V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nedeľa po Deviatniku, Ján 7, 40 - 52

A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kristus! • A iní zase hovorili: Vari z Galiley príde Kristus? • Či nehovorí Písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho a z Betlehema, mestečka, v ktorom býval Dávid? • A tak vznikla pre Neho roztržka v zástupe; • a niektorí z nich chceli Ho zlapať, ale nikto nepoložil ruky na Neho. • Nato prišli sluhovia k veľkňazom a farizejom, a tí im povedali: Prečo ste Ho nepriviedli? • Sluhovia odpovedali: Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. • Odpovedali im farizeji: Vari ste sa nedali zviesť aj vy? • A či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v Neho? • Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. • Tu Nikodém, ktorý predtým prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, im povedal: • Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? • Odpovedali Mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že nieto proroka z Galiley. (Ján 7, 40 - 52)

• Siedma kapitola Evanjelia podľa Jána hovorí o Ježišovej účasti na sviatkoch stánkov v Jeruzaleme. • Jedna z horúcich tém, o ktorej sa medzi mnohými účastníkmi sviatkov hovorilo, bol práve Ježiš. • Chýr o jeho činoch a slovách sa už bol rozniesol, • a ľudia si kládli otázku, kto Ježiš vlastne je. • V 7. kapitole sa dozvedáme o rozličných názoroch o Ježišovi. • Jedni hovorili, že je dobrý, iní hovorili, že zvádza národ na zlé cesty. • Jedni hovorili, že je prorok, • iní zastávali názor, že on je ten oddávna očakávaný Mesiáš. • Iní proti tomu namietali, že keď príde Mesiáš, nikto nebude vedieť, odkiaľ pochádza, ale o tomto vedeli, odkiaľ pochádza. • Iní zastávali názor, že Mesiáš, ako Dávidov potomok, musí pochádzať z Betlehema, ale o Ježišovi si mnohí mysleli, že pochádza z Galiley, z Nazareta. • Toto je ukážka rozličných, pestrých názorov, ktoré medzi účastníkmi slávností kolovali o Ježišovi. • Vieme si to celkom dobre a živo predstaviť.
• Nielen široké masy jednoduchého ľudu rozmýšľali o Ježišovi, ale aj židovské úrady. • Ježiš im robil starosti, lebo mnohé z jeho výrokov neboli v súlade s ortodoxným židovstvom. • Uzdravoval ľudí v deň šabbatu, a to náboženskí predstavitelia židovstva pokladali za priestupok proti prikázaniu o sviatočnom dni. • Ostro kritizoval pokrytectvo a iné zlé veci, ktoré videl na vedúcich predstaviteľoch. • Vedúci predstavitelia neradi počuli takúto kritiku – ani vtedy ani dnes. • Davy ľudí ho počúvali so záujmom, a toto pokladali židovské náboženské úrady za nebezpečné.
• Keď sa úradné kruhy v Jeruzaleme dozvedeli, že sa Ježiš objavil na slávnostiach, • a keď sa dopočuli, že nemlčí, ale hovorí k zhromaždeným davom, • okamžite spozorneli. • S hrôzou si predstavovali, aký účinok môže mať jeho prítomnosť a jeho reči na týchto ľudí. • Pokladali za vhodné izolovať ho aspoň cez sviatky a robili v tomto smere aj príslušné opatrenia. • Chceli ho zatknúť a posadiť do väzenia. • Preto poslali príslušných ľudí -- zrejme členov ozbrojenej chrámovej stráže, aby ho zaistili a priviedli pred nich, náboženských predstaviteľov židovského spoločenstva. • Máme teda pred sebou veľmi dramatickú situáciu. • Vieme, že neskôr, na iné sviatky, sa táto situácia opakovala a viedla k Ježišovmu ukrižovaniu.
• Odsek, ktorý sme prečítali, opisuje jednu časť celej tejto situácie. • Čo nás na ňom najviac zaujme, prekvapí a dojíma, je to, že členovia chrámovej polície, ktorých úrady poslali zlapať Ježiša, sa vracajú s prázdnymi rukami. • Nie žeby neboli schopní vykonať rozkaz, • ale vykonať rozkaz im zabránilo niečo iné, celkom nečakané. • Prišli za Ježišom a započúvali sa do jeho slov, ktoré práve prednášal zhromaždeným ľuďom. • Jeho slová zapôsobili na nich takým mocným dojmom, • že jednoducho nemali v sebe morálnu silu, aby Ježiša zatkli. • A keď sa ich šéfovia pýtajú, prečo nepriviedli Ježiša, odpovedajú: „Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento.“
• Toto sú úžasné slová a nemali by sme ich tak skoro pustiť z mysle. • „Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento.“ • Strážnici vedeli, aké mienky o Ježišovi kolujú medzi ľuďmi, • vedeli, za akého nebezpečného človeka vyhlasujú Ježiša ich šéfovia, • a oni sami nemali dovtedy možnosť počuť Ježiša na vlastné uši. • Ale teraz – paradoxne práve vtedy, keď ich šéfovia poslali, aby umlčali Ježiša, • teraz oni sami majú možnosť bezprostredne zažiť Ježiša. • Čo dovtedy počuli o ňom, bolo z druhej ruky, bolo skreslené, bolo tendenčne prekrútené. • Zrejme tomu aj oni sprvoti pripisovali určitú mieru pravdivosti. • Ale keď si sami vypočuli Ježiša, • keď sa sami dostali pod jeho vplyv, • keď zapôsobila na nich Ježišova čistá, pokojná, mocná osobnosť • -- lebo on pôsobil na ľudí nielen svojimi slovami, ale už svojou púhou prítomnosťou -- • keď teda toto zažili – celkom osobne, bezprostredne, • tak všetky tie prekrútené, zlomyseľné mienky boli naraz zmetené zo stola ich mysle, • a im ostala len veľká skúsenosť: • „Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento.“
• Podobná situácia sa spomína v 1. kapitole tohto istého evanjelia, Evanjelia podľa Jána. • Keď Filip referoval Natanaelovi o stretnutí s Ježišom, povedal mu: • „Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone aj proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta“. • Natanael mu odpovedal s veľkou dávkou pochybovania, skepsy: • „Môže byť vari z Nazareta niečo dobrého?“ • Vtedy mu Filip odpovedal veľmi múdro: „Poď a viď“, poď a presvedč sa sám. • Stačilo krátke stretnutie Ježiša s Natanaelom, a Natanael hovorí vyznanie: • „Učiteľ, Ty si Boží Syn, Ty si Kráľ Izraela.“
• Dnes je situácia, pokiaľ ide o vzťah ľudí k Ježišovi, taká istá. • Je mnoho ľudí, ktorí o Ježišovi počuli z druhej, z tretej ruky, • ktorí majú o ňom celkom prekrútené, veľmi často tendenčne, zámerne prekrútené informácie a predstavy. • A na základe týchto prekrútených predstáv a predsudkov zaujímajú k Ježišovi odmietavé stanovisko. • Zdalo by sa nám, že v dobe, keď sa určitým štandardom stalo kritické myslenie, by niečo také už nemalo existovať. • Ale existuje, a to vo veľmi veľkej miere. • Aj u mnohých z tých, ktorí vo svojej oblasti prísne strážia kritickosť myslenia, kritickú zaistenosť každého tvrdenia, • aj u mnohých z tých sa vyskytujú veľmi nekritické predsudky voči Ježišovi. • Tu ide nielen o nedôslednosť myslenia, ale zrejme aj o niečo iné. • O to isté, o čo šlo židovským úradom. • Spolu s nimi si mnohí aj dnes hovoria: • Nech nám ten Ježiš Nazaretský dá pokoj, • nech nás nekritizuje, • nech na nás neobracia reflektory svojho čistého zmýšľania, • nech nám neprízvukuje zodpovednosť pred Bohom, • nech nám nenúka svoju etiku absolútnej lásky.
• Nech sú už príčiny prekrúteného poznania o Ježišovi akékoľvek, • tak vzorom i pre dnešok sú tí strážcovia z nášho textu. • Prišli s poverením zatknúť Ježiša, • ale boli dosť otvorení na to, aby odhalili – oni, obyčajní ľudia -- veľkosť v Ježišových slovách • a tak úplne zmenili svoje stanovisko k Ježišovi.
• Takže i dnes by sme mali každému, kto má o Ježišovi nesprávne názory, predsudky, odporúčať: Poď a viď. • Príď k Ježišovi a sám sa presvedč. • Daj si tú námahu a prečítaj v sústredení niekoľkokrát evanjeliá • a daj na seba pôsobiť tej veľkej, čistej bytosti, ktorou je Ježiš Nazaretský. • Potom uvidíš, koľko bohatstva a lásky a čistoty sa v ňom skrýva, a z neho žiari na teba. • Potom sa budeš nechápavo pozerať späť na seba, • a pýtať sa, ako si mohol byť taký nekritický, že si sa spoliehal na prekrútené informácie z druhej ruky, • hoci na dosah ruky ti je sám prameň spoľahlivých informácií.
• Takéto niekoľkonásobné prečítanie evanjelií treba odporúčať nielen tým, ktorí ich ešte nečítali, • ale aj nám samým, ktorí vidíme v Pánu Ježišovi svojho Pána a Spasiteľa. • Veď je celkom možné, ba skoro pravdepodobné, že aj niektoré naše myšlienky o Ježišovi nie sú celkom presné • a ďalej: že sú v evanjeliách aj také myšlienky, ktoré sa zatiaľ nedostali do nášho zorného poľa a ktoré by sme si mali osvojiť.
• Keď tí strážnici prišli so slovami: „Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento“, • dali tým najavo, že nielen získali novú informáciu o Ježišovi, • ale že zrejme aj oni osobne boli zasiahnutí jeho slovami a jeho osobnosťou. • Veď púha informácia by ich ešte nebola brzdila pri vykonaní rozkazu zatknúť Ježiša. • Ale pre nich samých, celkom osobne pre nich, sa tento Ježiš musel stať niečím veľkým. • Len tak si vysvetlíme ich odvážne neuposlúchnutie rozkazu.
• Toto je ďalšia vec, ktorá je hodna povšimnutia. • Ich osobné pobudnutie v Ježišovej blízkosti nielenže odstránilo z ich myslí predsudky a nesprávne predstavy, • ale dodalo im aj veľkú odvahu. • Vieme, akou závažnou vecou je vo vojenských a podobných vzťahoch nevykonať rozkaz. • A títo ľudia mali na to odvahu! • Nebola to zaslepená odvaha nerozvážnych buričov, • ale odvaha, ktorá pochádzala z veľkej istoty o Ježišovej nadradenosti. • Nebáli sa pokarhania, nebáli sa následkov, boli ochotní brať ich na seba, • veď do ich života vstúpila nová, mohutná skúsenosť, ktorú si chceli natrvalo zachovať, • do ich života vstúpil Ježiš Kristus, • a oni nemienili vzdať sa tohto nového obsahu svojej existencie.
• Aj v tomto ohľade sú pre nás vzorom. • Pre pozitívny postoj k Ježišovi sa dnes u nás neprenasleduje, • ale posmech a opovrhnutie môže človek za to zožať. • Kto sa chce toho uchrániť, ten neraz radšej mlčí o svojom vzťahu k Ježišovi, • len aby sa mu druhí nevysmievali. • Akým veľkým zahanbením sú pre takého človeka tí príslušníci chrámovej stráže, • ktorí smelo, na celé ústa, svojim predstaveným rovno do očí, povedali krásne vyznanie: • „Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento.“
• Ak sa chceme oslobodiť od predsudkov o Ježišovi, ktoré neraz počujeme, • ak chceme byť imúnni voči rozličným prekrúteným klamstvám a polopravdám, s ktorými sa občas stretávame aj v médiách, • ak chceme získať pevnosť a odvahu aj voči výsmechu, • neostáva nám iné, len znova a znova prichádzať k Ježišovi, • počúvať jeho slová, • vnímať čistotu a silu jeho osobnosti, • cítiť sa obklopení jeho veľkou láskou. • Nestačí prísť k nemu iba raz za dlhý čas -- treba prichádzať stále. • Potom namiesto utiahnutosti a plachosti vyznáme o Ježišovi aj my: „Ešte nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento“ • a potom nájdeme aj vhodné slová, ako druhých upozorniť na dôležitosť priameho stretnutia a stretania s Ježišom.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.