič pred Ním nemôžem skryť – ako je to o Hospodinovi povedané v 139. žalme – On vie všetko. Nič pred Ním nemusím skrývať. Pred ľuďmi síce skrývam všeličo, lebo sa bojím, že by to mohli zneužiť proti mne. Môj Dobrý pastier nezneužíva nič z toho, čo o mne vie.
On pozná moje zápasy o mravnú výšku a raduje sa z každého úspechu, ako sa raduje v Jeho podobenstve pastier z každej nájdenej ovce. On pozná moje pády, ktoré vo chvíli jasného uvedomenia vyvolávajú vo mne plač Petrovho typu. Nenecháva ma v zúfalstve, ale ponúka mi pomoc, ako ju poskytol Petrovi, sužovanému výčitkami svedomia pre trojnásobné zapretie. Pane, Ty vieš všetko.
Jeho poznanie nie je nečinné, stagnujúce. On pozná nielen momentálny stav nášho bytia, ale pozná aj cieľ, ku ktorému nás chce priviesť. Vyjadrené je to pozitívne slovami: „Ja im dávam večný život.“ Dobrý pastier je zárukou toho, že náš život nemusí byť bezcieľne blúdenie, ale že môžeme mať cieľ, ktorý celému nášmu životu dáva zmysel.
Ten cieľ, večný život, nie je automatická danosť, ale dar – dar, ktorý dostávame od Dobrého pastiera. Tento dar nám je ponúknutý zadarmo, ale on nie je zadarmo. Môžeme ho dostať len preto, že Dobrý pastier obetoval za nás svoj život. Sám povedal: „Dobrý pastier kladie život za ovce.“ Tým sa On zásadne odlišuje od falošných pastierov. Nám nemusí byť jasné celé tajomstvo toho, prečo je na získanie večného života pre nás potrebné obetovanie života Dobrého pastiera. On vie, že bolo potrebné prekonať zásadnú prekážku, ktorú si človek sám, ľudstvo samo, ktorú sme si my sami postavili do cesty. On túto prekážku, náš hriech, prekonal svojou obeťou.
On nám večný život ponúka zadarmo, ale z jeho strany toto ponúknutie nebolo zadarmo, stálo ho to veľa. Boli sme oslobodení za najvyššiu cenu. Jeho láska obetovaním vlastného života dosiahla a dosahuje najvyšší možný stupeň. Nikto nemôže milovať viac ako ten, kto svoj život obetuje za svojich priateľov. Taký je náš Dobrý pastier. Taká je Jeho láska k nám. Nie prázdna sentimentalita, ale láska spojená s najvyšším prejavom a dôkazom.
Večný život nie je iba kvantitatívny, ale je to zároveň kvalitatívny pojem. Pri slove „večný“ nám prichádza najprv na myseľ nekonečne dlhé trvanie. V Novej zmluve sa rovnako silno prízvukuje aj kvalitatívna stránka večného života. V takomto zmysle môžeme žiť večným životom nie iba až po smrti a vzkriesení, ale k večnému životu môžeme byť duchovne vzkriesení už v priebehu tohto života. Prízvukuje sa to predovšetkým v Evanjeliu podľa Jána, ale ráta sa s tým aj ostatných spisoch Novej zmluvy.
Slová Dobrého pastiera: „Ja im dávam večný život“ nám treba chápať a prijať aj ako ponuku pre tieto naše časné dni. Už teraz môžeme po určitý stupeň anticipovať, vopred prežívať to, čo nám pre život po vzkriesení Dobrý pastier sľubuje v plnosti. Pekným príkladom anticipovania večného je postoj apoštola Pavla. Podstatným znakom večného života je pre neho spoločenstvo s Kristom: „Túžim už umrieť a byť s Kristom“. Táto kvalita večného života je pre neho už teraz prítomnosťou: „Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus.“ Už v tomto živote žije tým, čo v plnosti očakáva vo večnosti.
Záverečné slová Hymny lásky znejú: „Teraz zostáva viera, láska, nádej.“ Treba dať pozor, aby sme tieto slová správne čítali a rozumeli: Teraz – to znamená: Keď sa pominie všetko, čo vo svojom čase odohralo svoju úlohu, ešte aj vtedy, keď sa to pominie, existuje niečo, čo zostáva, to znamená: čo si zachováva trvalú platnosť, a to je viera, láska nádej. Tieto charakteristické znaky večného života s ich plnoobsažným významom môžu a majú byť už teraz, v časnosti, charakteristickými znakmi nášho anticipovaného kvalitatívne večného života. Toto nám chce dať náš Dobrý pastier, keď hovorí: „Ja im dávam večný život.“
Bez našich zásluh a hodnotí nám toto náš Dobrý pastier ponúka a dáva. Ale tak, ako On nie je nečinný, tak očakáva a žiada aj od nás aktivitu. Má to byť aktivita vedúca k osvojeniu, prijatiu ponúkaného. Preto hovorí, že Jeho ovce počúvajú Jeho hlas a že Ho nasledujú. Každá normálna ovca má počúvať hlas svojho Dobrého pastiera a má Ho nasledovať. Len nenormálne ovce odchádzajú preč od svojho Dobrého pastiera. Normálna ovca počúva hlas svojho Dobrého pastiera a nasleduje Ho.
Slovesá v prítomnom čase: „počúvajú“ a „nasledujú“ vyjadrujú trvalú činnosť. Počúvajú nie tu a tam, občas, ale stále, neprestajne, sústavne. Nasledujú nie tu a tam, občas, ale stále, neprestajne, sústavne.
Sme vďační ľuďom, ktorí slová Dobrého pastiera zapísali a tak nám umožnili každý deň ich čítať, počúvať, zamýšľať sa nad nimi, dať sa im formovať, dať sa im viesť. Sme vďační ľuďom, ktorí zapísali aj Ježišove spôsoby iniciatívneho a reagujúceho správania, Jeho vedenie rozhovorov, Jeho postoje v utrpení a všetky Jeho ďalšie postoje.
To všetko nám dáva predpoklady, aby sme Ho mohli nasledovať, kráčať v Jeho šľapajách, stavať sa pod vplyv Jeho čistej, veľkej osobnosti, a tak rásť smerom k tomu veľkému cieľu, o ktorom hovorí apoštol Ján: „Budeme Jemu podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je.“ Apoštol Ján po vyjadrení tejto veľkej nádeje dokladá: „A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“ Takéto každodenné počúvanie a nasledovanie Dobrého pastiera vedie ku kvalitatívne večnému životu už v časnosti a ku kvalitatívne a kvantitatívne večnému životu v Božom večnom svete.
Darovaním večného života a vedením k večnému životu nám Dobrý pastier umožňuje osvojiť si pozitívnu alternatívu a vyhnúť sa negatívnej, tragickej alternatíve. „Nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ Aj takto by sa mohol skončiť ľudský život: ďaleko, preč od Pána Boha, ďaleko, preč od Pána Ježiša Krista; v izolácii, nezmyselnosti, v bezmocnom škrípaní zubov pri spätnom pohľade na premárnený čas života. Táto hrozba tragického konca, je žiaľ, vždy aktuálna.
Ňou sú ohrození nielen tí, ktorí sa vedome dali zlou cestou ničenia vlastného života a kazenia života svojich blízkych. My všetci sme touto alternatívou ohrození. Pomôcť nám môže len to, že sa každý deň v modlitbe budeme nanovo odovzdávať do ochrany Dobrého pastiera.
Zvlášť pôsobivé sú Jeho slová: „A nikto mi ich nevytrhne z ruky“. Každý si môže názorne predstaviť mocnú Kristovu ruku, v ktorej je chránený pred všetkými diabolskými silami. Na Neho môžeme vztiahnuť slová 23. žalmu: „Tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.“ V ruke má poriadny kyjak, okovaný železom, ktorým bráni ovce pred vlkmi a zlými ľuďmi. Potrebujeme každodennú ochranu pred diablom, ako o to pravidelne prosíme: „Zbav nás zlého“, to znamená: vytrhni nás z moci toho Zlého, vytrhni nás z moci diabla.
Potrebujeme každodennú ochranu pred zlom, ktoré je v nás. On, Dobrý pastier, vypočítal niekoľko zlých vecí, ktoré vychádzajú z ľudského srdca a poškvrňujú človeka. Každý z nás môže tento zoznam doplniť na svoj osobný zoznam, aby sme vedeli, v čom spočíva naše osobitné ohrozenie. Dobrý pastier nad nami bdie a stráži nás a šibe nás svojím pedagogickým prútom, keď vidí, že sa do nás chce zahryznúť niektorá z tých diabolských vecí. Mali by sme citlivo vnímať jeho pedagogické údery a reagovať na ne pozitívne, dať sa im poučiť a tak každý deň prijímať múdre vedenie nášho Dobrého pastiera.
On je nekonečne múdrejší ako my. Múdrosť ovce spočíva v tom, naša múdrosť by mala spočívať v tom, že sa bezvýhradne zveríme pod vedenie nekonečne múdreho Dobrého pastiera.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.