V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nový rok, Efezským 5, 16

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. • Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. • Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. (Efezským 5, 16)

• V týchto slovách nás najviac zaráža spojenie „vykupujte čas“. • Slovo „vykupovať“ poznáme z iných súvislostí. • Keď sa povie „vykúpiť otroka“, je nám jasné, o čo ide. • Znamená to zaplatiť jeho pánovi výkupné, získať pre neho slobodu, darovať mu slobodu. • V starovekom spoločenskom poriadku bolo vykupovanie otrokov dobre známe, a aj v Biblii sa o tom hovorí.
• V Novej zmluve sa takéto vykupovanie otroka stalo obrazom na vysvetlenie vykupiteľského diela, ktoré vykonal náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. • Podobne ako otrok býval vykupovaný, tak nás on, Ježiš Kristus vykúpil spod kliatby nesprávne chápaného zákona, z moci hriechu a smrti, z diabolskej moci.
• Ale na prvé počutie nám nemusí byť jasné, čo znamená výraz „vykupovať čas“. • Pokúsime sa pochopiť to na základe tých spojení, ktoré sme už uviedli. • Vykupované je to, čo bolo zotročené. • Podľa toho by hovoriť o vykupovaní času malo zmysel len za predpokladu, že čas bol a je nebezpečne zotročený. • Niektoré biblické výrazy a výroky naozaj naznačujú, že čas je nebezpečne zotročený. • Povedané je to už aj v našom texte: • Výraz „dni sú zlé“ hovorí niečo o tom, že dni sú do určitej miery v moci toho Zlého, totiž diabla. • Na začiatku Listu Galatským sa hovorí o tom, že nás Kristus vytrhol z terajšieho zlého veku; • aj tam sa teda predpokladá, že vek, v ktorom žijeme, je zlý. • Podľa niektorých rukopisov záverečnej časti Evanjelia podľa Marka hovoria učeníci vzkriesenému Ježišovi, že tento vek je pod Satanom, pod vládou Satana. • Chcú sa tým ospravedlniť za svoje pochybovanie o jeho vzkriesení.
• K týmto biblickým svedectvám môžeme doložiť svoje skúsenosti a konštatovať, že aj v čase, ktorý my dnes prežívame, sa deje mnoho zlého, mnoho diabolského. • Mnoho zlého, diabolského sa deje v osobných rozmeroch jednotlivých ľudí, • v rozmeroch malých spoločenstiev, v manželstvách a rodinách, • vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. • Mnoho zlého, diabolského sa deje v rámci väčších spoločenstiev, v rámci veľkej spoločnosti, v rámci sveta. • Koľko zlého, diabolského sa udialo v rámci dejín! • Stačí si všimnúť zblízka hoci minulé 20. storočie a začiatok nášho storočia. • Sme veľmi smutní, že musíme konštatovať, že mnoho zlého, diabolského sa deje aj v spoločenstve, ktoré sa nazýva cirkev. • Keď máme na mysli to zlé, o čom sa dozvedáme, alebo čo aj na vlastnej koži prežívame, pochopíme konštatovanie nášho textu: „dni sú zlé“. • A práve v takejto situácii zaznieva k nám výzva: „Vykupujte čas!“.
• Nie je náhoda, nie je iba vonkajšia zhoda okolností, že „vykupovanie“ času je označené tým istým slovom, ktorým je vyjadrené vykupiteľské dielo Ježiša Krista. • Naopak, za touto formálnou zhodou je veľmi zmysluplná súvislosť. • Len preto, že Spasiteľ Ježiš Kristus vykonal svoje vykupiteľské dielo, môže byť vyslovená požiadavka: „Vykupujte čas!“ • Len preto, že Ježiš Kristus „mňa, zlorečeného a zatrateného človeka vykúpil, privlastnil si a vyslobodil od všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej“ • len preto môže byť na moju adresu vyslovená výzva: „Vykupujte čas!“
• V pôvodnej biblickej reči existujú dva výrazy na vyjadrenie toho, čo my označujeme slovom „čas“. • Slovo, ktoré je použité v našom texte – kairos -- je označením času, ktorý je plný dobrých možností, dobrých príležitostí, dobrých šancí. • Tento čas, túto dobu dostávame ako dar od Pána Boha, • ako osobitné príležitosti uprostred kalendárneho, rovnomerne prebiehajúceho času. • Práve aj s novým rokom dostávame takúto dobu, takéto možnosti. • Vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista dáva toto množstvo nových, dobrých možností.
• Ale ešte raz sa vraciame k slovám nášho textu, že dni sú zlé. • To znamená, že Satan sa usiluje položiť na darovaný nám Boží čas svoje ničivé, deštruktívne ruky • a vyvíja všemožné úsilie, aby sa z tých veľkých, dobrých možností nič neuskutočnilo, • ba, čo je ešte horšie, aby sme tie dobré možnosti využili na niečo zlé, ničivé, škodlivé. • Takto sa nám stáva vždy jasnejšou situácia a pozadie, na ktorom zaznieva k nám výzva: „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ • Túto výzvu by sme mohli podrobnejšie opísať takto: • Človeče, pokladaj každú chvíľu svojho života za čas, ktorý ti daruje Pán Boh na to, aby si v ňom konal niečo dobré, pozitívne, tvorivé. • A práve preto, že Satan ti chce tento čas ukradnúť, • vytrhni mu ho ty z rúk, lebo patrí tebe, lebo bol darovaný tebe, nedaj sa oň okradnúť. • Naopak, vynalož všetko úsilie na to, aby každá hodina, každý deň tvojho života bol realizovaním dobrých, pozitívnych možností. • Toto by sme si chceli nanovo uvedomiť na začiatku nového roku, na začiatku nového obdobia svojho života. • Treba si to uvedomovať znova a znova, lebo na to tak ľahko a rýchlo zabúdame.
• Slová, ktoré sme použili, že Satan kladie na Boží čas v našom živote svoje deštruktívne ruky, znejú hrozivo, • ale pokušiteľ, ako vieme, robí všetko nenápadne, aby nevyzeral ani najmenej hrozivo, • naopak, všetky masky, ktoré si zakladá, vyzerajú lákavo, vábne, atraktívne. • A tak mu často naletíme. • Len ak sa budeme pravidelne sýtiť Božím slovom, dokážeme aj cez pekné diabolské masky vidieť pokušiteľa a brániť sa mu.
• Akým dobrým obsahom môžeme napĺňať svoj čas, aj ten čas, ktorý nám je darovaný tohto roku? • Žiť a správať sa vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzame, ako Božie deti. • Robiť to, čo je obsahom nášho povolania, • ale robiť to tak, aby na všetkom, čo konáme, bolo vidno, že sme vykúpené Božie deti. • Aby na našom spolužití s ľuďmi, blízkymi i vzdialenejšími, bolo vidno, že sme poznačení Božou láskou a disciplínou Božích detí. • Mať otvorené oči, aby sme videli, kde je okolo nás núdza telesná či duchovná, a vhodným spôsobom pomôcť. • Keď sa dostaneme do situácie, v ktorej sa žiada, aby sme sa otvorene priznali k viere v trojjediného Pána Boha, neváhať a nebáť sa tak urobiť.
• Na ďalšie možnosti nás upozorňujú slová v texte: „Rozumejte, čo je vôľa Pánova“. • Výzvu nášho textu by sme teda mohli vysvetliť aj takto: • Vykupovať čas znamená v každej situácii, do ktorej sa dostaneme, konať podľa Božej vôle. • Preto by sme mali vynaložiť mnoho úsilia na to, aby sme poznali vôľu Pánovu. • Poznáme niektoré zásadné zhrnutia, s ktorými sa majú kresťanské deti a kresťanská mládež oboznamovať už v rodinách, ďalej na náboženskej výučbe a konfirmačnej príprave. • Je to Desatoro Božích prikázaní, • Suma Božieho zákona: Milovať Pána Boha celou bytosťou a milovať blížneho ako seba, • je to zlaté pravidlo, ktoré je zapísané v Kázni na vrchu: „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy.“ • Ale pri poznávaní Božej vôle musíme ísť aj ďalej. • Pán Ježiš vysvetlil, aký je zmysel Božieho zákona, a v čom spočíva opravdivá poslušnosť Božej vôli. • Potrebné je, aby sme v hlave a srdci nosili aj jednotlivé prikázania Božieho zákona, • ale aby sme si okrem toho osvojili aj celkové biblické ovzdušie, v ktorom sa hovorí o tom, čo je Božia vôľa. • Lebo okrem bežných situácií, ktoré sa pravidelne opakujú, • existujú aj nové situácie, v ktorých sa treba rozhodnúť, aké stanovisko v nich zaujmeme. • Tam už človek potrebuje určitý stupeň duchovnej zrelosti, aby vedel, ako má postupovať v súlade s Božou vôľou. • Aby sme takúto zrelosť vždy viac dosahovali, mali by sme čím intenzívnejšie študovať Bibliu. • Tak by sme vstúpili do krásnej starej atmosféry „písmákov“, ktorí Písmo sväté nielen dobre poznali, ale ho vedeli aj vhodným spôsobom uplatniť na jednotlivé situácie, do ktorých sa dostávali. • Toto by sme mali urobiť v záujme toho, aby sme mohli splniť výzvu apoštola: „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé!“
• Z nášho vlastného vnútra a zo strany iných ľudí sa môžu ozvať pochybnosti, či si v tomto svete môžeme dovoliť takéto napĺňanie svojho času konaním Božej vôle, • či nebudeme vyzerať priveľmi naivne. • Alebo sa ozývajú pokušiteľské myšlienky: Bojovať proti svojmu sebectvu a egocentrizmu? Načo? Len lakťami a päsťami sa môžeš dostať dopredu. • Vydávať zo svojich úst len čisté a budujúce slová? Prečo, keď sa ti tisne na jazyk toľko štipľavých a zraňujúcich slov? • Množstvo diabolských alternatív, ktoré nás navádzajú zahadzovať svoj čas, je nekonečné. • To všetko je naozaj veľké pokušenie.
• Pomôcť nám môže úvaha, že pri vykupovaní času nejde len o naše výkony, • ale že tým všetkým, čo robíme, aj pozitívnym, aj negatívnym, pracujeme na svojej bytosti, na svojej duši. • Po tieto sviatočné dni si zdôrazňujeme, že našou prioritou by malo byť čistenie, dvíhanie, obohacovanie našej duchovnej bytosti, našej duše, • keďže to je to jediné, čo si so sebou odnesieme do večnosti. • Správne vykupovanie času je jedna dôležitá cesta, ktorou dosahujeme nové štádiá svojej duchovnej bytosti. • A preto namiesto každej diabolskej lákavej ponuky by sme mali dať prednosť Božej alternatíve, a tak vykupovať, vytrhávať svoj čas z diabolských rúk. • Čas, ktorý nám Pán Boh dáva, je nesmierne cenná šanca, • a pretože sa čas nevracia, ale stále ide dopredu, je to súčasne neopakovateľná šanca. • Náš veľký čas sa skladá z množstva za sebou idúcich jednotlivých časov. • Ani jeden z nich by sme si nemali dať ukradnúť.
• Na jednom mieste v Novej zmluve je slovo čas – kairos -- použité v tragickej súvislosti. • Ježiš plače nad Jeruzalemom, predpovedá jeho katastrofu a odôvodňuje ju slovami: • Pretože si nepoznalo a neprijalo svoj čas, svoju jedinečnú príležitosť, jedinečnú šancu, vyplývajúcu pre teba z toho, že ťa Boh neopakovateľným spôsobom navštívil. • Takáto hrozba visí aj nad nami. • Ak nebudeme intenzívne vykupovať svoj čas, čaká nás Boží súd a trest v časnosti i večnosti. • Kto sa z tejto hrozby posmieva, nech sa posmieva. • Božie mlyny melú pomaly ale iste. • A z dejín Izraela vieme, že Božie tresty idú do krajnosti.
• Čím väčšie šance nám Pán Boh dáva, tým väčší je jeho trest za ich zneužitie. • Koho nedokážu k pokániu a k rozumu prebudiť láskavé pozývajúce, ponúkajúce Božie slová, • ten by sa mal zamyslieť nad Božím trestom. • Vykupovať čas zo strachu pred trestom – to je síce ten nižší stupeň poslušnosti voči Pánu Bohu, • ale azda sa cezeň možno dopracovať k poslušnosti vyššej, skutočnej, podloženej plným pochopením, sprevádzanej radosťou.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.