V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. list Timoteovi 2, 19

„Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo.“ (2. list Timoteovi 2, 19)

Milí bratia a milé sestry!
Jedna z často opakujúcich sa otázok návštevníkov nášho zboru znie: Koľko vás je? – Koľko členov má váš zbor?
Odpovedať sa dá rôzne. Je možné uviesť číslo (4 300) z výsledkov posledného štátneho sčítania obyvateľstva (v r. 2001). Je tiež možné povedať stav členov k 1. 1. 2010 podľa evidencie v zborovej kartotéke (4 136). Je možné uviesť, koľko ľudí si vlani uhradilo členský príspevok („cirkevnú daň“). Samozrejme, dá sa hovoriť aj o účasti na všetkých našich nedeľných službách Božích (priemerne na ne príde 629 ľudí, teda 15, 2 % z evidovaných členov zboru.)
Nech si za odpoveď vyberieme hociktorú z možností, je zrejmé, že z čísel štatistiky sa o tom, kto skutočne verí v evanjelium – lebo to je evanjelik v pravom slova zmysle – plnú pravdu nedozvieme. Tieto čísla skôr napovedia, že nie je každý evanjelikom, kto sa za neho vydáva. Na otázku: Koľko nás je? – Koľko členov má bratislavský evanjelický cirkevný zbor?, môžeme teda odpovedať iba približne.
Čo je však isté, čomu môžeme a máme s určitosťou veriť, sú slová z 2Tim 2, 19: „Pán poznal svojich!“ Boh vie o tých, ktorí Mu úprimne dôverujú, ktorí prijali Ježiša Krista za svojho Pána a Záchrancu, ktorí dovolia Duchu Svätému, aby v nich a skrze nich niečo dobré konal. Ani jeden z týchto ľudí nie je Bohom zabudnutý. Ani jeden z nich nebude na Božom súde zahanbený. Pretože cirkev v biblickom slova zmysle nie je predovšetkým organizácia, ako spolok turistov či záhradkárov, ale je spoločenstvom ľudí, ktorí majú živý vzťah viery, lásky a poslušnosti s Kristom. – Ktorí vedia, že kresťanom nie som hlavne preto, že som zapísaný v evidencii, ale preto, lebo sa nezaobídem bez Ježiša.
Žijeme v čase mnohých skreslených či úplne zavádzajúcich informácií. Takou bola aj doba, v ktorej vznikol 2. list Timoteovi. Charakterizovali ju – aj v náboženskej, duchovnej oblasti – mnohé nepravdy a bludné učenia. Nemôžeme im ani dnes zabrániť, nemôžeme zamedziť, aby vznikali a boli hlásané, ale môžeme ich odhaľovať a práve tak, ako v čase vzniku 2Tim, i my smieme veriť, že: „Pevný základ Boží predsa stojí!“
Falošné učenia, aj skreslené, deformované, nebiblické ponímania kresťanstva, ktoré chcú cirkev degradovať iba na organizáciu, raz budú vyvrátené. Avšak Boží základ zostáva pevný! „Pevný základ Boží predsa stojí!“
Apoštol pripomína, že tento základ má dvojakú pečať. Keď hovorí o základe a pečati, mal zrejme pred očami skutočnosť, že v čase Rímskej ríše boli tehly pre vypálením opatrené nápisom –„pečaťou“. Text, ktorý bol do tehál vpečatený, obsahoval dva údaje: meno výrobcu a dátum výroby. Byť kresťanom znamená patriť Kristovi – ako svojmu Pánovi a Záchrancovi z hriechov. Dobrovoľne Ho uznať za najvyššiu autoritu svojho života.
Vo 4. Mojžišovej (16, 1 – 5) čítame o vzbure Kóracha proti Mojžišovi. Hospodin vtedy ukázal, kto je Jeho. Práve tak Pán cirkvi aj dnes pozná svojich. Vie o tých, ktorí k Nemu prechovávajú lásku, dôveru a poslušnosť, ale vie aj o tých, ktorí prepadli omylu a myslia si, že členstvo v cirkevnej organizácii im zaručí spásu, alebo že keď pohŕdajú viditeľnou cirkvou, sú lepšími ľuďmi.
V Markovom evanjeliu (Mk 12, 34) Pán Ježiš vraví zákonníkovi, vidiac, že rozumne odpovedal o prvom zo všetkých prikázaní: „Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho“. Nebol od neho ďaleko, lebo mal duchovné poznanie, teoreticky vedel, čo od nás Pán Boh čaká, kam smerovať. Nebyť ďaleko od Božieho kráľovstva predsa ešte neznamená, že som v ňom. V basketbale sa lopta môže dotknúť obruče koša, dokonca sa v nej aj točiť, no pokiaľ košom neprepadne, neráta sa to za bod. Aj tesne veľa je vedľa. Práve tak, nebyť ďaleko od Božieho kráľovstva, byť blízko pri ňom, ešte neznačí, že sme v ňom. K tomu treba viac ako len vonkajšiu formu, viac ako teóriu. K tomu je potrebná prax dôvery a úcty k Ježišovi, prax lásky k blížnym. U evanjelistu Matúša o tom Pán Ježiš hovorí (Mt 7, 21 – 23): „Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane!, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“
Ani slová vyznania, ani skutky konané v Ježišovom mene záslužne – s vedomím, že kvôli nim ma Pán Boh musí prijať, nezaručia spásu. Hospodinovi ide predovšetkým o živú vieru – o dôveru, lásku, poslušnosť, o poctivý – neformálny vzťah k Nemu i cirkvi. Nechceme podceňovať organizačnú štruktúru cirkvi. Má svoj praktický význam pre to, aby cirkev dobre fungovala a efektívne slúžila. Preto povzbudzujme tých, ktorí majú evanjelické korene, aby sa v budúcoročnom sčítaní obyvateľstva prihlásili k evanjelickej cirkvi. No najmä prosme o živú vieru a lásku.
Keď Písmo sväté vraví: „Pán poznal svojich!“, vyjadruje tým, že Hospodin nehľadí iba na vonkajšie veci, na to, čo je pred očami, ale na srdce človeka (por. 1S 16, 8), na jeho najvnútornejšie pohnútky, motívy. Pán Boh sa nedíva na naše štatistiky. On hľadí na naše srdce, na to, či je Ježiš našou najvyššou hodnotou, naším pokladom (por. ES 453). Iste, teší nás aj pekný vonkajší počet a naopak zarmucuje, ak nás je menej. Nechcime však vidieť zmysel a úspech našej práce v cirkvi iba v rastúcich štatistických číslach. Nech nám záleží najmä na tom, aby v našom žití bola zjavná dôvera a poslušnosť k Bohu a láska k ľuďom. Nech nám záleží, aby sme k dôvere a poslušnosti Bohu a k láske k blížnym, slovom i skutkom viedli aj ľudí okolo nás. Aj tých, ktorí Pána Boha opustili alebo zatiaľ k Nemu nenašli cestu. Aj tých, ktorých viera je deformovaná rôznymi falošnými, nebiblickými názormi, ktorí sa spoliehajú na to, čo je pred očami a uniká im, že Boh hľadí na srdce. Dajme im svojím správaním, tým, že sa budeme strániť neprávosti (por. Ef 4, 25 – 5, 2) a činnou láskou vedieť, že Pán Boh trpezlivo čaká aj na ich návrat k Nemu, že kresťanstvo síce je aj o príslušnosti k cirkvi, ale najmä o poslušnej dôvere v Boha, potvrdenej skutkami lásky (por. G 5, 6).
„Pán poznal svojich!“ – To je pevný Boží základ, ktorý nik nevyvráti. Spoľahlivý základ, na ktorom smieme postaviť „dom nášho žitia“. Amen.
Modlitba: Pane Ježiši Kriste, iba Ty naozaj poznáš svoj ľud. Vieš, rozlíšiť pravdu a úprimnosť od falošnosti; lebo vidíš do srdca, poznáš najskrytejšie úmysly, motívy našich slov i činov. Vyznávame, že i pri nás sa mnohé deje len naoko. Prosíme odpusť nám a chráň nás pred náboženským formalizmom, ale aj pred povyšovaním sa nad druhých. Pomôž nám i ďalším pochopiť Tvoju lásku, porozumieť, k čomu nás voláš. Prosíme daj, nech náš praktický život odzrkadľuje vieru v našom srdci. Posilňuj nás svojím Duchom, aby sme napredovali v dôvere, úcte a poslušnosti k Tebe i v láske k blížnym.

Amen.

Pramene:
Milan Benján: Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov (vydali: Bratia Sabovci s.r.o., Zvolen 2002);
John R.W. Stott: Výklad epištoly 2. Timoteovi (vyd. Návrat, Praha 1992);
Lubomír Kabíček: Výklady k 2. Timoteovi (in: /uspořádala/: Dagmar Ondříčková: Na každý den 2001 – září; vyd. Kalich, Praha 2000);
Helmut Merkel: Die Pastoralbriefe – NTD Band 9/1 (Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen und Zürich 1991).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.