V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. adventná nedeľa, Kolosenským 3, 1 - 10

• Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. • Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. • Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. • Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve. • Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. • Pre tieto veci prichádza hnev Boží. • V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, • ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. • Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli zo seba starého človeka s jeho skutkami, • a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. (Kolosenským 3, 1 - 10)

• Dnešná druhá adventná nedeľa obracia náš pohľad do novej budúcnosti, • keď v moci a sláve príde Ježiš Kristus, • keď sa skončia dejiny tohto sveta • a začne sa nový vek, vek naplno realizovaného kráľovstva Božieho. • Toto je perspektíva, ktorá sa vzťahuje na celý svet a na každého jedného človeka. • Odkiaľ berieme túto perspektívu? • Osvojili sme si ju zo slov samého Ježiša Krista, ktoré máme zapísané v evanjeliách • a ktorá potom našla svoje mnohostranné vyjadrenie aj v ostatných spisoch Novej zmluvy. • Keby sme pozbierali dokopy všetky tieto výroky o novom príchode Ježiša Krista, videli by sme, akým mohutným spôsobom táto atmosféra očakávania ovládala prvotné kresťanstvo.
• V našom svete sa bežne stretávame s očakávaniami, predpoveďami, prognózami iného typu. • Ide o prognózy, ktoré ostávajú v rámci, v hraniciach tohto časného sveta, ako ho poznáme zo svojej každodennej skúsenosti. • Tieto prognózy nejdú za hranice nášho sveta a nášho času. • Na rozdiel od nich očakávanie príchodu Ježiša Krista prekračuje hranice nám známeho sveta, hranice známych dejín. • Veriaci človek berie síce na vedomie prognózy v rámci tohto sveta, i keď si uvedomuje, aké sú nedokonalé, • ale svoj život súčasne zasadzuje do omnoho širšej perspektívy. • Veriaci človek ráta s tým, že sa uskutočnia Ježišove predpovede a sľuby o jeho návrate.
• Nech sa náš život v rámci tohto časného sveta bude odohrávať akokoľvek, • tak predsa každého človeka čaká stretnutie s Ježišom Kristom. • Nezávisle od toho, či sa za svojho života dočkáme konca sveta, o ktorom dnes mnohí hovoria, že sa rýchlo približuje, • alebo či sa náš život skončí smrťou, • nezávisle od toho čaká každého človeka, každého z nás, stretnutie s Ježišom Kristom. • Toto je jedna z dôležitých myšlienok, ktorú nám pripomína kresťanská zvesť v adventnom čase, • myšlienka, ktorú by sme si mali nielen pripomenúť, aby sme na ňu nezabudli, • ale o ktorej by sme mali predovšetkým veľmi dôkladne uvažovať, • klásť si otázku, k akým dôsledkom pre formovanie nášho každodenného života nás toto očakávanie stretnutia s Kristom chce a má priviesť.
• Stretneme sa s Kristom. • Pred každým vážnym stretnutím nás zaujíma otázka, s kým sa to vlastne stretneme? • Kto je tá osobnosť? • Aké je jeho postavenie? • Aký je • Aký je jeho vzťah k nám? • Čo môžeme od neho čakať? • Čo vie o nás a čo mu z nášho života ostáva skryté? • Treba sa nám nejako pripraviť alebo dokonca dlhodobo pripravovať na toto stretnutie? • Kto je ten Ježiš Kristus, s ktorým sa stretneme – možno o niekoľko desaťročí, a možno aj skôr, ako si myslíme? • Aké odpovede na tieto otázky nám dáva Písmo, ktoré hovorí o ňom?
• On je ten istý včera i dnes i naveky. • Nemení sa v dôsledku premenlivej náladovosti, ako to vidíme u seba a u druhých. • Čo vieme o ňom z evanjelií, to je v plnej miere charakteristické pre toho Krista, s ktorým sa stretneme. • Čo teda vieme o ňom z evanjelií? • Je čistý od akéhokoľvek sebectva. • Čistý od všetkých nízkych, primitívnych žiadostí. • Nikdy nevyšlo klamstvo z jeho úst. • Uprostred nenormálnych, pokrivených, deformovaných ľudí žil ako normálna ľudská bytosť.• Jeho čistý život je vzorom a normou opravdivého ľudského života. • Takýto je Kristus, s ktorým sa stretneme.
• Stretneme sa s tým, ktorý je stelesnená láska. • Mal otvorené oči pre utrpenie ľudí, s ktorými sa stretal. • S veľmi vysokým stupňom empatie vedel sa vcítiť a vžiť do vonkajšej a vnútornej situácie nešťastných ľudí, • aj tých, ktorých postihlo fyzické utrpenie, • aj tých, ktorí boli duchovne ťažko chorí, teda do situácie hriešnikov. • V jeho srdci nebolo ani stopy farizejskej škodoradosti. • V jeho srdci nebolo ani stopy ľahostajnosti. • Utrpenie druhých pokladal za svoje vlastné utrpenie. • A konal. • Pomáhal chorým. • Pomáhal hriešnikom • Jeho spasiteľské pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie“ – to neboli prázdne slová. • Kto prijal toto jeho pozvanie, našiel pri ňom pomoc a úľavu. • Vzal na seba bremená druhých a niesol ich. • Z jeho správania odvodil apoštol zásadu: „Jedni neste bremená druhých“ (Gal 6,2). • Túto zásadu označil apoštol geniálnym spôsobom ako „zákon Kristov“. • Takýto je Kristus, s ktorým sa stretneme.
• Vrcholom jeho lásky bola vykupiteľská smrť na kríži. • Tam jeho prekvapivá láska dosiahla svoj neprevýšiteľný vrchol. • Tam nám ukázal, aké výšky má dosahovať naša vlastná láska. • Zomrel, aby nám mohli byť hriechy odpustené. • Čaká, že vo viere prijmeme ospravedlnenie, ktoré nám ponúka zo svojej milosti. • Je smutný, keď človek dáva najavo, že túto jeho pomoc nepotrebuje. • Rád udeľuje odpustenie tam, kde človek v úprimnom pokání po odpustení túži a natrvalo spojí svoj život s ním, svojím Spasiteľom. • Takýto je Kristus, s ktorým sa stretneme.
• Z evanjelií vieme, že vedel byť hrozný vo svojej kritike. • Keď o farizejoch povedal, že všetky svoje skutky robia, aby ich ľudia videli, • vyjadril tým nekompromisné odsúdenie všetkého predvádzania sa, • a to aj v sekulárnej oblasti, ale hlavne v náboženskej oblasti. • Otrasná je jeho kritika namierená proti pokrytectvu, • keď sa človek všemožne usiluje predkladať svetu pekný, pobožný, spravodlivý imidž, ale v jeho srdci a skrytom konaní je plno špiny a nečistoty. • Ostro kritizoval tých, ktorých zbožnosť sa vyčerpávala v pobožných slovách, po ktorých nenasledovali činy lásky a spravodlivosti. • Zdrvujúca je jeho kritika namierená proti farizejskej náboženskej pýche, • pri ktorej boli nešťastní hriešnici chápaní len ako vítané tmavé pozadie, na ktorom mala vyniknúť vlastná údajná spravodlivosť a pobožnosť. • Jeho kritika bola pravdivá, lebo jeho pohľad nezastal stáť na povrchu, ale prenikal do najtajnejších hlbín. • Takýto je Kristus, s ktorým sa stretneme.
• Ostro rozlišoval medzi tým, čo je pominuteľné, a tým, čo je večné. • Vedel a aj povedal, že záleží na tom, čo človek je v jadre svojej bytosti a nie na tom, čo človek má vo svojom vlastníctve. • S nekonečným smútkom pozeral na tých, ktorí na prvé miesto kladú zhŕňanie, zhrabovanie pominuteľných hmotných hodnôt na úkor svojej duše. • S hrôzou pozoroval, že ľudia tohto typu ostávajú vnútorne prázdni, že v duchovnom ohľade ostávajú na bode nula. • Videl v tom najhroznejšiu tragédiu, do akej sa človek vôbec môže dostať. • Varoval pred takýmto tragickým sebaklamom, pred tragédiou, do ktorej sa veľmi mnohí ľudia ženú ako slepí. • Takýto je Kristus, s ktorým sa stretneme.
• Pri stretnutí s ním nás čakajú jeho otázky. • To, čo sme o ňom práve odvodili z evanjelií, nám umožňuje do určitej miery odhadnúť, aké to budú otázky. • Pokúsime sa niekoľko z nich formulovať. • Čo si urobil so svojím telom a dušou, so svojím životom, ktorý si dostal od Stvoriteľa? • Veril si v nekonečnú lásku, ktorou ťa Boh miluje, alebo si na ňu zabudol a upadal si do zúfalstva a rezignácie? • Ako si využíval čas, ktorý ti bol pridelený? • Ako si využíval schopnosti a talenty, ktoré ti boli dané? • Aké stopy si zanechal v živote druhých ľudí? • Ako si sa správal k ľuďom, ktorých ti Boh dal za blízkych, ako si sa správal voči všetkým ostatným? • Ako si bojoval proti svojmu egoizmu a egocentrizmu, ako si bojoval o čistotu vlastného srdca? • Prijal si odo mňa mnoho prejavov lásky; ako si prijatú lásku odovzdával ďalej? • Ako si pomáhal niesť bremená ľuďom, ktorí sa dostali do rozličných ťažkostí? • Prijal si odo mňa odpustenie; bol si ochotný odpúšťať tým, ktorí ti spôsobili niečo zlého? • Každý by mal pokračovať v tvorení otázok, ktoré môže práve on očakávať od Ježiša Krista.
• Ako sa môžeme a máme pripravovať na stretnutie s Ježišom Kristom, ktoré čaká každého jedného z nás? • Jednak tak, že sa budeme častejšie vracať k myšlienkam a úvahám na tému: Kto je ten Ježiš Kristus, s ktorým sa stretneme? • a že si budeme z evanjelií tento obraz dopĺňať ďalšími a ďalšími charakteristickými črtami, • že si budeme pripomínať, aké otázky nás pri tomto stretnutí z jeho strany čakajú • a že si budeme v Novej zmluve vyhľadávať state, ktoré hovoria o jeho príchode a všímať si, ako má podľa nich vyzerať príprava na toto stretnutie. • Spomedzi nich sme si na dnes vybrali odsek z tretej kapitoly Listu Kolosenským. • Niekoľkými slovami sa pokúsime vyjadriť, čo sa v ňom na túto tému hovorí. • Sú v ňom obsiahnuté tieto myšlienky:
• Kristovo vzkriesenie sa týka aj nás. • Našou účasťou na jeho vzkriesení bol náš život už tu a teraz nasmerovaný k cieľu: ku konečnému stretnutiu s Kristom a spoločenstvu s ním. • Naše myslenie má byť orientované smerom nahor, k vyvýšenému Kristovi. • Aj naše myslenie o každodenných problémoch má mať na sebe pečať tohto hlavného myšlienkového smeru. • Stretnutie s Kristom a preformovanie našej bytosti na jeho podobu má byť vrcholným cieľom nášho života. • Z tejto základnej koncepcie nášho života nám má byť jasné, čo všetko v nás je nielen bezcenné, ale aj škodlivé. • Apoštol uvádza konkrétne niektoré z takýchto vecí: smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadosť. lakomstvo – ktoré je modloslužbou, ďalej hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa, ošklivé reči, klamstvo. • Toto všetko, ako staré, špinavé šaty, treba zo seba zobliecť a obliecť si šaty nového človeka, to znamená osvojiť si celkom nový spôsob života. • Autor textu dokladá dôležitú vec, že to má byť nová forma života podľa obrazu nášho Stvoriteľa. • Je to presne to isté, čo hovorí Pán Ježiš v Kázni na vrchu: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ • Toto je niekoľko myšlienok na tému: Ako sa máme pripravovať na stretnutie s Ježišom Kristom?
• Ak sa budeme takto pripravovať na stretnutie s ním, • ak túto prípravu bude vidno na našom obnovenom živote, • objavíme a pocítime veľké šťastie už teraz, v tomto svete • a s radostným očakávaním budeme môcť pozerať na vyvrcholenie našej životnej cesty, • keď sa stretneme so svojím Spasiteľom Pánom Ježišom Kristom.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.