V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

3. nedeľa po Veľkej noci, Galatským 6, 15

Ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení. (Galatským 6, 15)

• Obriezka je obrad, ktorý mal a má pre židovské náboženstvo veľmi veľký význam. • V prvom období svojho život takto na celú vec pozeral aj Saul/Pavel, ktorý sa neskôr stal Kristovým apoštolom. • Vo svojej autobiografickej poznámke v Liste Filipským zdôrazňuje, že on sám prijal obrad obriezky presne v predpísanom čase. • Ale po stretnutí so vzkrieseným Ježišom Kristom pri Damašku prehodnotil všetky veci, medzi nimi aj obrad obriezky.
• Vo svojej misijnej práci mal s problémom obriezky mnoho ťažkostí. • Pavel bol predovšetkým apoštolom pohanov, nežidov. • Časť zodpovedných osobností kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme chcela, aby sa aj pohania, ktorí sa stávajú kresťanmi, podrobili židovskému obradu obriezky. • Pavel sa proti tomu rozhodne postavil. • List Galatským, z ktorého je náš text, je venovaný práve tomuto problému. • Teraz sa nejdeme zaoberať celou touto problematikou.
• Všímame si len citované slová, z ktorých vidno, k akému stanovisku sa v dôsledku stretnutia so vzkrieseným Kristom Pavel dopracoval. • Citujeme ešte raz: „Ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení.“ • Toto je úžasná myšlienka, a jej obsah a dosah by sme si dnes chceli aspoň po určitú mieru uvedomiť. • Pavel tu veľmi presne rozlišuje, čo je v náboženskom živote bezpodmienečne dôležité, a medzi tým, čo je vedľajšie. • Bezpodmienečne dôležité je nové stvorenie – to znamená: aby sa človek stal novou bytosťou. • Naproti tomu otázka, či je človek obrezaný alebo neobrezaný, vôbec nie je rozhodujúca.
• Je táto problematika zaujímavá aj pre nás, keďže obriezka pre nás neprichádza do úvahy? • Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že my s tým nemáme nič spoločné. • Lenže keď tu Pavel hovorí o obriezke, má na mysli nie iba obriezku, ale aj ďalšie veci, ktoré podľa jeho chápania nestoja v stredobode, ale sú celkom na okraji. • Podobné rozlišovanie medzi tým, čo je hlavné a čo je vedľajšie, sa nachádza aj na iných miestach jeho listov. • Potrebné je, aby sme sa s tým oboznámili. • Hneď v Liste Galatským máme inú podobnú formuláciu tohto rozlišovania: • „V Kristovi Ježišovi ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku.“ • A z Listu Rímskym nám treba citovať nasledujúce slová: • „Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom“, • to znamená: Pre kráľovstvo Božie nie je rozhodujúce rozlišovanie jedál na dovolené a nedovolené, ale rozhodujúce sú omnoho závažnejšie veci.
• Veľkým vzorom pri uplatňovaní takéhoto rozlišovania je sám Pán Ježiš Kristus. • Keď ho farizeji kritizovali, že si sadá za jeden stôl s hriešnymi ľuďmi, • poslal ich, aby sa šli doučiť dôležitú lekciu, • ktorú formuloval slovami proroka: „Milosrdenstvo chcem, a nie obeť“. • Tu ide o to isté rozlišovanie. • Hospodin požaduje od človeka predovšetkým milosrdenstvo, lásku, účinnú ochotu pomáhať • – a náboženské obrady majú popritom len druhoradú dôležitosť.
• Cítime iste dobre, že toto všetko oslovuje aj nás. • Lebo aj my sme permanentne ohrození nebezpečenstvom, že začneme pripisovať prvoradú dôležitosť veciam, ktoré nie sú prvoradé, • a že zabudneme na to, čo má hlavnú, rozhodujúcu dôležitosť.
• Vraciame sa k nášmu kázňovému textu: • „Ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení.“ • „Nové stvorenie“ – to je tu centrálny výraz. • „Nové stvorenie“ – to máme byť my. • Každý jeden z nás sa má stať novým stvorením, novou bytosťou. • Predpoklady na to sme dostali od Pána Boha. • On nám dal Vykupiteľa Pána Ježiša Krista, • aby sme napriek svojej hriešnosti mohli dostať odpustenie • a aby sme mohli byť Pánom Bohom akceptovaní. • Bez tohto Božieho aktu odpúšťajúcej, prijímajúcej lásky by sa o žiadnom novom stvorení nedalo hovoriť. • Okrem toho, že svojmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi vďačíme za jeho vykupiteľskú obeť a jeho zmŕtvychvstanie, • máme v ňom aj jedinečný príklad toho, ako má vyzerať náš život, ak máme byť tým novým stvorením. • V inom liste napísal apoštol, ako veľmi sme pri dosahovaní nového stvorenia závislí od Ježiša Krista. • Sú to tieto slová: „Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie“. • A okrem toho je nám ponúknutá a ponúkaná pomoc Ducha Svätého, • aby proces posvätenia naozaj vyústil do nášho nového stavu – do nového stvorenia. • Toto všetko je radostné posolstvo, dobrá správa, evanjelium. • Bez týchto predpokladov by sme sa k novému stavu svojej bytosti, ktorý sa nazýva „nové stvorenie“ alebo „nové bytie“, nikdy nemohli dopracovať. • Keďže sú nám však všetky tieto predpoklady dané, • je našou povinnosťou, aby sme nasadili všetky svoje sily, • sily myšlienkové, vôľové, citové, • na dosahovanie toho cieľa, ktorý je tu označený krásnym pojmom: „nové stvorenie“.
• Tesný vzťah medzi predpokladmi, ktoré nám Pán Boh daroval, a našou povinnosťou tvrdo pracovať na svojom novom bytí môže osvetliť nasledujúci obraz. • Nadanému ale chudobnému študentovi dá sponzor k dispozícii finančné prostriedky na univerzitné štúdium. • Ale s podmienkou, že bude tvrdo pracovať, usilovne študovať. • V opačnom prípade by sa prílev potrebných financií zastavil. • Tento príklad nie je síce vo všetkých ohľadoch dokonalý, ale jasne z neho vyplývajú dve veci: • Po prvé: Bez sponzorovej finančnej pomoci by študent nemohol študovať na univerzite. • Po druhé: Ponúknutú možnosť musí študent maximálne využiť.
• Pán Boh urobil pre nás rozhodujúci krok, bez ktorého by sme sa ani nepohli. • Ale pretože to urobil, požaduje od nás maximálne úsilie, • smerujúce k tomu, aby sme sa fakticky stali novým stvorením. • Z Biblie odvodíme aspoň niektoré charakteristické znaky nového stvorenia, nového bytia. • Všetky tieto charakteristické znaky sa majú stať pre nás programom, záväzným programom, • o realizovanie ktorého sa nám treba zo všetkých síl usilovať.
• Človek, ktorý je novým stvorením, miluje Pána Boha celou svojou bytosťou. • Miluje ho viac ako čokoľvek iného a kohokoľvek iného na svete. • Pán Boh mu je najvyššou autoritou; • jeho zákon má vpísaný vo svojom vlastnom srdci • a prijal ho za obsah svojej vlastnej vôle. • Robia si na neho nárok aj iné autority, • ale on ich uznáva len po tú mieru, po ktorú neprotirečia Božej autorite. • V jeho vlastnom vnútri sa vynárajú rozličné túžby a žiadosti, • ale on ich podrobuje meradlu Božej vôle, Božieho zákona.
• Ale kto prijíma za boha čokoľvek iného ako Hospodina, ten nie je nové stvorenie. • Pre koho sú najvyššou hodnotou peniaze, bohatstvo, kariéra, sláva, ten nie je nové stvorenie. • Kto sa dáva zotročiť rozličným vášňam, kto nimi ničí svoj život a život svojich blízkych, ten nie je nové stvorenie.
• Človek, ktorý je novým stvorením, pozerá na druhých ľudí ako na Božie deti, • miluje svojich blížnych ako seba samého, • správa sa voči nim tak, ako chce, aby sa oni správali voči nemu, • vidí ich problémy, ťažkosti a pomáha im dobrým slovom aj faktickou pomocou.
• Ale kto akýmkoľvek spôsobom ponižuje druhého, ten nie je nové stvorenie. • Pre koho je hlavným vnútorným motívom sebectvo, egoizmus, ten nie je nové stvorenie. • Kto šikanuje druhých, ten nie je nové stvorenie. • Kto druhých ľudí klame a podvádza, ten nie je nové stvorenie. • Kto druhých ponižuje tým, že ich klame, hovorí nepravdu, ten nie je nové stvorenie. • Kto sa dopúšťa domáceho a akéhokoľvek iného násilia, ten nie je nové stvorenie. • Kto v manželstve podvádza svojho životného druha, ten nie je nové stvorenie. • Kto sa pomstí a nevie odpustiť, nie je nové stvorenie. • Kto prekrúca právo a súd, nie je nové stvorenie. • Kto odvracia oči od trpiaceho človeka, aby mu pohľad na utrpenie nekazil radosť, ten nie je nové stvorenie.
• Charakteristických znakov toho, čo je obsahom nového stvorenia, je omnoho viac, • a jedným z cieľov čítania a štúdia Biblie by malo byť, aby sme si tento zoznam neprestajne dopĺňali. • Z Biblie si takisto môžeme tvoriť a stále dopĺňať zoznam toho, čo je opakom nového stvorenia, • aby sme jasne videli, čoho všetkého sa musíme vyvarovať, ak chceme byť novým stvorením.
• „Nové stvorenie“ – to je to, čo rozhoduje o kvalite náboženského života jednotlivého človeka • a o kvalite náboženského života cirkvi a spoločenstiev v cirkvi. • V 1. kapitole knihy Izaiáš sa hovorí o perfektnej náboženskej prevádzke v chráme, o obetiach prinášaných presne podľa predpisu, o svätení sviatkov presne podľa rozpisu, o pôsobivých náboženských slávnostiach. • Ale nad všetkým týmto znejú otrasné Hospodinove slová o tom, aké mu je to všetko odporné, ako to nemôže zniesť. • Sme tým prekvapení, veď predovšetkým on by mal mať z toho všetkého veľkú radosť. • Ale nemá, lebo ľudia, ktorí sa na tej prevádzke náboženského života zúčastňujú, majú ruky poškvrnené vinou, dopúšťajú sa zločinov, podplácajú sudcov, krivia spravodlivosť, • jedným slovom: sú pravým opakom toho, čo nás slovo Božie učí označovať ako nové stvorenie. • Ani najparádnejšia náboženská prevádzka nemôže prikryť zločiny, podvody, ponižovanie, šikanovanie ľudí. • Vonkajšie zdanie, vonkajšie efekty môžu zapôsobiť na povrchných ľudí, môžu oklamať ľudí, ale Hospodina tým nemožno oklamať. • On má radosť aj z týchto vonkajších vecí, ale len s podmienkou, že to všetko konajú ľudia, ktorí sú nové stvorenie.
• Keď porovnávame jednotlivé kresťanské cirkvi, konfesie, čo si všímame? • Rozdiely v cirkevnom učení, v kňazských rúchach, vo svätení sviatkov, v spôsobe bohoslužieb, v náboženských gestách a podobne. • Ale čo vyplýva v tejto veci zo slov apoštola: „Ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení“? • Vyplýva z nich, že hodnotiť a porovnávať treba podľa celkom iných otázok. • Rozhodujúci nie je počet členov, ani vonkajšie do očí bijúce charakteristické znaky, • ale rozhodujúce je, ako tá či oná cirkev pomáha svojim členom k tomu a ako ich vedie k tomu, aby sa stávali novým stvorením? • Kiežby sme na každých službách Božích mali kostoly obsadené do posledného miesta. • Ale i tak by sme si museli uvedomiť, že si nad týmito zhromaždeniami kladie Pán Boh otázku: • O koľkých z týchto účastníkov služieb Božích možno povedať, že sú novým stvorením? • On pozná odpoveď a podľa toho nás hodnotí. • Podľa toho hodnotí aj všetky ostatné cirkvi. • I keď my nevieme tak prenikavo a pravdivo nahliadnuť do života a do sŕdc druhých ľudí, • tak predsa by sme sa mali dať viesť týmito otázkami.
• A predovšetkým by sme si ako jednotliví kresťania mali klásť otázku: Čo všetko mám robiť v priebehu celého svojho života, aby som sa stával novým stvorením? • A ako cirkev by sme si mali klásť obdobnú otázku: Čo všetko máme robiť, aby všetci naši členovia zatúžili stať sa novým stvorením? • A ako im v tom môžeme a máme pomáhať? • Keby týmito otázkami bolo vedené naše štúdium Biblie, naše modlitby, naše uvažovanie, viedol by nás Duch Svätý, aby sme sa dopracovávali k vždy plnšej odpovedi • a dával by nám aj silu, aby sme realizovali, čo nám Pán Boh dal poznať, • „Ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení.“

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.