V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Nedeľa Deviatnik, Matúš 7, 2b

Akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. (Matúš 7, 2b)

Na službách Božích na Nový rok tu v Novom kostole boli tieto slová vytiahnuté ako heslo nášho cirkevného zboru na rok 2010. Dohodli sme sa, že v dnešnú nedeľu sa v kázňach v našich chrámoch zamyslíme nad touto vetou, aby nám hlbšie prenikla do srdca. „Akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané“ – to sú slová Pána Ježiša Krista, zaradené do Kázne na vrchu v Evanjeliu podľa Matúša. Je to krátky výrok, ale jeho dôležitosť je veľmi veľká.
Táto veta hovorí po prvé o postojoch a správaní človeka voči druhému človeku, voči druhým ľuďom. Môže ísť o správanie voči príbuzným, známym, priateľom, spolupracovníkom, ale aj voči neznámym, aj voči nepriateľom – skrátka voči každému, s kým prichádzame nejakým spôsobom do styku. Nemusí ísť len o ľudí, ktorí sú nám fyzicky blízko, keďže elektronická technika nám umožňuje rýchlu komunikáciu aj s ľuďmi, ktorí sú veľmi ďaleko od nás, a médiá nás okamžite informujú o udalostiach, okrem iného o katastrofách, ktoré postihujú ľudí kdekoľvek na svete, teda aj na iných kontinentoch.
Voči ľuďom, ktorí patria do okruhu našich vzťahov, zaujímame nejaký postoj, správame sa nejakým spôsobom. Paleta týchto postojov alebo miera, ktorou im meriame, je veľmi široká a pestrá. Môže to byť úprimný záujem o nich, alebo ľahostajnosť voči nim a ich problémom; môže to byť rešpektovanie ich života a životných záujmov alebo bezohľadné poškodzovanie či ničenie ich života; láskavá snaha pomôcť im, alebo správanie poznačené a určované naším egoizmom; rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti, alebo ponižujúci, degradujúci spôsob správania; pravdivosť, priezračnosť, transparentnosť, alebo klamanie, podvádzanie robenie všeličoho poza chrbát; ochota odpustiť, obnoviť spoločenstvo, alebo pomstychtivé správanie; radosť z úspechov druhých, alebo ničivá, deštruktívna závisť. Všetko toto a mnoho ďalších postojov, dobrých alebo zlých, pozitívnych alebo negatívnych, je obsahom slov: „akou mierou meriate vy“.
Citované slová sú povedané adresne, priamo do tváre poslucháčov. Mali by sme ich vztiahnuť osobne na seba: Akou mierou meriaš ty, takou bude tebe namerané. To nás vyzýva, aby sme sa zamysleli nad svojím správaním. Vo väčšine prípadov sa správame automaticky, naučene, ako sme si to dlhým opakovaním zaužívali. Máme určité zásady, či už vedomé alebo podvedomé, ktoré určujú naše správanie, a to bez dlhého predbežného uvažovania. Treba sa občas zastaviť a zamyslieť sa, či sú tie zásady a ich praktické uplatňovanie správne. Lebo ľahko sa môže stať, že rozličné stránky nášho správania nie sú v súlade s hlavnými zásadami Božieho zákona a Ježišovho učenia. Nemali by sme sa oddávať sebaklamnému mysleniu, že v tomto ohľade je s nami všetko v poriadku, ale mali by sme sa pozrieť pravde do očí. Pri čítaní a počutí slov Pána Ježiša: „Ako mierou meriate vy, takou bude vám namerané“ máme na to dobrú príležitosť.
Čo je obsahom tej druhej polovice vety: „...takou bude vám namerané“? Tieto slová znamenajú, že naše konanie, naše správanie nie je izolovanou záležitosťou. Všetko, čo človek robí a ako sa správa, má nejaké následky, následky v živote tých, voči ktorým sa určitým spôsobom správame. Niekedy sú to malé, inokedy veľké, závažné následky. Niekedy následky dobré, inokedy následky zlé. To netreba osobitne dokazovať, poznáme to z každodennej skúsenosti. Tie následky by nás mali vopred zaujímať, lebo podľa toho, aké následky očakávame, by sme mali upravovať svoje správanie. Toto spomíname len mimochodom, lebo náš text hovorí o následkoch iného rázu, a to o následkoch, ktoré sa vracajú k tomu, od koho určité konanie a správanie vychádza.
Je to naozaj tak, že nám v rámci tohto časného života bude namerané takou mierou, akou meriame my? Pokiaľ ide o zlé, negatívne správanie, často to býva naozaj tak. Ak druhému nejakým spôsobom ublížime, oklameme, sklameme, podvedieme, v mnohých prípadoch sa stáva, že sa nám bude chcieť odplatiť rovnakou mierou. Vtedy smutným spôsobom platí veta: „Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané.“
Ale môže sa stať, že človek, ktorému ukrivdíme, odpovie na naše zlé konanie dobrým správaním. Vtedy sa správa podľa zásady: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé.“ To je cesta, ktorou nás vedie Pán Ježiš Kristus, keď žiada od nás, aby sme dobre robili tým, ktorí nás nenávidia. V takom prípade je síce porušená rovnováha vyjadrená vetou: „Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané“, ale môžeme povedať, že je to vysoko tvorivé porušenie zlej, negatívnej rovnováhy, tvorivé porušenie, ktoré má svoj vzor v samotnom Pánu Bohu, ktorý dáva slnko na dobrých aj na zlých a dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
Ako je to vtedy, keď človek koná dobre, keď meria dobrou, pozitívnou mierou? Vráti sa mu to dobro, ktoré koná, podľa zásady: „Ako mierou meriate vy, takou vám bude namerané“? Stáva sa neraz, že dobré správanie a konanie jedného človeka vyvolá, evokuje v druhom dobrú odozvu, dobré konanie a správanie. Vtedy obe stránky tohto vzťahu prispievajú k tvoreniu dobrej atmosféry v medziosobných vzťahoch. Vždy vtedy je pekným, tvorivým spôsobom potvrdzovaná platnosť Ježišovej zásady.
Ale vždy to tak nebýva. Ako často sa stáva, že dobré správanie si ten druhý vykladá ako slabosť, ktorú sa potom snaží využiť a zneužiť na svoj prospech. Vtedy je smutným spôsobom porušená zásada: „Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané.“
Takže sú prípady, keď v rámci tohto časného života táto zásada platí, uplatňuje sa, a sú iné prípady, keď je porušovaná. Keby bolo možné, radi by sme číselne vyjadrili, v koľkých percentách sa uplatňuje a v koľkých nie, a aké závažné sú prípady, v ktorých si zachováva platnosť a v ktorých nie. Z pochopiteľných dôvodov sa to nedá zistiť. Môžeme len konštatovať, že Pán Boh dal človeku slobodu a človek má v dôsledku toho možnosť rozhodnúť sa v každom prípade, či bude merať a na meranie zo strany druhých odpovedať v zmysle Božích požiadaviek alebo proti nim. Zároveň si treba uvedomiť, že sme pred Pánom Bohom zodpovední za to, ako sa rozhodneme.
Týmto sme však ešte nepovedali všetko, čo treba povedať v spojitosti s citovanou vetou Pána Ježiša. Lebo tie slová: „...takou mierou bude vám namerané“ sa na jednej strane dajú vztiahnuť na vzájomné správanie ľudí v tomto svete – ako sme si to práve všimli. Ale dôležitým obsahom týchto slov je aj a predovšetkým toto: Akou mierou meriate vy, takou mierou vám Pán Boh nameria. Toto je hlavný obsah citovaných slov Pána Ježiša.
Akou mierou meriate vy, takou vám Boh nameria. Táto zásada sa môže v nejednom prípade uplatniť už v rámci tohto časného života. Pán Boh je slobodný na to, aby už teraz, v časnosti, svojím konaním, svojím meraním reagoval na to, ako sa správame my ľudia. V určitých situáciách, pri určitých udalostiach sa v človeku môže objaviť záblesk myšlienky: Pán Boh mi takto nameral, a to v dôsledku toho, ako som ja meral a meriam. To môže človeku prísť na myseľ aj pri príjemných aj pri nepríjemných udalostiach. Len s odvahou viery môže človek takto myslieť. S matematickou istotou to nemôže dokázať ani sebe ani druhým, ale sú prípady, keď sa človek len ťažko môže ubrániť tomuto dojmu. Vtedy si človek s bázňou uvedomuje, že Pán Boh všetko pozorne sleduje, a že mu nič nebráni uplatniť zásadu: „Ako mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“
Božie reagujúce konanie nie je obmedzené na tento časný život. Boh je pánom ľudského života aj po jeho prekročení hranice medzi časnosťou a večnosťou. Biblické posolstvo jasne ukazuje, že tam, pri konečnom hodnotení ľudského života na poslednom súde, sa v plnej miere uplatní zásada: „Ako mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“ Stačí sa začítať do podobenstva o boháčovi a Lazárovi, alebo si pozorne prečítať Ježišovu reč o poslednom súde v 25. kapitole Evanjelia podľa Matúša. – Nesmieme pritom pravdaže zabudnúť na to, že pre konečný údel človeka vo večnosti má zároveň rozhodujúci význam to, či človek prijme s vierou vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista, ako aj to, aké etické dôsledky na náš praktický, každodenný život má toto prijatie Božieho ospravedlnenia, Božieho akceptovania.
Ešte v niečom spočíva hlboká pravdivosť citovaných slov Pána Ježiša. To, akou mierou meriame v našich kontaktoch s druhými ľuďmi, pôsobí na tých, ktorých naše meranie v pozitívnom alebo negatívnom zmysle zasiahne Ale teraz treba ešte zdôrazniť, že naše konanie, naše meranie vracia sa aj k nám. Okrem spôsobov, ktoré sme uviedli, spočíva toto spätné pôsobenie v tom, že všetko, čo robíme, pôsobí tvorivo alebo ničivo, pozitívne alebo negatívne na našu vlastnú bytosť. Akou mierou meriame my, takou mierou sa účinky tohto konania prejavia na nás samých, na našej najvnútornejšej bytosti, na našej duši. Táto zákonitosť je málo známa a je najvyšší čas, aby sme si ju všetci uvedomili a v súlade s ňou upravovali, formovali všetko svoje správanie. Do večnosti si neodnesieme nič z toho, čo tu máme – to všetko necháme tu. Ale odnesieme si to, čo sme zo seba za tie desaťročia pozemského života svojím konaním, svojím meraním urobili, ako sme svoju bytosť vybudovali. O každom našom čine, vykonanom i nevykonanom, dobrom i zlom, platí: „Akou mierou meriate vy, takou budujete svoju vlastnú bytosť.“ Pred touto zákonitosťou niet úniku. Človek si nemôže povedať: urobil som niečo zlého, žil som zle, ale postarám sa o to, aby to nezanechalo zlé stopy na mojej bytosti – nič také nie je v moci človeka. Preto sú také dôležité slová Pána Ježiša o meraní a jeho dôsledkoch.
„Akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané“ – to je dôležitá zásada, ktorú Pán Ježiš daroval každému jednotlivému človeku. Ale táto veta bola vybratá ako biblické heslo nášho bratislavského cirkevného zboru na rok 2010. Preto treba uvažovať aj o jej platnosti na život nášho zboru. Chceme aj tohto roku pokračovať v budovaní a pestovaní zborového spoločenstva a jednotlivých zborových spoločenstiev. Okrem toho máme v zbore rozličné problémy, ktoré nás trápia. Pri úvahách o budovaní zborového života a o riešení existujúcich problémov sú potrebné aj organizačné opatrenia. Ale bez vnútornej premeny a obnovy mnohých jednotlivcov vo všetkých oblastiach zborového života sa nič natrvalo cenné nedá dosiahnuť.
V aplikácii na náš zbor by sme slová Pána Ježiša mohli vysloviť takto: Akou mierou meriate vy, akou mierou v radikálnom pokání obnovíte samých seba, akou mierou budete rešpektovať pravdu, spravodlivosť, lásku, akou mierou sa dáte oslobodiť od pokrytectva a pýchy, akou mierou budete na sebe cítiť pohľad vševedúceho, spravodlivého Boha, akou mierou prijmete Ježišovu kritiku a s farizejmi ho neukrižujete, akou mierou ho budete v pokore nasledovať, -- takou mierou má tento zbor perspektívu do budúcnosti. S veľkou bázňou prijímame tieto slová Pána Ježiša, ktorý je Pánom cirkvi, Pánom aj nášho cirkevného zboru. Pamätajme, že to nie sú len slová na prvého januára, keď nám boli darované, ani nie iba na dnešný deň, keď sa nad nimi zamýšľame, ale že je to heslo pre náš cirkevný zbor na celý rok 2010. Toto Božie slovo sa nevráti k Pánu Bohu prázdne, ale vykoná, na čo ho poslal. Ak by sme merali zlým spôsobom, nevystane príslušná Božia reakcia. Ak si tieto slová aj ako jednotlivci aj ako cirkevný zbor so všetkými dôsledkami osvojíme, spočinie na nás Božie požehnanie. Prosíme Pána Boha, aby sa tak stalo.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.