V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

15. nedeľa po Sv. Trojici, Ján 18, 9

Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. (Ján 18, 9)

• Táto veta patrí medzi Ježišove slová, ktorými ku koncu vlastného pozemského života bilancoval svoje pôsobenie. • Mal tu na mysli svojich učeníkov, • ktorých chápal ako ľudí, čo mu boli zverení jeho nebeským Otcom, • a týmito slovami chcel povedať, že urobil pre nich všetko, aby sa z nich stali ľudia na vysokej duchovnej úrovni. • Nezaistil im hmotné bohatstvo, • nepostaral sa o ich kariéru v bežnom zmysle slova, • nezatvoril ich do skleníka, kde by sa ich nemohlo dotknúť nič nepríjemného, • ale postaral sa o ich duchovný rast, • urobil všetko, aby ich vnútorný človek rástol, • aby sa čím ďalej tým viac mohli stávať pevnými osobnosťami, charakternými bytosťami, novým stvorením.
• Podobným spôsobom aj nám treba pozerať na naše deti ako na bytosti, ktoré nám zveril Pán Boh a za ktoré nás urobil zodpovednými. • Boli by sme šťastní, keby sme pri bilancovaní svojho života, • a to aj vtedy, keď sa náš pozemský život bude chýliť ku koncu, • keby sme vtedy mohli povedať podobné slová: • Pane Bože, tie deti, ktoré si nám dal, sme nestratili, • ale s tvojou pomocou sme urobili pre ne všetko, čo bolo v našich silách, • aby z nich vyrástli pevné, priame, kresťanské, humánne osobnosti.
• Začiatok školského roku je jedna z dôležitých príležitostí, keď sa treba hlbšie zaoberať myšlienkou na deti. • V duchu ich budeme odprevádzať do školy s modlitbou, aby Pán Boh požehnával ich prácu v škole, • aby nový školský rok znamenal pre nich veľké obohatenie aj pokiaľ ide o získanie vedomostí, aj pokiaľ ide o ich duchovný rast.
• Prosíme aj za ich učiteľov, aby im Pán Boh dával dosť sily do ich neľahkej pedagogickej práce, • aby ich upevňoval v pocite zodpovednosti za zverené im deti, žiakov, študentov, • aby vychovávali nielen odovzdávaním vedomostí, ale aj svojím príkladom, postojmi, správaním. • Aj učitelia by boli šťastní, keby mohli zopakovať Ježišove slová: • Pane Bože, tie deti, ktoré si nám dal ako našich žiakov, sme nestratili, • ale usilovali sme sa vkladať do ich duší to najlepšie z najlepšieho.
• Učitelia to nemajú ľahké; zo všetkých strán počuť o agresivite detí. • To veľmi sťažuje pedagogickú činnosť. • A okrem toho agresivita, bezohľadnosť, zneužívanie elektronických komunikačných prostriedkov, • to sú veci, ktoré by v záujme pestovania čistého charakteru detí mali byť z ich správania odstránené. • Rodičia by mali robiť všetko, čo je v ich silách, aby svoje deti orientovali týmto smerom.
• Aj rodičom aj učiteľom by malo ísť o to, aby z detí vyrástli pevné, solídne, vyrovnané, priame, spravodlivé osobnosti. • Potrebné je aj hmotné zaistenie, a to pre mnohých rodičov dnes nie je jednoduchý problém. • Ale mnohí rodičia obmedzujú budovanie šťastia svojich detí predovšetkým len na túto hmotnú stránku. • Dnes je tento trend veľmi rozšírený, a je veľmi nebezpečný. • Deti sa neraz porovnávajú v tom, čo si vzhľadom na finančnú situáciu rodičov môžu dovoliť a čo nie. • Tak vzniká nezdravý pocit nadradenosti na jednej strane a rovnako nezdravý pocit menejcennosti na druhej strane.
• Zdôrazňovanie a preceňovanie významu hmotnej vybavenosti je škodlivé nielen pre vyvolávanie týchto pocitov nadradenosti a menejcennosti, • ale ešte z iného veľmi závažného dôvodu. • Pri nadmernom zdôrazňovaní hmotnej vybavenosti sa zabúda na to, že pre budovanie charakternej osobnosti je rozhodujúce niečo celkom iné. • Ak zdôrazňovanie hmotnej vybavenosti zaslepuje oči pre videnie toho, na čom skutočne záleží, tak je to pre dieťa veľmi škodlivé. • Všestranné hmotné zaistenie môže vyvolávať dojem, že všetko je v najlepšom poriadku. • Ale to nie je pravda, to je fatálny sebaklam. • Jednostranné obmedzenie starostlivosti o dieťa na jeho hmotné zaistenie znamená totiž poníženie, degradovanie človeka pod štandard skutočnej ľudskosti. • Lebo Pán Boh nestvoril človeka iba ako konzumného živočícha, ale podľa Biblie ho stvoril na svoj obraz. • To znamená, že človek má v najhlbšom jadre svojej bytosti neprestajne rásť, dvíhať sa, dvíhať sa smerom k Pánu Bohu. • Vyplýva to zo slov Ježiša Krista: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“
• Takouto pevnou, vnútorne bohatou osobnosťou sa dieťa a mladý človek nestáva automaticky. • Niečo si síce prináša na svet každý vo svojom genetickom vybavení, • Ale dobre vieme, aký nesmierny význam má pri pestovaní osobnosti výchova. • Stačí porovnať nešťastné deti, ktoré nie sú obklopené láskou rodičov, • deti, ktorým sa nedostáva múdra a pevná rodičovská výchova, • ale ktoré sú ponechané samy na seba a na nekontrolovaný vplyv ulice; • porovnať ich s deťmi, ktoré ich rodičia systematicky a premyslene vedú, • ktoré cítia, že sú akceptované, milované, cieľavedome vedené. • Rozdiel je nesmierny, a z neho okamžite vyplýva veľká zodpovednosť rodičov za výchovu.
• Pán Ježiš mohol povedať o svojich učeníkoch: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného“, lebo ich obklopil trvalou čistou láskou a záujmom. • Tí učeníci to cítili a v tomto ovzduší sa mohli duchovne priaznivo vyvíjať. • Láska a záujem rodičov je nevyhnutný predpoklad úspešnej výchovy detí. • Len dieťa, ktoré je milované a ktoré cíti a vie, že je milované, môže sa úspešne vyvíjať. • V ovzduší lásky a záujmu sa omnoho lepšie darí školskej práci. • V ovzduší lásky a záujmu je dieťa a mladý človek schopný prijímať aj korigujúcu kritiku. • Pod láskou tu nerozumieme slabošské ustupovanie; to s láskou nemá absolútne nič spoločného. • Len pevná a múdra láska rodičov môže pre dieťa a mladého človeka znamenať pozitívny prínos. • Len z detí a mladých ľudí, ktorých rodičia a ostatní blízki milujú pevnou a múdrou láskou, môžu vyrásť bytosti, ktoré samy budú vedieť milovať. • Ak je dnes mnoho ľudí, ktorí nevedia skutočne milovať druhého, • ktorí sú egoisticky a egocentricky sústredení na seba, • ľudia, s ktorými žiť je hotové peklo, • tak to má svoje korene v tom, že oni sami nezažili opravdivú, čistú, pevnú, múdru lásku. • Z toho vidno, akého hrozného zločinu s hroznými následkami sa dopúšťajú rodičia, • ktorí síce privedú dieťa na svet, ale nechajú ho trpieť nedostatkom lásky a záujmu. • Na druhej strane si uvedomujeme, aká výborná sejba je to, ak je dieťa obklopené skutočnou láskou. • Je to sejba, z ktorej vyrastie dobrá úroda – a my všetci máme možnosť takúto sejbu uskutočňovať.
• Prvé dojmy, poznatky, myšlienky, ktoré dieťa a mladý človek získava, sú veľmi dôležité, • lebo sa stávajú kritickými normami na hodnotenie všetkého, čo sa neskôr bude človeku ponúkať a natískať. • Preto do srdca detí a mladých ľudí treba vkladať pekné myšlienky, • aby ich duchovné bohatstvo, ktoré sa prakticky stáva súčasťou ich bytostí, neprestajne rástlo. • To je výborná prevencia proti všetkému škodlivému, čo sa neskôr bude chcieť dostať do ich sŕdc. • Kto je charakterizovaný vnútornou prázdnotou, do srdca toho sa ľahko natlačí množstvo rozličných, veľmi často škodlivých, ničivých vecí. • Ale kto má vo svojom srdci pevne zabudované dobré, jasné hodnoty, kto je nimi naplnený, • ten bude vedieť povedať všetkému nízkemu, nečistému, deštruktívnemu: Tu niet pre teba miesta. • Takže sústavne vkladať čím viac čistých myšlienok do sŕdc tých, ktorých vychovávame, • to nie je nejaký luxus, ale životná nevyhnutnosť.
• Pod vplyvom veľkej, čistej, pokojnej osobnosti stáva sa človek veľkou, čistou, pokojnou osobnosťou. • Nemôžeme odporúčať nič lepšieho než to, aby sme svoje deti a mladých ľudí stavali pod stály vplyv čistej osobnosti Ježiša Krista. • Ak majú byť pod jeho vplyvom, musia sa s ním oboznámiť a sústavne oboznamovať. • Najlepšia cesta k tomu je, aby im ho priblížili rodičia na základe svojej vlastnej skúsenosti. • Takže v záujme našich detí je potrebné, aby sme si nanovo občerstvili a obohatili svoje poznanie o Pánu Ježišovi, • aby sme upevnili svoj osobný vzťah k nemu, • a tak urobili aj pre svoje deti príťažlivým čítanie a študovanie evanjelií. • Ak budú mať Ježiša Krista ako svojho vodcu, • ochráni ich to pre mnohými nebezpečnými zvodcami, ktorí sa im budú natískať.
• Za deti a mladých ľudí sa treba nielen modliť, ale ich samých treba viesť k pravidelnej modlitbe. • Opravdivá modlitba je zážitok Božej blízkosti, blízkosti Pána Ježiša Krista. • Taký zážitok je zdrojom životnej istoty, ktorý nám dáva oporu aj v prudkých búrkach života. • Učiť deti modliť sa – to je príprava na to, aby mali niečo pevného, o čo sa môžu oprieť, keď sa v živote objavia ťažké situácie.
• V modlitbe prosíme, aby sme sa vedeli pozrieť na svoj život, jeho obsah, jeho problémy z Božieho hľadiska. • Kedykoľvek nám je takýto pohľad darovaný – a modlitba nám ho skutočne umožňuje – • prestávame byť väzňami momentálnej chvíle a momentálnej situácie, • a pozeráme na všetko z odstupu slobodných Božích detí. • Odtiaľ pozeráme novým spôsobom prakticky na všetko, čo sa nás týka. • To nám pomáha nielen v novom svetle hodnotiť veci, ktoré prežívame a robíme, • ale to nám umožňuje aj robiť rozhodnutia, ktoré sa odlišujú od bežných, zaužívaných rozhodnutí. • Cez takto pochopenú a praktizovanú modlitbu sa môžeme z Božej milosti dopracovať k celkom novému životnému smeru. • Predstavme si, čo všetko by naše deti získali, keby takáto modlitba mala v ich živote pevné, pravidelné miesto. • Keď svoje deti vedieme k modlitbe, nejde teda o zotrvačné konzervovanie náboženských zvyklostí, • ale o veľmi cenný duchovný vklad, pri ktorom si vopred nedokážeme plne ani predstaviť, koľko požehnania môže vniesť do ich života.
• Myslievajme na to, že po rokoch budeme pozerať na ovocie svojej výchovnej práce a hodnotiť ju, • že raz budú deti hodnotiť, ako sme ich vychovávali, a budú nám buď ďakovať alebo nás obviňovať, • že raz sa v tejto veci ozve naše vlastné svedomie buď so schvaľujúcim alebo obviňujúcim hlasom, • a predovšetkým, že raz nás bude hodnotiť Pán Boh, ktorý nám deti daroval a zveril do opatery, výchovy, vedenia. • Pred týmto mnohonásobným hodnotením nikto neunikne, i keby sa teraz zdalo, že je v nedohľadnej diaľke. • Stály pohľad ďaleko dopredu by nás mal viesť, dávať silu, ukazovať cestu pri výchove detí, • aby sme raz aj my mohli pokojne povedať: • Ďakujeme ti, Pane Bože, že sme tie deti, ktoré si nám dal, nestratili, • ale viedli ich k tomu, aby sa v plnom zmysle stali tvojimi deťmi.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.