V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

4. nedeľa po Sv. Trojici, Matúš 7, 1 - 5

Nesúďte, aby ste neboli súdení; • lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. • Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? • Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? • Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. (Matúš 7, 1 - 5)

• Obsah tohto textu a jeho cieľ pochopíme pri prvom počutí bez akýchkoľvek ťažkostí. • To preto, že správanie ľudí, o ktorom sa tu hovorí, poznáme veľmi dobre z vlastnej skúsenosti. • Zdá sa nám to samozrejmé, a predsa to svedčí o niečom pozoruhodnom. • Ide o slová, ktoré boli povedané pred takmer dvetisíc rokmi na mieste, ktoré je ďaleko od nás. • To znamená, že ľudia v takom vzdialenom čase a na takom vzdialenom mieste boli takí istí, ako sme my dnes, • alebo: my sme takí istí, ako boli oni. • Napriek veľkým zmenám, ktoré prináša vývoj v dejinách a spoločnosti, určité veci v charakteristike ľudí a ich správaní sa nemenia alebo takmer nemenia.
• V čom spočíva správanie, ktoré tu Pán Ježiš podrobuje ostrej kritike? • Druhých ľudí hodnotí človek často podľa iných meradiel ako seba samého. • Hriechy, chyby, nedostatky iných často zveličujeme a s akousi radosťou ich odsudzujeme. • Svoje vlastné hriechy, chyby, nedostatky bagatelizujeme a usilujeme sa zmenšiť ich význam. • Takýmto spôsobom nám vychádza o nás samých krajší obraz ako o druhých.
• Keďže je takéto správanie veľmi rozšírené medzi ľuďmi v rozličných dobách a na rozličných miestach, natíska sa nám otázka, prečo je to tak. • Ako prvá sa nám ponúka odpoveď, že človek si chce vybudovať pekný obraz, pekný imidž o sebe samom. • Pekný obraz, ktorý by nosil vo vlastnej mysli a ktorým by sa mohol potešovať, • pekný obraz, ktorým sa predstavuje svetu, aby si druhí ľudia urobili o ňom čím lepšiu mienku. • V záujme takéhoto obrazu zveličuje pred sebou a pred inými svoje dobré alebo údajne dobré vlastnosti a skutky • a ako niečo nepatrné a bezvýznamné predstavuje to zlé na svojom správaní a konaní. • Preto na druhej strane zveličuje a odsudzuje to zlé na druhých ľuďoch, • aby mu poslúžili ako tmavé pozadie, na ktorom by lepšie vynikla jeho údajná dobrota.
• Tieto metódy objavil Pán Ježiš u ľudí, s ktorými sa stretával. • Aj ich opísal vo svojich podobenstvách a výrokoch. • Farizej v podobenstve vyratúva Pánu Bohu v modlitbe svoje údajné dobré skutky • a ponižujúcim spôsobom pozerá na hriešneho publikána, ktorý s ním vstúpil do chrámu. • V 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša hovorí Pán Ježiš o ľuďoch, ktorí sa na verejnosti vystatujú svojimi modlitbami, dobročinnosťou a pôstom. • Bohatý mladík síce prichádza za Ježišom s peknou otázkou, čo má robiť, aby sa dostal do večného života, • ale nezabudne s hrdosťou zdôrazniť, že Desatoro zachovával od svojej mladosti. • To všetko má slúžiť budovaniu pekného obrazu o vlastnej osobe.
• Prečo chce mať človek pekný obraz, pekný imidž o sebe samom? • Odvážime sa odpovedať takto: Pretože človek chce byť dobrý. • Byť dobrý – to je určenie človeka. • Toto určenie je viackrát formulované v Písme svätom. • Uvedieme niekoľko príkladov. • Najmenej na šiestich miestach v Biblii nachádzame výzvu Hospodinovu: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“. • Tu jasne vidíme, aký dôležitý je výrok o tom, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz. • V Biblii sa stretáme aj s ďalšími obmenami tej istej zásadnej výzvy. • V evanjeliu podľa Matúša sú slová Pána Ježiša: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ • V evanjeliu podľa Lukáša je podobná výzva: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“ • Toto je niekoľko z viacerých slov, ktorými je vyjadrené, že človek bol stvorený a je určený na to, aby bol dobrý.
• Je síce pravda, že je mnoho ľudí, ktorí o týchto biblických výzvach nevedia, • ale z tej všeobecnej túžby človeka po peknom a dobrom obraze o seba samom môžeme uzatvárať, že nejakým spôsobom je do bytosti človeka vložená túžba byť dobrý. • Nerobíme si ilúzie, že je to u každého tak – veď koľko je ľudí, ktorí sú šťastní práve vtedy, keď môžu urobiť niečo zlého a spôsobiť druhým bolesť a zármutok! • Ale na druhej strane túžbu po dobrote môžeme konštatovať aj u mnohých ľudí, ktorí Bibliu nepoznajú. • Na základe toho sa domnievame, že túžba po dobrote je nejakým spôsobom človeku vrodená. • Hriechom môže byť udúšaná alebo deformovaná, ale je v človeku. • Preto môže napríklad napísať Pavel v Liste Rímskym, že aj pohania, ktorí nemajú Boží zákon, majú svedomie a svedomie im v mnohých prípadoch pomáha rozhodovať sa.
• A tak, i keď nezabúdame na opačné príklady, môžeme s určitým stupňom zovšeobecnenia povedať, že človek chce byť dobrý. • Ale cesta k tomuto cieľu, k tomuto ideálu nie je ľahká. • Na ceste k tomu je potrebné mnoho sebazapierania v boji proti vlastnému sebectvu, • mnoho odvahy a ochoty prinášať aj obete. • To je zmysel slov Pána Ježiša Krista: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ • Toto je to kráčanie úzkou cestou a vstupovanie tesnou bránou.
• Lenže tieto investície – nie finančného, ale osobného rázu – sa človeku javia ako príliš veľké a nie je ochotný prinášať ich. • Človek chce byť dobrý, ale nie je ochotný kráčať tou úzkou, ťažkou cestou, jedinou cestou, ktorá vedie k tomuto cieľu. • A tak používa určitú taktiku, alebo lepšie povedané: uplatňuje určitý trik, aby sa aspoň javil ako dobrý. • Vytvára určitý vonkajší obraz o sebe, ktorý má vzbudiť dojem o jeho dobrote, ale k skutočnej dobrote má veľmi ďaleko. • Toto je jedna z vážnych výčitiek, ktoré adresoval Pán Ježiš vtedajším farizejom. • Klasickým vyjadrením takéhoto pokrytectva sú napríklad jeho slová: • „Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že čistíte vonkajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. • Ty slepý farizej! • Najprv vyčisť vnútro čaše a misky, aby bol čistý aj ich vonkajšok.“ • Pri týchto slovách cítime, ako Ježišov jasný, nekompromisný pohľad preniká do vnútra ľudskej bytosti a vidí smutnú pravdu. • Rovnako prenikavým pohľadom pozerá Ježiš Kristus dnes na všetky prejavy farizejského pokrytectva, ktorého je i dnes dosť a dosť, • u ľudí v cirkvi takisto ako u ľudí v sekulárnom svete.
• Na začiatku sme si všimli, že jeden prvok budovania falošného, pokryteckého obrazu o sebe je odsudzovanie a ponižovanie druhých, • ohovárajúce zveličovanie ich hriechov a nedostatkov. • V tom vidí Ježiš Kristus niečo úplne nenormálne, zvrátené, • a preto po konštatovaní tohto rozšíreného nešváru žiada, aby v tomto postoji nastala zásadná, radikálna zmeny, • aby sa človek, ktorý cíti v sebe nutkanie posudzovať a odsudzovať druhého, najprv kriticky zameral na seba samého, • aby s kritickou, nemilosrdnou pravdivosťou urobil inventúru a bilanciu svojho vlastného správania, zvyklostí, • aby na sebe objavil hriechy, chyby, nedostatky, ktoré doteraz bagatelizoval. • „Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.“
• To je, pravdaže, veľmi bolestný krok. • Lebo to znamená zbúranie falošného, sebaklamného obrazu o svojej vlastnej dobrote. • Niekedy sme v sebaklamnom hodnotení ponorení tak hlboko, že sa sami nedokážeme pozrieť na seba pravdivým spôsobom. • Neraz nám k pravdivému pohľadu dopomôžu iní. • Vtedy sa stáva, že sa cítime priamo otrasení, keď sa v nás rúca to, o čom sme si mysleli, že je to veľmi dobré. • Takýto prevratný objav je veľmi bolestný, ale je veľmi zdravý. • Pán Ježiš chcel k takémuto pravdivému pohľadu dopomôcť farizejom • a v Matúšovi 23 si môžeme preštudovať ako to robil.
• Keď on v nás niečo rúca, nechce, aby z nás ostalo zborenisko. • Svojou ostrou kritikou chce odstrániť len to, čo je opakom, protikladom tej dobroty, o ktorú sa máme usilovať. • Potom nám vo svojom evanjeliu, radostnej zvesti ponúka veľké bohatstvo. • Podobne ako to urobil pri takom Saulovi-Pavlovi, keď odstránil z jeho života to, čo Pavel chybne pokladal za veľmi vysoké hodnoty • a keď mu daroval seba samého, Ježiša Krista. • To chce urobiť aj s nami. • Takže aj ten šok odhalenia našich sebaklamov musíme vidieť v rámci Ježišovho celkového plánu nášho duchovného uzdravenia. • Tento konečný cieľ dáva zmysel aj tej bolesti z poznania pravdy, cez ktoré musíme prejsť.
• A nejde pritom len o nás samých. • V prečítaných slovách hovorí Pán Ježiš o našom novom vzťahu k druhým ľuďom. • Kto spozná svoju vlastnú hriešnosť, • kto si uvedomí, ako veľmi je on sám odkázaný na odpustenie od Pána Boha, • ten začne iným spôsobom pristupovať aj k hriechom a chybám iných. • Bude síce tie hriechy vidieť, nebude ich ignorovať, nebude si pred nimi zatvárať oči. • Bude sa cítiť zodpovedný zato, aby tým ľuďom pomohol k novému životu. • Ale bude to robiť celkom iným spôsobom. • Už v ňom nebude nič z niekdajšej farizejskej povýšenosti, • nebude ponižovať druhých, • ale porozpráva sa s nimi s takými priateľskými myšlienkami, že oni zbadajú: • Tu je niekto, kto mi chce pomôcť.
• Praktický príklad toho, čo Pán Ježiš mal na mysli pri slovách, ktoré sme čítali ako kázňový text, • máme v príbehu o žene hriešnici, ktorý je zapísaný v 8. kapitole Evanjelia podľa Jána. • Zákonníci a farizeji priviedli k Ježišovi ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve a boli by ju chceli ukameňovať. • Ježiš im kázal urobiť to, čo zásadnými slovami odporúča v našom texte: aby sa pozreli najprv sami na seba. • Známe sú jeho slová: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom.“ • Oni sa vnútorne zahľadeli na svoj vlastný život, odhalili v ňom hriechy, • iste aj také hriechy, pre ktoré chceli tú ženu ukameňovať, • a potichučky zmizli. • To ostatné urobil Ježiš: • povedal, žene, že ani on ju neodsudzuje, • ale poslal ju domov s novým programom: aby odteraz už nehrešila. • Príbeh o žene hriešnici je priamo ilustrácia nášho textu.
• Prečítaný text z Evanjelia podľa Matúša nás vedie k tomu, aby sme sa v tejto chvíli pozreli pravdivo na seba, • aby sme na všetky štyri spovedné otázky odpovedali s plnou vnútornou pravdivosťou, • aby sme si uvedomili, v čom spočíva to brvno v našom oku, • aby sme prijatím odpustenia dovolili Pánu Ježišovi, aby nás od toho brvna hriechu oslobodil, • a aby sme s plnou vážnosťou urobili sľub nového života. • Prosíme Pána Ježiša, aby nám v tom pomáhal – tak ako pomohol všetkým kajúcim hriešnikom.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.