V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

1. pôstna nedeľa, Rímskym 12, 21

Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé (Rímskym 12, 21)

Evanjelium dnešnej prvej pôstnej nedele hovorí o troch pokúšaniach Ježiša Krista na púšti. • Vo všetkých troch prípadoch ho pokušiteľ chcel odvrátiť od jeho cesty, od životného smeru, kvôli ktorému prišiel z večnosti na tento svet, a nanútiť mu iný program. • Pokušiteľ chcel, aby osobitnú moc, ktorou bol vystrojený, využil Ježiš sebeckým spôsobom vo svoj vlastný prospech. • Vo všetkých troch prípadoch ten Zlý zaútočil na Ježiša a chcel urobiť z neho svoj nástroj, svojho exponenta. • Vo všetkých troch prípadoch zlo zaútočilo na Ježiša. • Všetky tri pokúšania Ježiš kategoricky odmietol. • Nedal sa premôcť zlom, ktoré ho chcelo ovládnuť. • To útočiace zlo prekonal dobrom – jasným, nekompromisným rešpektovaním svojho nebeského Otca, • jednoznačným zachovaním prvého prikázania: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa.“ • V Ježišovom víťazstve nad pokušiteľom sa uplatnilo to, čo neskôr vyjadril apoštol slovami: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.“
• Ježiš Kristus zrejme vyrozprával učeníkom príbeh svojho pokúšania na púšti – veď inak by sme ho nemali v evanjeliách. • Vyrozprával im ho, aby plnšie a presnejšie pochopili zmysel jeho poslania a smer jeho životnej cesty. • Vyrozprával im ho, aby mali vzor, ako sa majú oni zachovať, keď na nich zaútočí zlo, keď ich bude chcieť premôcť zlo. • V evanjeliu je tento príbeh preto, aby sme my mali vzor, ako sa správať v podobných situáciách, • aby sme sa nedali premôcť zlom, ale aby sme dobrom premáhali zlé.
• Zlo útočí aj na nás, zlo chce premôcť aj nás. • Ten zlý útočí na nás s viacnásobným zámerom. • Chce zničiť dobro, ktoré sa nachádza v našom myslení a konaní. • Chce si urobiť z nás nástroje svojho ničivého, deštruktívneho pôsobenia. • Chce zatiahnuť náš myšlienkový a emocionálny obzor čiernymi chmárami pesimizmu a zúfalstva. • Chce nám vziať alebo aspoň pokaziť čistú radosť zo života. • Niekedy tieto útoky zla vidíme jasne, inokedy si ich ani neuvedomujeme. • Mali by sme sa postupne učiť vždy jasnejšie rozpoznávať zlo, ktoré na nás útočí, lebo len proti poznanému nepriateľovi sa dá účinne bojovať. • A potom by sme sa mali riadiť zásadou: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.“
• Tieto slová obsahujú optimistické posolstvo s týmto obsahom: • Je možné nedať sa premôcť zlému, je možné dobrom premáhať zlé. • Dokladom toho je predovšetkým víťazstvo Ježiša Krista nad pokušiteľom, ktoré nám má neprestajne svietiť ako slnko v našich zápasoch.
• V Biblii je mnoho ďalších príkladov, ktoré sú dokladom radostného posolstva, že je možné nedať sa premôcť zlému, že je možné dobrom premáhať zlé. • Pri čítaní Biblie by sme mali hľadať takéto príklady, vypisovať si ich, často sa k nim vracať, uvedomovať si, že existuje veľké spoločenstvo tých, ktorí sa nedali premôcť zlému, ale dobrom premáhali zlé. • Mohli by sme k nim pridať z dejín a z prítomnosti, veľké postavy ľudí, ktorí sa vo svojom správaní a rozhodovaní riadili touto zásadou. • Existencia takéhoto spoločenstva by mala pôsobiť na nás príťažlivo, aby sme sa cítili vťahovaní do tohto ušľachtilého spoločenstva, • aby sme si aj my osvojili -- ako vlastnú dôležitú životnú zásadu -- apoštolove slová: • „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.“
• Optimistický obsah tejto zásady spočíva nielen v tom, že je možné nedať sa premôcť zlému a že je možné dobrom premáhať zlé, • ale aj v tom, že je zmysluplné dobrom premáhať zlé. • Keby to nebolo zmysluplné, nemala by apoštolova výzva opodstatnenie.
• Ale je to naozaj zmysluplné? • Má to zmysel dobrom premáhať zlé? • Táto optimistická viera môže byť otrasená pohľadom na svet, v ktorom je predsa tak mnoho zla, • a to aj v spoločenstvách veľkých rozmerov, aj v tých menších a najmenších a rovnako aj u jednotlivých ľudí. • Nie je to príliš naivné – chcieť dobrom premáhať zlé? • Či nie je omnoho reálnejší pohľad, ktorý hovorí, že človek človeku je vlkom • a že žijeme vo svete, v ktorom sa treba usilovať všetkými možnými spôsobmi urvať si pre seba čím väčší kus časného šťastia?
• Na prvý pohľad to naozaj môže vyzerať takto. • Ale je prvý pohľad automaticky pravdivý? • Či neexistuje aj celkom iný pohľad? • Rozhodujúce nie je, čo sa nám javí momentálne ako príjemné a užitočné, • ale rozhodujúce je, čo nakoniec zvíťazí, čo sa nakoniec definitívne presadí. • Zmysluplné je len to, čo je v súlade s tým konečným, definitívnym štádiom.
• Človek človeku vlkom – to vedie k pochybnému, horkému šťastiu jedných, a k slzám, plaču, utrpeniu druhých, a nakoniec k totálnej skaze. • Z toho vidno, aký nezmyselný, protizmyselný postoj a správanie to je.
• Biblia prichádza s prekvapivým, paradoxným posolstvom, že nakoniec zvíťazí dobro, láska, spravodlivosť. • To je vyjadrené vo veľkolepých víziách starozmluvných prorokov • ako aj v poslednej biblickej knihe, v Zjavení Jána. • Tieto vízie si nezatvárajú oči pred zlom, veľkým, ošklivým, neľudským, • naopak, vykresľujú ho v reálnych, teda hrozných farbách. • Ale majúc toto všetko na mysli, hovoria pokojne a triumfálne o konečnom víťazstve dobra, lásky, spravodlivosti.
• Vrcholným dokladom zmysluplnosti zásady dobrom premáhať zlé je Kristov život, jeho utrpenie, kríž, vzkriesenie, oslávenie. • Nielen v opísanom odmietnutí pokušenia, ale v celom svojom živote, na každom kroku dobrom premáhal zlé. • V Getsemanskej modlitbe prekonal strach istotou, že je v rukách svojho nebeského Otca. • Svojou nekonečnou, neprevýšiteľnou láskou vzal na seba bremeno nešťastného ľudstva a prekonal ho odpustením. • Utrpenie kríža bolo prekonané a prevýšené vzkriesením a povýšením do nebeskej slávy. • Kto takto pozerá na Kristov život ako na víťazstvo života nad smrťou, ako na víťazstvo dobra nad zlom, • ten si bude môcť osvojiť aj istotu o konečnom, definitívnom víťazstve dobra, lásky, spravodlivosti.
• Ale či sa naozaj dá v tomto svete žiť na základe tejto paradoxnej viery? • Už to dakto vyskúšal? • Áno, vyskúšali to mnohí, medzi nimi aj ten, kto formuloval zásadu: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.“ • Táto zásada v mysli a slovách apoštola nevisí vo vzduchoprázdne, ale je postavená na pevnom základe, na istote Kristovho víťazstva dobra nad zlom. • Bez istoty a radosti z Kristovho víťazstva by ju apoštol nebol mohol formulovať. • Ale keďže je postavená na tomto skalopevnom základe, je pre nás spoľahlivým životným vodidlom.
• Ešte na jednu námietku treba odpovedať. • Človek si môže pomyslieť: Ak aj budem rešpektovať túto zásadu a budem dobrom premáhať zlé, ako ja, nepatrný, môžem ovplyvniť situáciu vo svete? • Na to sa dá odpovedať troma bodmi: •• Táto zásada je adresovaná nielen tebe, ale miliónom kresťanov na svete. • Keby si ju osvojili všetci kresťania sveta, prejavilo by sa to veľmi markantne aj vo veľkých rozmeroch – • tak ako sa z malých kvapiek tvoria potok, rieky, moria. •• I keby túto zásadu uplatňovali len ojedinelí kresťania, tak predsa by aspoň ich blízke a možno aj širšie okolie pocítilo jej požehnané účinky. •• A i keby ťa kvôli uplatňovaniu tejto zásady všetci pokladali za naivného a ostal by si nepochopený, aj tak to má význam pre teba, • lebo rešpektovaním tejto zásady pestuješ a udržiavaš svoju priamočiaru identitu • a buduješ svoju vlastnú bytosť, ktorú si ako jedinú hodnotu odnesieš so sebou do večnosti. • Preto má dobrý zmysel osvojiť si zásadu: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé“ – a vytrvať pri nej.
• Konkrétnych prípadov uplatňovania tejto zásady je mnoho. • Spomenieme aspoň niektoré.•• Máš možnosť pomstiť sa za spôsobené krivdy? • Nedaj sa premôcť touto zlou túžbou, ale dobrom prekonaj to zlé, čo sa ťa chce zmocniť, • a tomu, kto ti spôsobil alebo spôsoboval krivdu a bolesť, odpusť a urob pre neho niečo dobré. • Tesne pred naším textom formuluje apoštol práve toto konkrétne napomenutie: • „Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. • Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.“
• Keď sa Jákobov syn Jozef dostal do vysokého postavenia v Egypte, mal možnosť pomstiť sa svojim bratom za veľké príkorie, ktoré mu spôsobili. • Bratia sa veľmi báli tejto pomsty, ale Jozef im odpustil a v dobe hladu sa postaral o celú rodinu. • Takto dobrom prekonal zlé.
• Vrcholným príkladom takéhoto postoja je Ježiš Kristus na kríži. • Práve vtedy, keď mu spôsobovali nepredstaviteľné bolesti a veľmi ho ponížili, on ich nepreklial, ale modlil sa za nich: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ •• Tým prakticky potvrdil zásadu, ktorú vyriekol v Kázni na vrchu: • „Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.“
• Apoštolova výzva, aby sme zlo pomsty prekonali dobrom lásky sa vzťahuje aj na nás. • Zrieknuť sa pomsty, pomodliť sa za toho, kto nám spôsobil bolesť a krivdu a urobiť pre neho aj niečo dobré – to by malo byť aj pri nás uplatnenie zásady: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé.“ • Pravdaže, nevieme, čo s tým ten druhý spraví, ako to na neho zapôsobí, aké stanovisko k tomu zaujme, • ale apoštolova zásada platí nezávisle od toho. • Musíme priznať, že je to náramne ťažké. • Ale uvedomiť si treba, že toto je to, čo je zmysluplné, čo má budúcnosť.
• Zlo sa môže usilovať premôcť nás ponukami niečoho, čo je veľmi lákavé a súčasne zlé. • Keby to nebolo lákavé, zlo by pri nás zrejme nemalo šancu. • Ale práve pre svoju lákavosť je také nebezpečné. • Môže ísť o najrozličnejšie veci, pokušenia a zvody, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia, • pokušenia a zvody, ktoré vychádzajú z nášho vlastného srdca. • Napríklad použiť zlé, neetické a nedovolené prostriedky na získanie niečoho, čo by sme veľmi radi mali alebo dosiahli. • Alebo dovoliť si radosti a rozkoše, ktoré sú síce veľmi príjemné, ktoré však ohrozujú našu mravnú čistotu a zdravie a rovnako ohrozujú druhých. • Mali by sme sa usilovať prekonať takéto pokušenia tým, že v tej situácii objavíme, alebo si uvedomíme inú hodnotu, ktorá je dobrá, pozitívna, a že sa tejto dáme takpovediac zlákať, • aby sa stala predmetom našej túžby a snaženia. • Proti tomu zlému, čo sa ozýva v našom vnútri, treba vo vnútri tej istej bytosti, našej bytosti, objaviť a postaviť niečo dobré – iste sa tam aj niečo také nachádza – a tomu venovať celú svoju pozornosť. • To by bolo prekonanie zlého dobrým.
• Niekedy podliehame takzvanému haloefektu, to znamená tendencii hodnotiť určitého človeka podľa prvého dojmu. • Ak je ten prvý dojem zlý, často sa stáva, že si ho zachováme aj do budúcnosti. • To je však určitý druh predsudku, pri ktorom nás premáha prvé pozorované zlo. • Nedať sa premôcť zlému by v tomto prípade znamenalo toto: • Položiť si otázku, či sa v dotyčnom človeku nenachádzajú aj dobré vlastnosti. • Pri nezaujatom pozorovaní a hodnotení ich určite aj objavíme. • To môže veľmi pozitívne ovplyvniť náš vzťah a správanie k takému človeku. • Aj toto je určite aplikácia zásady nedať sa premôcť zlému, ale dobrom premáhať zlé.
• Rozličných prípadov, v ktorých sa táto zásada dá uplatniť, je veľmi mnoho. • Mali by sme tieto slová nosiť vo svojej mysli, často sa k nim vracať, často sa pokúsiť vztiahnuť ich na rozličné situácie, do ktorých sa dostaneme, a odvodiť z nich konkrétny záver, k akým myšlienkovým a praktickým zmenám nás chcú priviesť. • Tieto slová by sa mali stať trvalým článkom nášho kresťanského repertoáru myšlienok a životných pravidiel. • Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.