V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

1. slávnosť svätodušná, Ján 14, 26

„Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ (Evanjelium podľa Jána 14, 26)

Milí bratia a milé sestry!

Keby Pán Boh vydával ročenku modlitieb, asi by sme žasli, za čo všetko sa my, pozemskí ľudkovia, modlíme. Boli by sme udivení, aké rôzne prosby „Božia ročenka modlitieb“ obsahuje. Do modlitby pritom vkladáme, čo je pre nás dôležité, čo v danej situácii považujeme za podstatné.
Ak platí, že do obsahu modlitby vkladáme to, čo je pre nás najdôležitejšie, potom je múdre, že naše ev. služby Božie začíname prosbou o Ducha Svätého. O nič sa nepotrebujeme horlivejšie modlievať, ako o dar Ducha Svätého.

Keby Pán Boh vydával ročenku modlitieb, našli by sme v nej všeličo. Možno aj modlitby za tých, ktorí sú síce s nami na jednej lodi, ale duchovne si nerozumieme. Modlitby za to, ako sa zachovať, či sa nebrániť, alebo brániť a ako? – No ak by v „ročenke modlitieb“ chýbali neformálne prosby o Ducha Svätého, potom sa niet čo diviť, že ako jednotlivci i cirkev budeme upadať, že nebudeme duchovne rásť. Pretože Duch Svätý je Ten, kto dáva skutočný, nie len zdanlivý duchovný život. – Kto dáva našej viere život, vrúcnosť, zápal, horlivosť.

Duch Svätý nám pripomína Ježišove slová. Osviežuje našu myseľ, aby sme nezabudli, na čo sme tu ako Kristova cirkev. Pripomína nám, čo je naším poslaním. Bez pôsobenia Ducha Svätého by sme sa nedokázali zorientovať v udalostiach, ktoré nás stretávajú, nevedeli by sme, ako sa zachovať.

Duch Svätý nám pripomína a objasňuje Ježišove slová a zároveň nám dáva silu podľa nich žiť. Tak nás zachováva v spojení s Pánom Ježišom Kristom, v spojení s nebeským Otcom. A o to, zostať v spojení s Pánom Ježišom Kristom, v spojení s Otcom nebeským, ide!

Pre vieru je dôležité, aby nám veci Božie nezostali iba minulosťou, aby sme ich neodložili „ad acta“. Je nebezpečné, keď sa nám stratí súvislosť medzi našou minulosťou a medzi našou prítomnosťou a budúcnosťou. Podľa lekárov to je jeden zo znakov duševnej choroby. Nemenej vážne je, keď nám viera, veci Božie zostanú iba minulosťou. – Keď nemajú pokračovanie, keď nemá pokračovanie to, že sme pokrstení.

Nemôžeme objasniť to, ako vzbudiť v ľuďoch, ktorí sa vzdialili z Božej blízkosti, živú vieru. No čosi predsa môžeme: prosiť o Ducha Svätého. Napredovanie vo viere, ani v našom zbore, bez Ducha Svätého nepôjde. Bez Božieho Ducha, bez Božej prítomnosti, nemáme ako cirkev budúcnosť. Smer nášho žitia závisí od toho, či Božie veci, naše poslanie od Boha neodložíme ad acta, či Pána Boha, to, že On nás chce viesť. nebudeme považovať za v minulosti uzavretú – vybavenú záležitosť.

Sú veci, o ktorých sa nazdávame: to je už za mnou, za nami, s tým sme už hotoví. Bolo by omylom nazdávať sa, že sme hotoví s Bohom. On nás chce naďalej oslovovať, pripomínať nám, že naša viera stojí na Kristovom živote a na Jeho za nás obetujúcej láske. Duch Svätý nám pripomína i to, aké je naše poslanie.
Letnice – zoslanie Svätého Ducha – neskončili pred 2000 rokmi. Pán Boh dáva svojho Ducha tým, ktorí Ho prosia (L 11, 13b). Duch Svätý nás učí Božej pravde, zachováva v tomto svete pamiatku na Kristovo dielo, na Jeho platnosť, hoci Boží nepriateľ chce, aby sme naň zabudli, aby sme Božie veci odložili ad acta.

Svätodušné sviatky nám pripomínajú vznik cirkvi a povzbudzujú nás k odvahe žiť v spojení s nebeským Otcom, s Pánom Ježišom Kristom. Sviatky Svätého Ducha sú dobrou správou aj pre duchovne klesajúcich a vo viere slabých. Zvestujú, že viera nikoho nie je minulosťou natoľko, aby musela minulosťou aj zostať. Letnice pokračujú, veď Hospodin i v dnešnej dobe dáva Ducha Svätého tým, ktorí o Neho prosia, ktorí sa Jeho pôsobeniu otvárajú. Zosiela nám – svojej cirkvi – Ducha, ktorý nám pripomína všetko, čo Ježiš hovoril, aby sme Kristovi dôverovali dnes i v budúcnosti, osobne i v cirkevnom zbore, aby naša viera, láska a nádej bola vždy čerstvou, Duchom Svätým obnovovanou. Amen.

S použitím viacerých prameňov

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.