V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Ezechiel 34, 1 - 16.31

Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin, Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Tuk jete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobväzovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Preto boli rozptýlené, bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine, sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá. Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo: Akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba, a moje stádo nepásli - preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo; pastieri už nebudú pásť samých seba! Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy a už im viac nebudú pokrmom. Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať - znie výrok Hospodina, Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím; budem ich pásť, ako sa patrí. ... A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh - znie výrok Hospodina, Pána. (Ezechiel 34, 1 - 16.31)

 Slovo "pastier" - to bolo v starom Izraeli ako aj u okolitých národov čestné pomenovanie. Pastier, ktorému boli zverené veľké stáda oviec, mal byť človek čestný, aby nič nespreneveril, človek múdry, aby vedel, kde má vodiť ovce, človek odvážny a smelý, aby v prípade nebezpečenstva a ohrozenia vedel ovce brániť. Pre tieto vlastnosti, ktoré sa očakávali od dobrého pastiera, používalo sa slovo "pastier" na označenie kráľov a iných, ktorí mali na starosti blahobyt a ochranu ľudí. Prečítaný text z proroka Ezechiela hovorí o pastieroch v izraelskom národe. Myslí sa pritom na panovníkov, na vysokých aj na nižších funkcionárov a úradníkov, na sudcov a na ostatných verejných činiteľov, ale myslí sa aj na náboženských a duchovných vodcov, na kňazov, prorokov. Vzťah pastier a vedený objavoval sa v mnohých rozličných formách.
 Tento vzťah je všadeprítomný aj dnes. Uplatňuje sa v občianskych spoločenstvách, v cirkevných spoločenstvách, objavuje sa v malých spoločenstvách, napríklad v rodine vo vzťahu rodič - dieťa, v škole vo vzťahu učiteľ - žiak, na pracovisku vo vzťahu nadriadený - podriadený a v mnohých iných najrozličnejších vzťahoch. Takmer každý z nás sa nachádza aj v roli pastiera, aj v roli vedeného. Spravidla nejde iba o jeden vzťah, ale o viac. Vo viacerých ohľadoch sme pastiermi, vo viacerých ohľadoch sme vedení. Aj pokiaľ ide o rolu pastiera aj o rolu vedeného, môžeme sa z prečítaného textu naučiť dôležité veci.
 Náš text sa začína kritikou zlých pastierov, a tak si aj my najprv všimneme túto kritiku. Čo vyčíta prorok z Hospodinovho poverenia izraelským pastierom: panovníkom, úradníkom sudcom, kňazom, prorokom? Vyčíta im, že sú voči ovciam a ich osudu ľahostajní: "Slabé (ovce) ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobväzovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Preto boli rozptýlené, bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine, sú rozptýlené moje ovce, ale nik sa o ne nestará, ani ich nik nehľadá." Tieto slová nútia aj nás zamyslieť sa na otázkou, kde a kedy sme sa aj my správali a sa správame v roli pastiera ľahostajne.
 Ďalšia výčitka na adresu zlých pastierov je, že pasú nie ovce, ale seba: "Takto vraví Hospodin, Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Tuk jete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete." To znamená, že svoje postavenie v roli pastiera využívajú na získavanie osobného prospechu, na získavanie bohatstva, na presadzovanie svojej kariéry. Majú slúžiť ovciam, ale oni obsluhujú iba seba. Iné prorocké texty ukazujú konkrétne, o aké hriechy šlo. Sudcovia a iní ľudia pri moci sa dali podplácať a tak krivili právo, ktoré mali strážiť a uplatňovať, chudobných ľudí, siroty a vdovy utláčali, odstrkovali, bohatým a mocným poskytovali rozličné nedovolené, nelegitímne výhody.
 Iné časté zneužívanie roly pastiera záleží v tom, že nejeden človek, keď je pri moci - väčšej či menšej - pestuje kult seba, chce získať čím viac chvály a slávy pre seba, sústreďuje pozornosť na seba, a v dôsledku toho vykonáva svoju pastiersku funkciu neraz celkom prevráteným spôsobom, a to aj na škodu tých, ktorí sú mu zverení.
 Toto má prorok na mysli, keď hovorí o zlých pastieroch, ktorí pasú sami seba. Jeho kritika má platnosť nie iba pre jeho dobu, ale aj pre iné doby, lebo tie ťažké chyby, ktoré vyčítal izraelským pastierom, sa v rozličných obmenách vyskytujú všade. Je potrebné, aby sme sa v tomto zrkadle pozreli sami na seba, aby sme odhalili chyby, ktorých sa vo vykonávaní svojej pastierskej roly dopúšťame, a aby sme sa zároveň naučili kriticky hodnotiť aj pastierov, pod vedením ktorých sa nachádzame.
 Zlí pastieri sú v našom texte volaní na zodpovednosť. Stoja pred Hospodinom a Hospodin hodnotí ich činnosť. Všetci pastieri, či o tom vedia alebo nevedia, sú zodpovední pred Pánom Bohom, On hodnotí činnosť všetkých pastierov, a každý bude musieť pred ním skladať účty z toho, ako svoju pastiersku funkciu vykonával. Keď pastieri hrubým spôsobom zneužívajú svoju funkciu alebo keď ju zanedbávajú, zasahuje Hospodin. Ako zasahuje? Zasahuje tak, že zlým pastierom odníma ovce, aby už nemohli pásť samých seba, že ich pozbavuje pastierskej funkcie, ktorú zneužívali iba na svoje sebecké ciele. Pán Boh to naozaj robí, i keď nie vždy takou rýchlosťou, ako by sme si to my želali. Pri svojej netrpezlivosti si musíme uvedomiť, že Božie chápanie času je iné ako naše a že skôr alebo neskôr sa Božie zasahovanie predsa len prejaví.
 Okrem toho, že zlí pastieri budú pozbavení svojej služby, je v našom texte sľub, že ovciam bude darovaný dobrý pastier v jedinečnom zmysle, dobrý pastier, ktorý bude ľudí tak viesť, akoby ich viedol sám Hospodin, dobrý pastier, z príkladu ktorého sa budú môcť učiť všetci, čo sa nachádzajú v rozličných pastierskych rolách. Niekoľko storočí po prorokovej predpovedi sa tieto sľuby splnili. Ježiš Kristus povedal o sebe: "Ja som dobrý pastier" a v celom svojom postojí k ľuďom sa správal ako dobrý pastier. Jeho záujem o ľudí bol čistý a mocný. Chodil pomedzi ľudí a všímal si, čo potrebujú najnaliehavejšie. Všímal si predovšetkým slabých a odstrkovaných. Tam, kde bola bieda a utrpenie najväčšie, prinášal svoju pomoc. V tomto zmysle je vzkriesený a oslávený Ježiš Kristus aj pre nás dnes dobrým pastierom. Zaujíma sa o nás, pozná naše biedy, a to nie iba ich povrchnú časť, ale pozná korene našich bied. Kto chce na sebe cítiť požehnané účinkovanie tohto dobrého pastiera, mal by využívať všetky možnosti prístupu k nemu.
 Dobrý pastier musí byť múdry - len tak môže viesť svoje ovce. Byť múdry znamená poznať cieľ cesty, ku ktorému majú ovce prísť, a viesť ich smerom k tomu cieľu. Ak pastier nepozná konečný cieľ, alebo ak za cieľ považuje niečo, čo nie je cieľom, vedie ovce po bludných cestách, často veľmi nebezpečných. Toto je jedna častá a veľká chyba zlých pastierov, ktorej sa dopúšťajú, vedome alebo nevedome. Poznať konečný cieľ je z nášho ľudského hľadiska vôbec nie ľahké - preto tak často dochádza k chybám. Ale Ježiš Kristus pozná cieľ, a tak má jeden nevyhnutný predpoklad, aby mohol byť dobrým pastierom. Všetci zemskí pastieri by sa jeho mali pýtať, čo je konečný cieľ ľudského života, lebo len s týmto poznaním majú predpoklad, aby boli dobrými pastiermi. To platí nielen o veľkých, ale aj o malých pastierskych rolách, ktoré každý z nás nejakým spôsobom zastáva.
 Múdrosť Ježiša ako dobrého pastiera sa prejavuje v jeho pravdivej kritike. Táto vlastnosť vynikne zvlášť na pozadí falošných prorokov, ktorí patrili medzi zlých pastierov, kritizovaných v našom texte. Falošní proroci ubezpečovali svoj národ: Všetko je v najlepšom poriadku, nijaké nebezpečenstvo nám nehrozí, nie je potrebné robiť nijaké radikálne pokánie. Falošní proroci mali dôvody, aby tak hovorili: bolo to pre nich samých výhodné, keď vedúcej vrstve národa hovorili len samé príjemné slová. Aj z tohto hľadiska platí o nich Hospodinova výčitka: pasú seba, a nie stádo. Naproti tomu Ježiš Kristus vykonával svoju pastiersku funkciu s pravdivou kritikou. V tomto zmysle bol dobrým pastierom pre svojich učeníkov, keď ich pravdivou kritikou upozorňoval na ich chyby a nedostatky. V tomto zmysle bol dobrým pastierom aj pre svojich protivníkov, lebo ostrá kritika, ktorú na ich adresu nachádzame v evanjeliách, je nakoniec určená na to, aby im otvorila oči, aby poznali seba v pravdivom svetle a aby prišli k tomu, ktorý ich môže viesť od poblúdenia na správne cesty. Pri čítaní Biblie mali by sme citlivo počúvať, čo kritického hovorí Pán Ježiš aj na našu adresu a okrem toho mali by sme pre svoje vlastné pastierske funkcie prevziať od Ježiša aj túto črtu pravdivej kritiky. K tomu sú potrebné dve veci: poznať pravdu a odvážiť sa ju povedať. V modlitebnom sústredení nám môže byť darovaná pravda, ktorú by sme inak neobjavili, v modlitebnom sústredení nám môže byť darovaná sila, aby sme sa pravdu odvážili aj povedať.
 Keď Pán Ježiš hovoril o sebe ako o dobrom pastierovi, vyzdvihol túto dôležitú črtu: dobrý pastier obetuje život za svoje ovce. Tu vidno rozdiel medzi dobrým a zlým pastierom veľmi nápadne: Zlý pastier obetuje ovce kvôli svojim sebeckým záujmom, dobrý pastier obetuje seba kvôli tomu, čo je skutočným záujmom, skutočným dobrom oviec. Pán Ježiš túto obetavosť dokázal, keď napriek reptaniu a vyhrážaniu ostal dobrým pastierom pre utláčaných a odstrkovaných, a keď svoj život obetoval na kríži. Každý, kto má akúkoľvek pastiersku funkciu, verejnú alebo súkromnú, by si mal brať príklad z tejto Ježišovej obetavosti.
 V 34. kapitole Ezechielovej prorockej knihy sú nielen slová na adresu pastierov, ale aj na adresu oviec. Sú to predovšetkým slová na adresu tučných oviec, ktoré vypásajú najlepšie miesta pastvy, takže slabším skoro nič neostáva, sú to ovce, ktoré sa napoja a potom pomútia vodu, takže slabšie nemôžu piť, sú to ovce, ktoré zneužívajú svoju silu, a tie, čo sú slabšie, odstrkávajú. Nad týmito tučnými a mocnými ovcami vyslovuje Hospodin svoj súd. Môžeme sledovať len s veľkou bázňou, keď vidíme, ako sa na rozličných miestach uskutočňuje tento Hospodinov súd. Hospodin je pánom dejín a nachádza si spôsoby, ako zakročiť proti tučným, bezohľadným, násilníckym ovciam.
 Cirkev vyznáva o svojom Bohu: "Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku." Pretože cirkev toto vyznáva o svojom Bohu, mala by čítať, študovať, učiť sa 34. kapitolu Ezechiela, aby sa naučila, čo všetko pre ňu vyplýva z toho, že Hospodin je najvyšší pastier a najvyšší sudca. Každý z nás by v tejto kapitole mal hľadať a nachádzať svetlo aj pre svoj osobný život.

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.