V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

20. nedeľa po Sv. Trojici, Židom 13, 8

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. (Židom 13, 8)

V tomto krátkom, ale mimoriadne dôležitom texte nás osobitne zaujímajú slová „ten istý“. • O Ježišovi Kristovi sa tu hovorí, že On je „ten istý“ včera i dnes i naveky. • V latinskom preklade Biblie, vo Vulgáte, je výraz „ten istý“ vyjadrený slovom „ídem“. • Toto slovo je pre nás zaujímavé, lebo z neho sú utvorené ďalšie latinské slová: „identicus“, „identitas“, a teda aj naše slovo „identita“. • Dnes je slovo „identita“ veľmi obľúbené. • Každý chce nejakým spôsobom dať najavo svoju „identitu“. • Hovorí sa o „kríze identity“ a podobne.
• „Identita“ je naozaj dôležité slovo, • ale len za predpokladu, že budeme mať na mysli jeho pôvodný význam • a že budeme hľadať skutočne cenné hodnoty, ktoré môžu zaručiť našu identitu. • Identita znamená, že človek má určité pevné, cenné hodnoty, ktoré mu napriek mnohým zmenám vonkajších okolností života umožňujú, aby zostal tým istým, aby zostal sebou samým. • Ocenili by sme, keby sme mali ako vzor osobnosť, ktorá zostávala a zostáva sebou samým. • Takú osobnosť máme a je ňou Ježiš Kristus.
• Prečítaná veta „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky“ je vrcholný výrok o identite. • Ježiš Kristus ten istý, „identický“, majúci pravú identitu včera i dnes i naveky. • Ten istý včera, ten istý dnes, ten istý naveky. • Ten istý vo večnosti, z ktorej vstúpil do nášho sveta, • ten istý vo svojej podstate v priebehu celého svojho pozemského pôsobenia, • ten istý vo večnosti, do ktorej vstúpil, keď mu bola daná všetka moc na nebi i na zemi. • Vesmír sa mení a vyvíja, ale On ostáva ten istý, • politické, spoločenské, náboženské pomery sa menia, ale On ostáva ten istý. • Ak sa upneme vierou na neho, tak On, ten istý, nás sprevádza v našom pozemskom živote, • a On, ten istý, nás čaká vo večnosti po prekročení tajomnej hranice, ktorá sa nazýva smrť. • Jeho identita trvá cez všetky dimenzie času. • To je, takpovediac, kvantitatívny aspekt jeho identity, teda trvanie jeho identity od večnosti do večnosti. • Musíme doložiť, že to nie je identita nečinná, stagnujúca, ale identita vysoko tvorivá. • Jeho činnosť, jeho dielo je také závažné, že svojím významom dosahuje najvyššie vrcholy.
• Tak sa dostávame k otázke: Ako vyzerá kvalitatívna stránka jeho identity? • Čo je obsahom jeho identity? • Plná odpoveď je veľmi bohatá; my teraz odpovedáme len stručne: • Žije v tesnom spoločenstve so svojím nebeským Otcom. • Nemotivovaná láska je jeho najvyšším, naplno účinným motívom. • Nikdy, ani v najprimitívnejšom prostredí, neklesol pod vysoký štandard svojho bytia. • Je totálne čistý od sebectva a egocentrizmu. • Jasným, presným, exaktným pohľadom pozerá na minulosť, na prítomnosť, na budúcnosť. • K jeho identite patrí jeho solidarita s ľudstvom ako celkom a s každým jednotlivcom. • K jeho identite patrí tvorivosť: • miluje život a neprestajne tvorí to a koná to, čo život napomáha.
• Aj my, ľudia, túžime po identite. • Preto sa o tom toľko hovorí a píše. • Existujú rozličné cesty k dosahovaniu identity. • Tie najpovrchnejšie sa týkajú vonkajšieho vzhľadu, oblečenia, kozmetickej úpravy, • ďalej vecí, ktoré sú v našom vlastníctve, našej kariéry, slávy a podobne. • Nemôžeme povedať nič proti slušnému oblečeniu a primeranej kozmetickej úprave. • Takisto nemôžeme poprieť, že rozumné používanie hmotných vecí patrí k životu. • Ale nebezpečné je, ak týmto povrchným veciam pripisuje človek rozhodujúcu rolu pri dosahovaní identity. • Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že v mnohých prípadoch, u mnohých ľudí to naozaj tak je. • Kto sa s tým uspokojí a kto svoju identitu nehľadá v trvalých hodnotách, ten žije v sebaklame, • a takáto identita sa mu skôr či neskôr rozbije a rozsype ako dom postavený na piesku.
• Skutočnú identitu možno nájsť len u Toho, kto sám má identitu v plnom, absolútnom zmysle. • Povrchné hodnoty identity sa menia s módou. • Skutočné hodnoty identity nepodliehajú módnym zmenám. • Znakom a dôkazom opravdivosti Kristovej identity je okrem iného aj to, že On je ten istý včera i dnes i naveky. • Len u neho môžeme nájsť pre seba zdroj pravej, skutočnej identity. • Aj pokiaľ ide o nachádzanie identity, platia jeho slová: • Ja som tá cesta, to znamená: tá jedinečná cesta, i pravda i život.
• Po tieto dni si pripomíname reformáciu cirkvi zo 16. storočia. • Reformácia sa dá hodnotiť z rozličných aspektov – zodpovedá to jej bohatému významu a obsahu. • Okrem iného je reformácia veľkým zápasom o skutočnú, opravdivú identitu človeka. • V stredovekej cirkvi bolo chápanie identity človeka veľmi prekrútené, deformované. • Ľudia žili pod tlakom veľkého strachu z trestajúceho Boha. • Martin Luther – pred svojím reformačným objavom – prežíval tento strach veľmi intenzívnym spôsobom. • Jeho strach bol okrem iného vyjadrený úzkostlivou otázkou: Ako nájdem milostivého Boha? • Usiloval sa dosiahnuť vnútorný pokoj vlastnými silami, prísnou mníšskou disciplínou – ale bezvýsledne. • Podobne ako podľa odporúčania vtedajšej cirkvi hľadali masy ľudí vnútorný pokoj pomocou rozličných takzvaných dobrých skutkov, • okrem iného kupovaním odpustkov. • Luther spoznal, aká škandalózna a súčasne bezvýsledná, bezvýchodisková cesta to je. • Bola to úbohá, prekrútená, deformovaná identita, ktorú si človek chcel zadovážiť týmito cestami. • Opakujeme: Tieto cesty odporúčala vtedajšia cirkev. • Až tak ďaleko odišla od Toho, ktorý má absolútne trvalú, a to absolútne pravú identitu, od Ježiša Krista. • Luther spoznal, že nie smiešne chápanými takzvanými dobrými skutkami, a nie peniazmi dosiahneme pravú identitu, • že nie vlastným úsilím môžeme dosiahnuť pravú identitu, • ale že identita, ktorá je primeraná ľudskému bytiu, pochádza výlučne od Pána Boha. • Takto totálne sme závislí od Boha – nielen pokiaľ ide o našu biologickú existenciu, ale rovnako aj pokiaľ ide o našu duchovnú existenciu, o našu pravú identitu.
• Prevratným reformačným objavom bolo poznanie, že biblický výraz spravodlivosť Božia označuje spravodlivosť, ktorú nám v dare ospravedlnenia daruje Pán Boh. • V Liste Filipským píše apoštol, že je to spravodlivosť, ktorá pochádza z Boha, • spravodlivosť založená na Božej milosti a na viere človeka, na ochote prijať tú darovanú Božiu spravodlivosť. • V reformácii bolo znova objavené biblické posolstvo, že sme ospravedlnení z milosti, to znamená z Božej iniciatívy, • zadarmo nám danej, darovanej, • a my máme vierou prijať toto ospravedlnenie. • Sme ospravedlnení z milosti, skrze vieru. • Jeden teológ opísal túto vec slovami, ktoré naznačujú, že tu ide o niečo, čo sa bezpodmienečne týka existencie človeka. • Tú teologickú vetu: „Verím, že som Bohom ospravedlnený, hoci som hriešnik“ vyjadril inými slovami takto: • „Akceptujem, že som Bohom akceptovaný, hoci som neakceptovateľný.“ • Alebo: „Prijímam skutočnosť, že ma Pán Boh prijal, hoci si pre svoj hriech toto prijatie nezaslúžim. • Týmito slovami je vyjadrený nový stav, situácia človeka. • Tieto slová – to je základná veta identity človeka.
• Ospravedlnenie z milosti skrze vieru je rozhodujúca súčasť Lutherom hlboko a široko pochopenej kresťanskej identity. • Kde nájdeme text, ktorý by nám podával ešte bohatší opis kresťanskej identity? • Ktorý reformačný text by sme mohli označiť za magnu chartu kresťanskej identity? • Ten text sa nachádza v Malom katechizme doktora Martina Luthera. • Je to jeho vysvetlenie Všeobecnej viery kresťanskej v Malom katechizme.
• Treba si nám uvedomiť, že je to geniálny text. • Jeho geniálnosť je v tom, že vieroučný text je tam prevedený na slová, pri ktorých vidno, že sa týkajú ľudskej existencie. • Keď odriekame Všeobecnú vieru kresťanskú, môže nám napadnúť otázka: • A akože sa ma toto vierovyznanie týka? • Má ono nejaký vzťah k môjmu životu? • Luther svojím vysvetlením odpovedá: • Človeče, to sa ťa predsa týka bezpodmienečne, lebo to všetko hovorí o tvojej situácii, o tvojej identite, • to ti ukazuje, ako máš chápať seba samého, ako máš rozumieť seba.
• Nejdeme teraz priamo citovať Lutherovo vysvetlenie – to si v Malom katechizme môže prečítať každý – a v tieto dni by sa to aj patrilo. • Ale voľnými slovami budeme reprodukovať túto magnu chartu kresťanskej identity, • a budeme pritom používať prvú osobu jednotného čísla, ako to robí Luther.
• Vysvetlenie prvého článku, by sme mohli opísať takto: • Nie som tu sám od seba. • Nie som tu náhodou. • Vyšiel som z rúk všemohúceho Stvoriteľa. • On sa postaral o moje biologické, psychické a duchovné bytie. • On mi dáva podmienky, aby som mohol žiť. • On ma vedie po životných cestách. • On mi dáva ľudí, ktorí ma milujú a ktorých môžem milovať ja. • Neprestajná radostná vďačnosť a neprestajná radostná poslušnosť je jedine primeraná reakcia z mojej strany. • Toto má byť moja identita.
• Druhý článok: • Hriešnou vzburou proti Bohu som sa dostal s ostatným ľudstvom do katastrofálnej situácie. • Ani napriek veľkému úsiliu sa ja sám nedokážem z nej vyslobodiť. • V tomto beznádejnom položení sa ma ujal Ježiš Kristus. • Za cenu hrozného utrpenia mi vydobyl slobodu a nový život. • Ujal sa ma, aj pokiaľ ide o ďalšiu cestu môjho duchovného napredovania. • Pozval ma do svojho kráľovstva, ktorého základy položil za svojho pôsobenia na zemi a ktorého vyvrcholenie ma čaká v nebesiach. • Pretože mám pred sebou tento cieľ, má môj život zmysel. • Svoj život budem formovať so stálou myšlienkou na posledné hodnotenie a s plným vedomím zodpovednosti. • Toto má byť moja identita.
• Tretí článok: • Aj po Kristovom vykupiteľskom diele potrebujem stálu pomoc. • Lebo som veľmi krehký a labilný. • Aj táto pomoc sa mi ponúka a pôsobí na mne. • Duch Svätý pracuje na mojej bytosti. • Ak sa budem každodenne otvárať jeho pôsobeniu, bude ma čistiť, • uisťovať o odpustení, • budem sa vždy viac stávať novou bytosťou, novým stvorením, novým človekom, • bude sa stále upevňovať moja stabilita. • Duch Svätý ma vedie ku vzkrieseniu a novému životu vo večnosti. • Toto má byť moja identita.
• Keď o tomto všetkom uvažujeme, treba nám urobiť dôležité porovnanie: • Porovnať to, ako sme doteraz chápali svoju identitu, ako sme pracovali na jej budovaní, • porovnať to s touto magnou chartou kresťanskej identity, • uvedomiť si rozdiely, • uvedomiť si, aké opravy a aké obohatenie potrebujeme. • Pri čítaní evanjelií, pri modlitbe, pri Večeri Pánovej nám Pán Ježiš Kristus ponúka intenzívne prežitie spoločenstva s ním, naším Pánom, • aby sme čím viac z jeho identity mohli prijať do nášho života.
• Potom by sme mohli s veľkou vďačnosťou a radosťou konštatovať: • Mení sa svet, mení sa móda, menia sa časy, menia sa politické systémy, mení sa všetko, • ale ja uprostred všetkých týchto a všetkých ďalších zmien ostávam sebou samým. • Keby sme získali spomínané cenné, trvalé, večné hodnoty, ktoré by sa stali stavebnými kameňmi našej trvalej identity, • bola by táto identita zdrojom úžasného, tvorivého pokoja, • ktorý by nám daroval pevnosť, stabilitu. • To sa každému z nás ponúka. • Od nás závisí, koľko z tejto Božej kráľovskej ponuky prijmeme pre seba.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.