V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Vstúpenie, Skutky apoštolov 1, 4 – 14

Milí bratia a milé sestry!
Sme právom pobúrení, keď vyjde najavo, ako viacerí naši politici neslúžia ľudu, ale ryžujú pre seba, či svoje strany. I keď sa len zriedka podarí dokázať zneužívanie postavenia, pobúrenie a sklamanie verejnosti je namieste. Veď latinské slovo minister znamená pôvodne služobník; a ak dôjde k zámene úloh, ak si služobník ľudu spravujúci veci verejné počína ako svojvoľný pán, ktorý zo spoločného ťaží vo svoj prospech, rozčarovanie sa zákonite dostaví.
K zámene úloh však nedochádza iba v politickom dianí. O zámene úloh referuje aj Biblia. Pán Ježiš prikazuje svojim učeníkom, aby boli Jeho svedkami, ale oni chcú byť Jeho kontrolórmi. I tu teda dochádza k zámene úloh. Učeníci chcú od Ježiša vymámiť presný dátum, kedy obnoví kráľovstvo pre Izrael a asi sa už v duchu vidia vo vysokých funkciách. No Pán Ježiš nepripúšťa takúto zámenu úloh. Nedovolí, aby učeníci stáli so stopkami v rukách a kontrolovali, ako Pán Boh plní svoj „cestovný poriadok“. Veď oni nemajú byť časomeračmi, ale Božími svedkami, Pánovými služobníkmi.
Ani my, bratia a sestry, nepoznáme presný dátum Ježišovho druhého príchodu a je to tak preto, aby sme neustávali, ale stále pracovali pre nášho Pána, aby sme si nezamieňali úlohy – nepasovali sa do úlohy Jeho kontrolórov. Anjel hovorí apoštolom – a dnes aj nám, že Ježišovým vstúpením na nebesá sa ešte zďaleka všetko neskončilo. Nemáme sa za Ježišom len smutne dívať. Nemáme si zamieňať úlohy. Veď naše určenie nie je byť divákmi, ale svedkami. Z pasívneho diváckeho postoja, keď sa len prizeráme svetu – z prihliadania svetu – sme povolaní k aktivite, k svedectvu viery, k získavaniu ľudí pre dôveru a poslušnosť Kristovi.
Ježišovým nanebovstúpením začal najväčší zápas v dejinách. Zápas o pozvanie k životu večnému tých, ktorí sa Pánu Bohu odcudzili. A je to vskutku zvláštna armáda, ktorá vytiahla do boja. Už jej počet je nápadný – iba 11 mužov. Ešte nikdy nezačalo také malé vojsko taký veľký boj. Iba 11 mužov – 11 apoštolov. Avšak je to 11 mužov s Ježišom! S Tým ukrižovaným, zmŕtvychvstalým i osláveným Pánom, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18). A výzbroj týchto bojovníkov? – Prijmite moc Ducha Svätého (Sk 1, 8). Teda žiadna výzbroj, ktorej by sa svet obával. No je to moc zhora, moc z výsosti (L 24, 49). A preto aj ty, keď sa cítiš slabý, keď máš dojem, že nie si v Božom kráľovstve na nič súci, smieš vedieť: Ty + Ježiš = presila; Ty + Duch Svätý = presila.
Aká je – má byť taktika nás, Kristových bojovníkov dneška? – Tá, o ktorej píše apoštol Pavel Timoteovi: „Zvestuj slovo, buď pohotový vhod – nevhod, presviedčaj, karhaj napomínaj so všetkou trpezlivosťou“ (2 Tim 4, 2). Buď svedkom Kristovej zachraňujúcej lásky, Jeho nevinnej obete na kríži za naše hriechy, ale tiež svedkom Kristovho zmŕtvychvstania. – Nech sa pri nás stane vierohodným, že Ježiš je živý. Mnohokrát k tomu netreba ani veľké slová, ako v prípade Františka z Assisi. Tento raz vraj stretol jedného úprimného, jednoduchého brata vo viere. František mu povedal: Poď brat môj budeme kázať. On mu odvetil: Brat môj, vieš že ja som neučený, ako by som mohol kázať ľuďom? Keď naďalej naliehal, onen jednoduchý pocestný muž predsa s ním len šiel. Pochodili celé mesto. Modlili sa za všetkých, ktorí pracovali. Usmievali sa na deti, zvlášť na tie najbiednejšie. Sem – tam prehodili slovko s najstaršími. Pomohli žene odniesť ťažkú nádobu plnú vody. Potom František hovorí: Vráťme sa späť! A kedy budeme kázať?, spytuje sa jeho spoločník. Už sme kázali, brat môj, odpovie mu s úsmevom František – už sme kázali.
Áno, kážu naše slová, ale nemenej káže aj náš život. Podľa lásky, poznajú všetci, že ste moji učeníci; keď sa budete vzájomne milovať, hovorí Pán (J 13, 35). Mať lásku – dá sa to prikázať? (J 13, 34) Môžeme azda lásku zo seba vyprodukovať? Nie! – Biblia vraví: Láska, to je ovocie Ducha Svätého (G 5, 22). Ale tiež: Dá Otec nebeský dobré dary – a veríme že aj Svätého Ducha – tým, čo Ho prosia! (Mt 7, 11). A tak aj prví učeníci čakajú toto znamenie k službe – na modlitbách (Sk 1, 14). Platí: Proste a dostanete (Mt 7, 7). Pán Boh chce dať svoje víťazstvo – víťazstvo lásky aj nám. No nesmieme si zamieňať úlohy: Nechcime byť iba divákmi, či dokonca Pánovými kontrolórmi. Prosme o výzbroj k službe tomuto svetu – k službe v Kristovom mene. A vedzme, že kto prosí, tomu bude dané. Vedzme, že dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, čo Ho prosia: Ty, Pane nám daj výzbroj, aby sme iným mohli poslúžiť v Tvojom mene – Tvojou obetavou láskou.
Je historicky dané, že na väčšine bohoslužobných miest nášho zboru neznie hlas evanjelických kostolných zvonov. O to jasnejšie nech znie náš hlas, naše svedectvo, kázeň našich slov i nášho života. Zaodej nás k tomu mocou z výsosti, Pane.

Amen.

Literatúra: Dagmar Ondříčková – výklad /24. 5./ in: Na každý den 2001 (vyd. Kalich, Praha 2000);
Wilhelm Busch : Andacht /14. Mai/ in: Der Herr ist Mein Licht und mein Heil (Schriftenmissions-Verlag Neukirchen-Vluyn 19884);
Brunno Ferrero: Je tam hore niekto?(vyd. Don Bosco, Bratislava 2001);
Max Kašparů: O radostech lidské duše (vyd. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.