V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 27 - 28

Ježiš Kristus povedal: Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. • Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. (Ján 10, 27 - 28)

Dnešná nedeľa – 2. nedeľa po Veľkej noci – sa nazýva nedeľou Dobrého pastiera. • Je viac biblických textov, ktoré hovoria o Hospodinovi a o Božom Synovi Ježišovi Kristovi ako o Dobrom pastierovi. • Medzi najznámejšie patrí Žalm 23.: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku“ • a 10. kapitola Evanjelia podľa Jána, z ktorej sme si ako kázňový text prečítali dva verše. • Cieľom posolstva dnešnej nedele je nielen to, aby sme zaregistrovali fakt, že existuje Dobrý pastier, • ale aby sme sa dopracovali k bytostnému, existenciálnemu poznaniu: Aj ja mám Dobrého pastiera. • Toto poznanie, či presnejšie: vyznanie, má nedozerný, a to vysoko pozitívny dosah pre chápanie a stvárňovanie vlastného života.
I keď hlavnú pozornosť sústredíme na prečítané dva verše, treba pár slov povedať o žalme 23. • Pokúsme sa pochopiť tento žalm ako odpoveď človeka, ktorému bola položená nasledujúca závažná, ba rozhodujúca otázka: • Kto si? • Čo si myslíš sám o sebe? • Aká je tvoja sebakoncepcia? • Aké je tvoje postavenie, tvoj status v tvojich vlastných očiach? • Ako vnímaš svoju existenciu? • Ako zaraďuješ seba do komplikovanej štruktúry sveta a vesmíru? • I keď sme tu formulovali viac otázok, v podstate ide o jednu a tú istú otázku. • Na túto otázku je možné dať rozličné odpovede, odpovede rozličnej úrovne, • a to od celkom primitívnych cez odpovede na vyššej úrovni a na veľmi vysokej úrovni. • Človek môže odpovedať poukazom na svoje zamestnanie, svoje funkcie, kariéru, postavenie v spoločnosti, spoločenský stav.
• Ale vysoko, vysoko nad všetkými odpoveďami tohto typu -- ktoré si všímajú pominuteľný status človeka – vysoko nad nimi je odpoveď, ktorou je žalm 23. • Odpoveď by sme mohli vyjadriť takto: • Nie som izolovaný, nie som zabudnutý, mám Dobrého pastiera, mám najvyššieho Sponzora, ktorý sa o mňa všestranne stará, • ktorému záleží predovšetkým na tom, aby zo mňa vyrástlo dobré Božie dieťa, aby som sa stal novým stvorením. • On sa stará aj o môj biologický život, veď on je stvoriteľom všetkého, • ale on nie je obmedzený ako mnohí ľudia, ktorí, súc obmedzení, sa starajú len o túto stránku života. • On vie, čo je dôležité, na čom záleží, preto mi neprestajne zaisťuje prísun duchovného pokrmu. • I keby som kráčal temným údolím, temným údolím smrti, ani toho sa nebojím, lebo viem, že som stále v jeho rukách. • Toto je len stručný náznak duchovného bohatstva tohto úžasného žalmu.
• Všimnime si aj jeho formu: • Začína sa vyznaním a prechádza do modlitby. • To je príznačné a vlastne nevyhnutné. • O takých závažných veciach, ako je samotné bytie človeka, ako je duchovná intimita najvyššieho stupňa, nemôže už človek hovoriť s odstupom, ale musí sa do toho celý ponoriť • a celým srdcom, celým svojím bytím vyznávať a modliť sa: • „Hospodin je môj pastier ... nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou ...“ • Po akú mieru dokážeme zopakovať toto vyznania a túto modlitbu ako svoje osobné vyznanie a osobnú modlitbu? • Šťastní by sme boli, keby sme sa vedeli s týmto žalmom naplno stotožniť.
• Stáročia potom, ako bol po prvý raz povedaný a napísaný tento žalm, prišiel na svet Ježiš Kristus. • Keď chcel povedať, v čom spočíva jeho význam pre ľudí, siahol okrem iného aj na obraz Dobrého pastiera. • Svojimi slovami o Dobrom pastierovi v Evanjeliu podľa Jána nadväzuje zrejme na 23. žalm. • On, Ježiš Kristus, ponúka človeku všetko to veľké, čo je obsiahnuté v žalme. • Spomedzi všetkých jeho slov o Dobrom pastierovi sústredíme teraz pozornosť na citované dva verše: • „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. • Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ • Všimnime si jednotlivé myšlienky týchto slov.
• „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.“ • Kto sú tie „jeho ovce“? • Sú to ľudia, ktorí počujú a prijmú jeho pozvanie, • ktorí neprestajne počúvajú jeho hlas, • ktorí ho nasledujú. • Pozýva nás všetkých do svojej blízkosti. • Chce byť Dobrým pastierom všetkých bez výnimky, neuprednostňuje nikoho. • Iniciatíva vychádza od neho. • My si ani dostatočne neuvedomujeme, ako veľmi potrebujeme spoľahlivého, múdreho, láskavého Dobrého pastiera. • On pozná našu situáciu omnoho dôkladnejšie a hlbšie ako my sami. • On pozná veľmi dobre ohrozenia, ktoré na nás číhajú. • Preto vie, ako veľmi potrebujeme Dobrého pastiera. • Preto prichádza so svojou iniciatívou.
• Dobrým pastierom môže byť len pre toho, kto nielen počuje jeho pozvanie a prijme ho, • ale kto neprestajne počúva jeho hlas. • Bez trvalého, neprestajného kontaktu nemôže existovať fungujúci vzťah medzi Dobrým pastierom a ovcou.
• Čo všetko je ten jeho hlas, ktorý treba počúvať? • Je to hlas jeho poučovania, ktoré máme zapísané napríklad v Kázni na vrchu, ale aj na mnohých iných miestach. • Hlas jeho podobenstiev, z ktorých každé je vzácnou perlou a vtláča nám do mysle a srdca určitú dôležitú myšlienku, ktorá sa nás osobne týka. • Hlas jeho spasiteľského volania: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“ • Hlas jeho lásky k vykričaným hriešnikom, ktorým otváral cestu k obnove živote. • Hlas jeho lásky k utláčaným, na okraj spoločnosti vytisnutým ľuďom. • Hlas jeho varovania, ktorým nás upozorňuje na viditeľné aj skryté nebezpečenstvá, čo ohrozujú náš duchovný a mravný život. • Hlas jeho kritiky na adresu falošne sebaistých ľudí, na adresu sebaistých boháčov a sebaistých farizejov. • Hlas jeho kritiky na adresu šialených egoistov – ako ich nazýva Lev Nikolajevič Tolstoj – ktorí vidia iba svoj záujem a záujmy druhých im môžu byť ukradnuté. • Hlas jeho sebaobetavej lásky ku všetkým hriešnikom, teda ku všetkým nám. • Hlas jeho bolestnej vykupiteľskej smrti na kríži • a hlas jeho vzkriesenia a úplného víťazstva nad démonskými silami. • Hlas, ktorým nám hovorí, že mu je daná všetka moc na nebi i na zemi.
• Každý deň by sme si mali – čítajúc, študujúc, meditujúca evanjeliá a ostatné biblické spisy – niečo z toho uvedomiť, oživiť v mysli, upevniť v srdci. • Ovcou Dobrého pastiera môžeme byť, len ak ostaneme v neprestajnom živom kontakte s hlasom Dobrého pastiera. • Prerušenie tohto kontaktu je nebezpečné – a čím je dlhšie, tým nebezpečnejšie. • Keby z tohto hľadiska bolo možné urobiť štatistiku tých, ktorí sa pokladajú za kresťanov, bola by pravdepodobne veľmi smutná. • Štatistiku svojho osobného života zo stanoviska permanentného počúvania hlasu Dobrého pastiera môže a mal by urobiť každý z nás. • Aké budú jej výsledky? • Na to by sme si mali všetci poctivo odpovedať.
• Ovca má hlas Dobrého pastiera nielen neprestajne počúvať, ale má Dobrého pastiera aj nasledovať. • Nasleduj ma! – to bola výzva, ktorou pozýval ľudí, aby vstúpili do jeho trvalého spoločenstva. • Nasledovať ho – to znamená nielen naučiť sa to všetko, čo nám hovorí svojou mnohohlasnou komunikáciou, • ale to znamená vložiť to všetko – povedané moderným výrazom: implementovať to všetko – do vlastného osobného života. • Nasledovať ho znamená radovať sa z toho, že máme takého Dobrého pastiera. • Osvojiť si jeho spôsob myslenia a hodnotenia všetkého. • Oslobodzovať sa od všetkých sebaklamov, ktoré sa tak ľahko udomácnia v našom srdci. • Pokladať za najvyššie hodnoty to, v čom ich on videl. • Naučiť sa pozerať na druhých ľudí s takým rešpektovaním ich ľudskej dôstojnosti, ako to robil on. • Pristupovať k druhým ľuďom s takou láskou, akú on prejavoval svojím správaním.
• O svojich ovciach hovorí Dobrý pastier: „Aj ja ich poznám“. • Táto veta hovorí viac, než sa nám zdá na prvé počutie. • Biblické slovo „poznať“ neznamená len „brať na vedomie“, „vedieť o niečom“, • ale vyjadruje v mnohých prípadoch pozitívny vzťah k tomu poznanému. • Dobrý pastier o nás vie a nás akceptuje, ráta s nami. • Táto istota je potrebná na udržanie duševného a duchovného zdravia. • Keby sme si odmysleli vieru v Pána Boha, mohli by sme si pripadať ako bezdomovci vo vesmíre. • Nepatrný prášok na nepatrnom prášku, ktorým je naša Zem v nekonečných priestoroch. • Radikálne premyslenie tejto situácie by mohlo vohnať človeka do šialenstva.
• Ale tu zaznieva hlas Dobrého pastiera: • Ja ich poznám, ja ich akceptujem, ja s nimi rátam, ja mám pre nich miesto vo svojej štruktúre sveta a života. • Toto aj o nás hovorí náš Dobrý pastier. • Tejto istoty by sme sa mali mocne chytiť a nikdy sa jej nepustiť. • To nie je ilúzia, ale istota, mocne podložená jeho historickým pôsobením, jeho smrťou a vzkriesením a jeho absolútnou mocou na nebi i na zemi. • Na tomto poznaní možno vybudovať pevnú vnútornú istotu života. • To môže radikálne ovplyvniť aj našu psychiku a darovať nám trvalý pokoj.
• Dobrý pastier otvára náš osobný obzor do nekonečných diaľav, • kam my svojím prirodzeným pohľadom nedovidíme: • „Ja im dávam večný život a nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ • Už to, čo nám Dobrý pastier dáva v rámci pozemského života, má charakter večného života. • Lebo slovo „večný“ označuje nielen kvantitu, dĺžku, ale označuje aj kvalitu. • Kto skutočne počúva hlas Dobrého pastiera a kto ho nasleduje, • môže už v tomto živote prežívať niečo z večných hodnôt. • Tak je to vyjadrené predovšetkým v Evanjeliu podľa Jána.
• Ale slovo „večný“ označuje samozrejme aj to nové, nám doteraz neznáme štádium života po smrti a vzkriesení. • My si vieme v tomto živote všeličo zaistiť – i keď všetko je to z Božích prostriedkov. • Ale pokiaľ ide o večný život po smrti a vzkriesení, tam si ani nevieme ani nemôžeme nič zaistiť. • Tam sme úplne odkázaní na to, že sa nás niekto ujme. • Ujíma sa nás zo svojej iniciatívy náš Dobrý pastier Ježiš Kristus: „Ja im dávam večný život“. • Pre neho, ktorý zvíťazil nad smrťou, naša smrť nie je prekážkou. • Preto my môžeme s novou istotou zopakovať a osvojiť si slová žalmu: • „Keby som kráčal hoci temným údolím smrti, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou.“ • Z toho vidíme, že Dobrý pastier Ježiš Kristus stojí verne pri nás nielen v ľahkých a príjemných situáciách, ale vždy, aj v tých najťažších situáciách.
• „A nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ • Tých pokusov vytrhnúť nás z ruky Dobrého pastiera je mnoho. • Ľudské i démonské sily, ktoré neznášajú prítomnosť Ježiša Krista a ktoré neznášajú pohľad na zachránených ľudí, tie by nás chceli vytrhnúť z ruky Ježiša Krista. • Aj v našom srdci sa chcú tieto sily udomácniť, a keď sa im to podarí, sú najnebezpečnejšie. • My sami by sme proti nim boli bezmocní. • Ale tu máme silné slová Dobrého pastiera: „A nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ • Platí to, pravdaže, za predpokladu, že my v tej mocnej Kristovej ruke chceme zostať. • Ale ak chceme zostať, ak využijeme všetky možnosti, ktoré nám on dáva k dispozícii, • potom tieto jeho slová zasľúbenia platia v absolútnom zmysle.
• Od Dobrého pastiera Ježiša Krista sme už prijali mnoho dobrého. • Dnes máme príležitosť bilancovať to všetko a pridať k tomu úprimné poďakovanie. • Dnes máme príležitosť rozhodnúť sa, že naďalej chceme zotrvať pod vedením Dobrého pastiera Ježiša Krista. • A tí, ktorí doteraz žili mimo oblasti jeho pôsobenia, sú dnes pozvaní, aby začali počúvať jeho hlas, • aby ho začali nasledovať, • aby sa tak mohli radovať z toho, že ich Dobrý pastier Ježiš Kristus pozná v tom plnom zmysle, • že im dáva večný život, • že nedopustí aby zahynuli • a že ich z jeho ruky nijaká moc nemôže vytrhnúť. •

Amen

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.