V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. slávnosť vianočná, Rímskym 6, 19 - 23

Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela - • lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, • tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia. • Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. • A aké ovocie ste vtedy mali z toho? • Teraz sa hanbíte za to! • Lebo koniec toho je smrť! • Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie a napokon večný život. • Lebo odmena za hriech je smrť, • ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rímskym 6, 19 - 23)

• Pri čítaní Biblie je dôležité, aby sme jednotlivé vety alebo odseky nevytrhávali zo súvislosti, ale všimli si celý široký kontext. • Keby sme tak nespravili, hrozí nebezpečenstvo, že takto vytrhnutému odseku budeme pripisovať celkom iný význam, než aký má v skutočnosti.
• Keby sme napríklad prečítaný odsek z Listu Rímskym chápali izolovane, mohol by vzniknúť dojem, že tu máme jeden prísny rozkaz, že človek musí zmeniť svoj život k lepšiemu, a nič viac. • Takýto príkaz tu síce je, • ale keby sme okrem neho nič nevedeli, mohli by sme sa domnievať, že človek je zo svojich síl schopný urobiť vo svojej bytosti takú veľkú zmenu. • Keby sa o to pokúsil a mal by dojem, že sa mu to podarilo, upadol by do nebrzdenej pýchy, • a to by bolo veľmi zle. • Keby sa o to pokúsil a nedarilo by sa mu to, mohol by upadnúť do zúfalstva, • a aj to by bolo veľmi zle. • Pred takýmito zlými dôsledkami nás chráni to, že si všimneme širokú súvislosť, a tak nájdeme správne pochopenie.
• V našom prípade by najlepšie bolo dôkladne si prečítať celý List Rímskym, • lebo v ňom sa nachádza celá myšlienková reťaz, ktorej jedným ohnivkom, jedným bodom je aj náš text. • Aká je to súvislosť, čo je jej obsahom? • Stručne môžeme odpovedať takto: • Ľudstvo je v tomto apoštolovom liste predstavené ako spoločenstvo ľudí, ktorí odmietli uznať nad sebou pravého Boha • a v dôsledku toho sa dostali do bahna zla, z ktorého sa nemôžu sami vyslobodiť. • Opisy mravného úpadku, mravnej dekadencie v prvých dvoch kapitolách listu sú priamo otrasné. • Tam opísal apoštol mravný rozklad spoločnosti končiaceho sa staroveku, ako ho videl na vlastné oči. • Tento opis sa plne hodí aj na dnešnú dobu, v ktorej tiež musíme vo veľkej miere konštatovať mravný úpadok a rozklad.
• Do tejto spoločnosti v staroveku zaznelo radostné posolstvo o tom, že Boh ešte ani o takéto dekadentné ľudstvo nestratil záujem • a že prichádza s veľkolepým plánom na jeho záchranu. • Život a dielo Ježiša Krista nie je náhodný historický jav, • ale historický jav, ktorého pôvodcom je Hospodin.
• Do skazeného ľudstva, ktoré si samo nemohlo pomôcť a ktoré si ani dnes samo nemôže pomôcť, zaznieva hlas radostného vianočného posolstva, hlas evanjelia: • Človeče, daj sa zachrániť z tejto skazenosti.
• Tí, ktorí v tej starej dobe prijali toto posolstvo a pozvanie, začali tvoriť nové spoločenstvo celkom nového typu, cirkev. • Boli to ľudia, ktorí s veľkou radosťou vzali na vedomie: • Boh aj mňa chce zachrániť, Boh aj mne chce pomôcť z mojej mravnej skazenosti. • S radosťou prijali Boží odkaz, že ich Boh oslobodzuje od bremena minulosti • a že im umožňuje začať písať celkom nový list života. • Toto presvedčenie sa tak veľmi zmocnilo ich srdca, že boli ním úplne preniknutí. • Už v dôsledku toho, že stále chodili s istotou: Boh ma mám rád, som jeho dieťa, jeho syn, jeho dcéra, • už v dôsledku toho sa z nich začali stávať celkom noví ľudia. • Ten prvý, zásadný, nevyhnutný krok urobil teda Pán Boh. • Ten prvý krok – to je všetko to, čo tvorilo životné dielo Pána Ježiša Krista. • Všetko to sa v plnom rozsahu týka aj dnešnej doby, dnešnej situácie, dnešného ľudstva, každého jednotlivca.
• Ľuďom, ktorí už boli a sú hlboko pozitívne, tvorivo poznačení touto radostnou istotou, zaznieva v našom texte výzva: • Nasaď všetky sily do toho, aby si sa aj v každodennom živote stával novým človekom. • Keby táto výzva zaznela ľuďom, ktorí to posolstvo o Božom záujme a o Božej láske ešte nepočuli, ktorí ho nezažili, neprijali, • takí ľudia by ho jednak správne nepochopili, • a keby ho predsa prijali, viedlo by ich to k spomenutej pýche alebo zúfalstvu, • ale nič skutočne nového by z takéhoto izolovaného nariadenia nemohlo vyrásť. • Preto je dôležité čítať tento text v jeho širokej súvislosti.
• Ale keď už tú širokú súvislosť poznáme, • keď si plne uvedomujeme, že bez Božej pomoci, bez Božieho vedenia, bez vykupiteľského diela Pána Ježiša Krista by sme sa nijako nemohli dostať k novému životu, • a že nám tú rozhodujúcu pomoc Pán Boh veľkolepým spôsobom poskytol a stále poskytuje, • potom už môžeme, ba musíme túto výzvu brať veľmi vážne. • Keďže Boh to s obnovením nášho života myslí tak nesmierne vážne, • musíme aj my túto záležitosť brať s nesmiernou vážnosťou.
• Primerane tejto vážnosti je formulovaná v našom texte naliehavá výzva k novému životu. • Na znázornenie a potvrdenie výzvy k novému životu používa apoštol obraz z vtedajšieho spoločenského života. • Otroctvo bolo v tej dobe rozšíreným a každému veľmi dobre známym javom. • My u nás dnes nemáme takú jasnú predstavu o inštitúcii otroctva, • hoci rozličné formy otroctva existujú aj v dnešnej dobe. • Otrok nebol svojím pánom, ale so svojím telom a svojimi schopnosťami, so svojím časom, a to celým časom, patril svojmu pánovi. • V ktorejkoľvek chvíli musel mu byť k dispozícii. • Apoštol chce povedať, že ľudstvo a jednotliví ľudia, ktorí odmietli uctievať a rešpektovať Boha ako Boha, • upadli v duchovnom a mravnom ohľade do podobného stavu otrockej závislosti. • Ich pánom sa stal hriech ako zosobnená, personifikovaná sila, • a oni sa mu voľky-nevoľky dávali k dispozícii. • Hriechu ako zosobnenej temnej sile dávali k dispozícii svoje telo, myslenie, schopnosti, svoj čas.
• Tento stav nie je iba minulosťou, ale pre toho, kto neprešiel do nového života, je i dnes prítomnosťou. • Je to smutný, ale hlboko pravdivý psychologický opis stavu človeka, ktorého sa zmocní alebo ktorého priamo posadne nejaká zhubná vášeň, alkoholizmus, drogy, gamblerstvo, chaotický sex a iné. • Vieme dobre, z pozorovania života, z literatúry, a možno aj z vlastnej skúsenosti, že človek sa v takom prípade stáva úbohým otrokom takej vášne. • Ale i keď sa otrocká závislosť od nejakej vášne neprejaví v takejto extrémnej podobe, • každý môže vedieť veľmi dobre zo svojej skúsenosti, čo je to otrocká závislosť od hriechu. • V jasných chvíľach si človek aj uvedomuje, aký ponižujúci a zhubný spôsob života to je.
• Už sme si všimli, že z tohto začarovaného a to veľmi nebezpečného kruhu môže pomôcť iba Boh, • a on skutočne aj pomáha. • Ale človek sám nesmie pritom ostať pasívny. • Do zápasu o nový život musí vložiť svoje najlepšie sily. • Pán Boh nám dal schopnosť myslenia, schopnosť jasného videnia, schopnosť pevnej vôle - • a toto všetko a všetko ostatné treba nasadiť do celoživotného zápasu o nový život.
• V texte sa nachádza dôležité slovo „posvätenie“. • V pôvodnom texte je použité grécke slovo hagiasmos, ktorého koncovka naznačuje, že ide nie o jednorazový akt, ale o proces, o celoživotný proces. • Posvätenie, alebo presnejšie: posväcovanie, znamená, že sa človek v nepretržitom procese stáva novým človekom, novým stvorením, • že sa v každej novej situácii znova a znova rozhoduje pre riešenie, stanovisko, správanie, ktoré smeruje k mravnej čistote, k svätosti, k novému bytiu. • Každodenný život s množstvom bežných i dôležitých situácií je bojisko, na ktorom musíme vybojúvať svoje mravné zápasy, • nie jeden, ale mnoho, nie jeden deň, ale každý deň. • A našou povinnosťou, keďže nám Pán Boh dal takú veľkú šancu, je: • viesť tieto zápasy prísne jedným spoločným smerom, smerom k čistote a k svätosti.
• Apoštol aj pri tejto výzve ostáva v rámci spomenutého obrazu. • Tak ako sa predtým človek dával k dispozícii temnej moci hriechu, • tak sa teraz, v každodennom zápasení o posvätenie, má dávať k dispozícii Pánu Bohu a spravodlivosti, • to znamená uskutočňovaniu, realizovaniu Božej vôle v každej situácii, do ktorej sa dostane. • Tým, že človek poslušne, s plným porozumením koná Božiu vôľu – pochopenú tak, ako nám ju vysvetlil Pán Ježiš, • tým sa človek krok za krokom stáva novou bytosťou
• Povedané terminológiu apoštola: Máme sa stať otrokmi Pána Boha. • Apoštol sám sa označuje priamo ako otrok Ježiša Krista. • Niekoho možno zarazí, že aj nový životný stav je chápaný ako stav otrockej závislosti. • Netreba sa preto hneď cítiť dotknutý, • lebo i keď je tu použité to isté slovo, • jeho obsah je celkom odlišný. • Kvôli správnemu pochopeniu tohto konštatovania si musíme uvedomiť niekoľko dôležitých vecí.
• Do tohto stavu totálnej poslušnosti voči Pánu Bohu dostáva sa človek nie nasilu, ale na základe svojho slobodného rozhodnutia, • takže i ak použijeme pojem otrok, používame ho v celkom inom zmysle. • Vykúpenie z otrockej závislosti od hriechu Pán Boh nikomu nenanucuje, • ale človeka oslovuje: • Nechceš sa dať vykúpiť, vyslobodiť zo svojho doterajšieho ponižujúceho stavu, statusu? • Toto vykúpenie, vyslobodenie môže mať človek len tak, že ho slobodne, dobrovoľne prijme. • Človek sa sám musí rozhodnúť, že chce prejsť zo stavu zotročujúcej, ponižujúcej závislosti • do stavu tvorivej závislosti od Toho, ktorý je prameňom všetkého života, všetkého bytia.
• Ďalej nám treba vedieť toto: • Položenie človeka v tomto svete je také, že človek nemôže byť - vo vzťahu k vyšším duchovným silám, teda v metafyzickom zmysle - sám sebe pánom. • Mnohí ľudia si síce myslia, že môžu byť totálne slobodní, ale to je ilúzia a utopia. • Sme buď pod nadvládou démonských síl, alebo pod nadvládou Pána Boha - nijaké neutrálne postavenie v tejto veci neexistuje. • A preto označenie „otrok Boha“ nie je ponižujúce označenie, ale označenie situácie, keď sa človek dobrovoľne stáva závislý od Pána Boha ako jediného zdroja života, • od Pána Boha, podstatou ktorého je láska.
• Každodenným povzbudením do mravného zápasu smerujúceho k posväteniu mal by nám byť pohľad na konečný cieľ. • Zotrvávať v otroctve hriechu - to nakoniec vedie k trvalému odlúčeniu od Boha, teda k smrti, • k smrti nie v zmysle poslednej udalosti zemského života - tá čaká každého, • ale v zmysle definitívnej tragédie celého bytia človeka. • Naproti tomu stať sa dobrovoľne, s radosťou otrokom Boha, dať sa mu k dispozícii so všetkým, čo sme a máme - to vedie k životu, • k plnému životu vo večnosti, • z ktorého mnoho pekných vecí môžeme zažiť už teraz, v zemskej forme existencie.
• Hlavnou myšlienkou textu je: Vlož všetky svoje sily do každodenného zápasu o posvätenie, • cháp všetky nové situácie ako príležitosť robiť ďalšie kroky k posväteniu. • Prijmime to ako výzvu, ktorá je adresovaná každému z nás.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.