V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

19. nedeľa po Sv. Trojici, List Židom 4, 7

Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. (List Židom 4, 7)

V knihe Jób a v knihe Žalmov sa častejšie stretávame so sťažnosťou ľudí, že Pán Boh dlho mlčí, že neodpovedá, nereaguje na volanie človeka, že necháva človeka dlho čakať. • Niekoľko citátov nás môže uviesť do tejto atmosféry dlhého čakania. • Citát kzo žalmu 13.: „Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár? Dokedy mám nosiť starosť v duši? Dokedy sa bude nepriateľ môj vypínať nado mnou? Pohliadni, vyslyš ma, Hospodine, Bože môj! Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal.“ • Zo žalmu 22.: „Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť.“ • Takéto vzdychy sú aj dnes blízke životu, veď podobné situácie poznáme z vlastnej skúsenosti. • Otázky, prečo Pán Boh necháva človeka neraz dlho čakať, • prečo neodpovedá hneď na prosby človeka • a akým spôsobom na ne odpovedá, • tieto otázky sú u trpiaceho človeka veľmi naliehavé a dosť často aj bolestné. • Toto je téma na samostatnú úvahu, ktorou sa však teraz nejdeme zaoberať. • Túto tému používame teraz len ako pozadie a východisko k inej, určitým spôsobom príbuznej téme, na ktorú však myslíme omnoho menej.
• Ide o to, že nielen Pán Boh necháva nás – ako sa nám zdá –dlho čakať, • hoci v skutočnosti o nás a našich ťažkostiach neprestajne vie • a má pre nás premyslenú svoju odpoveď a riešenie našich problémov, • ale aj my nechávame Pána Boha dlho čakať. • Na túto stránku čakania málo myslíme, ale dnes si chceme uvedomiť práve toto: My, ľudia, nechávame Pána Boha neraz dlho, veľmi dlho čakať. • On sa nám neprestajne prihovára rozličnými spôsobmi, volá nás k sebe, volá nás k novému životu, pozýva nás, • a my tento jeho hlas vlastnou vinou buď vôbec nepočujeme, • alebo sa tvárime, že ho nepočujeme, • a žijeme si ďalej tak, akoby sa nám Pán Boh neprihováral, akoby nás nepozýval, • alebo dokonca akoby ani nejestvoval.
• Oslovuje nás svojím úžasným stvoriteľským dielom v prírode a vesmíre. • Nielen tých, ktorí sú v cirkvi, ale všetkých ľudí. • Lebo všetci, bez výnimky, máme neprestajne pred očami úžasný, zázračný, vysoko dômyselný svet stvorených vecí, • aj v makrokozme, aj v mikrokozme, • vo svete stvorených vecí, ktoré môžeme pozorovať bezprostredne svojím zrakom, • vo svete vecí, ktoré môžeme vidieť len pomocou teleskopov, • vo svete vecí, ktoré môžeme vidieť len pomocou mikroskopov. • Kto vo svojom myslení nezastane na polceste, ten si musí položiť otázku, kto to premyslel a realizoval. •• V prvej kapitole Listu Rímskym napísal apoštol, že touto cestou sa všetci, ktorí citlivo pozorujú stvorený svete, môžu dostať aspoň k tušeniu zvrchovanej bytosti, ktorá má nekonečnú moc a božskosť. • Apoštol naznačuje, že toto je Božie volanie, Božie oslovenie, • a že pozorujúci človek by mal na to nejako reagovať, • reagovať oslavovaním Pána Boha a prejavmi vďačnosti. •• Boh sa nám takto prihovára. • Dnes sa nám týmto spôsobom prihovára omnoho naliehavejšie ako v minulosti, lebo dnes poznáme jeho dielo omnoho dôkladnejšie ako ho poznali ľudia v minulosti. • Boh sa nám takto prihovára, a čaká. • Ale u mnohých ľudí čaká nadarmo. •• Mnohí ľudia, ako hovorí apoštol v uvedenom liste, si namiesto ďakovania a oslavy pravého Pána Boha vymýšľajú, konštruujú falošné božstvá z tohto stvoreného sveta, a Hospodina, Stvoriteľa, ignorujú. • Pre človeka to má potom katastrofálne následky, lebo sa dostáva na cesty hriešneho, zvráteného, nemravného života, ktorým ničí seba samého aj ľudí vo svojom okolí. •• V tejto situácii je veľmi aktuálna výzva, ktorú sme čítali ako kázňový text: „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.“ • Túto výzvu môžeme aktualizovať takto: • Ak si dnes uvedomíte aspoň niečo z úžasnej dômyselnosti, účelnosti a krásy stvoreného sveta, • nezatvrdzujte si ignorantským spôsobom srdcia, • ale prejavte nadšenú, spontánnu oslavu a vďačnosť Tomu, ktorý to všetko stvoril. • Na Bohom stvorený svet pozerajte nie tupo, bezmyšlienkovito, ale zapojte sa do oslavovania Pána Boha. • Nenechávajte Boha dlho čakať. • Ak sa oslavou Boha a vďačnosťou váš vzťah k nemu stane normálnym, • budú sa postupne normalizovať aj vaše vzťahy k druhým ľuďom, aj váš vzťah k vám samým • a do poriadku sa bude dostávať aj váš život v oblasti etiky, mravnosti.
• Pán Boh nás oslovuje predovšetkým tým, čo vykonal Boží Syn Ježiš Kristus. • Ten istý list, z ktorého je náš krátky kázňový text, List Židom, hovorí o tom na samom začiatku takto: • „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky.“ •• Celou svojou existenciou, svojím učením a zvesťou, pomáhajúcimi činmi, vykupiteľskou smrťou a vzkriesením, vstúpením na nebesá, povýšením do pozície, v ktorej mu je daná všetka moc na nebi i na zemi – • týmto všetkým je Ježiš Kristus Božím oslovením, pozvaním, povolaním na našu adresu. •• On, Ježiš Kristus nás pozýva priamymi krásnymi slovami: • „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“ • Pozýva nás podobenstvami o veľkej večeri a o svadbe kráľovského syna: Poďte, lebo už je všetko pripravené. • Pozýva nás a čaká. •• Okrem tých, ktorí pozvanie prijímajú s radosťou, je mnoho aj takých, ktorí toto pozvanie odmietajú, • buď s výhovorkou, že nemajú času, keďže majú množstvo iných záležitostí, • podobne ako sa vyhovárali tí pozvaní hostia v podobenstve, • alebo odmietajú s výsmechom, • alebo aj s nepriateľstvom. • Svojím odmietnutím dávajú najavo, že Kristovo oslobodzujúce, zachraňujúce, vykupiteľské dielo nepotrebujú, že si so svojím životom dajú rady aj sami. • Neuvedomujú si, že takáto domnienka a takéto odmietnutie je tragickým sebaklamom, • že je to najväčšia, nimi samými zavinená tragédia ich života. •• Na adresu všetkých takýchto ľudí, ale aj na adresu všetkých nás sú povedané slová nášho textu: „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.“ • To znamená: Kvôli vám, ľudia, prišiel Ježiš Kristus, • kvôli vám zomrel a vstal z mŕtvych, • kvôli vám boli napísané štyri evanjeliá, • kvôli vám sa už dvetisíc rokov zvestuje posolstvo o Božej láske. • Ak dnes počujete túto zvesť, nezatvrdzujte si srdcia, • veď je to vaša jedinečná príležitosť, • a nikdy neviete, či nie je posledná. • Nenechávajte Boha dlho čakať, reagujte radostným prijatím tejto ponuky, reagujte čím skôr.
• Pán Boh sa nám prihovára aj šťastím, ktoré vkladá do nášho života. • Dáva nám veci potrebné pre časný život. • Dáva nám ľudí, s ktorými môžeme žiť v peknom spoločenstve. • Dáva nám radosť z detí, ktoré nám daruje. • Dáva nám radosť z práce, ktorá je úspešná. • Každý by mohol napísať dlhý zoznam toho, čím všetkým je v tomto časnom živote obdarovaný. • Toto všetko nám treba chápať ako oslovenie z Božej strany. • Aby sme si uvedomili svoju totálnu závislosť od Pána Boha, aby sme mu boli za to vďační. • A aby sme svoje šťastie chápali ako výzvu robiť aj iných šťastnými. • Ale častou reakciou ľudí je, že svoje šťastie pripisujú svojej vlastnej múdrosti a šikovnosti • a že si všetko životné šťastie nechávajú sebecky iba pre seba a nie sú ochotní podeliť sa oň s inými. • Na správnu odozvu za naše šťastie nechávame Pána Boha príliš dlho čakať, a v mnohých prípadoch sa našej správnej reakcie ani nedočká. • Aj v tejto situácii sa nám prihovárajú slová: „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.“
• Odpustením, ospravedlnením, prijatím, akceptovaním skrze vykupiteľské dielo Ježiša Krista nám Pán Boh otvoril prístup k tomu, aby sme svoj život mohli formovať novým spôsobom. • Keď nám daroval takúto jedinečnú možnosť nového života, očakáva od nás konkrétne ovocie nového bytia, • pozýva nás k novému programu života. • Podľa ovocia, podľa nového správania a konania v rozličných situáciách sa dá spoznať, či sme vo svojom vnútri naozaj prijali Pánom Bohom darované spasenie. • Toto ovocie Boh od nás čaká. •• K novému životu patrí aj to, aby sme vedeli, čo konkrétne má byť ovocím nového života. • Milovať Boha celou bytosťou. • Milovať blížneho ako seba. • Každý deň sa čistiť od egoizmu a egocentrizmu. • Rešpektovať svoju vlastnú dôstojnosť. • Odmietať a odstraňovať zo svojich predstáv, myšlienok, slov, správania všetko nízke, vulgárne • a tieto vnútorné oblasti svojho života napĺňať čistým obsahom. • Každý deň sa usilovať o to, aby sme si zachovali čisté srdce. •• Rešpektovať dôstojnosť druhého človeka a správať sa voči nemu s primeranou úctou a ohľaduplnosťou. • Nikdy neklamať, hovoriť vždy pravdu. • Nikdy druhého neponižovať ani podvádzaním, ani nijako inak. • Mať otvorené oči a srdce pre problémy iných a pomáhať im. • Prichádzať s pomocou, keď sú bezmocní. • Prichádzať s potešením, keď sú zúfalí. • Prichádzať s ponukou spoločenstva, keď sú osamelí. • Povedať im posolstvo o Božej láske, keď im hrozí, že klesnú do rezignácie. • Zastaviť ich, keď sa rútia do skazy. • Zastať sa ich, keď sa im krivdí. • Odpustiť im, keď nám ukrivdili. •• Toto všetko a mnoho ďalších vecí má byť našou odpoveďou na to, že nás, hriešnych Pán Boh prijal na milosť, že nám odpustil a nás akceptoval. • Ale ako často na takúto tvorivú odpoveď Pán Boh márne čaká! • Každý by si mal položiť o sebe otázku: Nenechávam ja Pána Boha príliš dlho čakať? • Výzva dnešného kázňového textu sa vzťahuje aj na nás: „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.“ • To je výzva, aby sme tvorivo budovali svoju vlastnú bytosť, • aby sme tvorivo formovali vzťahy k druhým ľuďom.
• Nechať Pána Boha príliš dlho čakať na našu správnu odpoveď na jeho volanie, oslovenie, na jeho výzvy – to je nebezpečné. • Pán Boh nie je ľahostajný voči nášmu mlčaniu, nereagovaniu. • Prostredníctvom prorokov už v starozmluvných dobách vyslovil v tejto veci nesmierne vážne varovanie. • To, čo bolo pôvodne adresované izraelskému národu, sa vzťahuje na ľudí vo všetkých dobách, má to platnosť aj pre dnešnú dobu. • V prorockej knihe Izaiáš čítame napríklad tieto slová: • „Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na môj svätý vrch, ... vás určím pod meč, vy všetci sa skloníte na jatke. Lebo volal som, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu. (Iz 65,11-12). • Podobné varovanie čítame v knihe Jeremiášovej (Jer 7,12-16). • Tieto varovania by urobiť naše oči a uši, rozum a srdce veľmi citlivými na počúvanie a vnímanie Hospodinovho ustavičného volania. • A veľmi vážne by sme si mali vziať k srdcu výzvu, ktorá je dnes v strede našej pozornosti: • „Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia.“ • V tejto výzve je obsiahnuté aj veľké zasľúbenie: • Ak budete rýchlo a správne odpovedať, reagovať na každé Božie oslovenie, volanie, pozvanie, získate veľké vnútorné, duchovné bohatstvo, pokoj, radosť, opravdivé šťastie.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.