V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

13. nedeľa po Sv. Trojici, Prvý list Jánov 5, 1 - 4

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; • a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. • Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. • Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; • a Jeho prikázania nie sú ťažké, • pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; • a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. (Prvý list Jánov 5, 1 - 4)

Žijeme vo svete. • Nemáme inú možnosť. • Toto miesto sme si nevybrali sami. • Žiť vo svete je našou životnou nutnosťou. • Nemáme možnosť odletieť na iné vesmírne teleso alebo sa odsťahovať na osamelý ostrov. • Svet je náš domov. • Nezmeníme to. • Môžeme sa síce zaoberať špekulatívnymi otázkami, prečo musíme práve na tomto svete stráviť tých niekoľko desaťročí, • ale tieto otázky a úvahy nemenia nič na skutočnosti, že žijeme vo svete a musíme žiť vo svete.
• Mimochodom musíme povedať, že táto Zem, ktorú nám Pán Boh dal za časný domov, je krásna. • Vďaka astronomickému bádaniu poznáme už mnoho z vesmíru, ktorý nás obklopuje, a ktorého časťou sme, • ale doteraz vo vesmíre nepoznáme takéto krásne a na bývanie vhodné miesto ako je naše Zem. • Vďaka Pánu Bohu za túto Zem.
• Keď však hovoríme, že žijeme vo svete, máme na mysli predovšetkým svet ľudí, uprostred ktorých trávime svoj život, • ľudí v malých spoločenstvách rodín, spolupracovníkov, známych, • ľudí vo veľkých spoločenstvách obce, mesta, štátu, a dnes prakticky celej zemegule. • Máme na mysli ľudí dobrých, dobromyseľných, ktorí sa riadia zásadami spravodlivosti a lásky, a konajú dobré skutky, • ale aj ľudí zlých, ktorí nerešpektujú etické pravidlá, a ktorí nemajú vnútorné zábrany voči konaniu zla • a skutočne spôsobujú nesmierne mnoho zla druhým ľuďom.
• Musíme žiť vo svete, • ale v tomto svete sa dá žiť rozličným spôsobom. • Človek sa môže poddať prúdu, dať sa vtiahnuť do prúdu sveta, plávať s prúdom, dať sa pasívne unášať, • dokonale sa prispôsobiť spôsobom, metódam tohto sveta, • brať si vzorce správania z tohto sveta, • myslieť tak, ako myslí svet, • hovoriť tak, ako hovorí svet, • robiť tak, ako robí svet, • túžiť po hodnotách, po ktorých túži svet, • uspávať a ubíjať si svedomie tak, ako to robí svet...
• Kto takto žije, toho si svet obľúbi, • lebo taký človek nikoho neznepokojuje, • nikoho nenapomenie, nekritizuje, • a to ani svojimi slovami, ani správaním. • Kto teda chce mať s každým takzvaný svätý pokoj, má tu výborný recept: • nech hovorí, čo hovorí svet, • nech mlčí, kde mlčí svet, • nech chváli, koho chváli svet, • nech nadáva na toho, na koho nadáva svet, • nech podvádza ako podvádza svet, • nech sa správa, ako sa správa svet, • nech používa metódu širokých lakťov a tvrdých pästí, ako to robí svet...
• Ale kto čo len trocha začne uvažovať o otázke, čo je človek, • aké je jeho určenie, • aké vnútorné možnosti Pán Boh do neho vložil, • ako má tieto možnosti uskutočniť, realizovať, uplatniť, • ten veľmi rýchlo príde k poznaniu, že život v dokonalom prispôsobení sa svetu je človeka nedôstojný život, • že človek takýmto spôsobom života zrádza svoju ľudskosť, • že deformuje seba, že robí zo sebe niečo celkom iné, než čo je jeho skutočným cieľom, • niečo celkom iné než to, na čo dostal od Pána Boha predpoklady. • Tí, ktorí si to jasne uvedomili a uvedomujú, odmietajú žiť tým šedivým, primitívnym, nemysliacim, nedôstojným spôsobom • a hľadajú iný vzťah k svetu a iný spôsob života vo svete.
• Písmo sväté vážne varuje pred bezmyšlienkovým prispôsobovaním sa trendom sveta. • V Liste Rímskym čítame takúto výzvu a varovanie: • „Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. • A nepripodobňujte sa tomuto svetu, • ale premeňte sa obnovením mysle, • aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“
• Táto túžba: pozdvihnúť sa nad modely sveta • a na pozadí sveta a uprostred sveta žiť svojím, originálnym, tvorivým spôsobom života • -- to je túžba, ktorú vkladá do nás Pán Boh. • Keďže nás Boh stvoril na svoj obraz, je jasné, že nemôže byť spokojný s tým, aby sme duchovne krpateli podľa vzorcov sveta, • ale rozhodne chce, aby sme sa duchovne dvíhali smerom k nemu, nášmu Pánovi a Otcovi. • V rámci Ježišovej kázne na vrchu je zapísaná výzva, ktorá jednoznačne ukazuje týmto smerom: • „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ • Aj v našom texte sa hovorí o tom, že máme premáhať svet, že máme víťaziť nad svetom.
• Slová „víťaziť“, „premôcť“ môžu označovať násilné ovládnutie niečoho, • ale v našom texte nejde o to. • Naším cieľom nie je, aby sme sa stali pánmi nad svetom. • Víťaziť nad svetom, premôcť svet, to v súvislosti nášho textu znamená: • žiť síce vo svete, ale zachovať sa čistým od všetkých jeho zlých vplyvov. • Nedovoliť, aby nás svet deformoval, aby nás pokrivil, aby nás pokazil. • Naopak, mali by sme byť takí čistí a takí silní, žeby sme nielen odmietali ničivé vplyvy sveta, • ale žeby sme na svoje okolie pôsobili dobrými vplyvmi: • láskou, pravdou, spravodlivosťou, pokojom, radosťou, čistým myslením, čistými rečami. • O takéto víťazstvo nad svetom ide v prečítanom texte. • O takéto víťazstvo nad svetom by sme sa mali usilovať.
• Každému je hádam jasné, že takéto víťazstvo nad svetom je veľmi dôležité. • Ale ako sa dosahuje? • Text odpovedá: Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. • Tu máme možnosť uvedomiť si, čo Božie slovo rozumie pod vierou. • Pod „vierou“ mnohí ľudia rozumejú len uznanie určitých náboženských viet za pravdivé. • Lenže dobre cítime, že samotné uznanie takýchto viet za pravdivé by nám nedopomohlo k víťazstvu nad svetom. • Preto „veriť“ – to zrejme znamená omnoho viac. • Veriť znamená: byť v celej svojej bytosti preniknutý istotou: som Božie dieťa, Boh ma miluje, Boh ma ťahá nahor, Boh sa ma nikdy nevzdá. • Veriť znamená: byť otvorený pre pomoc Ducha Svätého, ochotne túto pomoc prijímať.
• Ak človek má túto istotu, ak nosí v sebe túto radosť a túto túžbu, má aj silu víťaziť nad svetom. • Bez takejto viery by úsilie o víťazstvo nad svetom bolo len kŕčovitým pokusom, • ktorý by sa možno navonok tu a tam podaril, • ale bolo by vidno, že za ním nestojí celá bytosť človeka, • a okrem toho by takéto víťazstvá boli len krátkodobé. • Ale víťazstvo nad svetom, ktoré pochádza z viery, je trvalé • a okrem toho sa k dosiahnutému už víťazstvu každý deň pridávajú nové a nové víťazstvá.
• V našom texte sa hovorí nielen o viere, ale aj o láske k Pánu Bohu. • Milovať Pána Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou, celou mysľou – to je takisto podmienka a predpoklad víťazstva nad svetom. • Každý deň sa nám ponúka mnoho hodnôt tohto sveta, aby sme ich milovali celou bytosťou. • Ak pominuteľným, krátkodobým hodnotám tohto sveta dáme prvé miesta v rebríčku milovaných hodnôt, • nikdy nedosiahneme víťazstvo nad svetom. • Ale ak prvé miesto prísne a výlučne vyhradíme pre Pána Boha, • a ak z hodnôt sveta prijmeme len to, čo je v súlade s výlučnou láskou k Pánu Bohu • a všetko ostatné odmietneme, • budeme mať všetky predpoklady na to, aby sme víťazili nad svetom, • ba vlastne už samotné tieto akty lásky k Pánu Bohu sú totožné s víťazstvom nad svetom.
• Pán Boh nám poslal svojho Syna Ježiša Krista. • Zmysel a cieľ jeho poslania a pôsobenia vo svete sa dá opísať rozličným spôsobom. • To zodpovedá bohatstvu jeho poslania a pôsobenia. • Medzi tieto opisy zmyslu Spasiteľovho pôsobenia na zemi nepochybne patrí aj toto: • Prišiel na svet, aby nám pomáhal víťaziť nad svetom. • On sám žil životom, ktorý bol dokonalým víťazstvom nad svetom a nad diablom. • Jeho príklad – príklad čistého života uprostred nečistého sveta – by nás mal povzbudzovať k takému istému životu. • A takisto mali by sme využívať čím častejšie jeho sľub: „Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“, • a obracať sa k nemu, prítomnému, aby nám pomáhal vo všetkých našich pokušeniach, • v ktorých si nás diabol a svet chcú podrobiť. • Svojou obetnou smrťou na kríži nám priniesol odpustenie, • to znamená možnosť vyrovnať sa so zaťažujúcou minulosťou • a zároveň možnosť začať žiť novým, čistým životom, • ktorý je už slobodný od zotročujúcich pút sveta a diabla. • So Spasiteľovou pomocou máme veľkú šancu zvíťaziť a potom stále víťaziť nad svetom.
• Ak budeme Pána Boha milovať celou bytosťou, • ak budeme veriť v neho, • ak budeme v každodennom kontakte s naším Spasiteľom, • nebude nám bremenom žiť podľa Božích prikázaní. • Bremenom sú prikázania len vtedy, keď sa človek musí k ich plneniu nasilu donucovať. • Ale pri totálnej láske k Pánu Bohu budú nám aj jeho prikázania znieť ako niečo harmonické, zmysluplné, • čo sa nám stane normálnou súčasťou nášho spôsobu života. • Potom nám bude Boží zákon dokonalou radosťou, ako to veľmi obšírne a krásne vyjadruje žalm 119.
• Ani láska k blížnym nebude nám už pripadať ako cudzie prikázanie. • Veď keď si uvedomíme, že blížni, ktorých máme milovať, sú takisto Božie deti ako aj my, • bude nám láska k nim pripadať ako niečo samozrejmé. • A tak budeme do svojho prostredia a okolia namiesto sebectva, egoizmu, závisti, škodoradosti • vkladať ľudskosť, ohľaduplnosť, porozumenie, ochotu pomáhať.
• O veľkom víťazstve nad svetom, o veľkej slobode od sveta hovorí tento text. • Toto víťazstvo, táto sloboda nesmie pochádzať z nenávisti voči svetu a z opovrhovania svetom, • ale má byť prirodzeným dôsledkom veľkej lásky k Pánu Bohu, k Pánu Ježišovi. • Pri svojom zápase o víťazstvo nad svetom nesmieme zabudnúť na sumu evanjelia: • „Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.“ • Toto je Magna charta Božej lásky k svetu. • Podľa nej chce Pán Boh priviesť k sebe aj tých, ktorí sú zatiaľ súčasťou sveta v tom negatívnom zmysle. • Preto môžeme povedať, že víťazstvo nad svetom a sloboda od sveta je v konečných dôsledkoch prejavom skutočnej lásky k svetu, • a to v tom zmysle, že tomuto svetu nemôžu pomôcť ľudia, ktorí plávajú s prúdom sveta, • ale len ľudia, ktorí plávajú v Božom prúde, • a tak vnášajú do sveta Božiu lásku, radosť, pokoj, spravodlivosť. • Je to významná výsada, ku ktorej nás Pán Boh pozýva. • Mali by sme ju prijať s veľkou radosťou.

Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.