V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

4. nedeľa po Veľkej noci, Žalm 96

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! • Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň! • O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! • Lebo Hospodin je veľký a hoden veľkej chvály, obávaný nad všetkých bohov. • Lebo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin učinil však nebesá. • Pred Ním je veleba a dôstojnosť, sila a ozdoba je v Jeho svätyni. • Čeľade národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi česť a moc! • Vzdajte Hospodinovi slávu Jeho mena, prineste dar a vstúpte v Jeho nádvoria! • Klaňajte sa Hospodinovi vo svätej ozdobe, chvej sa pred Ním celá zem! • Hláste medzi pohanmi, že Hospodin je Kráľom! • Skutočne: upevnená je zem a nekláti sa! • On spravodlivo súdi národy. • Nech radujú sa nebesá a jasá zem, nech hučí more i to, čo ho napĺňa! • Nech jasá pole so všetkým, čo je na ňom! • Nech plesajú vtedy všetky stromy lesa pred Hospodinom! • Lebo prichádza, prichádza súdiť zem. • V spravodlivosti bude súdiť svet a národy vo svojej vernosti. (Žalm 96)

• Dnešná, 4. nedeľa po Veľkej noci sa volá Kantate, Spievajte, Sprievajte Hospodinovi novú pieseň. • Len v Knihe žalmov sa okolo 25-krát stretneme s výzvou „spievajte“, „ospevujte“. • Spev je forma odpovede na Božie dielo, ktoré Pán Boh vykonal a neprestajne koná vo vesmíre, na našej Zemi, v prírode, ale aj v dejinách vo veľkých i malých rozmeroch a v jednotlivých ľudských životoch. • Spev je prejav vďaky za to, čo Pán Boh pre nás vykonal skrze svojho Syna Ježiša Krista. • Spev v tomto zmysle je primeranou odpoveďou aj jednotlivého človeka, aj celej cirkvi, aj jednotlivých skupín v cirkvi.
• Božie dielo vo všetkých oblastiach jeho pôsobenie je nekonečne úžasné. • Ani zďaleka nepoznáme všetky tajomstvá toho, čo Hospodin vykonal a koná. • Ale aj to, čo poznáme, napĺňa nás nesmiernym údivom. • Neraz to všetko prijímame ako samozrejmú vec. • Uprostred každodenných prác a starostí sa nám zdá, že ani nemáme času sa nad tým zamýšľať. • Ale keď si nájdeme tichú chvíľu zamyslenia, alebo keď si celkom nečakane uvedomíme niečo z úžasných stránok Božieho pôsobenia, • cítime mocnú vnútornú potrebu povedať Tvorcovi, akú ozvenu v našom srdci vyvolalo jeho dielo. • Kto má básnické nadanie, napíše v takej situácii báseň alebo pieseň. • Ale aj my ostatní máme možnosť zaspievať v duchu alebo nahlas niektorú z piesní, ktoré vyjadrujú vďačnosť a údiv Stvoriteľovi. • Keď je srdce preplnené citmi vďačnosti a obdivu, hľadáme niečo viac než prozaické slová, aby sme vyjadrili, čo cíti naše srdce. • Ale aj svoje smútky, ťažkosti, obavy, starosti môžeme v piesňach predniesť pred tvár svojho nebeského Otca.
• Sme nekonečne šťastní, že sme ako kresťanská cirkev prijali Knihu žalmov, tento biblický židovský spevník. • Prakticky všetko je v ňom vyjadrené: • Nekonečná bázeň a rešpekt pred vznešenou bytosťou Najvyššieho; • úžas nad Božím stvoriteľským dielom a vďačnosť zaň; • Hospodinova nadradenosť nad dejiny a ich múdre i keď neraz tajomné vedenie; • vďaka za ochranu a záchranu v osobnom živote; • smútok v ťažkých, život ohrozujúcich situáciách a prosba o ochranu a záchranu; • otázky utrápeného srdca; • oslava, mnohoraká, mnohohlasná oslava Pána Boha; • a množstvo ďalších životu tak blízkych vecí, v ktorých každý môže nájsť seba samého. • Nedeľa Kantate nás nabáda, aby sme intenzívne objavovali, pre seba objavovali bohatstvo v Knihe žalmov.
• Sme radi a šťastní, že máme v našej cirkvi spevníky s nábožnými piesňami. • Sú vzácnym dedičstvom dávnych i nedávnych generácií. • Tranoscius, Tranovského kancionál z roku 1636; • Zpěvník evanjelický z roku 1842 s novším prídavkom; • Evanjelický spevník z roku 1992, ktorý teraz používame.
• S vďačnosťou myslíme na všetkých, ktorí sa svojím nadaním a usilovnou prácou podieľali na tvorbe týchto spevníkov: • na tvorcov pôvodných piesní a prekladateľov piesní z cudzích rečí, • na hudobníkov, ktorí sa postarali o dôležitú hudobnú stránku spevníkov, aj tohto nášho najnovšieho. • Vďačne myslíme na kantorov-organistov, ktorí sa starajú o to, aby spev v chráme vyznieval aj po zvukovej stránke dôstojne.
• Všetky tieto spevníky majú svoje dejiny. • Čítanie o tom, ako spevníky vznikali, akým procesom to prebiehalo, ako to všetko bolo treba organizovať – takéto čítanie je veľmi zaujímavé, ba skoro napínavé. • Keď hovoríme o dejinách spevníkov, máme okrem toho na mysli ešte niečo iné: dejiny ich pôsobenia. • Jednotlivé piesne vplývali na tých, ktorí ich spievali. • Pomáhali im vyjadriť ich nadšenie a slávnostnú náladu. • Učili ich objavovať krásy Božieho stvoriteľského diela. • Boli vyjadrením ich vďačnosti za všetko, o čom si uvedomovali, že to v ich živote pochádza z Božej dobroty. • Vyjadrovali lásku k Spasiteľovi Pánu Ježišovi Kristovi a pomáhali pestovať spoločenstvo s ním. • Pomáhali vyjadriť bolesť a smútok v ťažkých situáciách života a formulovať prosby o Božiu pomoc a záchranu. • Tieto dejiny pôsobenia našich spevníkov a piesní nedokáže nikto napísať, lebo ide o duchovne najintímnejšie záležitosti ľudského srdca. • Len intuitívne sa môžeme domnievať, že zanechali hlboké pozitívne stopy. • Stopy dotykov na často používaných listoch starých kancionálov to jasne hovoria. • I keď nemôžeme vstúpiť do intimity duchovného života našich predkov a súčasníkov, • mali by sme si v dnešný deň jasnejšie ako inokedy uvedomiť, čo jednotlivé piesne pre nás osobne znamenali a znamenajú • a pridávať ďalšie do repertoáru našich osobných piesní.
• Započúvajme sa do obsahu niektorých piesní z našich spevníkov. • Kollárova známa pieseň „Bože, pod tvým slávnym nebem stojím“ – „Bože môj, pod tvojím nebom stojím“ oslavuje Stvoriteľa za nepredstaviteľne veľké dielo vo vesmíre. • Je to vlastne modlitba, a tak aj my môžeme jej myšlienky vyjadriť modlitebnou formou – a trocha modernejšou rečou. • Bože, žasnem nad nekonečným množstvom galaxií, nad nekonečným priestorom a nekonečnými vzdialenosťami. • Všetko vo vesmíre je v neprestajnom pohybe podľa prírodných zákonitostí, ktoré si ty stanovil. • Všetko to vďačí tebe za svoj vznik a trvalú existenciu. • Ty si stvoril aj mňa a ostatných ľudí a dal si nám všetko, čo potrebujeme pre časný život. • I keď je to všetko nesmierne úžasné, môj pohľad nezastáva pri tvojom veľkom diele, • ale moje myšlienky siahajú až k tebe, nekonečne múdremu, mocnému, vznešenému. • Ďakujem za múdrosť, ktorú si mi daroval, aby som mohol poznávať veľkosť tvojho diela. • Ďakujem za ideál nevinnosti a túžbu po nevinnosti, ktorú si vštepil do môjho srdca. • Ďakujem, že si cieľ a zmysel môjho života postavil do ešte vyšších sfér. • Na tento cieľ sa upierajú moje oči. • Pohľad na večný cieľ mi ukazuje, ako mám správne žiť v tomto časnom svete. • Potiaľ myšlienky z Kollárovej piesne.
• Hodžova pieseň „Jeden poklad by som chcel“ vzbudzuje v nás túžbu po opravdivom poklade života, • po poklade najvyššej ceny, ktorý by nemohli zničiť ani mole ani hrdza, • ktorý by nemohli ukradnúť zlodeji. •• Mnohí tento poklad hľadajú v rozkvete mladosti, vo veku plnom túžob a sily. • To je iste pekné, ale je to krátkodobé. • Po niekoľkých desaťročiach príde staroba, v ktorej sa ukáže, že krása, pôvab, statnosť sú ako kvety vo váze, ktoré sú síce krásne, ale predsa zvädnú. • Za mladosť, krásu a silu sme vďační, ale skutočný poklad musíme hľadať v niečom inom. •• Iní hľadajú ten poklad v sláve a uznaní. • Aj to načas poteší, ale v podstate sú to nestále hodnoty; sláva sa stratí, uznanie sa stratí a je po radosti. • Sláva a uznanie nemôže byť pokladom, na ktorom by sa dal vybudovať solídny život. •• Veľmi mnohí hľadajú svoj životný poklad v bohatstve, majetku. • I keď hmotné veci potrebujeme pre život, zle je s človekom, ktorému sa mamona stane bohom. • Jednak preto, že aj to bohatstvo môže stratiť, • ale hlavne preto, že človek, ktorému sa mamona stala bohom, sa sám degraduje na podľudskú úroveň. • Bohatstvo a mamona nemôže byť základom opravdivého života človeka, ktorý bol stvorený pre vyššie ciele, ktorý bol stvorený na obraz Boží. •• A existuje vôbec taký poklad? • Áno, existuje. • Je ním Najvyšší, Hospodin, náš Boh. • Je ním Boží Syn Ježiš Kristus. • Je ním milosť Božia, ktorú nám Pán Boh daroval vo svojom Synovi. • Viera v Pána Boha, viera v Ježiša Krista, láska k Trojjedinému Bohu – to je ten najvyšší, najcennejší poklad, • na ktorom sa dá vybudovať veľmi pekný život. • Tento poklad nosím vo svojom srdci – takže mi ho nikto nemôže ukradnúť. •• Kto prijme, kto si osvojí tento poklad najvyššej ceny, ten bude vedieť dať zmysel aj všetkému ostatnému vo svojom živote. • Ten bude vedieť správne využívať aj svoju mladosť, sily, túžby, nadšenie, česť, hmotné hodnoty a všetko ostatné. • Ten hlavný poklad dá jednotný obsah, jednotnú orientáciu celému ľudskému životu. • Ľudský život, ktorý ma takúto jednotnú harmonickú vnútornú štruktúru, je život šťastný. •• Pieseň sa končí prosbou orientovanou na Vyvýšeného Pána Ježiša Krista: • Prosím ťa, Pane môj, veď môj život tak, aby som teba nikdy, nikdy nestratil. • Zostaň naveky mojím pokladom, • pokladom, ktorý mi dal nebeský Otec už teraz v časnosti, • ktorý je však určený pre večnosť, ktorý je mostom do večnosti. •• Úprimne žasneme nad tým, koľko myšlienok, filozofických, teologických, vysoko dôležitých myšlienok o ľudskom živote dokázal Michal Miloslav Hodža vložiť a majstrovsky vyjadriť v niekoľkých veršoch piesne. • Je to pieseň hodna toho, aby sme sa k nej často vracali, • aby sme sa ju učili spamäti, • aby sa nám jej zvrchovane dôležité myšlienky čím hlbšie vryli do mysle a do srdca. • Netreba zabudnúť na to, že v pôvodnom znení má o tri slohy viac ako v terajšom spevníku.
• 9. apríla 1945 bol popravený Dietrich Bonhoeffer. • Pripomeňme si túto veľkú osobnosť piesňou, ktorú máme v našom spevníku: • „Predivná moc nás tíško obostiera“. • Túto báseň, ktorá sa stala známou cirkevnou piesňou, poslal ako prílohu listu datovaného dňa 19. decembra 1944 svojej snúbenici, rodičom a súrodencom. • Bol vo väzení a nevedel, čo bude ďalej, ako sa jeho vec skončí. • Tým vážnejšie a cennejšie sú slová, ktorými aj uprostred bolesti vyjadruje svoju pokojnú dôveru v Pána Boha. • Vyjadruje v tejto piesni istotu, pokojnú istotu, prežívanú istotu, že je napriek všetkému obklopený Božou predivnou mocou. • Pokojne čaká, čo príde, i keď vie, že môže prísť i to najhoršie. • Pokojne čaká, lebo prežíva istotu Božej neprestajnej prítomnosti. • Pripomína nám to slová z 23. žalmu: „Keby som kráčal hoci temným údolím smrti, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou.“ •• Uvedomuje si bremeno tých hrozných čias, bremeno, ktoré tlačí jeho, a ktoré – vie to dobre – tlačí i jeho najbližších. • Uprostred tejto veľkej záťaže prosí: Pane, daruj záchranu preľaknutej duši. •• Ráta aj s možnosťou, že horký kalich bôľu bude pokračovať, ale aj tak je ochotný prijať Božiu svätú vôľu, veď všetko, čo zosiela Božia ruka, smeruje paradoxným spôsobom k dobru. •• Ale ak by jemu a jeho blízkym azda chcel Pán dopriať radosť a záchranu a slnečné dni, tak je pevne rozhodnutý, že celý svoj život dá bezvýhradne do služby Pánu Bohu. •• A keď príde koniec života, a nech príde akýmkoľvek spôsobom, vtedy nastane ticho, ticho po utrpení na tomto svete, • a v tomto tichu sa bude šíriť hudba nebies, hudba večného sveta, ktorá znie na chválu Všemohúceho. •• Z celej tejto piesne dýcha pokoj, pokoj Kristov.
• Všimli sme si tri piesne. • Aj mnohé, mnohé ďalšie nám pomáhajú vzdávať Pánu Bohu vďaku a chválu, • pomáhajú nám pochopiť nás samých, • ukazujú, ako máme v radostiach ďakovať Stvoriteľovi, • ako sa v bolestiach a ťažkostiach utiekať k nemu o pomoc, • a ako sa aj cez bolesť a smrť naučiť pozerať do nového, večného Božieho sveta. • Prosíme Pána Boha, aby sme mali čím viac osobných skúseností s duchovnými piesňami.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.