V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Starý rok, 2. Korintským 6, 1 – 2; Efezským 5, 16a

Milí bratia a milé sestry!
Tí, ktorí tipujú vedia, nám ďalším to priniesli médiá, Čo? – To, že v lote je v súčasnosti v hre jackpot presahujúci sumu 300 miliónov korún. Podľa správy nezávislého audítora by sme toľko potrebovali na opravy – na odstránenie skrytých dlhov v našom cirkevnom zbore. Možno si povzdychneme: To by bolo, prísť k toľkým peniazom!
Milí bratia, milé sestry, Božie slovo nám dnes predkladá ešte väčší kapitál, akým sú niekoľko sto miliónové výhry v lote. Oným kapitálom je čas. Kým pri lotérii musíme aspoň čosi vložiť, tipovať a za to aj zaplatiť, čas je úplne zadarmo. Čas je zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta. Ani za také výhry, aké možno získať v lotérii. Keďže čas sa nedá vrátiť späť a patrí k tomu najvzácnejšiemu, čo máme, mala by nás znepokojovať každá myšlienka na premrhaný, nezmysluplne využitý čas. Čas je zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta.
Koniec roka je príhodnou dobou k zamysleniu sa nad časom. Záverečný deň v kalendárnom roku nám pripomína, že raz aj nám nadíde posledný deň života. Hoci ľudstvo pokročilo vo vedecko-technickom poznaní, napriek všetkému pokroku proti smrti predsa nieto lieku. Aj v končiacom sa roku od nás do večnosti odišlo viacero vzácnych ľudí. Zvlášť ich najbližším smrť mení všetko.
Smrť znižuje cenu mnohomiliónových výhier a naopak zvyšuje hodnotu času. – Bohom darovaného času.
Jedno z pravidiel manažmentu – efektívneho riadenia – znie: Vyťažte ešte viac zo svojho času (kvôli väčšiemu zisku). Napomenutia Písma svätého nebrať nadarmo Božiu milosť a vykupovať čas však nechcú povedať: Vyťažte ešte viac zo svojho času, aby ste mali väčší ekonomický zisk. Tieto napomenutia nás nemienia učiť pravidlám manažmentu – dávať nám z neho lekcie. Veď čas, ktorý máme, v konečnom dôsledku nie je náš – je to Bohom darovaný čas.
Biblické napomenutia: Neberte nadarmo milosť Božiu (por. 2K 6,1b) a “Vykupujte čas“ (Ef 5,16a) nás chcú naučiť manažmentu života, správnemu – múdremu riadeniu života. Tieto napomenutia nás stavajú pred otázku: Čo urobíme s Bohom darovaným časom života? Kladú nám otázku: Pamätáme na to, že nie len v kalendárnom roku, ale aj v našom živote nadíde posledný deň? Sme si vedomí, že čas je síce zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta?
Napomenutia Písma, nebrať nadarmo Božiu milosť a vykupovať čas sú zároveň výzvou: Žime tak, aby sme mohli na minulosť spomínať s vďačnosťou.
Keď sa ohliadame dozadu – aj na končiaci sa rok, musíme doznať, že na minulosť nemôžeme spomínať len s vďačnosťou, ale tiež so smútkom z našich hriechov, pádov či zanedbania dobrého. Pán Boh je Pánom nad časom. Ak nám pripomína minulosť, tak preto, aby sme nezostali v plytkom, povrchnom, Bohu protivnom spôsobe života. Keď dôveruješ Pánu Bohu, nechaj spať svoju zlú minulosť. Nechajme ju však spať v Kristovom náručí (Oswald Chambers). Minulosť, ktorú už nemôžeme zmeniť, zanechajme v milostivých Božích rukách a vykročme do nového roku ako tí, ktorí si dali Pánu Bohu očistiť srdcia i svedomie. Keď kráčame s Bohom v poslušnej dôvere v Neho, nemusí nás budúcnosť desiť. V tejto hodine, v dnešný záverečný deň odchádzajúceho roku, môžeš byť presvedčený, že Pán Boh ti je milostivý, že si u neho vítaný. „Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2K 6,2b)
Božie teraz sa neviaže na nejaké zvláštne – povznášajúce pocity. Deň spasenia, čas príhodný – čas milosti je tam, kde sa nám zvestuje, že Ježiš sa narodil, žil, bol ukrižovaný a vzkriesený pre nás, pre našu večnú záchranu. A to sa práve deje.
Na konci roku sa robieva sumarizácia – prehľad najdôležitejších udalostí v politike, kultúre, športe. Tá najdôležitejšia správa v roku 2008 nie je, že sme získali tri zlaté medaily na olympiáde, hoci i to nás potešilo. Tou najdôležitejšou správou nie je ani prechod na novú menu. Najdôležitejšou správou aj v končiacom sa roku je, že Ježiš Kristus sa narodil, žil, bol ukrižovaný i vzkriesený, aby sme mali istotu odpustenia hriechov, mali sme večný život v Božej blízkosti. Deň spasenia, čas príhodný je, keď tejto dobrej správe – evanjeliu veríš.
Dôraz našich textov je na „teraz“. Všeličo v živote môžeme odsunúť na iný termín alebo celkom vypustiť. No práve tak je mnohé možné iba v určitom čase – inak vzácna príležitosť unikne.
“Vykupujte čas“ – slovo kairos, ktoré tu novozmluvná gréčtina používa, značí termín, chvíľu, príležitosť, ktorú nám Pán Boh dáva. Máme ju využiť, chopiť sa jej. Kto má záhradku vie, čo sú tzv. agrotechnické termíny. V danom čase sa musia sadiť rastliny a siať obilie, lebo keď prepasieme lehotu – ten pravý okamih, nedá sa to už dobehnúť. Pán Boh nám dáva príležitosti, robiť to, čo je dobré. Siať dobro slovom i skutkom, robiť správne, múdre a zodpovedné rozhodnutia. Takým je aj rozhodnutie dôverovať Pánu Bohu. Veriť, že Boh je ku mne dobrý a že ma má rád. Je škoda prepásť, premrhať každú Bohom darovanú príležitosť, keď sa môžeme pre Pána Boha rozhodnúť, alebo vo viere v Neho sa obnoviť či upevniť.
„Ako spolupracovníci ... napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu“ (2K 6,1). Božiu milosť môžem prijať len vtedy, keď mi je ponúkaná. Teraz – keď počujem Božie slovo, keď ma Pán Boh volá. Je to Boží čas, čas milosti. Čas, ktorý je zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta.
Keď bude mojou – tvojou istotou to, že dôverujem Pánu Bohu, že On ma drží vo svojej láske a milosti, potom nech budúci rok prinesie i čokoľvek zložité, môžem v každej hodine vedieť: Môj Pán ma drží vo svojich dobrých rukách. Jeho slovo ma posilňuje, som zakotvený do večnosti. Nemusím žiť zo svojich vlastných síl, ani sa báť. A to ani v pohľade na všetko nevydarené a hriešne čo v mojom žití bolo v končiacom sa roku. Svoju zlú minulosť môžem nechať spať v milostivom Kristovom náručí. Nemusím sa báť ani v myšlienkach na všetko nepoznané, neznáme, čo prinesie nový rok. – Pretože keď kráčame s Bohom v poslušnej dôvere v Neho, nemusí nás budúcnosť desiť. Nech by priniesla čokoľvek.

Amen.

S použitím viacerých prameňov

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.