V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

5. nedeľa po Sv. Trojici, Efezským 6, 10 – 17

Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu, bdejte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. (Efezským 6, 10 – 17)

Pri čítaní tohto textu si môžeme predstaviť starovekého vojaka, napríklad z prvého storočia, v plnej výzbroji a výstroji: opasok, ktorý je symbolom sily a pohotovosti, pancier, ktorý je ochranou pred strelami, dobrú obuv, ktorá umožňuje pevný postoj a dlhé, namáhavé pochody, štít, ktorým sa bojovník pohotovo chráni pred ohnivými šípmi, meč, ktorý je aktívnou zbraňou proti nepriateľovi. Spoločným výrazom sú všetky tieto súčasti označené ako „celá výzbroj“. Celú výzbroj si vojaci brali na seba, keď sa pripravovali na ťažký, rozhodujúci boj, keď bolo treba myslieť na všetky eventuality a nič nesmelo ostať zanedbané.
Táto pohotovosť v plnej výzbroji vtedajšieho rímskeho vojaka je tu použitá ako obraz na názorné opísanie iného boja než boja na vražednom bojisku. Ide o zachovanie duchovnej a mravnej čistoty veriaceho človeka. Keď sa hovorí o boji, znamená to, že sme vo svojej duchovnej a mravnej čistote ohrození. A keď sa hovorí o „celej výzbroji“, je tým naznačené, že to ohrozenie a nebezpečenstvo je veľké.
Čím je ohrozená naša duchovná a mravná čistota? Ohrození sme najrozličnejšími pokušeniami, ktoré pochádzajú z nášho vlastného srdca a z okolitého sveta, od druhých ľudí, ktorí nás svojím zlým príkladom a zlými rečami chcú zviesť zo správnej cesty do nebezpečného smeru. A podobne sa aj my sami, ani si to neuvedomujúc, stávame neraz pokušením pre druhých.
O zvádzaní z vlastného srdca človeka povedal Pán Ježiš známe slová: „Zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania.“ Pán Ježiš povedal aj slová, ktoré varujú pred zvádzaním druhých: „Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie.“ Takéto zvody prichádzajú aj z priameho, bezprostredného kontaktu s druhými, ale mnoho pokušení nám sprostredkúvajú médiá, bulvárne časopisy, televízia a podobne. V nich sa nielen spomínajú, ale neraz aj bagatelizujú také hriechy ako cudzoložstvo, podvody a podobne.
Kresťan je ohrozený nielen pokušeniami a zvodmi tohto typu, ale ohrozený je aj ľuďmi, ktorí sú agresívnymi nepriateľmi viery v Pána Boha, viery vo vykupiteľské dielo Ježiša Krista. Výsmechom, hrozbami, znevýhodňovaním, prenasledovaním sa takíto ľudia alebo aj celé politické systémy usilujú odviesť veriacich od ich viery, a tak zmariť v nich Božie dobré stvoriteľské, vykupujúce a posväcujúce dielo. Takže prvú odpoveď na otázku, čím je ohrozená naša duchovná a mravná čistota a integrita, by sme mohli formulovať takto: Ohrozená je človekom, nami samými a druhými ľuďmi.
To je síce pravda, ale autor nášho textu ide hlbšie. Naše vlastné srdce so zlými myšlienkami, zlé, zvádzajúce príklady zo strany druhých ľudí ako aj médií a prenasledovanie pre vieru v Trojjediného Boha – to je prvá, viditeľná, vnímateľná vrstva. Autor textu nás poúča, že za touto viditeľnou scénou sa nachádza zákulisie, z ktorého sú tieto nebezpečné zvody iniciované a dirigované.
Pritom si človek, ktorý sprostredkúva pokušenia a zvody, sám nemusí uvedomovať, že je manipulovaným nástrojom v rukách zlých, temných síl. A neuvedomujú si to ani tí, ktorí prenasledujú veriacich a cirkev. Neuvedomoval si to napríklad ani taký Saul-Pavel v prvom období svojho života, keď prenasledoval kresťanskú cirkev. Aj o ňom vtedy platili slová Pána Ježiša: „Prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.“ Za ľuďmi pokúšajúcimi, zvádzajúcimi, prenasledujúcimi stoja teda zlé, démonické sily.
Text nás práve na túto situáciu upozorňuje slovami: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ „Krv a telo“ – to je biblické označenie človeka v terajšej časnej forme a spôsobe existencie. Tento výraz je pre nás trocha neobvyklý, ale v Biblii sa používa aj na iných miestach na označenie človeka v jeho časnej forme bytia..
Tie zlé sily, ktoré sa skrývajú za pokušeniami a zvodmi, ktorých nástrojmi sa stávajú ľudia, sú tu označené slovami: „kniežatstvá, mocnosti, páni sveta tejto temnosti, zlí duchovia v nebesiach“. Všetky tieto pre naše chápanie zvláštne výrazy sú označením rozličných druhov zlých, démonských, diabolských síl, ktoré sa usilujú zničiť to dobré, čo Pán Boh stvoril, a zmariť dielo vykúpenia a nového života, ktoré vykonal Pán Ježiš Kristus. Radi by sme poznať rozlíšenie týchto jednotlivých druhov zlých síl, zlých bytostí, ale nevieme, ako sa k tomu dopracovať. Môžeme len povedať: Tieto a im podobné výrazy, s ktorými sa stretneme pri čítaní Novej zmluvy, označujú rozličné druhy zlých bytostí, ktoré majú možno rozdelenú činnosť, rozdelené oblasti pôsobenia, ale všetkým je spoločné, že konajú zlé, ničivé dielo a spôsobujú ohrozenie veriacich, o ktorom tu hovorí apoštol a proti ktorému vyzýva do boja.
Osobitnú pozornosť treba venovať výrazu: „proti zlým duchom v nebesiach“. Pod slovom „nebo“, „nebesá“ si spravidla predstavujeme dokonalý Boží svet. Chápeme to ako miesto, kde sa deje bez výnimky Božia vôľa, ako to vyjadril Pán Ježiš vo svojej modlitbe: „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi“. Preto čitateľa prekvapuje a znepokojuje, že sa tu zlí duchovia spomínajú spolu s nebesami ako miestom ich prebývania.
Trocha svetla do tejto záhady vnáša už množné číslo, ktoré je tu použité – „nebesá“. Tým je naznačené, že existujú viaceré vrstvy neba. Apoštol Pavel spomína svoje zvláštne zážitky, že bol uchvátený do tretieho neba, a inokedy, že bol uchvátený do raja, a že počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť.
Židovské predstavy v dobe Pána Ježiša hovorili až o siedmom nebi. Podľa tých istých predstáv v druhom nebi čakajú zlí duchovia na svoje konečné odsúdenie. Je možné, že takúto predstavu si osvojil aj autor nášho textu, teda že zlí duchovia sa nachádzajú niekde v najnižších sférach neba. Na iných miestach sa hovorí, že sú to mocnosti vzduchu, čo tiež vyvoláva nejakú podobnú predstavu.
Mohli by sme povedať: bývajú v oblastiach, ktoré my ľudia nedokážeme pozorovať, v oblastiach, ktoré prekračujú našu ľudskú skúsenosť a odtiaľ pôsobia svojím zhubným vplyvom na svet ľudí, hľadajú si ľudí ako nástroje svojho nebezpečného pokušiteľského, ničivého diela. Týmito zlými duchmi a ľuďmi, ktorí sa dajú zmanipulovať, aby im slúžili, je veriaci človek ohrozený. Takto opisuje apoštol situáciu veriaceho človeka v tomto svete.
Človek by si mohol povedať: Čo ja zmôžem proti takým prefíkaným silám, keď ich ani nepoznám a neviem definovať, a keď človek tak ľahko podlieha lákavým pokušeniam? Do tejto zdanlivo bezútešnej situácie prináša náš text optimistické posolstvo. Týmto radostným posolstvom, výzvou, aby sme hľadali pomoc u Pána Boha, sa náš text začína: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ Keby sme v tomto boji boli ponechaní na seba, bolo by naše položenie zúfalé. Ale máme pomoc, rozhodujúcu pomoc od Pána Boha.
Aj situácia ohrozenia, aj pomoc Božia v nej je výstižne opísaná v Lutherovej vyznávačskej piesni „Hrad prepevný“. O situácii ohrozenia sa hovorí v prvom verši toto:: „Veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel; veľká moc a klam strašná jeho je zbraň; v svete nemá rovného.“ O ľudskej bezmocnosti a Božej pomoci hovorí hneď nasledujúci verš: „Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni. Máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn.“
Len stále duchovné bdenie a permanentný modlitebný kontakt s ním je pre nás spoľahlivou pomocou a ochranou. Tak napomínal Pán Ježiš svojich učeníkov v Getsemanskej záhrade. Keď prebudil spiacich učeníkov, povedal im: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.“ To isté je obsahom posledného verša nášho textu: „V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu, bdejte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých.“
Keď budeme takto krytí Božou pomocou, Ježišovou ochranou, je našou úlohou nasadiť všetky duchovné sily do boja, ktorý sme opísali. Nie s ustrašenosťou, ale s odvahou a istotou smelého bojovníka. Tretí verš Lutherovej piesne je krásnym vyjadrením tejto odvahy a istoty: „Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť, nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť. Knieža sveta toho trúfa si mnoho; neuškodí nám, odsúdil ho náš Pán; slovíčko ho porazí.“
Aspoň stručne sa zmienime o tom, čo symbolizujú jednotlivé súčasti výzbroje a výstroje, o ktorých sa hovorí v našom texte.
Opásané bedrá sú symbolom stálej pohotovosti, duchovného bdenia. Stála pohotovosť znamená: byť schopný okamžite spoznať duchovné a mravné ohrozenie a okamžite zakročiť proti nemu.
Byť opásaný pravdou znamená dať sa vyškoliť v Božej pravde, aby sme vedeli z Božieho pravdivého stanoviska kriticky hodnotiť všetko, s čím sa stretávame, aby sme sa nestali obeťou diabolských klamov, ale aby sme vedeli prezrieť, prekuknúť všetko, čo nás chce zotročiť a zmanipulovať lákavými sľubmi a pekným povrchom.
Obliecť si pancier spravodlivosti znamená dať sa do služby Božieho programu spravodlivosti, ako o tom hovorí podrobne Pavel v 6. kapitole Listu Rímskym. Kto je naplno zaangažovaný do programu Božej spravodlivosti, ten môže povedať diablovi: Diabol, čo ty tu u mňa vôbec hľadáš? Nevidíš, že som celého seba, celý svoj čas a všetky svoje sily dal k dispozícii Pánu Bohu? Takýto odpor bude úspešný, ako hovorí apoštol Jakub: „Poddajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.“
Ďalšia výzva znie: „Obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja!“ To znamená: Buďte ochotní v čím väčšej miere a hĺbke prijímať pre seba evanjelium, ktoré prináša pokoj, aby ste si ho dokonale osvojili a aby ste tak boli schopní priniesť ho, sprostredkovať aj iným ľuďom, ktorí stoja v takom istom boji a veľmi potrebujú túto pomoc.
Vziať si štít viery znamená dať sa dokonale preniknúť Božou láskou, uvedomiť si: som Bohom absolútne milovaný, akceptovaný, a zo stanoviska tejto najvyššej hodnoty spoznať bezcennosť a škodlivosť toho, čo nám ponúka diabol, i keby sa nám to predkladalo vo veľmi lákavom obale.
Vziať si prilbu spasenia znamená neprestajne uprene pozerať na večné spasenie ako cieľ celej našej cesty. Kto sa takto orientuje na svoje spasenie, nebude odbočovať ani napravo ani naľavo, ale bude kráčať vo svojom duchovnom a mravnom vývoji priamočiaro dopredu.
Vziať si meč Ducha, ktorým je slovo Božie, znamená poznať čím lepšie a dôkladnejšie Písmo sväté, aby nám pri každej situácii rozhodovania a pokušenia prišiel na myseľ niektorý výrok z neho. Na každé zo svojich troch pokušení odpovedal Pán Ježiš slovami Písma, a to je pre nás jedinečný príklad. Prečítajme si o tom odsek v Matúšovi 4 a dajme sa povzbudiť.
Kto bude každodenne hľadať pomoc u Pána Ježiša, a kto bude každé ráno vždy znova brať na seba tieto súčasti kresťanskej duchovnej výzbroje a výstroja, ten bude môcť obstáť v každom boji a dosiahnuť aj konečné víťazstvo.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.