V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nový rok, Matúš 7, 24 - 27

Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. • A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. • A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. • A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. (Matúš 7, 24 - 27)

• Na jednom mieste evanjelií je Ježiš Nazaretský označený ako tesár, na inom ako syn tesára. • Pravdepodobné je i jedno i druhé. • Slovo v pôvodnom gréckom texte, ktoré je preložené naším výrazom „tesár“, označovalo v širšom zmysle stavebného remeselníka, ktorý pracoval s drevom, kameňom a robil rozličné remeselnícke práce pri stavbe domu. • Z oblasti tejto činnosti vzal si Pán Ježiš látku k podobenstvu o dvoch staviteľoch, ktoré sme práve počuli.
• Aj látku k iným podobenstvám si bral z každodenného života, z oblasti poľnohospodárskych prác, prác v domácnosti, z rodinného života a podobne. • Z toho vidíme, že pri každodenných, opakujúcich sa prácach, ktoré sám konal a ktoré videl okolo seba, sa venoval nielen samotnej práci, • ale že sa mu tie činnosti stávali obrazmi na vykreslenie jednotlivých stránok toho najpodstatnejšieho na ľudskom živote, na ľudských bytostiach. • Bolo by užitočné venovať sa sústavnejšie všetkým Ježišovým podobenstvám a všimnúť si, aké veľké bohatstvo duchovného poznania je nimi vyjadrené. • Dnes chceme sústrediť pozornosť na podobenstvo o dvoch staviteľoch, jednom múdrom, jednom bláznivom.
• Myšlienka, z ktorej Pán Ježiš vychádza, je jasná: • dom, ktorý má pevné základy, je pevný a ostane pevne stáť aj v rozličných pohromách, • dom bez základov je neistý a keď prídu len trocha väčšie prírodné pohromy, zrúti sa. • Postaviť dom na pevných základoch – to sa nám javí ako samozrejmosť. • Nie je samozrejmé, prečo ten druhý postavil dom bez základov. • Možno chcel postaviť lacnejší dom, ušetriť na základoch. • Možno sa taký človek v Ježišovej dobe skutočne našiel a taký prípad bol popudom k tomuto podobenstvu. • Možno sa za dlhší čas takýto bláznivý staviteľ tomu múdremu aj vysmieval: • Môj dom je rovnako pekný alebo ešte krajší ako tvoj, a stál ma omnoho menej. • Ale takýto naivný výsmech je krátkodobý – jedna väčšia záplava a silný vietor taký dom zrútia • a z lacnej krásy sa stane hŕba trosiek.
• Toto podobenstvo Pán Ježiš zrejme nemienil ako lekciu zo stavbárskej praxe. • I ak sa ako výnimka taký bláznivý staviteľ našiel, tak predsa prakticky každému bolo jasné, že dom musí mať pevné základy. • V tomto podobenstve podáva Pán Ježiš poučenie o ľudskej bytosti, • poučenie, ktoré by síce malo byť také jasné ako metodika pri stavaní domu, ale nie je. • Ľudský život, ľudská bytosť musí mať pevné základy, ak sa v situáciách ohrozenia nemá zrútiť. • O tejto dôležitej veci hovorí Ježiš v krátkom podobenstve, ktoré sa skladá iba z niekoľkých viet. • On hovoril krátke podobenstvá, aby si ich čím viac ľudí mohlo zapamätať, opakovať, dať im na seba pôsobiť.
• Podobenstvo o dvoch staviteľoch je vhodná látka na uvažovanie na začiatku roku. • Lebo vopred nevieme, čo nás čaká v tomto roku, do ktorého práve vstupujeme. • Kým život tečie pokojne, bez mimoriadnych udalostí, zvládneme ho pomerne ľahko. • Ale tok života sa nepodobá vždy tichej, pokojnej rieke. • Skúsenosti mnohých a zrejme aj naše vlastné ukazujú, že život sa neraz prestane podobať pokojnej rieke a premení sa na dravý prúd, v ktorom nie je ľahké zachovať si pevný postoj. • Paleta toho, čo môže ohroziť dom nášho života, dom našej bytosti, je veľmi pestrá. • Spomeňme aspoň niečo z týchto ohrozujúcich vecí.
• Môže prísť ťažká choroba, ktorá aj chorého aj jeho blízkych vťahuje do ťažkej nielen praktickej, ale aj myšlienkovej, duchovnej problematiky. • Môžu prísť ťažké nehody, straty, sklamania, keď cítime, že strácame rovnováhu svojho pokojného jestvovania. • Môžu prísť pokušenia a zvody, ktoré sa usilujú narušiť našu mravnú rovnováhu a zviesť nás na veľmi zlé cesty, a tak deformovať našu bytosť, veľmi ju ohroziť. • Okrem týchto vecí, ktoré sa môžu prihodiť v rámci nášho časného života, aj tohto roku, nám treba myslieť aj na konečné bilancovanie nášho života na Božom súde. • O poslednom súde hovorí Pán Ježiš bezprostredne pred naším podobenstvom, takže nám treba myslieť aj na túto veľkú hodinu pravdy. • Ako tam obstojíme? • Ako dom s pevnými základmi? • Alebo sa zrútime ako dom bez základov?
• Týmto podobenstvom chce Pán Ježiš zdôrazniť, že starosť o duchovnú stránku vlastného života má byť prvoradou starosťou každého človeka. • Nie iba nedeľnou, ale každodennou záležitosťou. • Obrazom z každodenného života hovorí o nevyhnutnosti tejto duchovnej starosti. • Tým nám naznačuje, že nielen v nedeľu, ale aj uprostred každodenných prác a iných každodenných záležitostí máme myslieť na svoju dušu, na svoje duchovné bytie. • Látku k svojim podobenstvám si bral Pán Ježiš z každodenného života nielen preto, aby podobenstvá boli zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné, • ale aj preto, aby sa pri každodenných činnostiach vytvorili v našej mysli asociácie, myšlienkové spojenia, ktoré by nám pripomínali dôležitosť nášho duchovného bytia. • Keď kráčame popri rozostavanom dome, malo by byť prirodzené, že nám príde na myseľ Ježišovo podobenstvo o dvoch staviteľoch, a že jeho poučenie hneď vztiahneme na seba.
• Predpokladáme, že sme sa dali presvedčiť Ježišovi o tom, že náš duchovný život potrebuje pevné základy, aby sa nezrútil a aby obstál aj na poslednom súde. • Potom sa hneď objavuje otázka, čo sú tie pevné základy. • Odpoveď formuluje Pán Ježiš v podobenstve. • „Kto počúva tieto moje slová a plní ich ... Kto počúva tieto moje slová a neplní ich ...“ • Poslucháčov mal mnoho. • Poslucháčov jeho slov je aj dnes mnoho, hoci by ich mohlo a malo byť omnoho viac. • Ale otázka je, či poslucháči aj plnia to, čo hovorí Ježiš. • U mnohých ľudí vo svojej dobe zistil, že počúvajú, • alebo že dokonca nielen počúvajú, ale aj pobožne hovoria, • ale on chcel, aby jeho poslucháči tie jeho slová premenili na praktický život, • aby ich uplatnili, aplikovali aj vo svojom myslení aj vo svojom každodennom konaní a správaní. • A práve toho bolo tak málo, • a práve toho je aj dnes tak málo. • Aj preto povedal toto podobenstvo, ktoré je dnes rovnako aktuálne ako v jeho dobe.
• Ktoré slová mal na mysli, keď povedal „tieto moje slová“? • Prvou odpoveďou je, že ide o všetky jeho slová. • Všetky jeho slová sú ako vzácne perly, ktoré sa majú stať základom nášho duchovného i každodenného života. • Ale z praktických dôvodov môžeme nateraz zúžiť svoj obzor a všimnúť si, v akom kontexte je toto podobenstvo povedané. • Nachádza sa na konci Kázne na vrchu, ktorú nájdeme v piatej, šiestej a siedmej kapitole Evanjelia podľa Matúša. • Ježišove slová zhromaždené v týchto troch kapitolách sú mimoriadne dôležité ako základ pevného, stabilného ľudského života. • Takže by sme sa teraz vlastne mali pustiť do čítania a podrobného vykladania týchto troch kapitol. • V jednej kázni to nie je možné, ale aj tu, podobne ako pri podobenstvách, by sme si mali zaumieniť, že si v dohľadnom čase preštudujeme celú Kázeň na vrchu, • keďže práve na tieto slová poukazuje Ježiš osobitne ako na základ života, na základ ľudskej bytosti, ktorá sa má podobať pevnému domu. • Dnes môžeme uviesť aspoň niečo z tejto veľkolepej zbierky Ježišových slov.
• Stredobodom Kázne na vrchu, okolo ktorého sa krútia všetky myšlienky, je Pán Boh. • Všimnime si nakrátko, ako sa to prejavuje v jednotlivých statiach Kázne na vrchu. • V blahoslavenstvách je naznačené, že všetko opravdivé šťastie človeka závisí od Pána Boha. • Človek má žiť tak, aby všetky jeho činy a jeho správanie slúžili na oslavu Pána Boha. • Pri výklade jednotlivých prikázaní Božieho zákona vidno, že Boh si robí nárok na celého človeka, na jeho konanie, jeho slová, ba aj na jeho myslenie. • Pán Boh nám je vzorom lásky, lásky dokonca aj k nepriateľom. • Naše akty zbožnosti majú byť orientované nie na ľudí, ale na Pána Boha. • V strede Kázne na vrchu je Modlitba Pánova, ktorej stredobodom je Pán Boh, jeho meno, jeho kráľovstvo, jeho vôľa, jeho suverénna nadradenosť. • Takto by sa dalo pokračovať.
• Už z tohto krátkeho prehľadu vyplýva, že solídnym základom ľudského života, ľudskej bytosti je to, že v stredobode myslenia, konania človeka bude Pán Boh. • Toto je prevratná myšlienka, lebo stredobodom nášho myslenia sme spravidla my sami. • Keby existoval myšlienkomer – ako existuje napríklad krokomer – videli by sme, ako mnoho času vo svojom myslení venujeme tomu, že sa krútime okolo seba. • V 16. storočí astronóm Mikuláš Koperník dokázal, že nie naša Zem, ale Slnko je stredobodom Slnečnej sústavy. • Nahradil tak geocentriskú sústavu heliocentrickou. • Podobná koperníkovská revolúcia by sa mala odohrať v duši každého z nás, • aby sme od egocentrického myslenia, pri ktorom sme stredobodom všetkého my sami, • prešli k teocentrickému a kristocentrickému mysleniu, pri ktorom stredobodom bude Pán Boh, Pán Ježiš Kristus.
• Ak sa tak stane, získame veľkú duchovnú a mravnú odolnosť, imunitu. • Proti všetkým zvodom, ktoré by chceli naše myslenie a snahy strhnúť na cestu skazy, budeme môcť postaviť autoritu Pána Boha, bázeň Božiu, • budeme môcť postaviť obraz čistého života Ježiša Krista. • Proti zúfalstvu, ktoré by sa nás chcelo zmocniť pri rozličných životných ranách, budeme môcť postaviť neotrasiteľnú lásku nebeského Otca, z rúk ktorého nás nikto a nič nebude môcť vytrhnúť. • Keď si s pocitom viny a výčitkami svedomia nebudeme vedieť dať rady, pomôže nám Ježiš Kristus svojím odpustením. • On nám dá aj silu, aby sme svoj každodenný život vedeli formovať tak, aby bilancia na poslednom súde nemusela byť pre nás katastrofou.
• V Kázni na vrchu je aj ďalšia dôležitá myšlienka, ktorá sa má stať základom nášho života aj v tomto roku. • V tej istej kapitole, z ktorej je náš text, sa nachádza takzvané zlaté pravidlo: • „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy,“ • Týmito slovami nám Pán Ježiš pomáha, aby sme objavili blížneho ako Božie dieťa, • aby sme sa v dôsledku toho naučili rešpektovať dôstojnosť druhých ľudí, • aby sme sa im stali blížnymi, ktorí vedia počúvať, pochopiť, pomôcť.
• Toto je niekoľko myšlienok z Kázne na vrchu, ktoré by sa mali stať základom nášho života aj v tomto novom roku, • a ktoré by nás mali povzbudiť k ďalšiemu sústavnému čítaniu aj Kázne na vrchu aj Ježišových podobenstiev. • Všetko poznanie, ktoré by sme takto získali, by bolo naším vynikajúcim sprievodcom nielen v tomto roku, ale aj v celom našom ďalšom živote.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.