V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

1. slávnosť svätodušná, Prvý list Korintským 2, 12 - 16

V evanjeliách sa hovorí o viacerých dišputách, ktoré mal Pán Ježiš s farizejmi a zákonníkmi, • teda s vtedajšími pobožnými a teologicky vzdelanými ľuďmi. • Jednou témou týchto dišpút bola otázka čistoty. • Židia mali vtedy presné a prísne predpisy, kedy, za akých okolností, v akých situáciách sa treba očisťovať, obmývať, • a okrem toho predpisy o tom, ktoré zvieratá sa pokladajú za čisté a ktoré za nečisté, • ktoré teda možno jesť a ktoré neslobodno jesť. • Tieto predpisy chápali nie ako hygienické, ale ako náboženské predpisy. • Preto sa usilovali zachovávať ich s úzkostlivou dôslednosťou.
• Keď videli, že niektorí Ježišovi učeníci tieto predpisy nerešpektujú, boli pohoršení, • pohoršení predovšetkým tým, že ich ich Učiteľ, Ježiš, nenapomenul. • S touto výčitkou prišli za Ježišom, a Ježiš im otvorene povedal, čo si o tom myslí. • Povedal im, že on tie predpisy o vonkajšej čistote nepokladá za rozhodujúce, • ale že nekonečne závažnejším problémom je otázka vnútornej čistoty, čistoty srdca. • Zo srdca totiž – tak povedal – vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. • Táto vnútorná nečistota je to, čo poškvrňuje človeka. • Preto zdôrazňoval, že pozornosť treba sústrediť predovšetkým na vnútro, na srdce, na myslenie; • tam sa musí odohrať zásadná zmena v človeku. • Až potom sa dá hovoriť o skutočnej obnove ľudskej bytosti. • Tejto otázke, otázke vnútornej čistoty, čistoty srdca sa dnes chceme venovať • a na základe jedného biblického textu si všimnúť, ako rolu pri budovaní čistoty srdca hrá Duch Svätý. • Boli by sme šťastní, keby cez tieto sviatky Zoslania Ducha Svätého sme pod jeho pôsobením prežili proces očisty srdca, tvorby nového srdca.

My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, • aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. • O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. • A tak duchovné posudzujeme duchovne. • Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, • a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. • Duchovný však posudzuje všetko, • ale jeho nikto nemôže posúdiť; • lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? • My však myseľ Kristovu máme! (Prvý list Korintským 2, 12 - 16)

• Keď Pán Ježiš povedal, že z ľudského srdca vychádza množstvo zlých, nečistých vecí, • že ľudské srdce je vlastne pôvodcom mnohého zlého, ba až nebezpečného správania, • naznačil tým, že ľudské srdcia – ako ich on mal možnosť poznať – sa nachádzajú vo veľmi zlom stave. • Človek sám od seba by sa nemohol dopracovať k takému ostrému, kritickému poznaniu. • Lebo kto žije v určitom stave myslenia, ten si zvykne naň, • a už mu to nepripadá až také nenormálne. • A i keď sa objaví záblesk poznania, že s ľudským srdcom a správaním je niečo v neporiadku, obyčajne sa na to reaguje poznámkou: taká je realita, s tým sa nedá nič robiť.
• Ale keď do tejto reality vstúpi niekto, kto má absolútne čisté srdce, • ten okamžite pociťuje skazenosť, nečistotu ľudského srdca ako niečo alarmujúce, • ba až neznesiteľné. • Preto mohol Pán Ježiš prísť s naliehavým varovaním: • Ľudia, vaše srdcia sú v katastrofálnom stave, • tu musí nastať radikálna zmena.
• To, čo povedal Pán Ježiš o stave ľudského srdca svojim súčasníkom pred takmer 2000 rokmi, • sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na dnešok. • Ba dnes znie Ježišova varovná diagnóza ešte hrozivejšie, • lebo aj zlo robí pokroky, • hromadí v človeku zlé skúsenosti, a tak sa metódy zla stupňujú, • a účinky zla sa rozširujú do obludných rozmerov. • Udalosti minulého ako aj tohto, hoci zatiaľ krátkeho storočia to potvrdzujú hrozivým spôsobom. • Žijeme v mori myslenia, ktoré je vo vysokom stupni infikované, nakazené, • a to myšlienkovými prvkami ničenia, deštrukcie, • hrubého sebectva, bezohľadnosti • a množstvom ďalších nebezpečných duchovných chorôb. • Právne opatrenia proti vonkajším prejavom zla majú síce svoj význam, • ale nevládzu riešiť problém zla pri jeho koreni. • Kým srdce bude nakazené zárodkami zla, zločinnosti, • bude ono neprestajne produkovať aj navonok zlo a zločinnosť. • Zmenu si možno sľubovať len od toho, že sa zmení ľudské srdce, • že sa radikálne zmení ľudské myslenie.
• Jednu stránku Ježišovho poslania môžeme opísať tak, • že prišiel s programom tejto veľkej zmeny ľudského srdca, ľudského myslenia. • Kto si uvedomí strašný problém zla, nebude môcť bagatelizovať toto jeho poslanie. • Do mora starého, nakazeného, infikovaného, otráveného myslenia vstúpil Pán Ježiš ako bytosť s čistým srdcom. • To bolo veľmi riskantné, a on vzal toto riziko na seba. • Uprostred mora starého myslenia myslel a správal sa ako bytosť naplnená a vedená novým, čistým myslením.
• Povolal si učeníkov, ktorých chcel vychovať ako ľudí s novým myslením, • aby toto svetlo nového myslenia šírili v mori starého myslenia. • Dal im riskantné poslanie a nikdy im toto riziko nezakrýval. • Svoj spôsob myslenia sa im usiloval vložiť do ich sŕdc.
• Založil cirkev ako spoločenstvo ľudí, ktorí si mali osvojiť jeho, Ježišovo čisté myslenie • a v mori starého myslenia šíriť svetlo jeho spôsobu myslenia. • Toto je aj dnes poslanie všetkých, ktorí sa pokladajú za členov cirkvi. • Jednotlivé kresťanské cirkvi často priveľmi zdôrazňujú svoje dogmatické rozdiely • a rozdiely v spôsobe bohoslužieb a veľkého množstva vonkajších, viditeľných vecí, • hoci by v skutočnosti mali súťažiť v tom, nakoľko sa v nich uplatňuje čisté Ježišovo myslenie, • a nakoľko sa im darí toto myslenie šíriť v srdciach svojich členov v mori starého myslenia. • Uvedomme si, že toto je aj úlohou každého jedného z nás.
• Prečítaný text nás tiež upozorňuje na toto naše poslanie. • „My sme neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha.“ • Duch sveta – to je to more starého, nakazeného, deštruktívneho, poškvrňujúceho myslenia. • Od tohto starého myslenia sa máme vedome dištancovať, • dmietnuť ho, odstraňovať ho, keď sa objaví v našom srdci. • A súčasne prosiť o Ducha Svätého ako tvorcu, Stvoriteľa nového srdca • a s radosťou ho prijímať, • s radosťou sa postaviť do prúdu jeho požehnaného, tvorivého pôsobenia. • Ak si osvojíme aj my to nové myslenie • a budeme ho dôsledne uplatňovať v mori starého myslenia, uprostred ktorého sa nachádzame, • bude to aj pre nás riskantné. • Ale Pán Ježiš aj od nás žiada, aby sme vzali toto riziko na seba.
• Len Duch Svätý môže takto zmeniť naše srdce, • lebo toho starého myslenia je aj v nás zatiaľ dosť a dosť. • Len Duch Svätý nám môže dať silu, • aby sme napriek riziku dôsledne uplatňovali nové myslenie, ktorému sa učíme od Pána Ježiša. • Preto prosba o Ducha Svätého by sa mala pravidelne nachádzať v našich modlitbách.
• Osobitnú pozornosť si zaslúži záverečná veta textu: „My myseľ Kristovu máme.“ • Tu hovorí apoštol o sebe, že si je vedomý, že medzi najväčšie privilégiá • a zároveň medzi prvé povinnosti Kristovho nasledovníka patrí • osvojiť si ten spôsob myslenia, aký mal On, Pán Ježiš Kristus. • A ďalej hovorí, že on, Pavel, vo vysokej miere dosiahol tento cieľ. • Netreba nám ho podozrievať z duchovnej pýchy, • lebo on sám k sebe pristupoval s veľmi prísnymi kritériami. • V inom liste sú jeho slová, ktoré tiež hovoria, aké miesto má v jeho živote Pán Ježiš, a teda aj Ježišovo myslenie. • Sú to tieto slová: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ • Naším cieľom by malo byť, aby sa aj naše srdce, naše myslenie tak radikálne zmenilo, • žeby sme sa aj my postupne približovali k tomu vyznaniu: „My myseľ Kristovu máme.“
• Písmo sväté je veľkou učebnicou, z ktorej sa môžeme naučiť, čo sú nečisté a čo čisté myšlienky. • Predovšetkým zo slov a správania Pána Ježiša sa môžeme mnoho naučiť. • Všimneme si niektoré z týchto protikladov. • Proti stálemu sústreďovaniu sa na seba v myslení a rečiach • mali by sme do stredobodu svojho myslenia postaviť Pána Boha, Pána Ježiša Krista. • Proti bezhlavému hnaniu sa za mamonou, rozkošou a slávou sveta • nás Pán Ježiš Kristus upozorňuje, • že nekonečne dôležitejšie je budovať svoju bytosť, starať sa o svoju dušu. • Proti krátkozrakému obmedzovaniu sa na momentálnu chvíľu • rozširuje horizont nášho bytia až do večnosti • a učí nás odvodzovať z tohto nového pohľadu dôsledky pre formovanie života v prítomnosti. • Proti ponižovaniu druhého človeka na nástroj svojich záujmov • nás Ježiš učí vidieť v druhých ľuďoch Božie deti a citlivé ľudské bytosti, • vybavené ľudskou dôstojnosťou • a podľa toho sa voči nim aj správať. • Proti škodoradosti a závisti nás učí radovať sa zo šťastia druhých ľudí • a pomáhať im dosahovať a zachovať si šťastie. • Proti rozširovaniu hnevu a nenávisti nám ukazuje, • že tvorenie a šírenie pokoja dáva opravdivý zmysel ľudskému životu. • Proti nekrotenej túžbe po pomste nám Pán Ježiš pomáha dopracovať sa k odpusteniu • a pochopiť a pocítiť, koľko je v ňom krásy, radosti, tvorivosti. • Proti vulgárnosti v slovách a správaní • nám Pán Ježiš ukazuje, že existuje omnoho krajšia a lepšia alternatíva: • čisté slová a čisté správanie. • Takýchto dvojíc, v ktorých proti prvkom nečistého myslenia stoja prvky čistého myslenia je mnoho • a z Písma svätého ich každý môže vyčítať v hojnej miere.
• Toho starého, nečistého myslenia je v nás ešte veľa, • a to aj napriek pobožným slovám, ktoré hovoríme. • Starého myslenia je v nás viac, ako si uvedomujeme. • Mali by sme sa neprestajne pozerať na seba kritickým pohľadom, • mali by sme si stále klásť kritickú otázku: • V čom všetkom vidí vo mne Pán Ježiš to staré, nečisté myslenie? • Každý deň by sme mali na sebe objaviť nejaký prvok starého myslenia, ktorého sa nám treba zbaviť.
• Len stále pôsobenie Ducha Svätého nám môže tak otvárať náš duchovný zrak, • že objavíme v sebe prvky starého myslenia, • len Duch Svätý môže v nás prebudiť prudkú nespokojnosť s tým starým myslením, • len Duch Svätý nás môže viesť a poháňať k tomu, aby sme ustavične hľadali a osvojovali si ďalšie a ďalšie prvky nového myslenie, • len Duch Svätý nám môže dať silu, aby sme nové myslenie uplatňovali v každodennom styku s ľuďmi, • len Duch Svätý nám môže dať odvahu, aby sme nové myslenie, to znamená Kristovo myslenie uplatňovali aj napriek rizikám uprostred mora starého myslenia. • Preto prosíme: Príď, Duch Svätý, a stvor nám nové srdce.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.