V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

3. nedeľa po Sv. Trojici, Izaiáš 43, 1 - 3a . 5 - 7

Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: • Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! • Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, • lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. • ... • Neboj sa, lebo ja som s tebou! • Privediem od východu tvoje potomstvo • a zhromaždím ťa od západu. • Severu poviem: Vydaj! • a juhu: Nedrž v zajatí! • Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, • každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. (Izaiáš 43, 1 - 3a . 5 - 7)

• Dve základné situácie v živote cirkvi sú: sústredenie a rozptýlenie. • Raz žijú členovia cirkvi pokope, v spoločenstve mnohých ďalších veriacich ľudí, • a ich náboženský život sa nielen po vnútornej, ale aj po vonkajšej stráne potešiteľne rozvíja, • inokedy sa dostávajú do rozptýlenia, medzi ľudí, ktorí zmýšľajú celkom inak.
• Dejiny cirkvi sú mnohotvárne variácie na tieto dve témy. • Keď študujeme niektoré obdobie cirkevných dejín, nestačí sa uspokojiť len s konštatovaním faktov, ktoré vyčítame zo starých dokumentov, • ale vždy si treba položiť aj otázku: • V ktorej z tých dvoch základných foriem života sa cirkev v určitom období nachádza – v sústredení alebo v rozptýlení?
• Tieto dve formy života cirkvi sme sa naučili rozlišovať a rozoznávať z Biblie. • Tak napríklad cirkev, ktorá po vzkriesení Pána Ježiša Krista vznikla v Jeruzaleme, i keď bola malá, bola cirkvou v sústredení. • Ale keď sa po ukameňovaní Štefana začalo prenasledovanie cirkvi, časť jeruzalemskej cirkvi sa rozutekala a títo ľudia sa stali cirkvou v rozptýlení. • Cirkev v rozptýlení – to nebol zánik cirkvi, veď tí, ktorí sa rozutekali, stali sa misionármi. • Takisto môžeme povedať, že ľudia, ktorí sa stali kresťanmi pod vplyvom misijného pôsobenia Pavla a iných apoštolov, boli cirkvou v rozptýlení, • pretože v mori pohanského sveta boli v nejednom prípade len kresťanskými výnimkami. • Tak si vysvetlíme, prečo sa napríklad Prvý list Petrov začína slovami: • „Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre“. • „Diaspóra“ je grécke slovo, ktoré znamená „rozosiatie“, „rozptýlenie“.
• Tie isté dve formy života sú charakteristické aj pre cirkev Starej zmluvy. • Náš text z prorockej knihy Izaiáš je adresovaný cirkvi, ktorá práve vtedy žila v rozptýlení. • Celkom konkrétne ide o babylonské zajatie, nútený babylonský exil. • V prečítanom texte sa rozptýlenie predpokladá ako momentálna existujúca situácia. • Ale k tomu je pridané dôležité Hospodinovo zasľúbenie, že tí, ktorí sú teraz rozptýlení, budú opäť sústredení.
• Tieto dve formy života cirkvi nie sú náhodné, ale zodpovedajú zámerom, ktoré má Pán Boh s cirkvou. • V sústredení je cirkev preto, aby sa vnútorne upevnila vo svojej viere, • a do rozptýlenia sa dostáva preto, aby jej jednotliví členovia vplývali na ľudí, ktorí žijú bez viery v Pána Boha, • aby im tak sprostredkovali posolstvo o Božej láske a o zodpovednosti pred Pánom Bohom.
• S tým súvisí koncepcia, chápanie cirkvi. • Cirkev existuje nie iba kvôli sebe a nie v prvom rade kvôli sebe, • ale má byť nástrojom, prostriedkom, ktorý používa Pán Boh na svoju prácu, na realizovanie svojich zámerov vo svete.
• Život v rozptýlení je pre cirkev ťažší ako život v sústredení. • Byť v sústredení znamená byť doma, • byť v rozptýlení znamená byť vonku. • Plasticky to vidno na osude izraelskej cirkvi. • Byť v sústredení – to bol pre túto cirkev život v Palestíne, vo svätom meste Jeruzaleme a v jeho blízkosti, to bol život v bezpečí. • Byť v rozptýlení – to v konkrétnom prípade, na ktorý sa vzťahuje náš text, pre túto cirkev znamenalo žiť vo vyhnanstve, v exile, • medzi ľuďmi, ktorí mali celkom odlišné náboženstvo, • ktorí hovorili celkom odlišným jazykom, • ktorí patrili k celkom inému národu • a mali celkom odlišné predstavy o živote.
• Cirkev v rozptýlení je takisto cirkvou Božou ako cirkev v sústredení. • Prorok pôsobiaci v Babylone pokladal za svoju povinnosť zdôrazniť toto svojim krajanom, ktorí upadli do veľkej malomyseľnosti a depresie. • Dvojnásobné „Neboj sa!“ nie je tu náhodné. • Cirkev v rozptýlení potrebuje predovšetkým toto povzbudzujúce „Neboj sa!“. • Lebo cirkev v rozptýlení upadá omnoho ľahšie a omnoho viac do strachu a úzkosti ako cirkev v sústredení.
• Majú ich povzbudiť tieto slová: • „Teraz však takto vraví Hospodin, • tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, • tvoj Tvorca, ó, Izrael: • Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! • Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, • a keď cez rieky, nezaplavia ťa; • keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, • lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. ... • Neboj sa, lebo ja som s tebou!“
• Na týchto slovách si všimneme dve veci. • Najprv to, aké sú realistické. • Proti strachu nebojujú tým, žeby sa snažili bagatelizovať nebezpečenstvo a riziko, v ktorom sa nachádza cirkev. • Naopak, uznávajú, že cirkev v rozptýlení žije v napätí, že je v ustavičnom nebezpečenstve a riziku. • Obraz nebezpečnej vody a ohňa to hovoria dostatočne zreteľne. • Cirkev v rozptýlení musí s týmto všetkým počítať. • Nesľubuje sa jej, že toto riziko a ohrozenie zmizne. • Cirkev nie je privilegovaná v tom zmysle, žeby ju mali minúť všetky ťažkosti a nepríjemnosti. • Naopak, s jej poslaním súvisí, že týchto ťažkostí a nepríjemností bude mnoho. • Sú nevyhnutným sprievodným znakom pri plnení jej úloh. • Privilégium cirkvi je v inom: • V tom, že sa nemusí báť ani v týchto ťažkostiach, • že môže byť odvážna a smelá i napriek veľkým nebezpečenstvám a rizikám.
• Jej odvaha a smelosť nebude nikdy pochádzať z jej vlastných síl. • Tých nikdy nie je toľko, žeby ich mohla postaviť proti sile sveta, v ktorom je rozptýlená. • Jej odvaha a smelosť môže byť založená jedine na dôvere v Pána Boha. • Z tohto poznania aj vidno, čo je pre cirkev v rozptýlení životne dôležité. • Práve v rozptýlení nesmie pohľad cirkvi ostať stáť na nej samej; • to by sa jej mohlo stať osudným. • V rozptýlení musí cirkev pozerať stále na Pána Boha.
• Napätia a nepríjemnosti prekonáva teda cirkev nie navonok, ale vo svojom vnútri. • Pevná nádej ju má urobiť odolnou aj voči vonkajším nepríjemnostiam a utrpeniam. • Utrpenie, ani to najväčšie, nemôže nič zmeniť na skutočnosti, že raz bude privedená k svojmu cieľu. • To je aj zmyslom slov, že jej nebude môcť uškodiť ani veľká voda ani oheň. • V tejto súvislosti je vhodné citovať novozmluvné uistenie: • „Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“
• Okrem tejto zásadnej nádeje sa cirkev v rozptýlení môže tešiť aj vyhliadkami na opätovné sústredenie. • Rozptýlenie netrvá donekonečna. • Po období rozptýlenia musí byť cirkev opäť sústredená, aby sústredením bola vystrojená pre nové rozptýlenie. • Prorok potešuje cirkev rozptýlenú v Babylone touto perspektívou. • Všimnime si slová tohto veľkého zasľúbenia: • „Neboj sa, lebo ja som s tebou! • Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. • Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! • Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, • každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil.“
• Sústredenie a rozptýlenie cirkvi sa nedeje len v takýchto veľkých rozmeroch, ako to vidíme v našom texte, • ale toto striedanie je pravidlom aj v celkom malých rozmeroch, napríklad aj v rámci cirkevného zboru. • Preto je tento text aj pre nás celkom aktuálny. • Cirkevný zbor má príležitosť sústredenia na službách Božích v nedeľu a cez týždeň, na biblických hodinách, na štúdiu Biblie a pri viacerých ďalších príležitostiach. • Nedeľa je vlastne deň vyhradený na sústredenie cirkevného zboru, na ktorom sa má zbor upevniť vo svojej viere, aby bol potom opäť pripravený rozísť sa do celotýždňového rozptýlenia, medzi ľudí, ktorí chápu život inak, • medzi ľudí, ktorí nemôžu nájsť skutočné šťastie, keďže im k nemu chýba istota mocného a láskavého Otca v nebi. • Preto sa v nedeľu cirkevný zbor sústreďuje, aby sa vo všedné dni jeho členovia rozišli do rozptýlenia s novými silami, • aby si nanovo uvedomili svoje poslanie. • Naše rozptýlenie – to je miesto, na ktorom pracujeme, kde oddychujeme, kde trávime dovolenku, • jedným slovom. kde sa stretávame s ľuďmi, ktorí potrebujú, aby sme im nejakým vhodným spôsobom sprístupnili evanjelium. • Uvedomme si, aká veľká je naša zodpovednosť za to, akým spôsobom sa správame v tomto každodennom rozptýlení.
• Aj toto drobné rozptýlenie cirkevného zboru má svoje riziká a napätia. • V dôsledku toho môže v nás vzniknúť strach a obavy. • Keď príde na nás takýto strach a úzkosť, mali by sme si otvoriť Bibliu a čítať náš dnešný odsek z Izaiáša, 43. kapitola, • ako aj iné podobne povzbudzujúce texty. • Veď prečítaný text z Izaiáša bol napísaný práve pre takúto situáciu: • pre ľudí, ktorí mali a majú strach v dôsledku svojho rozptýlenia. • Toto „Neboj sa!“ ako dar, ba priamo ako príkaz, je adresované aj nám.
• Aj my sa môžeme potešovať perspektívou nového sústredenia: • V nedeľu sa opäť máme zísť, aby sme načerpali novú silu, • aby sme dali svojej nádeji nový rozlet, • aby sme si mocne uvedomili, že nás Boh drží v mocných a láskavých rukách • a že sa nás nemieni vzdať za žiadnych okolností.
• Sústredenie a rozptýlenie sú také dôležité kapitoly či situácie života cirkvi, že sa uplatňujú aj v tých najmenších rozmeroch: • v živote jednotlivých členov cirkevného zboru. • Aj tí by mali by poznať – aj my by sme mali poznať – vo svojom osobnom živote sústredenie a rozptýlenie. • Okrem toho nedeľného sústredenia myslíme na každodenný modlitebný život. • Modlitba je príležitosť, pri ktorej si intenzívne uvedomujeme, že nás Pán Boh pozná celkom osobne, • že má porozumenie pre naše osobné problémy, • že s láskou sleduje naše osobné osudy a naše počínanie a správanie. • V modlitbe prežívame spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom, • dávame pôsobiť na seba jeho čistej, mocnej osobnosti. • V modlitbe pod vplyvom prežívanej Božej prítomnosti vidíme všetky veci novým spôsobom. • V modlitbe si uvedomujeme, aké je naše poslanie voči ľuďom, s ktorými sa stretávame, ktorí žijú v našej blízkosti. • Takáto modlitba v sústredení nám dáva predpoklady na to, aby aj náš kresťanský život v rozptýlení bol na patričnej výške.
• Táto biblická schéma života cirkvi: -- sústredenie a rozptýlenie -- veľmi prispieva k pochopeniu toho, čo cirkev je, aké možnosti a aké poslanie má. • Umožňuje nám to korigovať, poopraviť si zaužívané predstavy o cirkvi a o živote jednotlivého kresťana. • Prečítaný text a úvaha o ňom by mali prispieť k tomuto poznaniu. • Posolstvo prečítaného textu chce v nás predovšetkým posilniť istotu, že aj ako cirkev aj ako jednotliví členovia cirkvi sme za všetkých okolností chránení v Božích rukách • a že nás z nich nikto a nič nemôže vytrhnúť, • ak len my chceme v týchto rukách zostať. •

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.