V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

Rímskym 6, 12 - 23

Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. ● Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. ● Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. ● Čo teda? Máme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie. ● Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo hriechu - na smrť, alebo poslušnosti - na spravodlivosť? ● Ale vďaka Bohu, že ste (len) boli otrokmi hriechu a stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli odovzdaní. ● Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti - po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela - lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia. ● Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. ● A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to! Lebo koniec toho je smrť! ● Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie a napokon večný život. ● Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rímskym 6, 12 - 23)

Keby sme chceli nakrátko vyjadriť obsah 6. kapitoly Listu Rímskym, nadpísali by sme ju slovami: "Slobodný od hriechu". ● Tento obsah je výstižne vyjadrený aj v odseku, ktorý sme z tejto kapitoly práve prečítali. ● Tu sa predpokladá, že existujú dve formy, dve koncepcie ľudského života. ● Tá prvá, zlá, negatívna, ničivá, deštruktívna má takýto obsah: seba, celého seba, so všetkým, čo človek je a má, dať k dispozícii hriechu, nespravodlivosti, diablovi, ● obsahom tej druhej, dobrej pozitívnej, tvorivej, perspektívnej je: celého seba, so všetkým, čo človek je a má, dať k dispozícii Pánu Bohu, jeho programu spravodlivosti a lásky.
● Môže vzniknúť otázka: Existujú naozaj len tieto dve možnosti, tieto dve koncepcie? ● Neexistuje nejaká tretia, neutrálna možnosť? ● Či si človek nemôže povedať: Neverím v Boha, neverím v diabla, ja sa nikomu nebudem dávať k dispozícii, budem žiť len zo seba a budem žiť len pre seba? ● Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že taká otázka má logické opodstatnenie. ● Ale na rozdiel od povrchného zdania nám Božie slovo odhaľuje pravdu o ľudskom živote, ktorá nemusí byť na prvý pohľad viditeľná. ● Medzi tieto Božím slovom odhaľované pravdy patrí aj to, čo sme na základe 6. kapitoly Listu Rímskym práve opísali: ● Človek slúži buď stvoriteľským zámerom Božím alebo ničivým zámerom diablovým. ● Dávame sa k dispozícii buď Božiemu programu spravodlivosti a tvorenia alebo diabolskému programu nespravodlivosti a ničenia. ● Tretia možnosť, nejaká neutralita neexistuje.
● Človek nemusí v tejto veci urobiť vedomé rozhodnutie v tom zmysle, žeby si povedal: ja sa teraz rozhodujem pre túto alebo pre tú druhú možnosť. ● Ale i tak sa - svojím myslením, túžbami, praktickým rozhodovaním a konaním - stavia buď na jednu alebo druhú stranu. ● Rozhodnutie mohlo byť urobené v hlbokých sférach našej bytosti, ktoré si ani neuvedomujeme. ● Ale i tak sa patrí, aby sme poznali seba i z tejto stránky. ● Je síce mnoho toho, čo o sebe nevieme, takže vo veľkej miere sme sami pre seba tajomstvom. ● Ale poznať, na ktorej z tých dvoch opísaných strán sa nachádzame - to patrí medzi podstatné poznatky o nás samých. ● Mali by sme sa vo svetle Božieho slova z tohto hľadiska pozrieť na svoj život.
● Môže existovať aj kombinácia týchto protikladných postojov. ● Niektoré činy vyvolávajú dojem, že sme na strane Božej, iné, že sme na strane diabla. ● Obyčajne však jedna stránka prevažuje, jedna z týchto dvoch stránok zodpovedá tomu, čo sme vo svojej podstate. ● Dôležité je totiž nielen to, ako sa naše postoje a činy javia navonok, ● ale ešte dôležitejší je náš myšlienkový a citový sprievod toho všetkého. ● V oblasti myslenia, cítenia, vôle je situácia jednoznačnejšia napriek vonkajšej kombinácii zdanlivo protichodných postojov.
● List Rímskym obsahuje veľkolepé posolstvo o prechode človeka z jednej formy existencie do druhej. ● Keby sme venovali primerane dlhý čas na pozorné prečítanie, premyslenie a dôkladné preštudovanie celého tohto listu, videli by sme, o akú dôležitú vec tu ide. ● V našom texte je krátke zhrnutie toho všetkého.
● Tu je stručne opísaná hriešna existencia človeka a potom jeho nová existencia. ● Hriešna existencia je charakterizovaná tým, že človek dáva svoje údy k dispozícii nespravodlivosti, diablovi. ● Nejde len o údy v úzkom zmysle slova, ale o všetky schopnosti a možnosti, ktoré človek má. ● Je to rozum, intelekt, rozmýšľanie, používanie jazyka, emócie, smerovanie vôle, a potom samozrejme aj ruky, nohy, oči. ● Toto všetko a všetko ostatné, pri hriešnom type existencie dáva človek k dispozícii ničivej moci.
● Diabolská moc sa nepredstavuje vždy priamo a bezprostredne ako ničivá moc. ● Neraz vystupuje pod lákavými maskami, ktoré pôsobia na nás príťažlivo. ● Toto maskovanie sa deje v záujme toho, aby diabol získal pre svoje zámery čím viacerých ľudí. ● Ale keď si premyslíme dôsledky toho lákavého, na čo nás navádza diabol, môžu sa nám otvoriť oči pre poznanie toho, k akým zhubným, ničivým dôsledkom pre nás a pre druhých to vedie.
● Preto je potrebné veľa rozmýšľať o dôsledkoch našich postojov a konania. ● Pán Boh nám dal rozum, aby sme ho využívali aj na prenikavé myslenie o svojej duchovnej situácii. ● Veľkou pomocou nám je pritom Písmo sväté, ktoré nám odhaľuje aj to, čo my priamo nevidíme. ● Mali by sme ho využívať na odhaľovanie a odhadzovanie lákavých masiek z pokušení, aby sme poznali ich skutočnú tvár a dôsledky.
● Inokedy je možné vidieť priamo ničivé účinky toho, čo človek robí v diabolskej službe. ● Sú ľudia, ktorým spôsobuje diabolskú radosť to, že môžu spôsobovať bolesť druhým ľuďom, ● alebo ktorým robí radosť, že môžu robiť ničivé, vandalské výčiny. ● Je to nezmyselné trápenie a mučenie kvôli mučeniu, ● nezmyselné ničenie kvôli ničeniu. ● V takýchto prípadoch sa odhaľuje pravá tvár hriechu, pravá tvár diabolskej zaangažovanosti.
● Ľudstvo veľmi pokročilo vo vede a technike, ● ale pokiaľ ide o záležitosť, či slúžime Božej tvorivej činnosti alebo diabolskej ničivej činnosti - ● v tejto veci je dnešné ľudstvo na nebezpečne primitívnom stupni. ● Komu by sa zdalo, že je to príliš pesimistické hodnotenie, ● mal by si urobiť podrobný prehľad o tom, koľko diabolskej radosti z týrania, utrpenia, plaču, bolesti, sĺz sa odohralo len v takom dvadsiatom storočí a za tých pár rokov dvadsiateho prvého storočia.
● Otázka toho, či svoje schopnosti dávame k dispozícii Pánu Bohu alebo diablovi, nie je úzka náboženská otázka, ● ale otázka, ktorá sa týka celej ľudskej spoločnosti. ● Lebo ak by sa slúženie diablovi - dávanie svojich schopností k dispozícii diablovi malo rozširovať a zachvacovať čím ďalej tým viacerých, ● tak potom strašná katastrofa ľudstva je nevyhnutná.
● Záchranu nielen jednotlivca, ale záchranu ľudstva môžeme vidieť len v tom, že sa v tejto veci čím viac ľudí preorientuje, ● že prestanú dávať seba k dispozícii diablovi a že sa rozhodnú dať sa k dispozícii Pánu Bohu.
● Práve toto je cieľ vykupiteľského diela Pána Ježiša Krista. ● Pán Boh vie, ako veľmi je ľudstvo ohrozené neprestajným diabolským intervenovaním, zasahovaním do duší jednotlivcov a do spoločnosti. ● Preto rozvinul veľkorysý plán záchrany. ● Tomuto cieľu slúži celé dielo Božieho Syna Ježiša Krista: ● jeho kázeň a učenie, ● jeho osobný životný príklad, ● jeho zachraňujúca láska k ľuďom, ktorí sa stali otrokmi hriechu, ● jeho vytrvalosť pri programe pravdy, spravodlivosti a lásky až do samého konca, ● jeho smrť a vzkriesenie, jeho dnešné pôsobenie - to všetko je ponuka Božej pomoci tragicky nešťastnému ľudstvu.
● Všimnime si zvláštnu Božiu metódu pri zachraňovaní hriešnikov. ● Postupuje nie metódou rozčúleného moralizovania, ale metódou zvestovania milosti. ● Hriech síce nebagatelizuje, veď dobre vie o jeho katastrofálnych následkoch, ● ale hriešnemu človeku posiela posolstvo: ● Boh ťa má rád, Boh ťa miluje, ● nemusíš sa donekonečna topiť v bahne svojich nerestí. ● Napriek svojmu hriechu máš aj ty možnosť začať kráčať po celkom novej životnej ceste.
● Pochopiť dôležitosť tejto myšlienky nám pomôže krátka úvaha: ● Odkiaľ sa grupujú mnohí mladí zločinci? ● Z rodín, v ktorých nezažili opravdivú lásku. ● Ide o deti, ktoré označujeme ako siroty žijúcich rodičov. ● Z nedostatku lásky vyrastá zločinnosť, ● z nedostatku lásky vyrastá diabolská radosť zo spôsobovania utrpenia druhým ľuďom. ● Ak je však človek milovaný a každodenne túto lásku cíti, vyzerá to inak. ● Preto sa Božie dielo záchrany začína posolstvom o láske. ● "Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho." ● Toto posolstvo treba vkladať do sŕdc ľudí. ● Nielen opakovaním týchto slov, ale aj tým, že im svojou láskou dáme zažiť ukážku Božej lásky, ● že ich budeme brať vážne, ● že ich aspoň trochu oslobodíme od ich skrytého pocitu menejcennosti.
● Toto je Ježišova metóda. ● Dal ľuďom zažiť lásku. ● Dal im najavo, že ich miluje, že sa o nich zaujíma. ● Farizejskí protivníci ho nepochopili. ● Ale on svoju metódu pokladal za takú dôležitú, že pri nej ostal napriek kritike. ● A tak sa pod vplyvom Ježišovej lásky z ľudí, ktorí boli dovtedy exponentmi diabla, stávali ľudia, ktorí sa s radosťou stali nástrojmi v rukách Božej lásky a spravodlivosti.
● Prečítané slová zo 6. kapitoly Listu Rímskym by sme mali vztiahnuť na seba, ● mali by sme uvažovať o otázke, ako sa v ich svetle javíme my sami, ● aké zmeny v našom živote nám Pán Boh ponúka, ● na aké zmeny nás vyzýva. ● Mali by sme tieto slová prijať aj ako základné poznanie pre pochopenie druhých ● a ako poznanie, ktoré by nám malo ukázať, ako aj druhým môžeme pomôcť k novému životu. ● V Prvom liste Jánovom sú nasledujúce dôležité slová o poslaní Pána Ježiša Krista: ● "Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky." ● To určite platí aj v tom ohľade, o ktorom sme práve hovorili. ● A určite to platí aj dnes. ● On klope aj na dvere našich sŕdc.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.