V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nedeľa Sv. Trojice, Žalm 136, 1 - 9.16.23 - 26

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosť trvá naveky! • Ďakujte Bohu bohov - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Ďakujte Pánovi pánov - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Jedinému, čo robí veľké divy - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Tomu, čo múdro učinil nebo - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Tomu, čo rozprestrel zem nad vodami - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Tomu, čo veľké svetlá učinil - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Slnko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť trvá naveky! • ... • Tomu, čo ľud svoj viedol cez púšť - lebo Jeho milosť trvá naveky! • ... • Tomu, kto si na nás spomenul v našom ponížení - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Oslobodil nás od našich utláčateľov - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Tomu, čo každému telu dáva chlieb - lebo Jeho milosť trvá naveky! • Ďakujte Bohu nebies - lebo Jeho milosť trvá naveky! (Žalm 136, 1 - 9.16.23 - 26)

Dnes, vo sviatok Svätej Trojice vzdávame vďaku, česť a chválu Trojjedinému Pánu Bohu. • Veľké je jeho dielo vo vesmíre, v prírode na našej Zemi, • v dejinách sveta, národov, • v každom jednom ľudskom živote. • Veľké je jeho dielo oslobodenia a záchrany človeka z diabolskej poviazanosti, z hriešneho sebaničenia, • veľký je jeho dar ospravedlnenia a odpustenia. • Veľké je jeho dielo obnovy ľudských bytostí, • veľké je jeho dielo v cirkvi, • veľká je perspektíva života vo večnosti.
• Tajomstvo Trojjediného Pána Boha je veľké; • my svojím rozumom nedokážeme do neho preniknúť. • Sme vďační za to, ako sa nám Pán Boh dal poznať, • ale to je len časť jeho nekonečnej veľkosti, slávy, múdrosti, moci, tvorivej lásky. • Pán Boh je nekonečne väčší, ako sú naše aj najvznešenejšie predstavy, myšlienky, úvahy o ňom. • My vieme o ňom hlavne to, čo on robí pre nás, ako zasahuje do nášho života, • ale samotná jeho podstata je a ostáva pre nás mystériom. • Čo o ňom a o jeho diele vieme, to nás napĺňa nevýslovným úžasom. • Aké úžasné musí byť celé tajomstvo jeho bytosti!
• Keď v tichej chvíli úvah a modlitieb defiluje Božie dielo pred naším duchovným zrakom, • spontánne sa nám tisnú na pery slová vďaky, chvály, oslavy. • Zaraďujeme sa do večného prúdu chválospevov na oslavu jeho múdrosti, moci a lásky. • Žalm 136., ktorý sme čítali, je jeden z množstva prejavov tohto ďakovania. • V Knihe žalmov nájdeme mnoho ďalších oslavných a ďakovných piesní. • V Zjavení Jánovom štvrtá kapitola je venovaná názornému opisu toho, ako je Pán Boh stredobodom všetkého, • ako mu nebeské bytosti, s úctou, pokorou a bázňou, vzdávajú slávu, česť a vďaku. • Pre každú stvorenú bytosť je privilégiom môcť sa zapojiť do týchto chválospevov.
• S obdivom, úžasom stojíme pred Pánom Bohom ako Stvoriteľom. • Jeho dielom je naša galaxia. • Stotisíc rokov potrebuje svetlo, kým prejde z jedného jej konca na druhý. • Jeho dielom sú všetky ostatné galaxie. • Odhaduje sa, že vo vesmíre sú ich milióny, či miliardy. • Jeho dielom je naša slnečná sústava a v nej naša Zem. • Na nej takzvaná neživá príroda, • potom to, čo nazývame životom, • neprehľadné množstvo rastlinných a živočíšnych druhov, • a medzi nimi človek. • Podmienky na jestvovanie života, • úzky teplotný rozsah, v ktorom sa dá žiť, • slnko, vzduch, voda, • striedanie ročných období, • striedanie dňa a noci. • Nekonečné množstvo dômyselných vecí, javov, ktoré nás napĺňajú úžasom. • Každý rok, ba hádam každý deň sa zväčšuje rozsah toho, čo prírodovedci sprístupňujú nášmu poznaniu.
• To nie sú anonymné fenomény, ktoré by vznikli náhodou. • Veriaci človek by nikdy nemal myslieť na to izolovane od Stvoriteľa. • Nech sa kdekoľvek pozrieme, • počínajúc vlastným telesným organizmom, jeho psychickými schopnosťami, • všade na nás pozerá dielo Stvoriteľa. • Kde sa len pohneme, všade sme v bezprostrednej blízkosti jeho diela. • On nie iba pred miliardami rokov stvoril tento svet, ale neprestajne je v ňom prítomný a stará sa oň. • On dnes zaodieva krásou poľné kvety, takže jediný poľný kvietok je krajší ako Šalamún v celej svojej sláve. • Tak nás Stvoriteľa naučil vidieť Boží Syn Ježiš Kristus. • Celé dni, ba roky by nestačili na to, aby sme vyrátali všetko, čo nás v stvorenom svete napĺňa úžasom. • Čím viac poznávame, tým väčšia úcta, bázeň a rešpekt pred Bohom Otcom Stvoriteľom v nás vzniká. • Prosíme ho, aby v tento deň prijal obeť chvály našich vďačných sŕdc.
• Čo sme my ľudia v obrovskom vesmíre? • Pripadáme si ako zanedbateľné zrnká piesku. • A predsa cítime Božiu lásku a starostlivosť. • Autor 8. žalmu vyjadril svoj údiv nad tým, že Ten, ktorý stvoril vesmír sa tak veľmi zaujíma o človeka. • Potrebujeme jeho záujem. • Nielen preto, že sme v každom zlomku času odkázaní na neho a bez neho by sme nežili ani sekundu. • Odkázaní sme na neho, lebo len on môže zachrániť človeka zo záhuby, do ktorej sa rúti vo svojom hriechu. • Odcudzili sme sa od Stvoriteľa. • Adam a Eva a ich hriešny pád – to je typický obraz každého z nás. • To my sme ten Adam, my sme tá Eva, ktorí sa rozhodli neposlúchať Stvoriteľa a kráčať svojou vlastnou cestou. • Už pri Kainovi sa zistilo, že kto sa takto utrhne, kto opustí Božiu cestu a kráča svojou vlastnou, kráča do záhuby.
• Pán Boh sa mohol uraziť a povedať: Tak ste sa rozhodli, neste si následky. • Tie následky nám dáva aj pocítiť – z pedagogických dôvodov, aby sme poznali, kam vedie útek od neho. • To hrozné zlo v drobných, a hlavne obludných rozmeroch, • ktoré poznáme z dvoch svetových vojen, • z holokaustu, z gulagu, • z devastácie životného prostredia • – to sú následky hriešneho úteku od Hospodina.
• Dáva nám pocítiť následky vzbury, ale nevzdáva sa nás. • Syn Boží Ježiš Kristus vstúpil do našej biedy. • To je nielen prejav záujmu Pána Boha o človeka napriek všetkému, čo sme mu vyviedli, • ale to je súčasne veľkolepé dielo záchrany. • Stratený syn sa vracia a otec ho prijíma. • Sám Ježiš Kristus týmto podobenstvom interpretoval, čo on prišiel ponúknuť vinou obťaženému človeku, • ktorý sám nedokáže nájsť východisko z biedy, ktorú sám spôsobil. • Ježišovo odpustenie už pre mnohých znamenalo obnovu života. • Radosť a pokoj, ktorý ich v novom živote natrvalo ovládol, je svedectvom toho, že sa tu odohral celkom nový začiatok. • Tento Spasiteľ nám ponúka spoločenstvo, aby sme nemuseli trpieť samotou. • Vlastnou smrťou, vzkriesením, vstúpením do večnosti nám prekliesnil cestu, ktorá sa má stať našou vlastnou. • Vytiahol nás z biedy a otvoril nám celkom novú perspektívu, • ktorá nie je obmedzená len na tento život, ale siaha ďaleko za jeho hranice. • To všetko spravil z milosti, to znamená zo svojej lásky, bez našej iniciatívy, bez našich zásluh. • On je na začiatku našej novej cesty, on nás pozýva, • ale od nás čaká, že túto veľkú ponuku s radosťou prijmeme. • Kto už niečo z toho zažil, ten s dojatím myslí na Boha Syna Ježiša Krista a vzdáva mu vďaku. • Kedykoľvek si človek uvedomí jeho veľký dar nového života, • nikdy nebude môcť na to myslieť izolovane od Spasiteľa. • Sviatok Svätej Trojice je pre všetkých nás vhodná príležitosť, porozmýšľať, čo všetko sme od Spasiteľa prijali a ďakovať mu.
• Pán Boh nezostáva na polceste, ale chce z nás mať skutočne nové bytosti. • Stvorením nám dal všetky predpoklady na to, aby sme mohli rásť smerom k jeho obrazu. • V Biblii máme výzvy: „Buďte svätí, ako ja som svätý.“ • „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ • Vykupiteľským dielom nás oslobodil od bremena viny, aby sme mohli vzlietnuť do duchovných výšok. • Ale súčasne chce, aby sme sa stali fakticky novými ľuďmi. • Táto ponúkaná a očakávaná zmena je opísaná v Biblii silnými výrazmi. • „Musíte sa znova narodiť.“ • Taký Nikodém sa nechápavo spýtal, ako sa to vôbec môže stať. • Je možná taká radikálna zmena? • Taká celková, bytostná obnova? • Odpovieme slovami Ježišovými: • U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. • Premena celého života, • takpovediac transfúzia myslenia, cítenia, hodnotenia, • podstatné a globálne nové narodenie, • to je dôležitý cieľ, ku ktorému smeruje celé Božia dielo záchrany. • Takú veľkú premenu môže na človeku vykonať len Boh. • Nazývame ho podľa slov Biblie Bohom Duchom Svätým. • On, Boh Posvätiteľ, je Stvoriteľ nového duchovného, mravného, celého života v ľudskej bytosti.
• Také znovuzrodenie nemusí sa udiať v jednom okamihu. • Okamih môže byť začiatkom procesu postupnej obnovy, • ako damašský zážitok takého Saula. • Len si čítajme 8. kapitolu jeho Listu Rímskym, • a rýchlo zbadáme, aké tvorivé dielo on pripisuje Duchu Svätému. • Hovorí zrejme z vlastnej skúsenosti, preto jeho slová majú nielen osobitné kúzlo, ale aj dôveryhodnosť. • Cítime aj my nejaké stopy posväcujúcej činnosti Svätého Ducha na vlastných bytostiach? • Možno, keď porovnáme svoj dávnejší život, objavíme, čím všetkým nás Boží Duch odvtedy obohatil, ako nás očistil, aké nové cenné prvky vložil do nášho života.• Za všetko toto mu vo sviatok Svätej Trojice ďakujeme.
• Ešte stále sa však nachádzame na tejto ceste. • Zápas medzi tým starým a novým i naďalej trvá. • Treba nám jasne vedieť, kam nás Boží Duch chce viesť. • Citujeme z apoštolovej skúsenosti: • Ktorých Duch Boží vedie, ktorí sa Duchu Božiemu dajú viesť, tí sú Boží synovia a Božie dcéry. • Iný apoštol napísal vo svojom liste: Duch, ktorému dal prebývať v nás, až po závisť túži po nás. • Sme pozvaní, volaní, naliehavo volaní, aby sme vo svojej slobode využili veľkú ponuku smerujúcu k novému životu. • Sviatok Svätej Trojice je veľký deň úprimného ďakovania Trojjedinému Pánu Bohu, • ale súčasne deň, v ktorom si nám treba znova uvedomiť, aké veľké zaväzujúce možnosti nového života nám Pán Boh ponúka. • Odmietnutie ponuky Trojjediného Boha má pre človeka veľmi zlé následky. • Prijatie ponuky nám otvára tie najkrajšie obzory už v tomto živote – a za nimi večnosť. • Amen.
Trojjediný Pane Bože, • vzdávame ti vďaku a chválu za celé tvoje dielo, • za veľkolepé dielo stvorenia, • za zachraňujúce dielo vykúpenia, • za obnovujúce dielo posvätenia. • Prosíme ťa za cirkev, • aby sme všetci, čo do nej patríme, vedeli druhým rozprávať o tvojej láske a tvojej prítomnosti. • Prosíme ťa aj za našu cirkev, • za všetkých jej členov, • za prítomných aj neprítomných, • za tých, ktorých nosíme vo svojom srdci. • Pomáhaj nám, aby sme vedeli vyžarovať radosť a odpustenie, ktoré nám priniesol náš Pán a Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. • Prosíme o dar Ducha Svätého, • aby sme sa stali novým stvorením, novými byto sťami. • Prosíme za všetkých, ktorí nesú zodpovednosť za svet, • za politikov, • ekonómov, • etických a sociálnych pracovníkov na našej planéte, • aby urobili všetko, čo je v ich silách • v záujme opravdivého šťasti každého človeka. • Prosíme za tých, ktorí znášajú utrpenie, • za chorých, • za tých, ktorí sú obeťami násilia, nespravodlivosti, • za obete prírodných katastrof. • Prosíme, aby sa našli ľudia, čo by im v ich nešťastí pomáhali vrátiť dôstojnosť a nádej. • Daj, aby sa tvoja prítomnosť čím účinnejšie prejavovala medzi nami. •

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.