V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

5. nedeľa po Sv. Trojici, Lukáš 5, 1 - 11

Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. 2 A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. 3 Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! 5 Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete. 6 Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. 7 I dali znamenie pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek. 9 Hrôza sa ho totiž zmocnila, i všetkých, ktorí boli s ním, nad lovom rýb, ktoré ulovili; 10 podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. 11 Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho. (Lukáš 5, 1 - 11)

Bratia a sestry!
Mnohí ľudia v našej cirkvi sa zhodujú na tom, že náš bratislavský cirkevný zbor má veľký duchovný potenciál. Mohli by sme lepšie slúžiť starším a nevládnym; mohli by sme získať pre cirkev a pre Krista viacej mladých ľudí; mohli by sme viacej urobiť v misii tlačeného slova; máme potenciál na lepšie presadenie sa kresťanských hodnôt v kultúre nášho mesta, atď. Ale niečo akoby bránilo nám, evanjelikom vo väčšej miere dať najavo hodnoty, ktoré naša cirkev predstavuje. Sme použiteľní v Božom diele? Keďže náš biblický príbeh o bohatom lovení rýb končí práve tým, že si Pán Ježiš niektorých oslovil aby sa stali rybármi ľudí, pýtame sa:

1. Čo môžeme urobiť preto, aby sme boli Pánovi
užitoční? Dajme Mu svoje uši. Vždy nanovo ma zaujme prvá veta nášho príbehu. Zástup ľudí sa valí na Pána Ježiša. A evanjelista uvádza aj dôvod: Aby počúval slovo Božie. Použiteľnosť človeka v Božom diele bez počúvania Božieho slova je nemožná. Ľudia, ktorí dačo znamenali v Božom diele na zemi, či už žili v dávnej, alebo menej dávnej minulosti, poznávali Písmo a premýšľali nad ním. Vnímali, že k mím hovorí Pán. Či to boli apoštolovia, cirkevný otec Augustín, Luther, v kultúrnom svete Dürer, Bach, Verdi, alebo Schweitzer a v neposlednom rade v našich dejinách Matej Bell, Daniel Krman, Karol Kuzmány a mnohí ďalší. Pán si ich mohol použiť, lebo Mu dali svoje uši, aby načúvali, čo hovorí Pán a Spasiteľ sveta. A ako je to s nami, bratia a sestry? Na Pána Ježiša sa valí zástup, aby počúval slovo Božie. Ale v našom cirkevnom zbore to nie sú zástupy, ktoré by chceli počúvať Božie slovo. Keby len tretina evanjelikov v Bratislave prichádzala na služby Božie, nestačili by nám naše kostoly. Mýlime si biblické výroky s výrokmi našich slávnych dejateľov, naše deti a vnúčatá nepoznajú biblické príbehy. Asi nastala doba, o ktorej hovorí apoštol Pavel (2tm 4, 3 - 4): 3 Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, 4 odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Práve preto sme i dnes napomenutí, aby sme neopúšťali svoje zhromaždenia (Žid 10, 25) a aby sme so žalmistom vyznávali (Ž 122, 1): Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho! Dajme Pánovi svoje uši a On si nás bude môcť použiť.

2. Čo môžeme urobiť preto, aby sme boli Pánovi
užitoční? Dajme Mu svoju vôľu. Pán Ježiš vyučuje zástupy ľudí. Títo vedia, že nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích (Mt 4, 4). Keď zástupy odišli, Pán oslovuje Petra (4): Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! Peter k tomu veľa chuti nemá (5): Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. No Peter napriek pochybnostiam chce Ježišovi vyhovieť a tak Mu hovorí: ale na Tvoje slovo spustím siete. Peter svoju vôľu podriaďuje Pánovi. Aké dôležité a zároveň ťažké! Vždy to bolo ťažké, nesprávať sa podľa svojho presvedčenia a chuti a podľa spôsobov, ktoré sa presadzujú aktuálne v spoločnosti, ale zachovať sa tak, ako to od nás žiada Pán Ježiš a Božie slovo. Dať svoju vôľu Ježišovi bolo ťažké aj pre apoštola Pavla na ceste do Damašku. Aj pre mučeníkov cirkvi nebolo ľahké prísť o majetok, o česť a aj o život, len aby sa podriadili Pánovi. Ako úboho vyznievajú dnes tí, ktorí teraz, či v minulom režime záujmy svojej kariéry a neochotu podriadiť sa Božej vôli obhajujú tým, že len chceli / chcú - lepšie slúžiť Pánovi. Ak Mu chceme naozaj byť užitoční, potom sa vzdávajme svojej vôle a podriaďujme sa Jeho vôli. Ak by sme to my, kresťania - evanjelici dokázali, nepresadzovala by sa v takej miere na Slovensku homosexualita, nebolo by toľko útekov z manželstva a manželskej nevery, nedarilo by sa toľko pomstychtivosti, bolo by menej zanedbaných detí a a ľudského nešťastia v rodinách a na pracoviskách... Nečakajme však na ostatných. Učme sa my podriaďovať svoju vôľu Pánovi.

3. Čo môžeme urobiť preto, aby sme boli Pánovi
užitoční? Dajme Mu svoj čas. Peter s ostatnými učeníkmi má už vlastne voľno. A má právo si ho s kolegami zaslúžene užívať. Nielenže v noci ťažko pracovali, aj keď nič nechytili. Ale aj po nočnej sa zúčastnili zhromaždenia, aby počúvali Pána Ježiša a Jeho slovo. Teraz je ten správny moment, aby si oddýchli. Ale keď ich Pán oslovuje, okrem svojej vôle Mu dávajú aj svoj čas. Pán Ježiš si tvoj čas, brat, sestra, zaslúži: On obetoval nám svoj čas života. On má otvorené uši a vždy si nájde čas, aby počúval naše vzdychy, priania, modlitby, má čas, aby nás tešil a vyučoval, nachádza si čas pre pomoc, keď sme v ťažkostiach a má čas pre to, aby nás ubezpečil o svojej milosti a láske, keď sa Mu spovedáme. Vieme Mu aj my obetovať čas, keď chce byť On s nami a keď nás chce použiť v svojom diele v našich rodinách, medzi priateľmi a podobne?

4. Čo môžeme urobiť preto, aby sme boli Pánovi
užitoční? Dajme Mu svoju pýchu. Peter je v blízkosti Ježišovej a práve pri Ježišovi, keď počúva Jeho slovo, keď vidí, ako si počína, keď má otvorené srdce pre Spasiteľa, zrazu vidí v Božom svetle aj seba. A je zhrozený, aký je úbohý, hriešny. Treba povedať, že Peter neurobil žiadny tzv. "veľký" hriech: Nedopustil sa nevery voči manželke, nerozbil ani sebe, ani nikomu manželstvo, nemal homosexuálny vzťah, nepozeral porno, nevytuneloval firmu, nezničil konkurenta nekalým spôsobom, neočierňoval protivníkov v tlači, neohováral a nerúhal sa. Nezabil a nekradol - ani pod zámienkou práva. On len pochyboval o Ježišovej moci a veľkosti. Pozerá na množstvo rýb na Pánov rozkaz ulovených a uvedomuje si svoju malosť, odsúdeniahodnosť, neveru, hriech. Obdivuhodné. Koľkými ľuďmi neotrasie sebavedomím nič. V bohorovnej pýche pohŕdajú zákonmi Božími i svetskými. Ale tí, ktorých si Pán môže použiť v svojom diele, aby boli požehnaním svetu a cirkvi, vedia byť pokornými. Oplatí sa to (Jk 4, 6): Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
Bratia a sestry. Kladieme si vôbec otázku: Čo môžem urobiť preto, aby som bol Pánovi užitočný? Ak áno, potom Mu daj svoje uši, svoju vôľu, svoj čas a aj svoju pýchu. A Pán si aj teba bude môcť použiť, aby si sa stal rybárom ľudí na ich záchranu, očistenie života a večnosť.

Amen.

Boris Mišina
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.